Na temelju članka 1. stavka 2. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. rujna 2017. godine donijela

ODLUKU O DONOŠENJU STRATEGIJE NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA 2020. I STRATEŠKOG PLANA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA ZA RAZDOBLJE 2017. – 2020.

(„Narodne novine“, broj 96/17)

I.
Donosi se Strategija Nacionalne infrastrukture prostornih podataka 2020. (u daljnjem tekstu: Strategija) i Strateški plan Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za razdoblje 2017. – 2020. (u daljnjem tekstu: Strateški plan), u tekstu koji je dostavila Državna geodetska uprava aktom, klase: 930-04-17-01/05, urbroja: 541-05-01-01/1-17-61, od 1. rujna 2017. godine.
Strategija i Strateški plan objavit će se na internetskim stranicama Državne geodetske uprave.

II.
Zadužuju se Državna geodetska uprava, Nacionalna kontaktna točka za provedbu INSPIRE direktive, kao nositelj mjera i sunositelji pojedinih aktivnosti iz Strateškog plana da, u predviđenim rokovima, provedu mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti.

III.
Zadužuje se Vijeće Nacionalne infrastrukture prostornih podataka da, do kraja 2021. godine, Vladi Republike Hrvatske podnese cjelovito izvješće o provedbi mjera i aktivnosti iz Strategije i Strateškog plana, a iznimno, na zahtjev Vlade Republike Hrvatske, i za kraće razdoblje.

IV.
Zadužuje se Državna geodetska uprava da o ovoj Odluci izvijesti tijela uključena u provedbu Strategije i Strateškog plana.

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.