Na temelju članka 30. stavaka 2. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. siječnja 2017. godine donijela

ODLUKU O PROVEDBI UREDBE (EU, EURATOM)
BR. 1141/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 22. LISTOPADA 2014. O STATUTU I FINANCIRANJU EUROPSKIH POLITIČKIH STRANAKA I EUROPSKIH POLITIČKIH ZAKLADA


(„Narodne novine“, broj 3/17)

I.
Ovom Odlukom provodi se Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada (SL L 317/1, 4. 11. 2014.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014.

II.
Nacionalnom kontaktnom točkom za razmjenu informacija potrebnih za provedbu Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014. određuje se Ministarstvo uprave.

III.
Središnja tijela državne uprave i druga državna tijela dužna su nacionalnoj kontaktnoj točki iz točke II. ove Odluke na zahtjev dostaviti sve podatke i informacije iz svojeg djelokruga potrebne za provedbu Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.