Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15), članka 42. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16) i članka 32. Statuta Općine Strizivojna (»Službeni glasnik Općine Strizivojna« br. 2/13.), Općinsko vijeće Općine Strizivojna na svojoj 2. sjednici održanoj 4. srpnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE STRIZIVOJNA

(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 121/17 i 3/18)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poreza, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza te način, obračunavanja i plaćanja općinskih poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16).
 

II. VRSTE POREZA

Članak 2.
Općinski porezi su:
1. Porez na potrošnju
2. Porez na korištenje javnih površina.
 

Porez na potrošnju

Članak 3.
Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine Strizivojna.
 

Članak 4.
Obveznik poreza na potrošnju iz članka 3. ove Odluke je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge, a koji se nalazi na području Općine Strizivojna.
 

Članak 5.
Osnovica za porez na potrošnju iz članka 3. ove Odluke je prodajna cijena pića koja se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.
 

Članak 6.
Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.
 

Članak 7.
Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju porezni obveznik iskazuje se na Obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.
 

Članak 8.
Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava.
Porez na korištenje javnih površina
 

Članak 9.
Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine na području Općine Strizivojna.
 

Članak 10.
Pod javnim površinama podrazumijevaju se površine u općoj uporabi prema zemljišnoknjižnoj evidenciji kojima po posebnim propisima upravlja Općina Strizivojna (ulice, trgovi, nogostupi, zelene površine, parkovi, parkirališta i dr.).
 

Članak 11.
Sva pitanja utvrđivanja i naplate poreza na korištenje javnih površina Općinsko vijeće Općine Strizivojna utvrdit će posebnom Odlukom o porezu na korištenje javnih površina na području Općine.

 
III. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 12.
Poslovi u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju povjeravaju se Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.
Stvarno i mjesno nadležna ustrojstvena jedinica Porezne uprave Ministarstva financija je nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu lokalnih poreza iz stavka 1. ovog članka.
Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu od 5% ukupno naplaćenih prihoda.
Porezna uprava je dužna do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, Općini Strizivojna dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.
Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za raspoređivanje javnih prihoda da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.
 

Članak 13.
Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na korištenje javnih površina obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Strizivojna u čijem je djelokrugu naplata lokalnih poreza.
 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.
Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenom postupku propisane Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom Odlukom.
 

Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u »Službenom glasniku općine Strizivojna«.
 

Članak 16.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Strizivojna objavljena u »Službenom glasniku Općine Strizivojna« br. 1/02. i 2/03.
 

Članak 17.
Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom glasniku Općine Strizivojna«. Dostavit će se i Ministarstvu financija Poreznoj upravi u roku od osam dana od dana njezina donošenja radi objave na mrežnim stranicama Porezne uprave i radi preuzimanja ovlasti za utvrđivanje i naplatu poreza Općine Strizivojna.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE STRIZIVOJNA


(„Narodne novine“, broj 3/18 od 10.1.2018.)

Članak 5.
Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom glasniku Općine Strizivojna«.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Strizivojna«.