Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), a u vezi s članom 74. stavkom 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 56/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. studenoga 2017. godine donijela

ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ZADARSKE ŽUPANIJE O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE ZA LUKE ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA

(„Narodne novine“, broj 107/17)

I.
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja, klase: 342-21/03-01/98, urbroja: 2198/1-02-17-51, koju je donijela Županijska skupština Zadarske županije na sjednici održanoj 12. travnja 2017. godine, a koja se odnosi na smanjenje lučkog područja luke Pakoštane i luke Pakoštane – uvala Dugovača.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.