Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. rujna 2017. godine donijela

ODLUKU O DONOŠENJU STRATEGIJE SOCIJALNE SKRBI ZA STARIJE OSOBE U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2020. GODINE

("Narodne novine", broj 97/17)

I.
Donosi se Strategija socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017. do 2020. godine (u daljnjem tekstu: Strategija), u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku aktom, klase: 011-01/16-01/15, urbroja: 519-03-2-1/1-17-39, od 3. kolovoza 2017. godine.

II.
Zadužuju se javnopravna tijela i druga tijela određena nositeljima i sunositeljima pojedinih mjera iz Strategije da u predviđenim rokovima provedu mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti.

III.
Zadužuje se Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku da o donošenju ove Odluke izvijesti tijela iz točke II. ove Odluke.

IV.
Zadužuje se Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku da Strategiju objavi na svojim internetskim stranicama.

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.