Na temelju odredbi članaka 192. do 204. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 93/2014) i Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (»Narodne novine« broj 93/2014)
ULJANIK Grupa:
ULJANIK d.d., Pula,
ULJANIK Brodogradilište d.d., Pula,
3. MAJ Brodogradilište d.d., Rijeka,
ULJANIK Strojogradnja Diesel d.d., Pula, kao univerzalni pravni sljednik trgovačkog društva ULJANIK Strojogradnja d.d., Pula i trgovačkog društva 3. MAJ Motori i dizalice, d.d., Rijeka, nakon statusne promjene spajanja,
ULJANIK Proizvodnja opreme d.d., Vodnjan,
ULJANIK Brodograđevni projekti d.o.o., Pula,
ULJANIK Poslovno informacijski sustavi d.o.o., Pula,
ULJANIK Financije d.o.o., Pula,
ULJANIK Standard d.o.o., Pula,
USCS d.o.o., Pula,
koje zastupa punomoćnik Hrvoje Markulinčić, dipl. iur., direktor ULJANIK Poslovno informacijski sustavi d.o.o.
(u daljnjem tekstu: poslodavac/društvo)
i
Reprezentativni sindikati prema Sporazumu sindikata:
SINDIKAT METALACA HRVATSKE – INDUSTRIJSKI SINDIKAT, kojeg zastupa Vedran Dragičević, predsjednik, na razini poslodavca:
ULJANIK d.d.,
ULJANIK Brodogradilište d.d.,
3. MAJ Brodogradilište d.d.,
ULJANIK Strojogradnja Diesel d.d.,
ULJANIK Proizvodnja opreme d.d.,
ULJANIK Brodograđevni projekti d.o.o.,
ULJANIK Poslovno informacijski sustavi d.o.o.,
ULJANIK Standard d.o.o.
SINDIKAT ISTRE, KVARNERA I DALMACIJE, kojeg zastupa Rajko Kutlača, punomoćnik, na razini poslodavca:
ULJANIK d.d.,
ULJANIK Brodogradilište d.d.,
3. MAJ Brodogradilište d.d.,
ULJANIK Strojogradnja Diesel d.d.,
ULJANIK Proizvodnja opreme d.d.,
ULJANIK Poslovno informacijski sustavi d.o.o.,
ULJANIK Standard d.o.o.
JADRANSKI SINDIKAT, kojeg zastupa Boris Cerovac, predsjednik, na razini poslodavca:
ULJANIK d.d.,
ULJANIK Brodogradilište d.d.,
ULJANIK Strojogradnja Diesel d.d.,
ULJANIK Proizvodnja opreme d.d.,
ULJANIK Poslovno informacijski sustavi d.o.o.,
ULJANIK Brodograđevni projekti d.o.o.,
ULJANIK Standard d.o.o.
SINDIKAT 3. MAJ, kojeg zastupa Mladen Bučar, predsjednik, na razini poslodavca:
ULJANIK d.d.,
3. MAJ Brodogradilište d.d.,
ULJANIK Strojogradnja Diesel d.d.,
ULJANIK Poslovno informacijski sustavi d.o.o.,
te kao jedini sindikat koji djeluje na razini poslodavca ULJANIK Financije d.o.o.,
SINDIKAT METALACA HRVATSKE – INDUSTRIJSKI SINDIKAT,
kojeg zastupa Vedran Dragičević, predsjednik
(u daljnjem tekstu: sindikat)
sklopili su 26. 4. 2017.

ANEKS III KOLEKTIVNOM UGOVORU ULJANIK Grupe

("Narodne novine", broj 52/17)

Članak 1.
U Kolektivnom ugovoru ULJANIK Grupe, Aneksu I i Aneksu II (»Narodne novine« broj 52/2015, 58/2016 i 89/2016), članak 23. mijenja se i glasi:

Članak 23.
Poslodavac je dužan radniku za njegov rad isplatiti plaću.
Plaća se sastoji od:
1. osnovne plaće
2. varijabilnog dijela
3. dodataka na plaću, i to:
3.1. dodatka za radni staž;
3.2. dodatka za rad u specifičnim uvjetima.
Plaća se isplaćuje najmanje jednom mjesečno. Rok za isplatu plaće je najkasnije 15. u mjesecu za prethodni mjesec.
U slučaju zakašnjenja isplate plaće više od 5 dana sindikat može, sukladno Zakonu o radu, organizirati industrijske akcije, a poslodavac neće pokretati sudske tužbe protiv sindikata.

Članak 2.
Članak 24. mijenja se i glasi:

Osnovna plaća

Članak 24.
Osnovna plaća, kao fiksni dio plaće, iznosi za puno radno vrijeme sedamdeset pet posto (75%) od umnoška osnovice plaće utvrđene u bruto iznosu i koeficijenta plaće radnog mjesta iz ugovora o radu.

Članak 3.
Članak 24.a, briše se.

Članak 4.
Članak 25. mijenja se i glasi:

Osnovica plaće

Članak 25.
Osnovica plaće iznosi 5.000,00 kn bruto za 174 prosječna mjesečna sata.

Članak 5.
Članak 27. mijenja se i glasi:

Koeficijent plaće radnog mjesta

Članak 27.
Koeficijent plaće radnog mjesta utvrđuje se Sistematizacijom radnih mjesta, prema sljedećim kriterijima:
– Stupanj složenosti radnog mjesta
– Samostalnost u izvršavanju osnovnih zadataka
– Kreativnost u izvršavanju zadataka
– Inicijativa u izvršavanju zadataka
– Posjedovanje specijalističkih znanja za obavljanje zadataka radnog mjesta
– Odgovornost i stručnost pri obavljanju zadataka.
Radna mjesta razvrstavaju se u pet grupa s rasponima koeficijenata plaće od 0,8 do 3,0 kako slijedi:

Grupa

Opis

Raspon koe­ficijenata

I.

Jednostavan rutinski rad koji ne zahtijeva posebno obrazovanje ili se sastoji iz manje složenih zadataka, odnosno rad jednostavnim sredstvima za rad za koje su dovoljne pisane upute.

0,8 – 0,99

II.

Srednje složeni poslovi i zadaci na kojima se rad ponavlja uz povremenu pojavu novih skupina poslova koji podrazumijevaju nešto složenije poslove i zadatke, za čije obavljanje su potrebne konzultacije.

1,0 – 1,19

III.

Složeniji poslovi i zadaci koji zahtijevaju veći stupanj samostalnosti u izvršavanju, odnosno zadaci koji zahtijevaju samostalnost i veći stupanj kreativnosti u njihovom izvršavanju.

1,2 – 1,59

IV.

Poslovi koji zahtijevaju dodatno poznavanje užeg područja rada uz samostalnost i kreativnost u izvršavanju poslova tog područja, kao i složeni poslovi koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost te projektiranje poslova i zadataka.

1,6 – 1,99

V.

Vrlo složeni poslovi koji pored inicijative i kreativnosti, zahtijevaju i dodatna specijalistička znanja potrebna za njihovo obavljanje. Najčešće su to najsloženiji poslovi i zadaci s najvećim značajem za vođenje i kreiranje procesa proizvodnje i poslovanja.

 

2,0 – 3,0


Razvrstavanje radnih mjesta u grupe ovisno je o složenosti poslova, uvjetima rada na radnom mjestu, raspoloživosti na tržištu rada i drugim posebnostima.
Grupe s koeficijentima plaće radnih mjesta utvrđuje poslodavac uz učešće i suglasnost sindikata.

Članak 6.
Članak 28., briše se.

Članak 7.
Članak 29. mijenja se i glasi:

Varijabilni dio plaće

Članak 29.
Varijabilni dio plaće može iznositi od nula (0%) do pedeset posto (50%) od umnoška osnovice plaće utvrđene u bruto iznosu i koeficijenta plaće radnog mjesta.

Članak 8.
Članak 30. mijenja se i glasi:

Članak 30.
Kriteriji za ostvarenje varijabilnog dijela plaće jesu:
– Izvršavanje radnih zadataka u okviru zadanih troškova i kvalitete
– Zalaganje, radna disciplina i profesionalni odnos s kolegama i nadređenima, prenošenje stručnih znanja i vještina
– Poštivanje propisanih tehnoloških postupaka
– Poštivanja propisa iz okvira zaštite na radu, korištenje osobnih zaštitnih sredstava i opreme, briga o ispravnosti i sigurnosti sredstava za rad, opreme i radnog mjesta
– Optimalno korištenje fonda radnog vremena.
Kvantificiranje kriterija biti će predmet posebne odluke uprave pojedinog društva ULJANIK Grupe, uz prethodno savjetovanje sa sindikatom, s čime će radnici biti upoznati.

Članak 9.
Članak 31. mijenja se i glasi:

Dodatak za radni staž

Članak 31.
Osnovna plaća iz članka 24. i varijabilni dio plaće radnika iz članka 29. ovog Kolektivnog ugovora, za svaku se navršenu godinu efektivnog radnog staža ostvarenog u ULJANIK Grupi i pravnim prednicima uvećava za 0,25%.
Dodatak se ostvaruje u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je radnik ispunio uvjet iz stavka 1. ovog članka.

Članak 10.
Članak 32. mijenja se i glasi:

Dodatak za rad u specifičnim uvjetima

Članak 32.
Osnovna plaća iz članka 24. te varijabilni dio plaće iz članka 29. ovog Kolektivnog ugovora uvećavaju se za:
1. Smjenski rad 13%
2. Rad noću 16%
3. Rad nedjeljom 17%
4. Prekovremeni rad 10%
Ako radnik radi tijekom državnih i vjerskih blagdana te neradnih dana koji su utvrđeni Zakonom, te na dan Uskrsa, ima pravo na uvećanje osnovne plaće i varijabilnog dijela plaće za 25%.
Ako postoji više uvjeta istovremeno, dodaci se pribrajaju.

Članak 11.
Članci 33. i 34., brišu se.

Članak 12.
Članak 40. mijenja se i glasi:

Plaće pripravnika

Članak 40.
Pripravnik ima pravo na osnovnu plaću radnog mjesta pripravnika te na varijabilni dio plaće prema Sistematizaciji radnih mjesta.

Članak 13.
Članak 42. mijenja se i glasi:

Pomoć za podmirenje troškova godišnjeg odmora (Regres)

Članak 42.
Radniku se podmiruju troškovi godišnjeg odmora (regres) u visini 33% osnovice plaće iz članka 25. ovog Kolektivnog ugovora.
Regres za godišnji odmor iz prethodnog stavka isplaćuje se najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.

Članak 14.
Članak 57. mijenja se i glasi:

Božićnica

Članak 57.
Radnik ima pravo na jednokratno povećanje plaće u prosincu najmanje u visini 15% osnovice plaće iz članka 25. ovog Kolektivnog ugovora.
Jednokratno povećanje plaće iz prethodnog stavka isplaćuje se najkasnije do 15. prosinca tekuće godine.
Pravo na prigodnu isplatu pripada radniku ukoliko je na dan isplate u radnom odnosu s društvom.

Članak 15.
Kolektivni ugovor ULJANIK Grupe i njegovi Aneksi I i II (»Narodne novine« broj 52/2015, 58/2016 i 89/2016), kao i ovaj Aneks III imaju se, u smislu odredbe članka 137. stavka 12. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 93/2014), smatrati novim kolektivnim ugovorom koji se primjenjuje na radnike trgovačkog društva ULJANIK Strojogradnja Diesel d.d., Pula, nastalog statusnom promjenom spajanja trgovačkog društva ULJANIK Strojogradnja d.d., Pula i trgovačkog društva 3. MAJ Motori i dizalice, d.d., Rijeka.

Članak 16.
Ostale odredbe Kolektivnog ugovora ULJANIK Grupe ostaju neizmijenjene.

Članak 17.
Ovaj Aneks III Kolektivnom ugovoru ULJANIK Grupe stupa na snagu danom sklapanja, a primjenjuje se 1. 6. 2017.

Članak 18.
Ovaj Aneks III Kolektivnom ugovoru ULJANIK Grupe sačinjen je u 10 (deset) istovjetnih primjeraka od kojih po 1 (jedan) zadržava svaka ugovorna strana, a preostali se dostavljaju nadležnom državnom tijelu radi evidencije.
Aneks III Kolektivnom ugovoru ULJANIK Grupe objavljuje se na način propisan Pravilnikom ministra nadležnog za rad.

SINDIKAT
POSLODAVAC
Sindikat metalaca Hrvatske – Industrijski sindikat
Punomoćnik

Đino Šverko, v. r.

Hrvoje Markulinčić, v. r.

Juraj Šoljić, v. r.

Vedran Dragičević, v. r.

Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije
Rajko Kutlača (nepotpisano)
Jadranski Sindikat

Boris Cerovac, v. r.

Sindikat 3. MAJ

Mladen Bučar, v. r.