Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvat¬ske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14 i 93/16), a u vezi s točkom V. Odluke o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu (»Narodne novine«, broj 55/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. kolovoza 2017. godine donijela

ODLUKU O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE KULTURNIH, OBRAZOVNIH, ZNANSTVENIH, ZDRAVSTVENIH I OSTALIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU

(„Narodne novine“, broj 88/17)

I.
Sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu, osigurana na stavkama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Glavi 03205, Aktivnosti A862020 »Poticaji za obrazovanje, kulturu, znanost i zdravstvo u BiH – Međunarodna razvojna suradnja« u iznosu od 21.500.000,00 kuna i Aktivnosti A862021 »Programi Hrvata izvan RH – Međunarodna razvojna suradnja« u iznosu od 2.000.000,00 kuna, u ukupnom iznosu od 23.500.000,00 kuna, raspoređuju se za financiranje sljedećih programa i projekata:

1.

programima i projektima iz područja kulture

6.210.000,00 kuna

2.

programima i projektima iz područja obrazovanja i znanosti

6.510.000,00 kuna

3.

programima i projektima iz područja zdravstva

4.490.000,00 kuna

4.

programima i projektima iz ostalih područja

6.290.000,00 kuna

 

ukupno:

23.500.000,00 kuna


II.
Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske potpisat će s pravnim osobama/nositeljima programa i projekata ugovore o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa/projekata iz područja kulture, obrazovanja i znanosti, zdravstva i ostalih područja.
Čelnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske odgovoran je za zakonito, svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje, odnosno izvršavanje sredstava iz točke I. ove Odluke u skladu s odredbama Zakona o proračunu.

III.
Ugovori o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa/projekata iz navedenih područja potpisat će se po donošenju ove Odluke, odnosno nakon njezine objave u »Narodnim novinama«.

IV.
Nadzor provedbe programa/projekata iz područja kulture, obrazovanja i znanosti, zdravstva i ostalih područja obavljat će Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
Nadzor provedbe programa/projekata iz područja kulture, obrazovanja i znanosti, zdravstva i ostalih područja može uz Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske obavljati i nadležno resorno ministarstvo Republike Hrvatske.

V.
Nadzor provedbe programa/projekata iz točke IV. ove Odluke obavljat će se putem dostavljenih financijskih izvještaja i nadzora na terenu.

VI.
Korisnik financijske potpore može iz opravdanih razloga najkasnije 60 dana prije isteka roka izvršenja projekta zatražiti pisanim putem uz detaljno obrazloženje prenamjenu dodijeljenih sredstava, kao i produljenje roka izvršenja projekta koje može odobriti Povjerenstvo za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini.

VII.
Popis odobrenih programa i projekata iz područja kulture, obrazovanja i znanosti, zdravstva i ostalih područja iz točke I. ove Odluke sastavni je dio ove Odluke.

VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama« i na službenoj mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

 
 
PRIJEDLOG RASPODJELE SREDSTAVA – BIH 2017.

R.BR.

NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA

NAZIV PRIJAVITELJA PROGRAMA/PROJEKTA

ODOBRENI IZNOS

PRIJEDLOG PROJEKATA IZ PODRUČJA KULTURE ZA FINANCIRANJE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2017.

1

Zaustavimo iseljavanje

HNV Brčko distrikt BIH

260.000,00 kn

2

Obnova fasade na objektu »HRVATSKI DOM« KUPRES

Javna ustanova za kulturu »Hrvatski dom« Kupres

80.000,00 kn

3

Nastavak provedbe projekta Utopljavanje zgrade FMGG-a Livno

Franjevački muzej i galerija Gorica-Livno

300.000,00 kn

4

Izgradnja i otvaranje kulturno-obrazovnog centra Hrvata Bosanskog Grahova »Korita«

Udruga za očuvanje povijesne i kulturne baštine »Don Juraj Gospodnetić«, Bosansko Grahovo

100.000,00 kn

5

Projekt obnove Franjevačke knjižnice Mostar, Obnova rijetke knjige (Rara) u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu

Franjevačka knjižnica Mostar

140.000,00 kn

6

Kulturno-edukacijski centar sa spomen obilježjem

Udruga 3. bojne brigade Rama i branitelja Uzdola, Prozor – Rama

160.000,00 kn

7

HNK Mostar za studente, studenti za HNK Mostar

Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru

120.000,00 kn

8

Mostarsko proljeće 2017. – XIX. dani Matice hrvatske

Matica hrvatska Mostar

100.000,00 kn

9

Obnova vjerskih infrastrukturnih objekata u Župi i svetištu Kraljice Mira Hrasno, Neum

Župa Bezgrešnog začeća B.D.M. i svetište Kraljice Mira – Hrasno

200.000,00 kn

10

14. Didakovi dani – 100. godišnjica

HKUD »DIDAK« Župa Gradnići

150.000,00 kn

11

Hrvatska enciklopedija Bosne i Hercegovine – treći svezak

Hrvatski leksikografski institut Bosne i Hercegovine

200.000,00 kn

12

Uređenje dvorišta župne Crkve i kuće

Župni ured Kotor Varoš

100.000,00 kn

13

Duhovni centar za mlade i stare u Sokolinama

Župa uznesenja BDM Sokoline

100.000,00 kn

14

Pokrivanje objekta Muzejskog prostora i galerije uz crkvu sv. Marka Evanđeliste na Plehanu

Franjevački samostan sv. Marka Evanđelista – Plehan

350.000,00 kn

15

Edicija HRVATSKA KNJIŽEVNOST BOSNE I HERCEGOVINE U 100 KNJIGA

Matica hrvatska u Sarajevu

50.000,00 kn

16

Informativno formativna djelatnost kroz Tjednik na hrvatskom jeziku

Medijski centar Vrhbosanske nadbiskupije

200.000,00 kn

17

Izgradnja Hrvatskog kulturnog centra sv. Franjo

Franjevački samostan sv. Petra i Pavla, Tuzla

600.000,00 kn

18

Obnova franjevačkog samostana Tolisa

Franjevački samostan Tolisa

500.000,00 kn

19

Dani hrvatskog filma, Orašje 2017.

Udruga filmski festival dani hrvatskog filma

100.000,00 kn

20

Spomen park

Mjesna zajednica Posavska Mahala

180.000,00 kn

21

Sanacija krova na zgradi Hrvatskog Doma u Domaljevcu – 2. faza

Općina Domaljevac-Šamac

150.000,00 kn

22

Poboljšanje sustava grijanja Kazališna/kino dvorana Vitez

J.U. Radio Vitez sa p.o.

120.000,00 kn

23

Javni objekt za kulturna događanja Hrvata BIH i iseljeništva

Župa Presvetog Trojstva, Novi Travnik

450.000,00 kn

24

Rekonstrukcija zgrade »Sjemeništa« s osnovnim sadržajem knjižnice i muzeja

Franjevački samostan Uznesenja BD Marije Široki Brijeg

500.000,00 kn

25

Kulturno pastoralni dom »Sv. Stjepan«, Gorica

Bratovština sv. Stjepana Prvomučenika Gorica – Sovići

150.000,00 kn

26

Nabavka koncertnog klavira

Osnovna glazbena škola »Ljubuški« Ljubuški

150.000,00 kn

27

Adaptacija objekta- Dom Kulture Klobuk

Mjesna zajednica Klobuk

260.000,00 kn

28

Obnova crkve Svete Ane u Ljutom Docu

Župa Svete Ane Ljuti Dolac

200.000,00 kn

29

Izgradnja suvenirnice i čitaonice u Franjevačkom samostanu na Humcu

Franjevački samostan svetog Ante Humac

140.000,00 kn

30

Pomozimo zajedno!

Humanitarna udruga »Fra Mladen Hrkać« Zagreb – Predstavništvo Široki Brijeg

100.000,00 kn

UKUPNO PROJEKTI KULTURA

6.210.000,00 kn

PRIJEDLOG PROJEKATA IZ PODRUČJA OBRAZOVANJA I ZNANOSTI ZA FINANCIRANJE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2017.

R.BR.

NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA

NAZIV PRIJAVITELJA PROGRAMA/PROJEKTA

ODOBRENI IZNOS

1

Rekonstrukcija krovišta s izradom potkrovlja – nastavak

Srednja strukovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića Livno

450.000,00 kn

2

Izgradnja sportske dvorane Osnovne škole fra Mije Čuića – područne škole u Brišniku

Općina Tomislavgrad, Općinski Načelnik

450.000,00 kn

3

Nabavka i ugradnja namještaja i opreme za Dječji vrtić »Bukovica« – općina Tomislavgrad

Školske sestre franjevke Krista Kralja – Provincija Svete Obitelji u Hercegovini

100.000,00 kn

4

Studentski dom za siromašnije studente, Međunarodni istraživački centar, pučka kuhinja i BookCrossing

Franjevački samostan sv. Petra i Pavla Mostar

400.000,00 kn

5

Izgradnja školske športske dvorane u osnovnoj školi Crnići, općina Stolac

Općina Stolac

600.000,00 kn

6

Obnova sanitarnih prostorija u Srednjoj turističko-ugostiteljskoj školi u Mostaru

Srednja turističko--ugostiteljska škola Mostar

100.000,00 kn

7

Nabavka opreme za Arhiv Hrvatskog dokumentacijskog centra Domovinskog rata u BiH

Hrvatski dokumentacijski centar Domovinskog rata u BiH

150.000,00 kn

8

Istraživanje i analiza ukupnog lanca vrijednosti u proizvodnji smilja

HAZU BIH

150.000,00 kn

9

Izgradnja i opremanje Caritasovog dječjeg vrtića u Banja Luci

Caritas Biskupije Banja Luka

200.000,00 kn

10

Potpora radu Opće gimnazije Katoličkog školskog centra u Banjoj Luci

Opća gimnazija Katoličkog školskog centra u Banjoj Luci

720.000,00 kn

11

Iuvenes Fructus

Hrvatsko kulturno sportsko društvo Kornica

220.000,00 kn

12

Nastavak izgradnje i uređenja studentskog doma »dr. Dragutin Dujmušić« Hrvatskog katoličkog dobrotvornog društva u Sarajevu

Hrvatsko katoličko dobrotvorno društvo – HKDD Sarajevo

200.000,00 kn

13

Poboljšanje uvjeta stanovanja studenata u Franjevačkom studentskom domu

Humanitarno karitativna organizacija »Kruh sv. Ante« Franjevačke provincije Bosne Srebrene

200.000,00 kn

14

Znanstveni razvoj i obnova KBF-a kao i afirmacija studentskog standarda na KBF-u

Univerzitet u Sarajevu – Katolički bogoslovni fakultet

370.000,00 kn

15

Opremanje kabineta informatike

Javna ustanova Osnovna škola »Sveti Franjo« Tuzla

100.000,00 kn

16

Izgradnja učeničkog doma

Salezijanska zajednica Sv. Ivan Bosco

250.000,00 kn

17

Rekonstrukcija mokrih čvorova i izmjena stolarije

OŠ »Kiseljak«

130.000,00 kn

18

Sanacija podne obloge i električnih instalacija u školskoj dvorani, opremanje informatičkog kabineta

OŠ »Uskoplje«

200.000,00 kn

19

Rekonstrukcija i dogradnja Prve osnovne škole Bugojno i Treće osnovne škole Bugojno

»Prva osnovna škola« Bugojno

400.000,00 kn

20

Projekt izgradnje objekta srednje škole

Srednja škola »Novi Travnik«

500.000,00 kn

21

Izvođenje radova na rekonstrukcija »Male škole« u Širokom Brijegu

Grad Široki Brijeg

120.000,00 kn

22

Nova OŠ Posušje – Izgradnja vodovodnih instalacija i sanitarija

Općinsko vijeće Općine Posušje

500.000,00 kn

UKUPNO PROJEKTI OBRAZOVANJE I ZNANOST

6.510.000,00 kn

PRIJEDLOG PROJEKATA IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA ZA FINANCIRANJE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2017.

R.BR.

NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA

NAZIV PRIJAVITELJA PROGRAMA/PROJEKTA

ODOBRENI IZNOS

1

Opremanje Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tomislavgrad

Dom zdravlja Tomislavgrad

350.000,00 kn

2

Nabava sanitetskog ležećeg vozila sa sanitetskom opremom i Nabava stomatološke stolice/aparata

Dom zdravlja Neum

200.000,00 kn

3

Opremanje Doma za stare i nemoćne osobe »Rama«

Dom za stare i nemoćne osobe »Rama»

200.000,00 kn

4

Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Mostar

Dom zdravlja Mostar

250.000,00 kn

5

Nabava laboratorijske opreme za potrebe Doma zdravlja Ravno

Dom zdravlja Ravno

100.000,00 kn

6

Dom za starije i nemoćne osobe – Dr. Ivan Evanđelist Šarić, Kiseljak – Lug

Caritas Vrhbosanske nadbiskupije

900.000,00 kn

7

Nabava dotrajale i nedostajuće opreme

JU Dom zdravlja Usora

240.000,00 kn

8

Izgradnja ambulante obiteljske medicine u Ozimici, općina Žepče

Javna Ustanova »Dom zdravlja sa stacionarom Žepče«

200.000,00 kn

9

»Podrška oboljelim braniteljima od post­traumatskog stresnog poremećaja/PTSP«

Udruga specijalne policije domovinskog rata »FENIX« Posavina

40.000,00 kn

10

Nabavka i ugradnja dizala u Domu zdravlja Odžak

Dom zdravlja Odžak

150.000,00 kn

11

Izgradnja šeste lamele u Hrvatskoj bolnici »Dr. fra Mato Nikolić« Nova Bila

Hrvatska bolnica »Dr. fra Mato Nikolić«

1.000.000,00 kn

12

Nabava sanitetskog kombi vozila za potrebe prijevoza pacijenata

JU Dom zdravlja Kreševo

350.000,00 kn

13

Izgradnja dijela partera i pristupnog puta oko objekta Dnevnog centra za djecu s posebnim potrebama

Općina Ljubuški

160.000,00 kn

14

Rekonstrukcija grijanja

Dom zdravlja Posušje

350.000,00 kn

UKUPNO PROJEKTI ZDRAVSTVO

4.490.000,00 kn

PRIJEDLOG PROJEKATA IZ PODRUČJA OSTALIH ZA FINANCIRANJE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2017.

R.BR.

NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA

NAZIV PRIJAVITELJA PROGRAMA/PROJEKTA

ODOBRENI IZNOS

1

Dovršetak izgradnje Športske dvorane Kupres

Općina Kupres

600.000,00 kn

2

Opremanje doma za stare i nemoćne osobe u naselju Ravno – općina Ravno

Župa rođenja BDM Ravno

250.000,00 kn

3

Sanacija lokalnih cesta u naseljima Modrič i Šuškovo naselje – općina Čapljina

Općina Čapljina

500.000,00 kn

4

Zadržavanje mladih u BIH kroz izgradnju sportskih i rekreativnih aktivnosti

Sportska udruga studenata Studentskog centra Mostar (SUSSCMO)

80.000,00 kn

5

Izgradnja stambeno-poslovne zgrade s ciljem demografskog oporavka i razvoja općine Ravno.

Općina Ravno

300.000,00 kn

6

Hrvatska Bosni i Hercegovini – županije za Europu i potpora procesu europskih integracija

Institut za društveno--politička istraživanja

500.000,00 kn

7

Rekonstrukcija i adaptacija kuće časnih sestara

Župa sv. Ilije Proroka Stolac

150.000,00 kn

8

Infrastrukturni projekt »Rekostrukcija i sanacija lokalnog puta Studenci-Bežlja«

Udruga Hrvata Općine Teslić »Naša ognjišta«

180.000,00 kn

9

Pokrivanje i zatvaranje stolarijom župne crkve župe Žeravac

Župa Svetog Franje Asiškoga Žeravac

200.000,00 kn

10

»Nabava strojeva i opreme za Centar održivog povratka, razvoja i edukacije«

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine

400.000,00 kn

11

Podrška stvaranju mini klastera/zadruge lokalnih poljoprivrednih proizvođača

Otvorena kuća – Centar za mir i kulturu dijaloga

150.000,00 kn

12

»Izgradnja vodovoda Pogar«

Općina Vareš

400.000,00 kn

13

»Opstanak i povratak hrvatskih obitelji u općini Žepče kroz poljoprivredu«

Udruženje poljoprivrednih proizvođača »Žitoplod« Žepče

200.000,00 kn

14

Izgradnja dvotračnog mosta preko rijeke Usora, općina Usora

Općina Usora

500.000,00 kn

15

Izgradnja i uređenje Trga žrtava rata u Galovcu sa spomen obilježjem

Planinarsko ekološko i sportsko rekreacijsko društvo »Oaza mira« Maglaj

60.000,00 kn

16

Izgradnja vodoopskrbnog sustava naselja Potočani – Jošava (II. faza)

Općina Odžak

500.000,00 kn

17

Podrška održivog opstanka Hrvata Bosanske Posavine

Udruga »Voćara« Domaljevac – Šamac

100.000,00 kn

18

Vanjsko uređenje ispred sportsko poslovnog objekta Goal u Orašju

Vlada Županije Posavske

400.000,00 kn

19

Unutrašnje uređenje Župne Crkve Srca Marijina

Župa Srca Marijina Skopaljska Gračanica

270.000,00 kn

20

Asfaltiranje prometnice Crne Lokve – Rujan

Udruga za poticanje ruralnog razvoja mjesta Crne Lokve »Crnolokvani«

200.000,00 kn

21

Uređenje partera Trga generala Blage Zadre u Ledincu

Mjesna zajednica Ledinac – Podledinac

200.000,00 kn

22

Rekonstrukcija lokalne ceste Tihaljina – Cerov Dolac

Općina Grude

150.000,00 kn

UKUPNO PROJEKTI OSTALI

6.290.000,00 kn

SVEUKUPNO PROJEKTI KULTURA, OBRAZOVANJE I ZNANOST, ZDRAVSTVO I OSTALA PODRUČJA

23.500.000,00 kn