Na temelju članaka 35. i 36., stavka 8. i 11. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine« br. 155/202, 47/10, 80/10 i 93/11) i članka 4. stavka 1. alineje 3. Statuta Savjeta za nacionalne manjine (»Narodne novine« br. 106/2003) Savjet za nacionalne manjine na 67 sjednici održanoj 24. veljače 2016. godine donio je

PROGRAM RADA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE ZA 2016. GODINU

(„Narodne novine“, broj 19/16)

I.
Savjet za nacionalne manjine, radi sudjelovanja nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske, a osobito radi razmatranja i predlaganja uređivanja i rješavanja pitanja u svezi s ostvarivanjem i zaštitom prava i sloboda nacionalnih manjina, donosi program rada. U cilju ostvarivanja manjinskih prava i sloboda Savjet će surađivati s nadležnim državnim tijelima i tijelima jedinica samouprave, predstavnicima, vijećima i koordinacijama vijeća nacionalnih manjina, udrugama nacionalnih manjina i pravnim osobama koje obavljaju djelatnosti od interesa za nacionalne manjine, međunarodnim organizacijama i institucijama koje se bave pitanjima nacionalnih manjina, te tijelima matičnih država pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

II.
Savjet za nacionalne manjine će:
– predlagati tijelima državne vlasti mjere za unaprjeđivanje položaja nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj ili na nekom njenom području
– predlagati tijelima državne vlasti da rasprave pojedina pitanja od značenja za nacionalne manjine, a osobito vezana za provođenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i posebnih zakona kojima su uređena manjinska prava i slobode
– provoditi mjere sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina
– surađivati u pitanjima od interesa za nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj s nadležnim tijelima međunarodnih organizacija i institucija koje se bave pitanjima nacionalnih manjina, kao i s nadležnim tijelima matičnih država pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj
– predlagati poduzimanje gospodarskih, socijalnih i drugih mjera na područjima tradicionalno ili u znatnijem broju nastanjenim pripadnicima nacionalnih manjina kako bi se očuvalo njihovo postojanje na tim područjima.
– tražiti od tijela državne vlasti i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave podatke i izvješća potrebna za razmatranje pitanja koja se odnose na prava nacionalnih manjina
– davati mišljenja, prijedloge, analizirati programe javnih radio postaja i javne televizije namijenjenih nacionalnim manjinama, o zastupljenosti pitanja namijenjenih nacionalnim manjinama u programima javnih radio postaja i javne televizije i drugim sredstvima priopćavanja
– analizirati rad tijela državne vlasti vezano za ostvarivanje manjinskih prava
– analizirati učinke ostvarivanja pojedinih prava pripadnika nacionalnih manjina u školstvu, dvojezičnosti, informiranja, korištenju simbola i ostale probleme u ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina
– kontinuirano pratiti praktičnu provedbu manjinske legislative u jedinicama lokalne i regionalne samouprave
– surađivati i organizirati zajedničke sastanke s predstavnicima tijela državne vlasti i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, u čiju nadležnost spadaju pitanja iz djelokruga Savjeta utvrđena Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i Statutom Savjeta
– raspoređivati sredstva koja se u državnom proračunu osiguravaju za potrebe ostvarivanja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina razmotriti kvartalna, polugodišnja i godišnja izvješća o ostvarivanju programa i utrošku sredstava, koja su im doznačena iz državnog proračuna i o tome izvijestiti Vladu Republike Hrvatske i Hrvatski sabor
– davati suglasnost na odluke koordinacija vijeća nacionalnih manjina jedinica područne (regionalne) samouprave o odlukama o znamenju i simbolima nacionalnih manjina i načinu obilježavanja praznika nacionalnih manjina
– surađivati s vijećima, koordinacijama i predstavnicima nacionalnih manjina, nevladinim udrugama i ustanovama nacionalnih manjina
– provoditi program edukacije nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina
– provoditi programe edukacija i informiranja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina-izdavanje lista »Manjinski forum« namijenjenog vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina
– provoditi zajedničke programe s udrugama i ustanovama nacionalnih manjina
– pokroviteljstvo i sufinanciranje kulturne manifestacije »Kulturno stvaralaštvo nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj«
– surađivati s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske
– surađivati sa Sveučilištima u Republici Hrvatskoj, te znanstveno stručnim organizacijama, vezano za stručne analize manjinskih pitanja i edukaciju pripadnika nacionalnih manjina
– sudjelovati u prekograničnoj suradnji s matičnim državama nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj
– surađivati s nevladinim udrugama civilnog društva
– donijeti financijski plan i završni račun.