Na temelju članka 89. stavka 4. Zakona o strancima (»Narodne novine«, broj 130/11, 74/13 i 69/17), ministar rada i mirovinskoga sustava donosi
 

PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU IZJAVE O UPUĆIVANJU RADNIKA

("Narodne novine“, broj 105/17)

Predmet

Članak 1.
(1) Ovim Pravilnikom se propisuje oblik i sadržaj izjave o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku te prijave promjene podataka.
(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
 

Usklađivanje s pravnim aktima Europske unije

Članak 2.
Ovim pravilnikom se u pravni poredak Republike Hrvatske preuzima Direktiva 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o provedbi Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga i izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (»Uredba IMI«) (SL L 159, 28. 5. 2014.).
 

Oblik izjave o upućivanju

Članak 3.
(1) Izjavu iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika dužan je podnijeti prije upućivanja radnika u Republiku Hrvatsku svaki poslodavac pružatelj usluga koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: poslodavac), najkasnije prije početka rada, odnosno pružanja usluge.
(2) Strana osoba koja obavlja djelatnost osobnim radom (samozaposleni) nije dužna podnijeti izjavu iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika prije početka svoga rada, odnosno pružanja usluge u Republici Hrvatskoj.
(3) Izjava iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na obrascu broj 1.
(4) Izjava iz stavka 1. ovoga članka i prijava promjene podataka iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi se u elektroničkom obliku i elektroničkim putem središnjem tijelu državne uprave nadležnom za nadzor primjene propisa o radu i zaštiti na radu.
(5) Adresa e-pošte na koju se podnosi izjava iz članka 1. stavka 1. i prijavljuje promjena podataka iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika objavit će se na mrežnim stranicama središnjega tijela državne uprave nadležnoga za nadzor primjene propisa o radu i zaštiti na radu.
(6) Nadležno tijelo će potvrditi elektroničkim putem primitak izjave iz članka 1. stavka 1. odnosno prijave promjene podataka iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika.
 

Sadržaj izjave o upućivanju

Članak 4.
Izjava o upućivanju sadrži:
1) datum podnošenja,
2) podatke o poslodavcu koji upućuje radnike u Republiku Hrvatsku:
– za poslodavca pravnu osobu tvrtku i sjedište, odnosno, za poslodavca fizičku osobu, ime i prezime i adresu,
– državu poslovnog nastana, ime i prezime osobe za kontakt, telefonski broj i adresu e-pošte,
– identifikacijski broj poslodavca ili drugi identifikacijski podatak koji poslodavac ima u državi poslovnoga nastana (npr. porezni broj, broj socijalnoga osiguranja, registarski broj i sl.),
– podatak je li poslodavac agencija za privremeno zapošljavanje,
– gospodarsku ili drugu djelatnost poslodavca,
– podatak pruža li poslodavac uslugu kao ugovaratelj ili podugovaratelj, te u slučaju da je podugovaratelj, podatke o izravnom ugovaratelju (dalje u tekstu: ugovaratelj): telefonski broj i adresu e-pošte, identifikacijski broj ugovaratelja ili drugi identifikacijski broj koji ugovaratelj ima u državi poslovnoga nastana, za ugovaratelja pravnu osobu, tvrtku i sjedište, za ugovaratelja fizičku osobu, ime i prezime i adresu,
3) podatke o osobi ovlaštenoj za zastupanje poslodavca prema trećim osobama:
– ime i prezime, broj identifikacijske isprave, datum i mjesto rođenja, prebivalište,
4) podatke o imenovanoj osobi koja će tijekom razdoblja upućivanja, na mjestu rada ili drugom jasno određenom i dostupnom mjestu u Republici Hrvatskoj, čuvati te na zahtjev nadležnoga tijela dati na uvid dokumentaciju o upućivanju i ostale dokaze potrebne za kontrolu i nadzor, te na zahtjev nadležnih tijela dostaviti prijevod tih dokumenata na hrvatski jezik i pružiti nadležnim tijelima sve ostale potrebne informacije, u skladu s posebnim propisom:
– ime i prezime, datum i mjesto rođenja, broj identifikacijskoga dokumenta (osobne iskaznice ili putne isprave), adresu, telefonski broj i adresu e-pošte,
5) podatke o mjestu rada ili drugom jasno određenom i dostupnom mjestu u Republici Hrvatskoj gdje se čuvaju dokumenti iz podstavka 4. ovoga članka:
– za pravnu osobu tvrtku i sjedište u Republici Hrvatskoj, odnosno, za fizičku osobu ime i prezime i adresu te telefonski broj,
6) podatke o osobi u Republici Hrvatskoj koja će biti ovlaštena u ime i za račun poslodavca surađivati s nadležnim tijelima te po potrebi primati i slati dokumente, zahtjeve, obavijesti i ostala pismena (ovlašteni primatelj pismena), te ih prosljeđivati poslodavcu u roku primjerenom izvršenju obveze:
– ime i prezime i adresu, broj osobne iskaznice ili putovnice, telefonski broj i adresu e-pošte,
7) podatke o primatelju, odnosno, korisniku usluge:
– za pravnu osobu naziv i sjedište, a za fizičku osobu ime i prezime i adresu,
8) adresu ili adrese svih mjesta na kojima upućeni radnik obavlja poslove, odnosno pruža uslugu za vrijeme trajanja upućivanja,
9) kratki opis poslova, odnosno usluge koja je razlog upućivanja,
10) datum predviđenoga početka te završetka rada upućenoga radnika, djelatnost u kojoj će upućeni radnik raditi za vrijeme upućivanja te podatak o vrsti situacije upućivanja kako je određena posebnim propisom kojim se uređuju prava upućenih radnika, ukupni broj upućenih radnika te broj upućenih radnika koji su nemaju državljanstvo države članice Europskoga gospodarskoga prostora ili Švicarske Konfederacije (dalje u tekstu: državljani treće države),
11) listu upućenih radnika, koja sadrži podatke o upućenom radniku:
– ime i prezime, datum i mjesto rođenja, broj osobne identifikacijske isprave ili putovnice te državu zaposlenja,
– za upućenoga radnika državljanina treće države, uz podatke iz podstavka 11. točke 1. ovoga članka, datum izdavanja, rok važenja, naziv nadležnog tijela koje je izdalo dozvolu za rad, odnosno, dozvolu boravka, prema propisima države poslovnoga nastana poslodavca,
12) izjave poslodavca iz članka 5. ovoga Pravilnika,
13) potpis ovlaštene osobe poslodavca.
 

Obveza jamstva

Članak 5.
(1) U izjavi iz članka 1. stavka 1., odnosno prijavi promjene podataka iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika, poslodavac je dužan jamčiti:
1) da su podatci u izjavi o upućivanju, odnosno u naknadnoj prijavi promjene podataka, istiniti i točni,
2) da će prijaviti promjenu podataka u roku iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika,
3) da je kontakt osoba u Republici Hrvatskoj, imenovana u izjavi o upućivanju, ovlaštena u ime i za račun poslodavca surađivati s nadležnim tijelima te po potrebi primati i slati dokumente, zahtjeve, obavijesti i ostala pismena (ovlašteni primatelj pismena), te da će pismena prosljeđivati poslodavcu u roku primjerenom izvršenju obveze,
4) da je kontakt osoba, imenovana u izjavi o upućivanju, ovlaštena tijekom razdoblja upućivanja, na mjestu rada ili drugom jasno određenom i dostupnom mjestu u Republici Hrvatskoj, čuvati te na zahtjev nadležnoga tijela dati na uvid, u papirnatom ili elektroničkom obliku dokumente upućenih radnika te ostale dokaze potrebne za kontrolu i nadzor i pružiti nadležnim tijelima sve ostale potrebne informacije,
5) da je radnik državljanin treće države, upućen u Republiku Hrvatsku, zakonito zaposlen kod poslodavca, u skladu s propisima države u kojoj poslodavac ostvaruje poslovni nastan.
(2) Izjave iz stavka 1. ovoga članka sastavni su dio obrasca iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika.
 

Prijava promjene podataka

Članak 6.
(1) Poslodavac je dužan prijaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za nadzor primjene propisa o radu i zaštiti na radu elektroničkim putem promjenu podataka koja je nastala tijekom upućivanja, najkasnije u roku od tri dana od dana nastale promjene.
(2) Prijava promjene podataka iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na obrascu broj 2.
(3) Poslodavac koji prijavljuje promjenu podataka mora navesti datum podnošenja izjave o upućivanju ili prijave promjene podataka koja se mijenja.
(4) U prijavi iz stavka 1. ovoga članka navode se podatci iz članka 4. ovoga Pravilnika koji su promijenjeni, na način da se navodi prethodni podatak koji se mijenja i novi podatak nakon promjene, datum prijave promjene podataka te potpis ovlaštene osobe poslodavca.
(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, ako se prijavljuje promjena podatka o upućenom radniku, poslodavac je dužan ispuniti i podnijeti u cijelosti novu, obnovljenu listu upućenih radnika.
 

Obrasci

Članak 7.
(1) Obrasci broj 1 i 2, čiji su oblik i sadržaj propisani ovim Pravilnikom, u prilogu su ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.
(2) Obrasci broj 1 i 2 sastavljeni su na hrvatskom i engleskom jeziku.
(3) Obrazac iz stavka 1. ovoga članka popunjava se uredno i čitko, a upisani podaci moraju biti potpuni, istiniti i točni.
 

Prijelazna odredba

Članak 8.
(1) Izjavu o upućivanju koja je podnesena do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a upućivanje radnika još traje, poslodavac nije dužan ponovo podnositi, ali ju je dužan nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika nadopuniti podatcima o osobi iz članka 4. stavka 1. podstavka 4. i 6. ovog Pravilnika i izjavom jamstva iz članka 5. ovoga Pravilnika.
(2) Poslodavac iz stavka 1. ovog članka dužan je prijaviti svaku daljnju promjenu podataka u skladu s člankom 6. ovoga Pravilnika ukoliko tijekom trajanja upućivanja dođe do promjene podataka.
(3) Prijavu promjene podataka iz stavka 1. i 2. ovoga članka poslodavac podnosi na obrascu broj 2.
 

Stupanje na snagu

Članak 9.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Obrazac 1

IZJAVA O UPUĆIVANJU RADNIKA

Ova izjava mora se podnijeti najkasnije prije početka rada, odnosno pružanja usluga u Republici Hrvatskoj, elektroničkim putem, na adresu e-pošte: postingdeclaration.inspektorat@mrms.hr

Izjavu je dužan podnijeti prije upućivanja radnika u Republiku Hrvatsku svaki poslodavac, pružatelj usluga, koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Strani poslodavac je dužan prijaviti promjenu podataka u izjavi o upućivanju (Obrazac 2).

___________________________

Datum podnošenja izjave (d, m, g)


1. PODACI O PRUŽATELJU USLUGA – STRANOM POSLODAVCU KOJI UPUĆUJE RADNIKE U REPUBLIKU HRVATSKU

Molim označite polje koje se primjenjuje s »X«

 

Država poslovnog nastana poslodavca

☐ Država ugovornica EGP-a (EU, Norveška, Island, Lihtenštajn) ili Švicarska Konfederacija

☐ treća država

Puni naziv poslodavca, pravne ili fizičke osobe  
Porezni broj ili drugi identifikacijski broj koji poslodavac ima u državi poslovnog nastana (npr. reg. broj, broj socijalnoga osiguranja)  
Sjedište, odnosno adresa poslodavca
Ulica i broj  
Mjesto  
Poštanski broj  
Država  
Kontakt podaci poslodavca
Ime i prezime osobe za kontakt  
Telefonski/fax broj  
Adresa e-pošte  
Poslodavac je agencija za privremeno zapošljavanje ☐ DA ☐ NE
Gospodarska aktivnost/djelatnost poslodavca

☐ graditeljstvo

☐     druga industrijska djelatnost

☐ trgovina

☐     usluga smještaja i pripremanja hrane

☐ transport

☐ ustupanje radnika

☐ druge usluge

☐ poljoprivreda
Usluga se pruža u svojstvu:

☐ ugovaratelja

☐ podugovaratelja

Ako upućujete radnike kao podugovaratelj, molim navedite podatke vašega izravnoga ugovaratelja:
Naziv pravne osobe, odnosno ime i prezime fizičke osobe ugovaratelja  
Sjedište, odnosno adresa  
Telefonski/ fax broj  
Adresa e-pošte  

 


2. PODACI O OSOBI OVLAŠTENOJ ZA ZASTUPANJE POSLODAVCA PREMA TREĆIM OSOBAMA(npr. direktor, prokurist)

 

Ime i prezime  
Identifikacijski broj  

Datum i mjesto rođenja

(d/m/g)

 
Telefonski broj  
Adresa e-pošte  

 

Osobna adresa (prebivalište)

 

Ulica i broj  
Poštanski broj  
Mjesto  
Država  

 

3. OSOBA OVLAŠTENA ZA SURADNJU S NADLEŽNIM TIJELIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ, KOJA ĆE TIJEKOM RAZDOBLJA UPUĆIVANJA ČUVATI TE NA ZAHTJEV NADLEŽNOGA TIJELA DATI NA UVID RELEVANTNU DOKUMENTACIJU O UPUĆENOM RADNIKU, OSTALE DOKAZE POTREBNE ZA KONTROLU I NADZOR I PRUŽITI NADLEŽNIM TIJELIMA SVE POTREBNE INFORMACIJE (čl. 86. st. 13. Zakona o strancima)

Podaci o osobi ovlaštenoj za suradnju s nadležnim tijelima te čuvanje ili omogućavanje dostupnima za vrijeme trajanja upućivanja relevantnih dokumenata o upućenim radnicima

 

Ime i prezime  
Datum i mjesto rođenja (d/m/g)  
Broj identifikacijske isprave (osobna iskaznica, putovnica)  

 

Adresa

 

Ulica i broj  
Poštanski broj  
Mjesto  
Telefonski broj  
Adresa e-pošte  

 

4. MJESTO U REPUBLICI HRVATSKOJ U KOJEM ĆE SE DRŽATI DOKUMENTI UPUĆENIH RADNIKA, DOSTUPNI ZA POTREBE NADZORNIH TIJELA (čl. 86. st. 13. Zakona o strancima)

Adresa u Republici Hrvatskoj

 

Naziv/ime mjesta

(npr. naziv trgovačkog društva, podružnice, ime i prezime fizičke osobe)

 
Ulica i broj  
Poštanski broj  
Mjesto  
Kontakt telefonski broj  

 

5. PODACI O OVLAŠTENOM PRIMATELJU PISMENA U REPUBLICI HRVATSKOJ

osoba za kontakt u Republici Hrvatskoj koja će za vrijeme upućivanja biti ovlaštena u ime i za račun poslodavca surađivati s nadležnim tijelima te po potrebi primati i slati dokumente, zahtjeve, obavijesti i ostala pismena te ih dostaviti poslodavcu (čl. 86. st. 14. Zakona o strancima)

Adresa u Republici Hrvatskoj

 

Ime i prezime  
Broj identifikacijske isprave (osobna iskaznica, putovnica)  
Ulica i broj  
Poštanski broj  
Mjesto  

 

Kontakt podaci

 

Adresa e-pošte:  
Telefonski/fax broj  

 

6. PODACI O PRIMATELJU USLUGE/KORISNIKU USLUGE U REPUBLICI HRVATSKOJ

(osoba kojoj je usluga namijenjena)

 

Naziv pravne osobe, odnosno, ime i prezime ako je primatelj usluge fizička osoba  

 

Adresa

 

Ulica i broj  
Poštanski broj  
Mjesto  

 

7. MJESTO/MJESTA RADA UPUĆENOG RADNIKA

Adresa molim navedite svako mjesto na kojem će raditi upućeni radnik/ci

 

Mjesto Poštanski broj Ulica i broj
1.    
2.    
3.    

 


Kratki opis usluge

 

 


 

8. INFORMACIJA O SITUACIJI UPUĆIVANJA

Period upućivanja

 

Predviđeni početak rada/pružanja usluga upućenoga radnika u Republici Hrvatskoj OD:
Predviđeni završetak upućivanja u Republici Hrvatskoj  
DO:

 

Sektor aktivnosti

Molim označite s »X«, gdje se primjenjuje

 

Industrija ili sektor usluga u kojem će upućeni radnik/ci obavljati rad/pružati uslugu u Republici Hrvatskoj

☐ graditeljstvo i s graditeljstvom povezane industrije☐ druga industrijska djelatnost (isključujući graditeljstvo)

☐ trgovina


☐ usluge smještaja i pripreme hrane


☐ transport

☐ obrazovanje i usavršavanje


☐ druge usluge

☐ poljoprivreda i šumarstvo


 

 

☐ drugo


 

 

Molim izaberite situaciju upućivanja:

☐ A

☐ B

☐ C

A/

Poslodavac upućuje radnika na rad u Republiku Hrvatsku za svoj račun i pod svojim vodstvom, na temelju ugovora sklopljenog između poslodavca koji ga upućuje i primatelja/korisnika usluge u Republici Hrvatskoj

B/

Poslodavac upućuje radnika u svoju podružnicu ili u društvo u Republici Hrvatskoj u vlasništvu iste grupe kojoj pripada i strani poslodavac

C/

 

Poslodavac ustupa radnika kao agencija za privremeno zapošljavanje korisniku koji je osnovan ili posluje u Republici Hrvatskoj


 

9. PODACI O RADNICIMA UPUĆENIMA U REPUBLIKU HRVATSKU

 

Ukupni broj upućenih radnika  
Broj upućenih radnika državljana trećih zemalja koji imaju radnu dozvolu u državi poslovnoga nastana poslodavca  

 

Treće države su sve države, osim Švicarske Konfederacije i država ugovornica EGP-a (EU, Norveška, Island i Lihtenštajn)

LISTA UPUĆENIH RADNIKA

Priložena lista upućenih radnika je sastavni dio ove Izjave.

 

UPUĆENI RADNIK
Ime i prezime

Datum i mjesto rođenja

(d/m/g)

Broj identifikacijske isprave (osobne iskaznice ili putovnice) Država zaposlenja
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        

 

 

 
 
Molim navedite dodatne podatke o radnicima navedenim u Listi upućenih radnika, a koji su državljani treće države, zakonito zaposleni te imaju radnu dozvolu u državi poslovnog nastana poslodavca

 

 

Dodatni podatci o upućenim radnicima koji su državljani treće države, zakonito zaposleni te imaju radnu dozvolu u državi poslovnog nastana poslodavca
Ime i prezime Datum izdavanja, rok važenja radne dozvole, nadležno tijelo koje je izdalo radnu dozvolu Nadležno tijelo koje je izdalo važeću dozvolu boravka u državi poslovnog nastana poslodavca
1.      
2.      
3.      
       
 

 

 

IZJAVE

Izjavljujem i potpisom jamčim da su svi podaci navedeni u ovoj Izjavi i svakoj sljedećoj prijavi izmjene tih podataka istiniti i točni, kao i da će svaka promjena podataka u Izjavi biti prijavljena u roku, najkasnije tri radna dana od dana nastanka promjene.

Izjavljujem i potpisom jamčim da je osoba u Republici Hrvatskoj imenovana i navedena kao osoba za suradnju s nadležnim tijelima (ovlašteni primatelj pismena) ovlaštena u moje ime i za moj račun, kao poslodavca, primati i slati dokumente, obavijesti i druga pismena te da će preuzeti i proslijediti sve dokumente i obavijesti koji će mi biti dostavljeni.

Izjavljujem i potpisom jamčim da će osoba navedena kao osoba za suradnju s nadležnom inspekcijom i drugim nadležnim tijelima za vrijeme upućivanja držati ili staviti na raspolaganje relevantne dokumente i pružiti sve potrebne informacije.

 

Izjavljujem i jamčim da su upućeni radnici koji su državljani treće zemlje zakonito zaposleni, prema propisima države moga poslovnoga nastana.


 


 

Ime i prezime ovlaštenog potpisnika  
Potpis ovlaštene osobe  

 

Form 1

POSTING DECLARATION

This Declaration must be submitted before start of any work or service in Croatia, by electronic means, to the following e-mail address: postingdeclaration.inspektorat@mrms.hr

In case of posting, submitting this Declaration is obligatory for every employer posting workers to Croatia, regardless of the State of the establishment.

The foreign employer shall report any change of data referred to in this Posting Declaration (Form 2).

___________________________

Date of submission (dd/mm/yyyy)

(obligatory)

1. DATA OF THE SERVICE PROVIDER – FOREIGN EMPLOYER POSTING WORKERS TO CROATIA

Please mark the respective field with «X», where applicable

 

State of the employer's establishment

☐ EEA country (EU, Norway, Iceland, Liechtenstein) or Switzerland

☐ third country

Full company name /Trading name  

TAX/VAT identification number or other identification number obtained for tax and insurance purposes

(e.g. registration number social security number)

 
Address of the registered office of the posting company or, where applicable, address of an employer – natural person
Street and number  
Town/City  
Postal Code  
Country  
Contact details of the employer
Contact person  
Telephone/Fax number  
e-mail address  
Temporary employment agency (hiring-out workers) ☐ NO ☐ YES
Service provider's sector of economic activity

☐ construction

☐ other industrial activity

☐ wholesale and trade

☐     accomodation and food service

☐ transport

☐ assignment of workers to service user

☐ other services

☐ agriculture
Providing services as:

☐ contractor

☐ subcontractor

If you post workers as a subcontractor, please indicate information on your direct contractor:
Full company name /Trading name  
Street and number  
Town/City  
Postal Code  
Country  
Telephone number and e-mail address  

 

2. DATA OF AUTHORIZED PERSON/S REPRESENTING SERVICE PROVIDER-EMPLOYER TOWARDS THIRD PARTIES (e.g. director, procurator)

 

Name and surname  
ID number  
Date and place of birth (dd/mm/yyyy)  
e-mail address and telephone number  

 

Domicile

 

Street and number  
Postal code  
Town/City  
Country  

 

3. A CONTACT PERSON WHO, DURING THE POSTING PERIOD, KEEPS RELEVANT DOCUMENTATION IN CROATIA, AVAILABLE TO THE INSPECTING AUTHORITY AND OTHER CROATIAN COMPETENT AUTHORITIES (Article 86, paragraph 13 of the Foreigners Act)

(designated and authorized by an employer, responsible for cooperation with authorities and keeping or making available and/or retaining copies, in paper or electronic form, relevant documents and providing all neccessary information)

The data of an authorized person for keeping documents of posted workers during posting period

 

Name and surname  
Date and place of birth (dd/mm/yyyy)  
Identity document No. (ID card or Passport)  

 

Address

 

Street and number  
Postal code  
Town/City  
Telephone number  
e-mail address  


4. THE LOCATION IN CROATIA, CLEARLY IDENTIFIED, WHERE DOCUMENTS OF POSTED WORKERS REFFERED TO UNDER POINT 3. WILL BE KEPT AND AVAILABLE FOR THE INSPECTION PURPOSES

(Article 86, paragraph 13 of the Foreigners Act)

(e.g. employment contracts, working time records, pay slips, records of wage payments)

Address in Croatia

 

Location name

(e.g. company name or name and surname)

 
Street and number  
Postal Code  
Town/City  
Contact telephone number  

 

5. DOMESTIC AUTHORIZED RECIPIENT IN CROATIA (Article 86, paragraph 14 of the Foreigners Act)

(a person, staying in Croatia, authorized by the service provider/employer to act on his/her behalf in order to accept for her/his account the service of any document and/or notices to be served on employer, as well as to send out documents on behalf of employer and forward it to the employer

Address in Croatia

 

Name and surname  
ID card or Passport No.  
Street and number  
Postal Code  
Town/City  

 

Contact data

 

e-mail address:  
Telephone/fax number  

 

6. DATA OF SERVICE USER (recipient, client) IN CROATIA

(a person to whom the service is intended)

 

Name of legal person or name and surname if user is a natural person  

 

Seat/Address

 

Street and number  
Postal Code  
Town/City  


7. PLACE (ONE OR MORE) OF PROVIDING SERVICES/BUILDING SITE

Address please indicate each workplace address of the posted worker/s

 

Town/City Postal code Street and number
1.    
2.    
3.    

 


Short description of the service

 

 


 

8. POSTING SITUATION INFORMATION

Duration

 

Envisaged date of commencement of the posting of workers to Croatia FROM:
Foreseen completion date of the posting of workers to Croatia  
TO:

 

Sector of activity

Please mark the respective field with «X», where applicable

 

Industry or service sector in which posted workers will temporarily carry out work in Croatia

☐ construction or construction related industries

☐ other industrial activity

(excluding construction)

☐ wholesale and trade☐ accomodation and food service☐ transport

☐ education, training☐ other services

☐ agriculture, forestry 

 

☐ other


 

Please mark the respective field with «X»

 

Please choose the posting situation:

☐ A

☐ B

☐ C

A/

undertaking posting workers to Croatia on its account and under its direction, under a contract concluded between the undertaking making the posting and the party for whom the services are intended, operating in Croatia

B/

posting workers to an establishment (branch) or to an undertaking owned by the same group in Croatia (intra-corporate transfer)

C/

 

 

posting as a temporary employment undertaking or placement agency, hiring out a worker to a user undertaking established or operating in Croatia


 

9. DATA OF POSTED WORKERS POSTED TO CROATIA

 

A total number of posted workers  
Number of posted workers – third country nationals holding work permit in employer's State of establishment is:  

 

Third countries are all countries, except Switzerland and EEA members (EU, Norway, Iceland and Liechtenstein)

POSTED WORKERS LIST

Enclosed posted workers list is an integral part of this Declaration

 

POSTED WORKER
Name and surname

Date and place of birth

(dd/mm/yyyy)

ID card or Passport No. State of employment
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        


 

Please provide additional data, if from the posted workers list above, one or more workers is a third-country national, legally employed and holding a work permit in the employer’s country of establishment:


 

Additional data of posted worker – third-country national, working with a work permit in the State in which the employer-service provider is established:
Name and surname Date of issue, the term of validity of WORK permit, competent body that issued the work permit Competent body that issued the valid STAY permit in the State in which the foreign employer is established
1.      
2.      
3.      
       


 

STATEMENTS

I hereby declare and by my signature guarantee that all data given in this Declaration and any subsequently notified change, are true and correct, as well as that any change of data referred to in this Posting declaration will be duly notified, at latest three (3) working days after the change occurred.

I hereby declare and by my signature guarantee that the person in the Republic of Croatia designated and indicated as a person to liaise with the competent authorities (domestic authorized recipient) is authorized to receive and send out documents and/or notices, for my account and on my behalf as the employer, and that he/she shall take receipt of any document to be served on me and that the authorized recipient will immediately forward served documents/notices to me, as the employer.

I hereby declare and by my signature guarantee that the designated and authorized contact person for cooperation with inspecting and other competent authorities shall during the posting period, keep or make available and/or retain copies, in paper or electronic form, relevant documents and provide all neccessary information.

I hereby declare and guarantee that posted workers who are third country nationals (non – EEA and Switzerland) are legally employed according to the regulations of the State of my establishment.


 

Name and surname of the authorised person  
Signature of the authorised person  

 

Obrazac 2

PRIJAVA PROMJENE PODATAKA U IZJAVI O UPUĆIVANJU

Promjena podataka u izjavi o upućivanju koja je nastala tijekom upućivanja, mora se prijaviti najkasnije u roku od tri radna od dana nastanka promjene, na adresu e-pošte: postingdeclaration.inspektorat@mrms.hr

Poslodavac koji prijavljuje promjenu podataka mora navesti datum podnošenja izjave o upućivanju, odnosno Prijave promjene podataka, čiju promjenu prijavljuje.

PODNOSITELJ: ___________________________

Poslodavac

Prijavljujem promjenu podatka u Izjavi o upućivanju, odnosno u Prijavi promjene podataka, koju sam podnio

dana:________________________

datum podnošenja (d,m,g)


Molim označite s »X« podatke koji se mijenjaju:

 

1.     Podatci o pružatelju usluga – stranom poslodavcu koji upućuje radnike u Republiku Hrvatsku
(točka 1. Izjave o upućivanju)
 
2.     Podaci o osobi ovlaštenoj za zastupanje poslodavca prema trećim osobama
(točka 2. Izjave o upućivanju)
 
3.     Podaci o osobi ovlaštenoj za suradnju s nadležnim tijelima te čuvanje ili omogućavanje dostupnima relevantnih dokumenata o upućenim radnicima za vrijeme trajanja upućivanja
(točka 3. Izjave o upućivanju)
 
4.     Mjesto u Republici Hrvatskoj u kojem se drže dokumenti upućenih radnika
(točka 4. Izjave o upućivanju)
 
5.     Podatci o ovlaštenom primatelju pismena u Republici Hrvatskoj
(točka 5. Izjave o upućivanju)
 
6.     Podatci o mjestu / mjestima rada upućenog radnika
(točka 7. Izjave o upućivanju)
 
7.     Podatak o situaciji upućivanja – period upućivanja
(točka 8. Izjave o upućivanju)
 
8.     Podatci o radniku upućenom u Republiku Hrvatsku
(točka 9. Izjave o upućivanju)
 


1. PROMJENA PODATAKA O PRUŽATELJU USLUGA – STRANOM POSLODAVCU KOJI UPUĆUJE RADNIKE U REPUBLIKU HRVATSKU

Naziv, odnosno, ime i prezime

 

Prije promjene  
Novi podatak (poslije promjene)  


 

Adresa

 

Prije promjene  
Nova adresa (poslije promjene)  


 

Kontakt podaci poslodavca

 

Prije promjene  
Novi podatak (poslije promjene)  


2. PROMJENA PODATAKA O OSOBI OVLAŠTENOJ ZA ZASTUPANJE POSLODAVCA PREMA TREĆIM OSOBAMA

A) Ovlaštena osoba za zastupanje poslodavca pružatelja usluga prema trećima ostaje ista, ali se mijenjaju njeni kontakt podaci

Adresa e-pošte/telefonski broj

 

Novi podatak (poslije promjene)  


 

Prebivalište

 

Nova adresa (poslije promjene)  


 

B) Obavijest o novoj osobi ovlaštenoj za zastupanje poslodavca pružatelja usluge prema trećim osobama (zamjena prethodnog ovlaštenika)

 

Ime i prezime prethodno ovlaštene osobe (prije promjene))  


 

Podatci nove osobe ovlaštene za zastupanje poslodavca pružatelja usluge prema trećim osobama

 

Ime i prezime  
Identifikacijski broj (broj identifikacijske isprave ili drugi identifikacijski broj, npr. broj socijalnoga osiguranja)  
Datum i mjesto rođenja (d/m/g)     
Telefonski broj i adresa e-pošte  


 

Prebivalište

 

Ulica i broj  
Poštanski broj  
Mjesto  
Država  


 

3. PROMJENA PODATAKA O OSOBI OVLAŠTENOJ ZA SURADNJU S NADLEŽNIM TIJELIMA TE ČUVANJE ILI OMOGUĆAVANJE DOSTUPNIMA ZA VRIJEME UPUĆIVANJA RELEVANTNIH DOKUMENATA O UPUĆENIM RADNICIMA (čl. 86. st. 13. Zakona o strancima)

A) Ovlaštena osoba ostaje ista, ali se mijenjaju njena adresa i/ili kontakt podaci

Nova adresa

 

Ulica i broj  
Poštanski broj  
Mjesto  
Telefonski broj  
Adresa e-pošte  


 

B) Obavijest o novoj osobi ovlaštenoj za suradnju s nadležnim tijelima te čuvanje ili omogućavanje dostupnima relevantnih dokumenata o upućenim radnicima za vrijeme trajanja upućivanja (zamjena prethodno ovlaštene osobe)

 

Ime i prezime prethodnog ovlaštenika kojem je ovlaštenje prestalo (prije promjene)  


 

Podatci nove osobe ovlaštene za suradnju s nadležnim tijelima za vrijeme trajanja upućivanja te čuvanje ili omogućavanje dostupnima relevantnih dokumenata o upućenim radnicima za vrijeme trajanja upućivanja

 

Ime i prezime  
Datum i mjesto rođenja (d/m/g)  
Broj identifikacijske isprave (osobne iskaznice ili putovnice)  


 

Adresa

 

Ulica i broj  
Poštanski broj  
Mjesto  
Telefonski broj  
Adresa e-pošte  


 

4. PROMJENA MJESTA U REPUBLICI HRVATSKOJ U KOJEM SE DRŽE DOKUMENTI UPUĆENIH RADNIKA

 

Mjesto prije promjene  


 

Novo mjesto u Republici Hrvatskoj

Adresa u Republici Hrvatskoj

 

Oznaka mjesta (npr. naziv pravne osobe, ime i prezime fizičke osobe i sl.)  
Ulica i broj  
Poštanski broj  
Mjesto  


 

5. PROMJENA PODATAKA OSOBE U REPUBLICI HRVATSKOJ OVLAŠTENE ZA PRIMANJE PISMENA(čl. 86. st.14. Zakona o strancima)

(osoba za kontakt u Republici Hrvatskoj koja će za vrijeme upućivanja biti ovlaštena u ime i za račun poslodavca surađivati s nadležnim tijelima te po potrebi primati i slati dokumente, zahtjeve, obavijesti i ostala pismena te ih dostaviti poslodavcu)

A) ovlaštena osoba ostaje ista, no mijenja se njena adresa i/ili podatci za kontakt

Nova adresa u Republici Hrvatskoj

 

Ulica i broj  
Poštanski broj  
Mjesto  
Telefonski broj  
Adresa e-pošte  


 

B) Prijava nove osobe ovlaštenika u Republici Hrvatskoj za primanje pismena

(ovlaštena u ime i za račun poslodavca primati i slati dokumente, obavijesti i druga pismena te preuzimati sve dokumente, obavijesti i pismena koji će biti dostavljeni poslodavcu te ih proslijediti poslodavcu)

(čl. 86. st.14. Zakona o strancima)

 

Ime i prezime i adresa prethodnog ovlaštenika u Republici Hrvatskoj za primanje pismena

(prije promjene)

 


 

Podatci nove osobe ovlaštene od poslodavca za primanje i slanje pismena u ime i za račun poslodavca

(čl. 86. st. 14. Zakona o strancima)

 

Ime i prezime  
Datum i mjesto rođenja (d/m/g)  
Broj identifikacijske isprave (osobne iskaznice ili putovnice)  


 

Adresa

 

Ulica i broj  
Poštanski broj  
Mjesto  
Telefonski broj/Fax broj  
Adresa e-pošte  


 

6. PROMJENA PERIODA UPUĆIVANJA

 

Predviđeni početak rada/pružanja usluga upućenoga radnika u RH prije promjene

Od:

Do:


 

Novi period upućivanja

 

Novi predviđeni početak rada/pružanja usluga upućenoga radnika u Republici Hrvatskoj Od:
Novi predviđeni završetak upućivanja u u Republiku Hrvatsku Do:


 

7. PROMJENA PODATAKA O RADNIKU UPUĆENOM U REPUBLIKU HRVATSKU

(npr. promjena podatka o već prijavljenom upućenom radniku, uklanjanje radnika s liste, dodavanje novih upućenih radnika)

NAPOMENA: U slučaju svake promjene u Listi upućenih radnika, mora se podnijeti u cijelosti nova, ažurirana lista


NOVA, AŽURIRANA LISTA UPUĆENIH RADNIKA

 

UPUĆENI RADNIK
Ime i prezime

Datum i mjesto rođenja

(d/m/g)

Broj identifikacijske isprave (osobne iskaznice ili putovnice Mjesto zaposlenja
1.
     
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        


 

Uz gore navedene podatke, molim navedite dodatne podatke o radnicima navedenim u Listi upućenih radnika koji su državljani treće države, zakonito zaposleni te imaju radnu dozvolu u državi poslovnog nastana poslodavca


 

Dodatni podatci o upućenim radnicima koji su državljani treće države

(isključeni su: državljani EU, Norveške, Islanda, Lihtenštajna i Švicarske Konfederacije)

Ime i prezime Datum izdavanja, rok važenja radne dozvole, nadležno tijelo koje je izdalo radnu dozvolu Nadležno tijelo koje je izdalo važeću dozvolu boravka u državi poslovnog nastana
poslodavca
1.      
2.      
3.      
4.      


 

IZJAVE

Izjavljujem i potpisom jamčim da su svi podaci navedeni u ovoj Izjavi i svakoj sljedećoj prijavi izmjene tih podataka istiniti i točni, kao i da će svaka promjena podataka u Izjavi biti prijavljena u roku, najkasnije tri radna dana od dana nastanka promjene.

Izjavljujem i potpisom jamčim da je osoba u Republici Hrvatskoj imenovana i navedena kao osoba za suradnju s nadležnim tijelima (ovlašteni primatelj pismena) ovlaštena u moje ime i za moj račun, kao poslodavca, primati i slati dokumente, obavijesti i druga pismena te da će preuzeti i proslijediti sve dokumente i obavijesti koji će mi biti dostavljeni.

Izjavljujem i potpisom jamčim da će osoba navedena kao osoba za suradnju s nadležnom inspekcijom i drugim nadležnim tijelima za vrijeme upućivanja držati ili staviti na raspolaganje relevantne dokumente i pružiti sve potrebne informacije.

Izjavljujem i potpisom jamčim da su upućeni radnici koji su državljani treće zemlje zakonito zaposleni, prema propisima države moga poslovnoga nastana.


 

Datum podnošenja prijave  


 


 

Ime i prezime ovlaštene osobe  
Potpis ovlaštene osobe  


 

Form 2

NOTIFICATION OF CHANGE OF SUBMITTED POSTING DECLARATION

This notification must be submitted at latest 3 working days after the data change, by electronic means, to the following e-mail address: postingdeclaration.inspektorat@mrms.hr

The employer must indicate the date of the submission of the Posting Declaration or Notification being changed.


SUBMITTER: ___________________________

employer’s name

I notify the change/s of data in the Posting Declaration submitted on ________________________

Date of submission (dd/mm/yyyy)

Please select and mark with «X» the data change being notified

 

1. Data of the service provider – employer posting workers  
2. Data of authorized person/s representing service provider towards third parties  
3. Data of a contact person keeping relevant documentation in Croatia during the posting period in Croatia  
4. The location in Croatia where documents of posted workers will be kept  
5. 5. Data of domestic authorized recipient in Croatia  
6. Place of providing services  
7. Posting situation information – duration  
8. Data of posted workers  


 


2. CHANGE OF DATA OF THE SERVICE PROVIDER – EMPLOYER

Name

 

Before change  
New data (after change)  


 

Address

 

Before change  
New address (after change)  


 

Contact details of the employer

 

Before change  
New data (after change)  


 

2. CHANGE OF DATA OF THE AUTHORIZED PERSON/S REPRESENTING THE EMPLOYER TOWARDS THIRD PARTIES

C) Authorized person/s representing employer – service provider towards third parties remains the same, but his/her contact data has been changed

e-mail address/Telephone number

 

New data (after change)  


 

Domicile

 

New address (after change)  


 

D) Notifying a new person/s representing employer-service provider towards third parties (replacing previously authorized person)

 

Name and surname

of a representative no longer authorized (before change)

 


 

Data of a new person/s representing employer-service provider towards third parties

 

Name and surname  
ID Card or Passport No.or other identification number(e.g. social security number)  
Date and place of birth (dd/mm/yyyy)     

Telephone number and

e-mail address

 


 

Domicile

 

Street and number  
Postal code  
Town/City  
Country  


 

3. CHANGE OF DATA OF A CONTACT PERSON KEEPING RELEVANT DOCUMENTATION IN CROATIA DURING THE POSTING PERIOD

(Article 86, paragraph 13, Foreigners Act)

A) Authorized person remains the same, but his/her address or contact data has been changed

New address

 

Street and number  
Postal Code  
Town/City  
Telephone number  
e-mail address  


 B) Notifying a new authorized person for keeping relevant documentation in Croatia during the posting period (replacing previously designated)

 

Name and surname of a contact person no longer authorized (before the change)  


 


Data of a new contact person authorized for keeping relevant documentation in Croatia during the posting period

 

Name and surname  
Date and place of birth (dd/mm/yyyy)  
ID document (ID Card or Passport No.)  


 

Address

 

Street and number  
Postal Code  
Town/City  
Telephone number  
e-mail address  


 

4. CHANGE OF DATA OF THE LOCATION IN CROATIA WHERE DOCUMENTS OF POSTED WORKERS ARE TO BE KEPT

 

Location before change  


 

New location in Croatia, clearly identified:

Address in Croatia

 

Location name

(e.g. company name, name and surname of a natural person)

 
Street and number  
Postal Code  
Town/City  


 

5. CHANGE OF DATA OF DOMESTIC AUTHORIZED RECIPIENT IN CROATIA

(Article 86, paragraph 14, Foreigners Act)

(a person, staying in Croatia, authorized by the service provider/employer to act on his/her behalf, to accept on her/his account the service of any document and/or notices to be served on the employer, as well as to send out documents on behalf of the employer)

A) Authorized person remains the same, but his/her address or contact data has been changed

New address in Croatia

 

Street and number  
Postal Code  
Town/City  
Telephone number  
e-mail address  


 


B) Notifying a new authorized person to accept the service of any document and/or notices to be served on the employer, as well as to send out documents on behalf of the employer (replacing previously designated person) (Article 86, paragraph 14, Foreigners Act)

 

Name and surname and the address of the domestic authorized recipient before the change  


 

Data of a new contact person authorized to accept the service of any document and/or notices to be served on the employer, as well as to send out documents on behalf of the employer (Article 86, paragraph 14, Foreigners Act)

 

Name and surname  
Date and place of birth (dd/mm/yyyy)  
ID document (ID card or Passport No.)  


 

Address

 

Street and number  
Postal Code  
Town/City  
Telephone/Fax number  
e-mail address  


 


6. CHANGE OF THE POSTING DURATION

 

Envisaged date of commencement and completion of the posting of workers to Croatia before the change

From:

To:


 

New posting period

 

New envisaged date of commencement of the posting of workers to Croatia From:
New foreseen completion date of the posting of workers to Croatia To:


 


7. CHANGE OF DATA OF POSTED WORKERS

(e.g. change of data of already reported posted worker in the submitted Posting Declaration, removing the posted worker from the list, or adding a new posted worker)

REMARK: In case of the notification of the any change regarding the posted worker data, a new updated posted workers list must be submitted


NEW UPDATED POSTED WORKERS LIST

 

POSTED WORKER
Name and surname

Date and place of birth

(dd/mm/yyyy)

ID Card or Passport No. State of employment
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        


 


 

Please provide following data if of the posted workers listed above, one or more workers are third-country nationals legally employed, holding a work permit in the country of the employer's establishment:


 


 

Posted worker – THIRD -COUNTRY NATIONAL, legally employed and working with a work permit in the State in which the employer – service provider is established:
Name and surname Date of issue, term of validity of the WORK permit, competent body that issued the work permit Competent body that issued the valid STAY permit in the State in which the foreign employer is established
1.      
2.      
3.      
4.      


 

 

STATEMENTS

I hereby declare and by my signature guarantee that all data given in this Declaration and any subsequently notified change, are true and correct, as well as that any change of data referred to in this Posting declaration will be duly notified, at latest three (3) working days after the change occurred.

I hereby declare and by my signature guarantee that the person in the Republic of Croatia designated and indicated as a person to liaise with the competent authorities (domestic authorized recipient) is authorized to receive and send out documents and/or notices, for my account and on my behalf as the employer, and that he/she shall take receipt of any document to be served on me and that the authorized recipient will immediately forward served documents/notices to me, as the employer.

I hereby declare and by my signature guarantee that the designated and authorized contact person for cooperation with inspecting and other authorities shall during the posting period, keep or make available and/or retain copies, in paper or electronic form, relevant documents and provide all neccessary information.

I hereby declare and by my signature guarantee that posted workers who are third country nationals (non – EEA and Switzerland) are legally employed according to the regulations of the State of my establishment.


 

Date of submission (dd/mm/yyyy)  


 

Name and surname of the authorised person  
Signature of the authorised person