Na temelju članka 1. stavka 2. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. rujna 2017. godine donijela

ODLUKU O DONOŠENJU NACIONALNE STRATEGIJE ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI, ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2022. GODINE

(„Narodne novine“, broj 96/17)

I.
Donosi se Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine (u daljnjem tekstu: Nacionalna strategija), u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku aktom, klase: 011-01/16-01/12, urbroja: 519-01/9-17-136, od 29. kolovoza 2017. godine.

II.
Zadužuju se javnopravna tijela i druga tijela određena nositeljima i sunositeljima pojedinih mjera Nacionalne strategije da u predviđenim rokovima provedu mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti.

III.
Zadužuje se Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku da o donošenju ove Odluke izvijesti tijela iz točke II. ove Odluke.

IV.
Zadužuje se Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku da na svojim internetskim stranicama objavi Nacionalnu strategiju.

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.