Na temelju članka 1021. stavak 3. alineja 10. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04, 76/07 i 146/08) i članka 56. stavak 1. alineja 2. Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (»Narodne novine« br. 124/09) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK O OBAVLJANJU INSPEKCIJSKOG NADZORA SIGURNOSTI PLOVIDBE

(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 39/11, 112/14, 33/15, 86/15, 29/16 i 32/20)

I. OPĆE ODREDBE
 
 
Članak 1.
Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:
– Direktiva Komisije 96/40/EZ od 25. lipnja 1996. o uspostavljanju zajedničkog obrasca osobne iskaznice za inspektore koji obavljaju nadzor države luke (Tekst značajan za EGP) (SL L 196/8)
– Direktiva (EU) 2017/2110 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. studenoga 2017. o sustavu inspekcijskih pregleda radi sigurnog obavljanja plovidbe na redovnoj liniji ro-ro putničkih brodova i brzih putničkih plovila i izmjeni Direktive 2009/16/EZ te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 1999/35 EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 315/61);
– Direktiva 2001/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. prosinca 2001. o utvrđivanju usklađenih zahtjeva i postupaka za siguran ukrcaj i iskrcaj brodova za rasuti teret (Tekst značajan za EGP) ( SL L 13/9);
– Uredba 2015/757/EU Europskog parlamenta i Vijeća o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ;
– Uredba 1257/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ;
– Provedbena odluka komisije (EU) 2015/253 оd 16. veljače 2015. o utvrđivanju pravila uzorkovanja i izvješćivanja u skladu s Direktivom Vijeća 1999/32/EZ za sadržaj sumpora u brodskim gorivima;
– Direktiva 1999/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 1999. o provedbi odredaba o radnom vremenu pomoraca na brodovima koji pristaju u lukama Zajednice;
– Direktiva 2013/38/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 12. kolovoza 2013. o izmjeni Direktive 2009/16/EZ o nadzoru države luke.

 
Članak 1.a
Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:
– Direktiva Komisije 96/40/EZ od 25. lipnja 1996. o uspostavljanju zajedničkog obrasca osobne iskaznice za inspektore koji obavljaju nadzor države luke (SL L 196, 7. 8. 1996.);
– Direktiva Vijeća 1999/35/EZ o sustavu obaveznih pregleda za sigurno upravljanje redovitih ro-ro putničkih brodova i brzih putničkih plovila (SL L 138, 1. 6. 1999.);
– Direktiva 2000/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2000. o lučkim uređajima za prihvat brodskog otpada i ostataka tereta (SL L 332, 28. 12. 2000.);
– Direktiva 2001/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. prosinca 2001. o utvrđivanju usklađenih zahtjeva i postupaka za siguran ukrcaj i iskrcaj brodova za rasuti teret Tekst značajan za EGP (SL L 13, 16. 1. 2002.);
– Direktiva 2002/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava nadzora plovidbe i informacijskog sustava Zajednice i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/75/EEZ (SL L 208, 5. 8. 2002.);
– Direktiva 2009/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o nadzoru države luke (SL L 131, 28. 5. 2009.);
– Direktiva 2013/38/EU Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/16/EZ o nadzoru države luke (SL L 218, 14. 8. 2013.).

 
DEFINICIJE

Članak 2.
Pojedini izrazi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeća značenja:
1. brod na sidrištu je brod u luci ili akvatoriju u nadležnosti luke, koji nije na vezu, a uključen je u sučelje brod/luka;
2. brzo putničko plovilo je plovilo kako je definirano u Pravilu 1. poglavlja X. Konvencije SOLAS 74 i koje prevozi više od 12 putnika;
3. »Deklaracija o zadovoljavanju uvjeta rada pomoraca« je deklaracija navedena u Pravilu 5.1.3. MLC-a 2006.;
4. detaljni inspekcijski nadzor je provjera gdje se brod, njegova oprema i posada, u cjelini ili, ako je primjenjivo, djelomično, u okolnostima navedenim u članku 61.stavku 4. ovoga Pravilnika, podvrgavaju, temeljitom nadzoru koji obuhvaća konstrukciju broda, opremu, upućenost posade u brodske postupke, uvjete života i rada na brodu i sukladnost s brodskim operativnim postupcima;
5. domaći brod je brod upisan u upisnik brodova u Republici Hrvatskoj;
6. domaća brodica je brodica upisana u očevidnik brodica u Republici Hrvatskoj;
7. domaća jahta je jahta upisana u upisnik jahti u Republici Hrvatskoj;
8. država domaćin je država u čiju ili iz čije luke ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo plovi na redovnoj liniji;
9. HSC kodeks je »Međunarodni pravilnik o sigurnosti brzih plovila« sadržan u rezoluciji IMO-ova Odbora za pomorsku sigurnost MSC.36(63) od 20. svibnja 1994. ili Međunarodni pravilnik o sigurnosti brzih plovila iz 2000. (HSC kodeks iz 2000.) sadržan u rezoluciji IMO-a MSC.97(73) iz prosinca 2000., u ažuriranoj verziji;
10. HSSC je Smjernice IMO-a za nadzore prema usklađenom sustavu nadzora i izdavanja svjedodžbi, u ažuriranoj verziji;
11. IBC Kodeks je Međunarodni kodeks za gradnju i opremanje brodova za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju, 1983;
12. IGC Kodeks je Međunarodni kodeks za gradnju i opremanje brodova za prijevoz ukapljenih plinova u razlivenom stanju;
13. inspekcijski poslovi jesu poslovi obavljanja inspekcijskog nadzora nad provođenjem odredaba Pomorskog zakonika koje se odnose na sigurnost plovidbe, zaštitu morskog okoliša, te životne i radne uvjete članova posade na brodovima, odredaba podzakonskih propisa donesenih na temelju Pomorskog zakonika, odredaba posebnih propisa o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka, te posebnih propisa o postupnom isključenju tankera bez dvostruke oplate, odredaba tehničkih pravila, te odredaba međunarodnih konvencija;
14. inspektor je inspektor sigurnosti plovidbe Ministarstva i lučke kapetanije, stručni službenik Ministarstva i lučke kapetanije te ovlašteni službenik službe nadzora i upravljanja pomorskim prometom u okviru posebnog ovlaštenja kojeg daje ministar;
15. IMDG Kodeks je Međunarodni kodeks opasnih tvari;
16. IMO je Međunarodna pomorska organizacija;
17. ISM Kodeks je Međunarodni kodeks upravljanja sigurnošću;
18. klasifikacijska svjedodžba je dokument kojim se potvrđuje sukladnost s konvencijom SOLAS 74, Glava.II-1, DioA-1, Pravilo3-1;
19. Komisija je Europska komisija;
20. kompanija je fizička ili pravna osoba koja je preuzela odgovornost za upravljanje brodom od vlasnika broda i koja je preuzimanjem takve odgovornosti preuzela ovlasti i odgovornosti sukladno Međunarodnom pravilniku o upravljanju sigurnošću (ISM Pravilnik;), ili je preuzela odgovornost od vlasnika za upravljanje brodicom ili jahtom, koja se koristi u gospodarske svrhe, sukladno odredbama posebnih propisa;
21. međunarodne konvencije su sljedeće konvencije zajedno sa svim protokolima, izmjenama i dopunama, te odnosni obvezujući kodeksi u svom ažuriranom izdanju:
– Međunarodna konvencija o teretnim linijama, 1966 (LL 66),
– Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskog života na moru, 1974 (SOLAS 74),
– Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja mora s brodova, 1973. i Protokol 1978. (MARPOL 73/78),
– Međunarodna konvencija o standardima za obuku, izdavanje svjedodžbi i održavanje straže pomoraca, 1978./1995. (STCW 78),
– Konvencija o međunarodnim pravilima o izbjegavanju sudara na moru, 1972. (COLREG 72),
– Međunarodna konvencija o baždarenju brodova, 1969. (TONNAGE 69),
– Konvencija o radu pomoraca, 2006. (MLC 2006.).
– Međunarodna konvencija o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja uljem, 1992. (CLC 92.),
– Međunarodna konvencija o nadzoru štetnih sustava protiv obraštanja brodova, 2001. (AFS)
– Torremolinos protokol iz 1993. na Torremolinos međunarodnu konvenciju o sigurnosti ribarskih brodova iz 1977. (Torremolinos protokol).
– Međunarodna konvencija o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja pogonskim uljem, 2001.
22. Memorandum je ažurirana verzija Pariškog Memoranduma o suglasnosti o nadzoru države luke, potpisan u Parizu, 26. siječnja 1982.;
23. Mentor je inspektor sigurnosti plovidbe ovlašten za nadzor stranih brodova koji pomaže u profesionalnom usavršavanju novih inspektora ili inspektora s manjim iskustvom.
24. Ministar je čelnik ministarstva nadležnog za pomorstvo;
25. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za pomorstvo;
26. mjera odbijanja uplovljavanja je odluka izdana zapovjedniku broda, kompaniji i državi zastave broda, kojom se obavještavaju da će brodu biti uskraćen pristup u sve luke i sidrišta na području Pariškog memoranduma;
27. morsko područje jest morsko područje ili morski plovni put utvrđen u skladu s člankom 4. Direktive 2009/45/EZ;
28. nacionalna plovidba je plovidba morskim područjima iz luke u Republici Hrvatskoj do iste ili druge luke u Republici Hrvatskoj;
29. nadležno tijelo je upravna organizacija Ministarstva nadležna za sigurnost plovidbe koja provodi nadzor države luke u skladu s ovim Pravilnikom
30. Okvir i postupci za dobrovoljnu shemu prosudbe članica IMO je Rezolucija Skupštine IMO, A.Res. 974(24);
31. osnovni inspekcijski nadzor znači dolazak inspektora na brod radi provjere usklađenosti s odgovarajućim konvencijama i propisima što uključuje najmanje provjere koje zahtijeva članak 61. stavak 2. ovoga Pravilnika;
32. područje Memoranduma je geografsko područje unutar kojeg potpisnice Memoranduma provode inspekcijski nadzor u vezi s Memorandumom;
33. pritužba je svaka informacija ili izvještaj podnesen od bilo koje osobe ili organizacije s opravdanim interesom u pogledu; sigurnosti broda, uključujući i sigurnost i opasnosti po zdravlje posade, uvjeta života i rada na brodu te sprečavanja onečišćenja;
34. priznata organizacija je organizacija koja ispunjava uvjete propisane posebnim propisom i koja je ovlaštena od Ministarstva za obavljanje statutarne certifikacije pomorskih objekata, a koja obuhvaća obavljanje pregleda i izdavanje propisanih isprava;
35. prošireni inspekcijski nadzor je inspekcijski nadzor koji se primjenjuje na brodove navedene u Dodatku I, Dijelu II, točkama 3.A i 3.B ovoga Pravilnika. Prošireni inspekcijski nadzor obuhvaća stavke navedene u Dodacima VII. i VII. A koji čine sastavni dio ovoga Pravilnika, te može uključiti detaljni inspekcijski nadzor kada se pri nadzoru utvrde »očiti razlozi« u skladu s člankom 61. ovoga Pravilnika;
36. redovna linija ro-ro putničkih brodova ili brzih putničkih plovila jest višekratna plovidba tih brodova između dviju ili više luka, ili višekratna plovidba iz i u istu luku bez među-uplovljavanja, prema:
a) objavljenom redu plovidbe; ili
b) s redovitim ili učestalim uplovljavanjima na način da predstavljaju prepoznatljiv sustavan niz uplovljavanja;
37. ribarski brod je brod s mehaničkim porivom namijenjen i opremljen za ulov ribe i drugih živih bića iz mora ili na morskom dnu, čija je duljina veća od 12 metara, a bruto tonaža veća od 15;
38. ro-ro putnički brod je putnički brod koji ima mogućnost ukrcaja ili iskrcavanja cestovnih ili željezničkih vozila na brod ili s broda i koji prevozi više od 12 putnika;
39. statutarna svjedodžba je svjedodžba izdana od ili u ime države zastave sukladno međunarodnim konvencijama;
40. strana jahta je plovni objekt za sport i razonodu koji ima stranu državnu pripadnost i koji se takvim smatra prema propisima države čiju državnu pripadnost ima;
41. strana brodica je brodica koja ima stranu državnu pripadnost;
42. strani ribarski brod je brod koji ima stranu državnu pripadnost, a namijenjen je i opremom za ulov ribe ili drugih živih bića u moru ili na morskom dnu;
43. strani trgovački brod je brod koji ima stranu državnu pripadnost, a koristi se za gospodarske svrhe;
44. sučelje brod/luka je međusobno djelovanje koje se događa kad je brod izravno uključen u aktivnosti transfera osoba, dobara ili usluga iz luke na ili s broda;
45. »Svjedodžba o radu pomoraca« je svjedodžba navedena u Pravilu 5.1.3. MLC-a 2006.
46. Svjedodžbe su:
a) za ro-ro putničke brodove i brza putnička plovila u međunarodnoj plovidbi svjedodžbe o sigurnosti izdane u skladu s Konvencijom SOLAS 74 odnosno Međunarodnim pravilnikom o brzim plovilima, zajedno s odgovarajućim priloženim evidencijama opreme;
b) za ro-ro putničke brodove i brza putnička plovila u nacionalnoj plovidbi, svjedodžbe o sigurnosti izdane u skladu s Direktivom 2009/45/EZ zajedno s odgovarajućim priloženim evidencijama opreme.
47. »Thetis« je baza podataka inspekcijskih nadzora obavljenih unutar Europske unije i područja Memoranduma koja je uspostavljena u skladu s člankom 24. Direktive 2009/16/EZ o nadzoru države luke, kako je izmijenjena;
48. Unija jest Europska unija;
49. Uprava je upravna organizacija Ministarstva nadležna za sigurnost plovidbe;
50. Voditelj je voditelj odjela inspekcijskih poslova nadležne lučke kapetanije;
51. vrijeme noći je bilo koje razdoblje ne manje od 7 sati kako je utvrđeno posebnim propisom koji uređuje uvjete i način održavanja straže te obavljanje drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja, a koje u svakom slučaju uključuje razdoblje između ponoći i 5.00 sati ujutro;
52. zabrana operacija je formalna zabrana brodu da nastavi sa započetim radnjama zbog utvrđenih nedostataka koji, pojedinačno ili skupno, čine nastavak radnji opasnim;
53. zabrana plovidbe je formalna zabrana brodu da nastavi plovidbu zbog utvrđenih nedostataka koji, pojedinačno ili skupno, čine brod nesposobnim za plovidbu;
54. ZERP je zaštićeni ekološko-ribolovni pojas Republike Hrvatske kako je uspostavljen Odlukom o proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske na Jadranskom moru (»Narodne novine« 157/03, 77/04, 138/06, 31/08).

Članak 2.a
Sva upućivanja na konvencije, međunarodne kodekse i rezolucije, uključujući upućivanja u vezi sa svjedodžbama i drugim dokumentima, u ovom Pravilniku smatraju se upućivanjima na te konvencije, međunarodne kodekse i rezolucije u njihovoj najnovijoj verziji.

PODRUČJA INSPEKCIJSKOG NADZORA

Članak 3.
Inspekcijski nadzor obuhvaća sljedeća područja:
– nadzor nad pomorskim objektima (plovni objekti, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti), uključujući nadzor primjene Zakona kojim se uređuje postupno isključenje tankera bez dvostruke oplate, te Zakona kojim se uređuje sigurnosna zaštita na brodovima;
– nadzor nad zaštitom mora od onečišćenja s pomorskih objekata uključujući nadzor nad provedbom odredaba posebnog propisa kojim se uređuje rukovanje opasnim tvarima u lukama, uvjeti i način pod kojima će se obavljati prijevoz, ukrcavanje i iskrcavanje opasnih tvari, rasutog i ostalih tereta u lukama, te način sprečavanja širenja isteklih ulja;
– nadzor nad radom kompanija, brodara, poslovođa i vlasnika plovnih objekata;
– nadzor nad lukama u odnosu na odredbe Zakona kojim se uređuje sigurnost plovidbe, te Zakona kojim se uređuje sigurnosna zaštita u lukama;
– nadzor nad održavanjem i obilježavanjem plovnih putova u teritorijalnom moru i unutarnjim morskim vodama i objekata za sigurnost plovidbe na tim putovima,
– nadzor nad obalnim radijskim postajama i radijskom službom, posebno u odnosu na zahtjeve posebnog propisa kojim se uređuje prijevoz i rukovanje opasnim tvarima;
– nadzor plovidbe i peljarenja;
– nadzor nad provedbom odredaba posebnog propisa kojim se uređuje red u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske;
– nadzor nad prijevozom osoba i stvari u pogledu zaštite ljudskih života i imovine;
– nadzor nad obavljanjem meteorološke službe na brodovima koja služi sigurnosti plovidbe;
– nadzor nad uvjetima života i rada pomoraca na brodovima;
– nadzor nad gradnjom na pomorskom dobru;
– nadzor nad ro-ro putničkim brodovima i brzim putničkim plovilima na redovnim linijama prema odredbama Zakona kojim se uređuje prijevoz u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu;
– nadzor nad koncesijama i koncesijskim odobrenjima na pomorskom dobru
– nadzor nad sadržajem sumpora u brodskom gorivu, satima rada i odmora, nadzor zauljenih voda, sigurnosne zaštite brodova i luka, te osiguranja brodara od potraživanja.

II.-1 UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI INSPEKTOR SIGURNOSTI PLOVIDBE I OSPOSOBLJAVANJE
 
Članak 4.
Inspektor sigurnosti plovidbe je:
– viši inspektor specijalist (PSC inspektor)
– viši kontrolor službe kontrole sigurnosti plovidbe stranih brodova (viši PSC inspektor)
– viši kontrolor službe kontrole sigurnosti plovidbe stranih brodova (hidro-građevinski inspektor)
– kontrolor službe kontrole ispravnosti stranih brodova (PSC inspektor)
– kontrolor službe kontrole ispravnosti stranih brodova (inspektor pomorskog dobra)
– viši inspektor sigurnosti plovidbe
– inspektor sigurnosti plovidbe
– kontrolor obilježavanja plovnih putova u pomorskoj i unutarnjoj plovidbi (PSC inspektor).


Članak 5.
(1) Za pojedinih inspekcijskih poslova se može imenovati osoba koja pored općih uvjeta propisanih posebnim zakonom i propisom kojim se uređuje unutarnji red Ministarstva, ispunjava i posebne uvjete propisane u članku 6. ovog Pravilnika.
(2) Za inspektora sigurnosti plovidbe kojemu je u nadležnosti obavljanje inspekcijskih pregleda stranih brodova može biti imenovana osoba koja je stekla:
a) svjedodžbu o osposobljenosti za zvanje zapovjednika broda od 3000 BT ili većeg; ili
b) svjedodžbu o osposobljenosti za zvanje upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim; ili
c) diplomu inženjera brodogradnje, inženjera strojarstva – smjer brodostrojarstva, ili inženjera pomorskog prometa – nautičkog, brodostrojarskog ili smjera komunikacija i brodske elektronike, i ima najmanje 5 godina radnog iskustva kao inženjer.
(3) Inspektori navedeni u alinejama a) i b) stavka 2 ovog članka moraju imati najmanje 5 godina iskustva u službi u pomorstvu, što uključuje i period proveden na brodu koji mora biti u trajanju od najmanje dvije godine u svojstvu časnika palube, časnika stroja ili nekog drugog časničkog zvanja iste ili više razine.
(4) Inspektori iz stavka 2 ovog članka moraju imati:
– sposobnost usmene i pisane komunikacije s pomorcima na jeziku kojim se pretežito govori na moru;
– primjereno znanje odredbi međunarodnih konvencija i bitnih postupaka u nadzoru države zastave.
(5) Inspektor sigurnosti plovidbe iz stavka 2. ovoga članka može biti imenovan za inspektora ako ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na poslovima tehničkog nadzora i statutarne certifikacije u skladu s međunarodnim konvencijama ili ako je uspješno svladao program osposobljavanja za nadzor stranih brodova u trajanju od jedne godine.

Članak 5.a
(1) Za inspektora sigurnosti plovidbe kojem je u nadležnosti obavljanje inspekcijskih pregleda domaćih brodova može biti imenovana osoba koja:
a) ima svjedodžbu o osposobljenosti za zvanje zapovjednika broda od 3000 BT ili većeg, ili svjedodžbu o osposobljenosti za zvanje upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim i ima najmanje 3 godina iskustva u službi na brodu u svojstvu časnika u službi palube ili stroja, ili
b) diplomu inženjera brodogradnje, inženjera strojarstva – smjer brodostrojarstva, ili inženjera pomorskog prometa – nautičkog, brodostrojarskog ili smjera komunikacija i brodske elektronike i ima najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima konstruiranja, gradnje, opremanja i popravka brodova ili u službi na brodu u svojstvu časnika u službi palube ili stroja.
(2) Inspektori iz stavka 1. ovoga članka moraju imati sposobnost usmene i pisane komunikacije na engleskom jeziku.
(3) Inspektori iz stavka 1. ovoga članka moraju uspješno završiti izobrazbu sukladno sustavu upravljanja kvalitetom.

Članak 6.
(1) Posebni uvjeti koje mora ispunjavati inspektor sigurnosti plovidbe iz članka 4. ovog Pravilnika:
1. Viši inspektor – specijalist (PSC inspektor):
– završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pomorske ili brodograđevne struke
– svjedodžba o osposobljenosti/diploma prema odredbi članka 5., stavak 2., alineje a), b) ili c) ovog Pravilnika
– radno iskustvo za pomorsku struku: 4 godine iskustva u službi u pomorstvu prema odredbi članka 5. stavka 3. ovog Pravilnika
– 1 godina radnog staža u zvanju višeg kontrolora službe kontrole sigurnosti plovidbe stranih brodova (PSC inspektora)
– pasivno razumijevanje engleskog jezika
– poznavanje računalnog programa za pisanje i oblikovanje tekstualnih dokumenata
– položen državni stručni ispit
– ovlaštenje za nadzor stranih brodova sukladno člancima 8.a i 8.b ovog Pravilnika.
2. Viši kontrolor službe kontrole sigurnosti plovidbe stranih brodova (viši PSC inspektor):
– završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pomorske ili brodograđevne struke
– svjedodžba o osposobljenosti/diploma prema odredbi članka 5., stavak 2., alineje a), b) ili c) ovog Pravilnika
– radno iskustvo za pomorsku struku: 4 godine iskustva u službi u pomorstvu prema odredbi članka 5. stavka 3. ovog Pravilnika
– pasivno razumijevanje engleskog jezika
– poznavanje računalnog programa za pisanje i oblikovanje tekstualnih dokumenata
– položen državni stručni ispit
– ovlaštenje za nadzor stranih brodova sukladno člancima 8.a i 8.b ovog Pravilnika.
3. Viši kontrolor službe kontrole sigurnosti plovidbe stranih brodova (hidro-građevinski inspektor)
– završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij građevinske ili pravne struke
– najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– pasivno razumijevanje engleskog jezika
– poznavanje računalnog programa za pisanje i oblikovanje tekstualnih dokumenata
– položen državni stručni ispit.
4. Kontrolor službe kontrole ispravnosti stranih brodova (PSC inspektor):
– završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pomorske ili brodograđevne struke
– svjedodžba o osposobljenosti/diploma prema odredbi članka 5., stavak 2., alineje a), b) ili c) ovog Pravilnika;
– radno iskustvo za pomorsku struku: 4 godine iskustva u službi u pomorstvu prema odredbi članka 5. stavka 3. ovog Pravilnika;
– 1 godina radnog staža u zvanju višeg inspektora sigurnosti plovidbe
– pasivno razumijevanje engleskog jezika
– poznavanje računalnog programa za pisanje i oblikovanje tekstualnih dokumenata
– položen državni stručni ispit
– ovlaštenje za nadzor stranih brodova sukladno člancima 8.a i 8.b ovog Pravilnika.
5. Kontrolor službe kontrole ispravnosti stranih brodova (inspektor pomorskog dobra):
– završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij građevinske ili pravne struke,
– najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– pasivno razumijevanje engleskog jezika
– poznavanje računalnog programa za pisanje i oblikovanje tekstualnih dokumenata
– položen državni stručni ispit.
6. Uvjeti za višeg inspektora sigurnosti plovidbe:
– završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pomorske, brodograđevne, građevinske ili biološke struke
– najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– 2 godine radnog staža u zvanju inspektora sigurnosti plovidbe
– pasivno razumijevanje engleskog jezika
– poznavanje računalnog programa za pisanje i oblikovanje tekstualnih dokumenata
– položen državni stručni ispit.
7. Uvjeti za inspektora sigurnosti plovidbe:
– završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pomorske, brodograđevne, građevinske ili biološke struke
– najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– pasivno razumijevanje engleskog jezika
– poznavanje računalnog programa za pisanje i oblikovanje tekstualnih dokumenata
– položen državni stručni ispit.
8. Uvjeti za kontrolora obilježavanja plovnih putova u pomorskoj unutarnjoj plovidbi (PSC inspektor):
– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine pomorske struke
– svjedodžba o osposobljenosti prema odredbi članka 5. stavka 2. alineje a) ili b) ovog Pravilnika;
– 4 godine iskustva u službi u pomorstvu prema odredbi članka 5. stavka 3. ovog Pravilnika;
– pasivno razumijevanje engleskog jezika
– poznavanje računalnog programa za pisanje i oblikovanje tekstualnih dokumenata
– položen državni stručni ispit
– ovlaštenje za nadzor stranih brodova sukladno člancima 8.a i 8.b ovog Pravilnika.
(2) Inspektori sigurnosti plovidbe iz članka 4. ovog Pravilnika (PSC inspektori) koji su ovlašteni za inspekcijski nadzor stranih brodova moraju biti stručni za pitanja pomorske sigurnosne zaštite što uključuje:
a) primjereno znanje pomorske sigurnosti i kako je ista primijenjena u nadziranim operacijama
b) primjereno znanje tehnika sigurnosne zaštite
c) primjereno znanje inspekcijskih procedura i postupaka
d) praktično poznavanje nadziranih operacija.

Članak 6.a
Za inspektora sigurnosti plovidbe iz članka 4. kojemu je u nadležnosti obavljanje pojedinih inspekcijskih poslova nadzora pomorskog dobra (inspektor za pomorsko dobro) može se imenovati osoba koja pored općih uvjeta propisanih posebnim zakonom i propisom kojim se uređuje unutarnji red Ministarstva ima i jednu godinu radnog iskustva na poslovima nadzora pomorskog dobra i morskih luka ili drugim odgovarajućim poslovima pravne naravi.

Članak 6.b
Za inspektora sigurnosti plovidbe iz članka 4. kojemu je u nadležnosti obavljanje pojedinih inspekcijskih poslova nadzora hidro-građevinske inspekcije (hidro-građevinski inspektor) može se imenovati osoba koja pored općih uvjeta propisanih posebnim zakonom i propisom kojim se uređuje unutarnji red Ministarstva ima i jednu godinu radnog iskustva na poslovima nadzora gradnje na pomorskom dobru i morskim lukama ili drugim odgovarajućim poslovima građevinske naravi.


Članak 7.
(1) Ministarstvo planira i organizira stručno osposobljavanje i usavršavanje inspektora, prema utvrđenim programima za postizanje potrebnih kompetencija.
(2) Ministarstvo vodi podatke o provedenom stručnom osposobljavanju i usavršavanju inspektora.
(3) Ministarstvo nadzire provedbu inspekcijskih postupaka sukladno godišnjem planu rada i drugim planskim dokumentima.
(4) Osposobljavanje inspektora za nadzor stranih brodova provodi se sukladno harmoniziranoj shemi osposobljavanja, usvojenoj od strane Komiteta Pariškog memoranduma. Ministarstvo periodično provjerava ispunjavanje uvjeta za inspektora sigurnosti plovidbe iz članka 5. ovog Pravilnika prije izdavanja ovlaštenja za nadzor stranih brodova.
(5) Inspektor sigurnosti plovidbe iz članka 4. će se prilikom obavljanja inspekcijskog pregleda stranog broda pridržavati odredbi Kodeksa dobrog ponašanja usvojenog od strane Pariškog memoranduma.

Članak 8.
(1) Program osposobljavanja inspektora sigurnosti plovidbe pomorske i brodograđevne struke sastoji se od sljedećih vidova osposobljavanja:
1. sudjelovanje na seminarima za PSC inspektore Pariškog memoranduma (redovni, specijalizirani, stručni);
2. sudjelovanje na seminarima za inspektore sigurnosti plovidbe u organizaciji Ministarstva;
3. savladavanje programa osposobljavanja prema modulima u odnosu na pojedine međunarodne konvencije;
4. sudjelovanje u programu osposobljavanja za tehnički nadzor države zastave koji se provodi u suradnji s priznatom organizacijom i klasifikacijskim društvima;
5. sudjelovanje u programu razmjene inspektora u okviru Memoranduma;
6. osposobljavanje prema pojedinim programima izobrazbe utvrđenim posebnim propisom kojim se uređuju zvanja i svjedodžbe o osposobljenosti pomoraca.
7. obavljanje inspekcijskih pregleda pod nadzorom inspektora- mentora. Broj inspekcijskih pregleda pod nadzorom starijeg inspektora za pojedina radna mjesta definiran je u sustavu upravljanja kvalitetom;
8. sudjelovanje na seminarima za nove PSC inspektore Memoranduma;
9. sudjelovanje na obnovnim seminarima za PSC inspektore Memoranduma.
(2) Inspektor iz stavka 1. ovog članka ima pravo na praktično usavršavanje ukrcanjem na brod, u trajanju od najviše četiri mjeseca u razdoblju od dvadeset i četiri mjeseca. Za vrijeme praktičnog usavršavanja službenik ima pravo na neplaćeni dopust sukladno pozitivnim propisima.
(3) Program osposobljavanja inspektora sigurnosti plovidbe građevinske struke sastoji se od sljedećih vidova osposobljavanja:
1. sudjelovanje na seminarima za inspektore sigurnosti plovidbe u organizaciji Ministarstva;
2. savladavanje programa osposobljavanja prema modulima u odnosu na pojedine međunarodne konvencije.
(4) Program osposobljavanja inspektora sigurnosti plovidbe pravne struke sastoji se od sljedećih vidova osposobljavanja:
1. sudjelovanje na seminarima za inspektore sigurnosti plovidbe u organizaciji Ministarstva;
2. savladavanje programa osposobljavanja prema modulima u odnosu na pojedine međunarodne konvencije.
(5) Inspektori iz stavaka 1., 3. i 4. osposobljavaju se za nadzor sigurnosne zaštite luka otvorenih za međunarodni promet sudjelovanjem na seminarima i treninzima u organizaciji EMSA-e, Memoranduma, IMO-a ili drugih organizacija.
(6) Inspektorima će se omogućiti i sudjelovanje na ostalim stručnim skupovima, seminarima, konferencijama i sl., u okviru raspoloživih sredstava, sa ciljem trajnog stručnog usavršavanja.
(7) O provedenom osposobljavanju i usavršavanju, osim osposobljavanja iz stavka 1. alineja 2. i iz stavka 3. alineja 1. ovog članka, inspektor je obvezan dostaviti Ministarstvu Izvješće sa stručnog osposobljavanja na obrascu utvrđenom postupcima sustava upravljanja kvalitetom.
(8) Ministarstvo osigurava da inspektori dobiju odgovarajuću izobrazbu u vezi s promjenama u sustavu Nadzora države luke na području Memoranduma, kao što je propisano odredbama ovog Pravilnika, te u skladu sa sustavom izobrazbe iz stavka 4. ovog članka.

Osposobljavanje i stručna provjera novih inspektora

Članak 8.a
(1) Kada inspektor sigurnosti plovidbe stupi na dužnost započinje sa stručnim osposobljavanjem sukladno postupku sustava kvalitete. Program osposobljavanja traje jednu godinu i sastoji se od osnovnog i dodatnog dijela.
Osnovni dio sadrži:
– obavljanje najmanje 10 inspekcijskih pregleda uz nadzor mentora, od čega jedan mora biti detaljni pregled,
– sudjelovanje na seminaru za nove inspektore u organizaciji Europske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA)/Memoranduma nakon ispunjenog uvjeta iz alineje 1.
– obavljanje najmanje 15 inspekcijskih pregleda nakon obavljenog seminara iz alineje 2. uz nadzor mentora od čega jedan pregled mora biti detaljni a jedan prošireni.
Dodatni dio osposobljavanja obuhvaća savladavanje stručnih modula (DLM) Europske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA):
– postupci Memoranduma
– sustav upravljanja sigurnošću (ISM)
– ljudski faktor (jedan od tri po izboru ILO/MLC, STCW, Human element)
– konvencije (SOLAS, MARPOL, LL66 (najmanje 4 od 11)
– sigurnosne zaštite (ISPS)
(2) Nakon ispunjenih uvjeta iz stavka 1. inspektor prolazi stručnu provjeru za ovlaštenje.
(3) Stručna provjera se sastoji od usmenog i pismenog djela. Program i način stručne provjere propisan je postupkom sustava kvalitete.
(4) Prije stručne provjere Uprava provjerava jesu li ispunjeni uvjeti za obavljanje provjere i sastavlja pisanu zadaću. Usmeni dio provjere obavlja voditelj inspekcijskog odjela lučke kapetanije.
(5) Nakon uspješne stručne provjere inspektor stječe ovlaštenje za obavljanje inspekcijskog nadzora stranih brodova te ovlaštenje za nadzor zahtjeva sigurnosne zaštite brodova.
(6) Osobni podaci o osposobljavanju i stručnoj provjeri inspektora čuvaju se u nadležnom odjelu inspekcijskih poslova.
(7) Za svoj rad mentor ima pravo na naknadu sukladno posebnim propisima.

Posebne okolnosti za dobivanje ovlaštenja novih inspektora

Članak 8.b
(1) U posebnim okolnostima kada novi inspektor zbog opravdanih razloga nije bio u mogućnosti obaviti propisani broj inspekcijskih pregleda smatrati će se da je inspektor ispunio uvjete za dobivanje ovlaštenja ako je broj obavljenih pregleda bio najmanje 15.
(2) Posebne okolnosti smatraju se one na koje Ministarstvo ne može utjecati a koje su takve naravi da inspektor nije u mogućnosti ispuniti broj inspekcijskih pregleda potrebnih za stjecanje uvjeta
(3) Ministarstvo vodi evidenciju ovlaštenja iz stavka 1.ovog članka vodeći računa da maksimalni broj ovlaštenja ne smije prelaziti brojku od 15% od ukupnog broja novih inspektora.
(4) Posebne okolnosti iz stavka 1. ovog članka neće se primijeniti na inspektore luke u kojoj se obavi najmanje 30 pregleda godišnje, uz uvjet da inspektor do te luke može doći u nekom razumnom vremenu.
(5) Novi inspektor na kojega se primjenjuju posebne okolnosti iz stavka 1.ovog članka dužan je obaviti najmanje 15 pregleda pod nadzorom mentora od kojih je najmanje jedan detaljni a jedan prošireni tip pregleda.

Obnova ovlaštenja postojećih inspektora

Članak 8.c
(1) Inspektori sigurnosti plovidbe za nadzor stranih brodova podliježu obnovi ovlaštenja svakih 5 godina
(2) Ovlaštenje se obnavlja temeljem zadovoljavanja uvjeta osnovnog i dodatnog dijela sakupljanjem najmanje 30 bodova tijekom petogodišnjeg rada u inspekcijskom nadzoru stranih brodova.
(3) Osnovni dio sastoji se od obavljanje inspekcijskih pregleda koji se boduju na način da se za:
– 50 pregleda u periodu od 5 godina od kojih je najmanje 10 godišnje dobiva 5 bodova,
– za 125 pregleda od kojih je najmanje 25 godišnje dobiva 10 bodova i
– za 200 pregleda od kojih je najmanje 40 godišnje dobiva 20 bodova.
(4) Dodatni dio vrednuje se sudjelovanjem na stručnim seminarima Europske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA)/Memoranduma i to za:
– sudjelovanje na stručnim seminarima Memoranduma 5 bodova za svako sudjelovanje u petogodišnjem periodu (PSC seminar, ET i ST),
– savladavanje svih stručnih modula EMSA-e 5 bodova,
– obnovni seminar (Refresher) jednom u petogodišnjem periodu 10 bodova,
– sudjelovanje na nacionalnim seminarima za nadzor stranih brodova 5 bodova za najmanje tri sudjelovanja u petogodišnjem periodu.
(5) Kada inspektor zbog posebnih okolnosti nije u mogućnosti ispuniti uvjete za obnovu ovlaštenja za 5 godišnji period iz stavaka 1., 2., 3. i 4. ovog članka, ministarstvo može primijeniti druge jednako vrijedne kriterije za obnovu ovlaštenja utemeljene na pregledima koji su jednako kvalitetni kao pregledi stranih brodova.
(6) Posebne okolnosti smatraju se one na koje Ministarstvo ne može utjecati a koje su takve naravi da inspektor nije u mogućnosti ispuniti uvjete za obnovu ovlaštenja.
(7) Posebni uvjeti za obnovu ovlaštenja iz stavaka 5. i 6. ovog članka propisani su u Dodatku XXXII ovog Pravilnika.
(8) Ministarstvo vodi evidenciju ovlaštenja iz stavka 5.ovog članka.Evidencija sadrži elemente iz Dodatka XXXII ovog Pravilnika.

Mentor

Članak 8.d
(1) Osposobljavanje novih inspektora provodi se pod nadzorom mentora.
(2) Mentor može biti djelatnik Sektora za inspekcijske poslove u Upravi, voditelj inspekcijskih poslova ili inspektor sigurnosti plovidbe u lučkoj kapetaniji.
(3) Uvjeti za mentora stječu se:
– 10 godišnjim inspekcijskim iskustvom u obavljanju pregleda stranih brodova ili obavljanjem najmanje 100 inspekcijskih pregleda stranih brodova u zadnjih 5 godina uključujući i preglede domaćih brodova u međunarodnoj plovidbi,
– sudjelovanjem na stručnim seminarima Memoranduma i EMSA-e, a po mogućnosti i drugo dodatno osposobljavanje.

II.-2 UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI OVLAŠTENI DJELATNICI MINISTARSTVA I LUČKIH KAPETANIJA I OVLAŠTENI SLUŽBENICI SLUŽBE NADZORA I UPRAVLJANJA POMORSKIM PROMETOM

Članak 9.
(1) Ovlaštenim djelatnikom lučkih kapetanija za obavljanje određenih inspekcijskih poslova imenuje se djelatnik koji:
– je u skladu s posebnim propisima ili propisima kojima se uređuje unutarnji red Ministarstva, a prema rasporedu na radno mjesto dužan obavljati pojedine poslove inspekcijskog nadzora,
– ima najmanje 1 godinu radnog staža kao državni službenik,
– ima položen državni stručni ispit i
– uspješno završi posebne programe stručnog usavršavanja odnosno uvođenja za pojedine poslove inspekcijskog nadzora.
(2) Plan, pristupni i drugi kriteriji, kao i posebni programi stručnog usavršavanja iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se kroz sustav upravljanja kvalitetom.

Članak 9.a
Ovlaštenim službenikom službe nadzora i upravljanja pomorskim prometom imenuje se djelatnik koji:
– je u skladu s posebnim propisima ili propisima kojima se uređuje unutarnji red Ministarstva dužan obavljati pojedine poslove inspekcijskog nadzora,
– ima najmanje 1 godinu radnog staža kao državni službenik,
– ima položen državni stručni ispit i
– posjeduje zvanje u službi nadzora i upravljanja pomorskim prometom izdano u skladu s posebnim propisom.
 
Članak 10.
(1) Djelatnici Obalne straže mogu biti ovlašteni za obavljanje određenih inspekcijskih poslova ako imaju odgovarajuće zvanje u pomorstvu u skladu s propisima donesenim temeljem Pomorskog zakonika, te imaju:
– najmanje 1 godinu stručnog osposobljavanja na poslovima inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe u nadležnoj lučkoj kapetaniji,
– položen opći dio državnog stručnog ispita i posebni dio iz područja pomorstva sukladno Zakonu o državnim službenicima i namještenicima
– uspješno završene posebne programe stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe.
(2) Plan, pristupni i drugi kriteriji, kao i posebni programi stručnog osposobljavanja iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Uprava Ministarstva nadležna za poslove sigurnosti plovidbe.
 

Članak 10.a
(1) Djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova mogu biti ovlašteni za obavljanje inspekcijskog nadzora brodica neovisno o namjeni, te jahti za osobne potrebe, ako su osposobljeni za voditelja brodice C u skladu s propisima donesenim temeljem Pomorskog zakonika, te imaju:
– položen posebni dio državnog stručnog ispita iz područja pomorstva
– uspješno završene posebne programe stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe.
(2) Plan, pristupni i drugi kriteriji, kao i posebni programi stručnog osposobljavanja iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Uprava Ministarstva nadležna za poslove sigurnosti plovidbe.

III. OBRAZAC I NAČIN IZDAVANJA ISKAZNICE I ZNAČKE INSPEKTORA I OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE ODREĐENIH INSPEKCIJSKIH POSLOVA

Članak 11.
(1) Inspektorima i stručnim djelatnicima Ministarstva, lučkih kapetanija ovlaštenim za obavljanje inspekcijskih poslova i ovlaštenim službenicima službe nadzora i upravljanja pomorskim prometom izdaju se iskaznice inspektora, ovlaštenja za obavljanje određenih inspekcijskih poslova i značka.
(2) Iskaznice i ovlaštenja se izdaju na hrvatskom i engleskom jeziku.
(3) Obvezni sadržaj službenih iskaznica i ovlaštenja, te oblik i izgled značke opisani su u Dodatku XI. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
(4) Obrazac službene iskaznice (u daljnjem tekstu iskaznica) izrađuje se na PVC poliranim laminiranim karticama, veličine 85x54 mm.
(5) Značka se izrađuje od metala, promjera 60 mm.
(6) Povez se izrađuje od kože veličine 105 × 70 mm.
(7) Zapovjednik broda može provjeriti autentičnost inspektora sigurnosti plovidbe provjerom kod nadležne lučke kapetanije odnosno Uprave nadležne za sigurnost plovidbe. Kontakt podaci objavljeni su na službenim web-stranicama Ministarstva.

Članak 12.
(1) Inspektor, odnosno ovlašteni djelatnik, po prestanku ovlaštenja dužan je odmah, a najkasnije u roku tri dana od dana prestanka ovlaštenja, vratiti iskaznicu i značku Ministarstvu.
(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo je dužno poništiti iskaznicu i razdužiti značku.
(3) Ako inspektor ili ovlašteni djelatnik izgube iskaznicu, odnosno ovlaštenje, ili značku ili na drugi način ostanu bez iskaznice, ovlaštenja ili značke, dužni su o tom odmah, a najkasnije u roku tri dana od dana nestanka iskaznice, ovlaštenja ili značke pismeno obavijestiti Ministarstvo.

Članak 13.
Radi osiguranja slobodnog kretanja inspektora, odnosno ovlaštenih djelatnika na području luka otvorenih za međunarodni promet na području Republike Hrvatske, inspektoru, odnosno ovlaštenom djelatniku izdaje se iskaznica za kretanje na području luke otvorene za međunarodni promet, sukladno posebnim propisima.

Članak 14.
Iskaznicu inspektora i ovlaštenje za obavljanje određenih inspekcijskih poslova izdaje Ministarstvo, a potpisuje ovlaštena osoba.

Članak 15.
(1) Ministarstvo vodi očevidnik izdanih i vraćenih iskaznica, ovlaštenja i znački.

IV. ORGANIZACIJA RADA INSPEKCIJSKE SLUŽBE PLANIRANJE INSPEKCIJSKIH POSLOVA I PRIPREMA INSPEKTORA ZA INSPEKCIJSKI PREGLED

Članak 16.
(1) S ciljem osiguravanja sveobuhvatnog nadzora u područjima nadzora iz članka 3. ovog Pravilnika Ministarstvo i lučke kapetanije izrađuju planove rada definirane posebnim postupcima Ministarstva.
(2) O ostvarenju planiranih nadzora Ministarstvo i lučke kapetanije sastavljaju izvješća definirana posebnim postupcima Ministarstva.
(3) Planovi se sastavljaju vodeći računa o sljedećim ciljevima u obavljanju inspekcijskih poslova, u ovisnosti o procjeni rizika:
1) najmanje jednom u godini mogu se pregledati:
– svi domaći putnički brodovi;
– svi domaći tankeri;
– sve luke;
– svi objekti sigurnosti plovidbe;
– označeni, odnosno uređeni plovni putovi.
2) najmanje jednom u dvije godine mogu se pregledati:
– svi domaći teretni i ribarski brodovi u nacionalnoj plovidbi;
– svi plutajući objekti, tehnički plovni objekti i nepomični odobalni objekti;
3) najmanje jednom u tri godine mogu se pregledati:
– ostali domaći brodovi u međunarodnoj plovidbi;
– sve domaće jahte za gospodarsku djelatnost.


Članak 17.
(1) Inspektor je dužan prilikom pripreme za obavljanje inspekcijskog pregleda upoznati se sa svim dostupnim podacima o objektu koji je predmet nadzora, primjenjivim odredbama zakona i međunarodnih konvencija, kao i rezultatima prethodno obavljenih inspekcijskih pregleda.
(2) Inspektor je dužan kao minimum obaviti uvid u podatke iz stavka 1. ovog članka dostupne kroz odgovarajuće baze podataka koje vodi Ministarstvo.
(3) U slučaju inspekcijskog nadzora nad stranim brodom inspektor je dužan pored uvida u baze podataka iz stavka 2. ovog članka, obaviti uvid i u Thetis bazu podataka EMSA-e, informacijski sustav IMO-a Equasis, Rulecheck bazu podataka te konzultirati najnovije odgovarajuće procedure i cirkulare Memoranduma temeljem kojih će obaviti pregled a sve sukladno postupcima Memoranduma.
(4) Obvezni inspekcijski pregled brodova propisan odredbama Memoranduma (brodovi iz članka 60. ovog Pravilnika), te ponovni inspekcijski pregled broda nakon izricanja mjere zabrane isplovljenja, inspektor će obaviti i izvan redovnog radnog vremena.

Članak 18.
(1) Ako je za obavljanje određenog inspekcijskog posla ili drugog tehničkog posla u svezi s inspekcijom potrebna posebna stručnost ili specifična znanja, inspektor može prije donošenja odluke zatražiti nalaz ili mišljenje odgovarajućeg stručnjaka.
(2) Pregled stranog broda obavljaju samo inspektori koji ispunjavaju mjerila određena u članku 5. stavak 2. ovog Pravilnika.
(3) Inspektori koji obavljaju pregled i osobe čiji je nalaz ili mišljenje zatraženo, ne smiju imati nikakvog poslovnog interesa u svezi broda, kompanije, luke ili drugog objekta koji je predmet inspekcijskog nadzora, te ne smiju biti zaposlenici niti smiju obavljati poslove u ime organizacija koje izdaju statutarne i klasifikacijske isprave ili koje obavljaju preglede potrebne za izdavanje tih isprava brodovima.
(4) Kada to okolnosti slučaja zahtijevaju, inspektor će zatražiti zajednički inspekcijski nadzor nadležnih inspekcija (npr. inspekcija rada, farmaceutska inspekcija, sanitarna inspekcija, građevinska inspekcija i dr.).
(5) Inspektor će zatražiti zajednički inspekcijski nadzor iz stavka 4 ovog članka poglavito u obavljanju inspekcije životnih i radnih uvjeta na domaćim brodovima.

IZVJEŠĆIVANJE

Članak 19.
(1) Dnevno izvješće o stanju sigurnosti brodova sadrži:
– podatke o stranim brodovima raspoloživim za pregled prema Memorandumu,
– podatke o pregledanim stranim brodovima,
– podatke o brodovima s lista posebnog nadzora,
– podatke o pregledanim brodovima s lista posebnog nadzora,
– podatke o ostalim pregledanim domaćim brodovima
– podatke o pregledima na pomorskom dobru.
(2) Dnevno izvješće o stanju sigurnosti brodova podnosi voditelj Odjela za inspekcijske poslove, odnosno osoba koja ga zamjenjuje na temelju Dnevnika kretanja brodova i Dnevnog izvješća o stanju sigurnosti plovidbe koji su propisani posebnim propisom.
(3) Obrazac izvješća propisan je u okviru sustava upravljanja kvalitetom.

Mjesečna izvješća

Članak 19.a
(1) Voditelj odjela za inspekcijske poslove lučke kapetanije, ili osoba koja ga zamjenjuje dostavlja Sektoru za inspekcijske poslove u Upravi mjesečna izvješća o validiranim stranim brodovima do 10-og dana u mjesecu za prethodni mjesec elektroničkom ili službenom poštom.
(2) Mjesečno izvješće sadrži:
– podatke o broju validiranih stranih brodova za protekli mjesec,
– podatke o datumu pregleda i validaciji,
– ime broda i IMO broj,
– podatke o nadležnoj lučkoj kapetaniji i validatoru.
(3) Obrazac mjesečnog izvješća propisan je u okviru sustava upravljanja kvalitetom.

Tromjesečna izvješća

Članak 19.b
(1) Voditelj odjela za inspekcijske poslove lučke kapetanije, ili osoba koja ga zamjenjuje dostavlja Sektoru za inspekcijske poslove u Upravi tromjesečna izvješća i planove do 10-og dana u mjesecu nakon završenog tromjesečja elektroničkom ili službenom poštom nadležnom tijelu.
(2) Tromjesečno izvješće sadrži:
– Izvješća o radu Odjela inspekcijskih poslova LK za prethodno tromjesečje,
– Izvješća o ostvarenju plana rada Odjela inspekcijskih poslova LK za prethodno tromjesečje,
– Plan rada Odjela inspekcijskih poslova LK za naredno tromjesečje,
– Ažurirana tablica s podacima o obavljenim redovnim pregledima luka po ISPS-u,
– Očevidnik predstavki građana i tijela za prethodno tromjesečje.
(3) Obrazac tromjesečnog izvješća propisan je u okviru sustava upravljanja kvalitetom.

Članak 20.
(1) Voditelj Odjela za inspekcijske poslove lučke kapetanije, ili osoba koja ga zamjenjuje Dnevno izvješće iz članka 19. ovog Pravilnika podnosi lučkom kapetanu i Nadležnom tijelu. Izvješće se dostavlja elektronskom poštom ili telefaksom svakim radnim danom do 9.00 sati.
(2) U slučaju izvanrednih događaja tijekom neradnih dana obveza je djelatnika koji ima saznanja o izvanrednom događaju da telefonom izvijesti dežurnog djelatnika Nadležnog tijela i lučke kapetanije.
(3) Dnevno izvješće iz članka 19. ovog Pravilnika odnosne lučke kapetanije mora biti izvješeno na oglasnoj ploči lučke kapetanije.

Članak 21.
(1) Voditelj Odjela za inspekcijske poslove lučke kapetanije sačinjava, a lučki kapetan odobrava dnevni raspored obavljanja inspekcijskih poslova na području lučke kapetanije.
(2) Dnevni raspored obavljanja inspekcijskih poslova sastavlja se na temelju:
– Dnevnika kretanja brodova,
– Dnevnog izvješća o stanju sigurnosti plovidbe,
– Dnevnog izvješća iz članka 19. ovog Pravilnika,
– tromjesečnih planova nadzora lučke kapetanije,
– rezultata prethodnih nadzora
– izvješća zaprimljena od službe za nadzor i upravljanje pomorskim prometom
– izvješća zaprimljenih od Odjela za nadzor pomorske plovidbe, traganje i spašavanje koji obuhvaćaju najmanje:
– podatke o brodovima koji nisu ispunili obveze izvješćivanja i dostave podataka, obrazaca i dokumenata u skladu s domaćim i međunarodnim propisima
– podatke o brodovima kojima je zabranjeno uplovljavanje ili im je naloženo da isplove iz luke zbog sigurnosnih razloga
– podatke o brodovima na kojima su uočene očite nepravilnosti
– podatke o brodovima koji nisu ispunili obveze prema propisima kojima se uređuje predaje brodskog otpada, smeća i ostataka tereta, te
– izvješća o nepravilnostima, te prijavama i dojavama zaprimljenih iz drugih izvora.
(3) Na temelju dnevnog rasporeda lučki kapetan odobrava korištenje plovila i vozila za obavljanje inspekcijskih poslova sigurnosti plovidbe.
(4) Dnevni raspored obavljanja inspekcijskih poslova sastavlja se i za radne i za neradne dane. Dnevni raspored obavljanja inspekcijskih poslova za neradne dane sastavlja se zadnjeg radnog dana u tjednu.
(5) Obrazac dnevnog rasporeda propisan je u okviru sustava upravljanja kvalitetom.
(6) Dnevni raspored dostavlja se Upravi elektroničkom poštom ili telefaksom.
(7) Pored poslova prema dnevnom rasporedu inspektori i ovlašteni djelatnici obavljaju i druge redovne poslove nadzora sigurnosti plovidbe.
(8) Nadzor nad pomorskim dobrom obavlja se sukladno planu nadzora, te prema prijavama i dojavama.

Članak 22.
(1) Inspektori i ovlašteni djelatnici po obavljenim inspekcijskim poslovima sukladno ovom Pravilniku upoznaju voditelja Odjela za inspekcijske poslove s rezultatima nadzora i poduzetim mjerama.
(2) Ukoliko je prilikom inspekcijskog nadzora izrečena mjera zabrane isplovljenja, zabrane rada ili zabrane uporabe, inspektor će primjerak rješenja, odnosno u slučaju stranog broda primjerak obavijesti za zapovjednika o izricanju mjere zabrane isplovljenja, dostaviti Odjelu za nadzor plovidbe, traganje i spašavanje lučke kapetanije.
(3) O okolnostima iz stavka 2. ovog članka Odjel za nadzor plovidbe, traganje i spašavanje lučke kapetanije dužan je izvijestiti službu nadzora i upravljanja pomorskim prometom.

Članak 23.
(1) Inspektor je dužan podatke o obavljenom inspekcijskom pregledu bez odlaganja unijeti u odgovarajuću bazu podataka koju vodi Ministarstvo, a u slučaju inspekcijskog pregleda stranog broda i u informacijski sustav Thetis, na način kako je to utvrđeno Memorandumom.
(2) Inspekcijske preglede iz članka 110. i 113. koji se odnose na strane ro-ro putnička i brza putnička plovila inspektor će bez odlaganja unijeti u bazu podataka ro-ro putničkih i brzih putničkih plovila u Thetis bazu podataka.
(3) Po završetku inspekcijskog nadzora, detaljnog inspekcijskog nadzora ili proširenog inspekcijskog nadzora iz članaka 108. i 110. ovoga Pravilnika inspektor će sastaviti zapisnik na obrascu iz Dodatka IX. koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.
(4) Zapisnik sadrži rezultate inspekcijskog nadzora, utvrđene nedostatke te pojedinosti o svakoj poduzetoj mjeri.
(5) Inspektor je dužan upoznati zapovjednika broda sa sadržajem zapisnika, kao i svim obvezama koje iz zapisnika proizlaze za zapovjednika broda, vlasnika ili drugu ovlaštenu osobu.


V. PRAVA I OBVEZE INSPEKTORA

Članak 24.
(1) Prilikom provođenja inspekcijskog nadzora, inspektor ima pravo, u skladu sa zakonom i drugim propisima, pregledati poslovne prostorije, poslovne spise, zgrade, predmete, robu i druge stvari kod nadziranih fizičkih ili pravnih osoba, vodeći pritom računa da se ne ugrozi zakonom ili drugim propisom utvrđena tajna.
(2) Inspektor ima pravo saslušati pojedine osobe u upravnom postupku, pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet osoba i obavljati druge radnje u skladu sa svrhom inspekcijskog nadzora.
(3) Nadzirane fizičke osobe i odgovorne osobe u nadziranim pravnim osobama (korisnici luka i pristaništa, organizacije koje obavljaju poslove održavanja i obilježavanja plovnih putova, kompanije, vlasnici brodova i dr.) ili osobe koje ih zamjenjuju, zapovjednici brodova i drugih plovila dužni su omogućiti inspektoru nesmetano obavljanje inspekcijskih poslova, dati mu potrebne i istinite podatke, pružiti mu pomoć u osobama i tehničkim sredstvima, kada mu je ova potrebna za izvršenje određenog inspekcijskog posla.
(4) Inspektor je ovlašten zapovjednika ili člana posade pomorskog objekta, podvrgnuti ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava i uređaja, za čiju uporabu je osposobljen u skladu s posebnim propisima (alkometar i dr.), umjerenih prema propisima o mjerilima i mjeriteljskim uvjetima, ili ga uputiti na stručni pregled radi provjere ima li alkohola u organizmu ili pokazuje li znake alkoholne poremećenosti odnosno nalazi li se pod utjecajem droga ili psihoaktivnih lijekova.

Članak 25.
Ovlašteni službenik službe nadzora i upravljanja pomorskim prometom poslove inspekcijskog nadzora obavlja tehničkim sustavima za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTMIS) i to:
– uređajima i opremom za automatsku identifikaciju brodova (AIS),
– radarskim VTS uređajima i opremom,
– pomorskim radio-komunikacijskim uređajima i opremom,
– uređajima i opremom za video nadzor i
– elektronskim pomorskim kartama.

Članak 26.
(1) Ako se inspektoru prilikom provođenja inspekcijskog nadzora pruži fizički otpor, odnosno ako se takav otpor osnovano očekuje, inspektor može zatražiti pomoć ovlaštenih službenih osoba nadležne policijske uprave.
(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka inspektor može privremeno obustaviti inspekcijski pregled dok se ne osiguraju uvjeti za njegovo nesmetano provođenje, te postupiti prema odredbama članka 43. ovog Pravilnika.

Članak 27.
Inspektor može prije obavljanja inspekcijskog nadzora obavijestiti pravne ili fizičke osobe čije objekte namjerava nadzirati, zapovjednike brodova i plovila i odgovorne osobe kompanije i drugih organizacija, kako bi se djelotvornije obavio inspekcijski pregled i osigurala nazočnost odgovornih osoba, osim ako bi takva obavijest mogla biti štetna za djelotvorno izvršenje inspekcijskog pregleda.

Članak 28.
Ako inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen zakon ili drugi propis, čije je provođenje ovlašten nadzirati, ima pravo i dužnost:
1. Saslušavati nadzirane osobe, a po potrebi i svjedoke radi utvrđivanja činjeničnog stanja,
2. Narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka, odnosno nepravilnosti u određenom roku,
3. Podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog učinjenog prekršaja,
4. Podnijeti kaznenu prijavu zbog učinjenog kaznenog djela,
5. Naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja kada je za to ovlašten prema posebnim propisima,
6. Donijeti prekršajni nalog zbog učinjenog prekršaja, ako je utvrđen neposrednim opažanjem inspektora,
7. Predložiti tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama obustavu izvršenja propisa i drugih akata koji su u suprotnosti sa zakonima, propisima donesenim na temelju zakona i drugim pravnim aktima čije provođenje inspektor nadzire,
8. Ako inspektor prilikom obavljanja nadzora utvrdi povredu propisa i drugih akata, a za postupanje u svezi s tim povredama je nadležno neko drugo tijelo, dužan je o tome bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo.
9. Ako inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora utvrdi da se zapovjednik broda ne pridržava pravila za sigurno vođenje operacija ukrcavanja, iskrcavanja ili prekrcavanja palubnog tereta obustavit će daljnje operacije,te zabraniti brodu daljnju plovidbu,
10. Onemogućiti plovidbu plovnog objekta, odnosno ukrcavanje, iskrcavanje ili prekrcavanje tereta vlastitim uređajima za obavljanje tih radnji, pečaćenjem ili na drugi pogodan način.

Članak 29.
(1) Ako zapovjednik isplovi, odnosno postupi suprotno izdanom rješenju o zabrani isplovljenja ili započne ukrcaj, iskrcaj ili prekrcaj tereta vlastitim uređajima za obavljanje tih radnji suprotno izdanom rješenju o zabrani korištenja uređaja i opreme, inspektor je ovlašten donijeti zaključak o izvršenju rješenja.
(2) Rješenje se može izvršiti pečaćenjem ili na drugi pogodan način.
(3) Pečaćenje iz stavka 2. ovog članka izvršit će se na način definiran u Dodatku XXII. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
(4) Drugi načini kojima inspektor može onemogućiti plovidbu plovnog objekta, odnosno ukrcavanje, iskrcavanje ili prekrcavanje tereta vlastitim uređajima za obavljanje tih radnji, mogu uključiti upotrebu:
– lokota
– hladnog pečatnog voska sa špagom (jamstvenik)
– samoljepljive trake sa znakom i nazivom Ministarstva.

Članak 30.
(1) Inspektor je dužan, prilikom ulaska u zatvorene prostore na brodu primijeniti radnu uputu za ulazak u zatvorene prostore propisanu u okviru sustava upravljanja kvalitetom.
(2) Inspektor je dužan, prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora na pomorskom objektu, nositi zaštitnu odjeću, obuću i druga osobna zaštitna sredstva definirana posebnim propisom.
(3) Inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora koristi i drugu opremu navedenu u Dodatku XV ovog Pravilnika.

VI. INSPEKCIJSKI NADZOR NAD POMORSKIM OBJEKTIMA

Članak 31.
(1) U obavljanju inspekcijskog nadzora nad pomorskim objektom (plovnim objektom, tehničkim plovnim objektom, plutajućim objektom i nepomičnim odobalnim objektom) inspektor je dužan uvjeriti se da li stanje pomorskog objekta, kao i opreme i uređaja, tereta, posade, sadržaja sumpora u brodskom gorivu, sata rada i odmora, nadzora zauljenih voda, sigurnosne zaštite, osiguranja brodara te životni i radni uvjeti na pomorskom objektu udovoljavaju standardima glede sigurnosti plovidbe, zaštite ljudskih života i pomorskog okoliša, te sigurnosne zaštite, propisanih Pomorskim zakonikom, Zakonom o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka, propisima i pravilima donesenim na temelju Pomorskog zakonika, odredbama Tehničkih pravila, te primjenjivih međunarodnih konvencija.
(2) U obavljanju inspekcijskog nadzora inspektor mora voditi računa da svojim postupcima ne ugrožava sigurno obavljanje aktivnosti na pomorskom objektu.
(3) Inspekcijskim nadzorom iz stavka 1. ovog članka nadzire se i rad priznatih organizacija za statutarnu certifikaciju koji su ovlašteni tim objektima izdavati svjedodžbe u ime Republike Hrvatske te rad priznatih organizacija za sigurnosnu zaštitu luka.

Članak 32.
(1) Pored odredbi o postupcima inspekcijskog nadzora sadržanih u glavama VI-1, VI-2, VI-3, VI-5, VI-6 i VI-7 ovog Pravilnika, domaći i strani brodovi, brodice i jahte, uključujući ribarske brodove, bit će u lukama Republike Hrvatske podvrgnuti inspekcijskom nadzoru u odnosu na odredbe posebnog propisa kojim se uređuje prijavljivanje i prihvat otpada s plovnih objekata i ostataka tereta.
(2) Ukoliko inspektor utvrdi nedostatke u odnosu na zahtjeve posebnog propisa iz stavka 1. ovog članka, poduzet će mjere sa ciljem osiguravanja da brod, brodica ili jahta ne isplovi iz luke dok se ne iskrca brodski otpad i ostaci tereta.
(3) Ukoliko postoji očiti dokaz da je brod, brodica ili jahta isplovio/la, a nije udovoljio/la zahtjevima posebnog propisa iz stavka 1. ovog članka, inspektor će o tome izvijestiti sljedeću luku.
(4) Ako se sljedeća luka iz stavka 3. ovog članka nalazi u Republici Hrvatskoj, pored plaćanja novčane kazne, u toj će se luci obaviti detaljna provjera radi utvrđivanja svih činjenica u odnosu na udovoljavanje zahtjevima posebnog propisa iz stavka 1. ovog članka, uključujući točnost dostavljenih podataka iz prijave brodskog otpada za brodove koji su u obvezi prijavljivanja.

VI-1 INSPEKCIJSKI NADZOR NAD DOMAĆIM BRODOM

Članak 33.
(1) Inspekcijskom pregledu u lukama Republike Hrvatske prije svih podvrgavaju se sljedeći domaći brodovi:
1. brodovi u međunarodnoj plovidbi kojima je u stranoj luci bilo zabranjeno isplovljenje, a prilikom prvog dolaska u hrvatsku luku;
2. brodovi koji se nalaze na »crnim« listama posebnog nadzora brodova, koje vodi Ministarstvo,
3. brodovi kojima su svjedodžbe povučene ili su postale nevažeće;
4. brodovi kod kojih je prilikom inspekcijskog pregleda u drugoj luci utvrđen nedostatak, čije je otklanjanje naloženo u određenom roku, nakon isteka tog roka;
5. brodovi koji su:
– uključeni u sudar, nasukavanje ili drugu pomorsku nesreću;
– osumnjičeni za navodno kršenje odredbi o ispuštanju štetnih tvari ili otpadnih voda;
– brodovi koji manevriraju na neuobičajen i nesiguran način, ili se nije pridržavao shema usmjerene i odijeljene plovidbe usvojene od strane IMO-a, ili se ne poštuju sigurni postupci i pravila navigacije;
– vođeni na način koji predstavlja opasnost za osobe, imovinu ili okoliš.
6. brodovi koje su prijavile nadležne vlasti druge države;
7. brodovi za koje su peljari ili lučke vlasti prijavili nedostatke koji bi mogli ugroziti sigurnost plovidbe prema odredbama posebnih propisa kojima je uređeno peljarenje, prijavljivanje opasnih tvari i red u luci;
8. brodovi koji nisu udovoljili zahtjevima u svezi prijavljivanja opasnih tvari;
9. brodovi koji nisu udovoljili zahtjevima u svezi prijavljivanja brodskog otpada ili na temelju dostavljenih informacija postoji drugi razlog za sumnju u udovoljavanje zahtjeva u svezi s predajom brodskog otpada;
10. brodovi koje su prijavile druge fizičke ili pravne osobe koje imaju legitimni interes za sigurno vođenje broda, zaštitu ljudskih života i okoliša;
11. putnički brodovi, ro-ro putnički brodovi i brodovi za prijevoz rasutog tereta;
12. brodovi koji bi mogli predstavljati posebnu opasnost, na primjer tankeri za ulje, brodovi za prijevoz plina i kemikalija, te brodovi koji prevoze upakirane opasne tvari;
13. brodovi za koje postoji dokaz ili osnovana sumnja o namjernom ispuštanju ulja ili drugih povreda propisa o sprečavanju onečišćenja mora u vodama pod jurisdikcijom Republike Hrvatske.
14. brodovi sa kojih je odaslan lažni poziv za pomoć ili je neovlašteno korištena radiopostaja.
15. brodovi koji su plovili izvan dozvoljenog područja plovidbe
16. brodovi za koje se sumnja da ne zadovoljavaju propisane standarde sigurnosti i upravljanja sigurnošću.
17. brodovi koje su prijavile druge fizičke ili pravne osobe, i postoji dokaz ili osnovana sumnja za povredom životnih i radnih uvjeta i prava pomoraca sukladno zahtjevima MLC 2006 Konvencije.
18. brodovi za koje se sumnja da ne zadovoljavaju propisane standarde sigurnosne zaštite.
(2) Ministarstvo osigurava da podaci koji su im dostavljeni sukladno stavku 1. budu proslijeđeni odgovarajućoj lučkoj upravi i lučkoj kapetaniji ili bilo kojem drugom tijelu koje odredi Uprava nadležna za sigurnost plovidbe.
(3) Nakon primitka obavijesti iz stavka 2. ovog članka inspekcija sigurnosti plovidbe obavit će inspekcijski pregled broda i obavijestiti će sve zainteresirane države članice o rezultatima pregleda i poduzetim mjerama.

Članak 34.
Ukoliko se inspekcijski pregled provodi u povodu prijave ili obavijesti zapovjednika, člana posade ili druge osobe ili organizacije koja ima legalni interes za sigurno vođenje broda, životne uvjete na brodu, sprečavanje onečišćenja, ili sigurnosnu zaštitu, inspektor je dužan osigurati da identitet osobe koja je podnijela prijavu ili obavijest ne bude otkriven.

Vrste inspekcijskog pregleda

Članak 35.
Inspekcijski pregled domaćeg broda može biti osnovni, detaljni i prošireni.

Osnovni pregled

Članak 36.
(1) Osnovni pregled domaćeg broda obuhvaća poglavito:
a) provjeru, u primjerenom opsegu, isprava i knjiga navedenih u Dodatku XXVI. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika,
b) pregled općeg stanja broda, opreme, uređaja, tereta, putnika i posade, te životnih i radnih uvjeta na brodu.
(2) Sve isprave, osim Potvrde o usklađenosti (ISM), moraju biti u izvorniku.
(3) Tijekom pregleda domaćeg broda inspektor je dužan obaviti uvid u Upisni list broda zbog točnog upisa podataka o brodu u zapisnik.
(4) Inspektor može provjeriti i druge isprave, zapise i knjige broda i posade.

Članak 37.
(1) Ukoliko postoji očiti razlog za vjerovanje da je zapovjednik ili član posade pod utjecajem alkohola, droga ili psiho-aktivnih lijekova, inspektor će ga podvrgnuti ispitivanju s pomoću odgovarajućih sredstava i uređaja ili ga uputiti na stručni pregled radi provjere ima li alkohola u organizmu ili pokazuje li znake alkoholne poremećenosti odnosno nalazi li se pod utjecajem droga ili psiho-aktivnih lijekova.
(2) Zapovjednik ili član posade dužan se podvrgnuti ispitivanju odnosno stručnom pregledu na koji je upućen.
(3) Ako se ispitivanjem ili stručnim pregledom utvrdi da je osoba iz stavka 2. ovoga članka pod utjecajem alkohola, droga ili psiho-aktivnih lijekova, troškove utvrđivanja snosit će odnosna osoba.
(4) Inspektor će o obavljenom ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava i uređaja, a radi utvrđivanja prisustva u organizmu alkohola, sastaviti zapisnik na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom.

Članak 38.
(1) Ako inspektor utvrdi da je član posade pod utjecajem alkohola, te ima više od 0,5 g/kg alkohola u krvi, ili je pod utjecajem droga ili psiho-aktivnih lijekova ili je iz drugih razloga nesposoban za obavljanje poslova u svezi sa sigurnosti plovidbe, naredit će zapovjedniku broda da ga smijeni s dužnosti.
(2) Ako inspektor utvrdi da je zapovjednik broda pod utjecajem alkohola, droga ili psiho-aktivnih lijekova ili da je zbog drugih razloga nesposoban za upravljanje brodom ili ako brod iz razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka nema najmanji broj i sastav članova posade koji su propisani za njegovu sigurnu plovidbu, zabranit će se brodu plovidba dok ne prestanu razlozi radi kojih je zabrana izdana.

Detaljni pregled

Članak 39.
(1) Ukoliko se inspektor prilikom obavljanja osnovnog pregleda uvjeri da je opće stanje broda takvo da postoji očiti razlog za vjerovanje da brod, oprema, uređaji, teret, posada, te životni i radni uvjeti na brodu ne odgovaraju uvjetima sigurnosti, pristupit će detaljnom pregledu.
(2) Očiti razlozi postoje kad se inspektor, sukladno svojoj profesionalnoj prosudbi uvjeri, da postoje činjenice koje upozoravaju na potrebu provođenja detaljnog pregleda broda, opreme, uređaja ili posade.
(3) Primjeri očitih razloga navedeni su u Dodatku III. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 40.
(1) Detaljni inspekcijski pregled domaćeg broda obuhvaća poglavito pregled konstrukcije broda, prostora strojarnice, uvjeta dodijeljenih teretnih linija, sredstava za spašavanje, sigurnosti radiouređaja, opreme za navigaciju, opreme za zaštitu od požara, uvježbanost posade za izvanredne situacije, te pregled životnih i radnih uvjeta na brodu.
(2) Prilikom obavljanja detaljnog inspekcijskog pregleda inspektor će naročito voditi računa o onom području koje je predstavljalo očit razlog za provođenje detaljne inspekcije.
(3) Podsjetnik za obavljanje detaljnog pregleda naveden je u Dodatku XXVII. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.
(4) Detaljni pregled broda, brodskih sustava, te sustava upravljanja sigurnošću, obaviti će nad brodom u slučaju sumnje da ne zadovoljava propisane standarde sigurnosti i upravljanja sigurnošću. U slučaju da se sumnja da brod dijelom ne zadovoljava propise, može se pregled ograničiti na sumnjiva područja.
(5) U slučaju novogradnji, ili novo nabavljenih rabljenih brodova, koji žele ploviti pod zastavom Republike Hrvatske može se, prema ocjeni Ministarstva, obaviti detaljni pregled broda i/ili nacrta broda u hrvatskim ili stranim lukama i brodogradilištima. Troškove ovih pregleda snosi vlasnik broda.

Prošireni inspekcijski pregled

Članak 41.
(1) Kada postoje očiti razlozi za obavljanje detaljnog pregleda kategorija domaćih brodova navedenih u Dodatku XVIII., koji je sastavni dio ovog Pravilnika, inspektor će obaviti i prošireni inspekcijski pregled.
(2) Prošireni inspekcijski pregled se obavlja sukladno Dodatku XXIII koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 42.
Domaći brodovi iz članka 41. ovoga Pravilnika podliježu proširenom inspekcijskom pregledu najmanje jednom godišnje.

Članak 42.a
(1) Za pregled domaćeg broda u međunarodnoj plovidbi inspektor će koristiti postupke i smjernice za nadzor brodova sukladno Dodatku VI. koji čini sastavni dio ovog Pravilnika.
(2) Inspektor će nakon inspekcijskog pregleda broda u međunarodnoj plovidbi ispuniti i zapisnik o sigurnosnoj zaštiti broda sukladno s Dodatkom XXXIII ovog Pravilnika.
(3) Za obavljanje detaljnog inspekcijskog pregleda sigurnosne zaštite domaćeg broda iz stavka 1 ovog članka inspektor će koristiti kontrolnu listu za detaljni inspekcijski pregled iz Dodatka XXXV.
(4) Kriteriji za detaljni pregled iz stavka 2. ovog članka navedeni su u Dodatku XXXIV ovog Pravilnika.
(5) Ukoliko nadzor broda hrvatske državne pripadnosti u međunarodnoj plovidbi nije obavljen u roku propisanom člankom 52. stavkom 1. točkom a) ovog Pravilnika, kompanija je, na zahtjev ministarstva, dužna Ministarstvu dostaviti rezultate ocjene Plana sigurnosne zaštite broda provedene u posljednje tri godine.

Privremena obustava inspekcijskog pregleda

Članak 43.
(1) U iznimnim situacijama, kada inspektor prilikom inspekcijskog pregleda utvrdi da brod očito ne udovoljava uvjetima sigurnosti, jer je utvrđen veći broj bitnih nedostataka, može se privremeno obustaviti inspekcijski pregled dok odgovorna strana ne poduzme odgovarajuće korake koji će se osigurati da brod zadovolji osnovne uvjete u pogledu sigurnosti.
(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, inspektor donosi rješenje o zabrani isplovljenja broda.
(3) Istovremeno, u slučaju privremene obustave inspekcijskog pregleda domaćeg broda inspektor će izvijestiti priznatu organizaciju, koja će na poziv kompanije provesti pregled broda iz svoje nadležnosti, te o rezultatima pregleda i poduzetim mjerama pisano izvijestiti inspektora.
(4) Ukoliko poduzete mjere iz stavka 3. ovog članka u dovoljnoj mjeri osiguravaju zadovoljavanje osnovnih uvjeta sigurnosti broda, inspektor će nastaviti s privremeno obustavljenim inspekcijskim pregledom.

Članak 44.
(1) Troškove ponovnog inspekcijskog pregleda broda kojem je izrečena mjera zabrane isplovljenja zbog ne udovoljavanja uvjetima sigurnosti plovidbe propisanih Pomorskim zakonikom, te odredbama međunarodnih konvencija, snosi kompanija.
(2) Mjera zabrane isplovljenja broda neće se ukinuti dok odgovorna osoba ne podnese dokaz o podmirenju troškova iz stavka 1. ovog članka.
(3) Mjerila i visina troškova iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se u Dodatku XXIV. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
(4) Uplaćena sredstva koristit će se za podmirenje troškova ponovnog inspekcijskog pregleda.

Zapisnik

Članak 45.
(1) Nakon obavljenog inspekcijskog pregleda, inspektor je dužan sastaviti zapisnik o obavljenom inspekcijskom pregledu.
(2) Zapisnik sadrži rezultate inspekcijskog pregleda, utvrđene nedostatke, te pojedinosti o svakoj poduzetoj mjeri.
(3) Inspektor je dužan sa sadržajem zapisnika upoznati zapovjednika broda ili osobu koja ga zamjenjuje, te kompaniju, brodara ili drugu ovlaštenu osobu.
(4) Zapisnik potpisuje zapovjednik broda ili osoba koja ga zamjenjuje.
(5) Primjerak zapisnika inspektor je dužan uručiti zapovjedniku broda.
(6) Pored zapisnika iz stavka 1. inspektor će tijekom pregleda broda u međunarodnoj plovidbi ispuniti posebne zapisnike za nadzor sadržaja sumpora u brodskom gorivu, sati rada i odmora, nadzor zauljenih voda, nadzor sredstava protiv obraštanja (AFS), nadzor onečišćenja zraka sa brodova te osiguranju brodara od potraživanja.
(7) Odjel inspekcijskih poslova nadležne lučke kapetanije vodi evidenciju pregleda iz stavka 6. ovoga članka.
(8) Obrasci izvješća propisani su u okviru sustava upravljanja kvalitetom.

Članak 46.
(1) Kad inspektor zapisnički utvrdi nedostatke, donosi i rješenje za otklanjanje nedostataka u određenom roku.
(2) Rješenje o otklanjanju nedostataka inspektor uručuje zapovjedniku broda, te dostavlja kompaniji, brodaru, priznatoj organizaciji, Ministarstvu (upisom u odgovarajuću bazu podataka) i lučkoj kapetaniji luke upisa.
(3) Na rješenje iz stavka 1. ovog članka zapovjednik broda, kompanija, brodar ili njihov ovlašteni predstavnik imaju pravo žalbe u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.
(4) Žalba se putem nadležne inspekcije ulaže Ministarstvu.
(5) Ukoliko prilikom inspekcijskog nadzora inspektor utvrdi nedostatke koji su po svojoj prirodi takvi da ne ugrožavaju bitno sigurnost plovidbe i zaštitu ljudskih života na moru, te pomorskog okoliša ili se ne mogu u razumnom roku otkloniti u luci pregleda, inspektor može dopustiti brodu da isplovi s utvrđenim nedostacima, vodeći računa o uvjetima i trajanju narednog putovanja, uz obavijest lučkoj kapetaniji sljedeće luke uplovljenja, ako je primjenjivo.

Zabrana isplovljenja

Članak 47.
(1) Ukoliko su utvrđeni nedostaci po svojoj prirodi takvi da očito ugrožavaju sigurnost plovidbe, zdravlje ljudi i pomorski okoliš, inspektor će donijeti rješenje o zabrani isplovljenja broda ili zaustavljanju radnje u tijeku koje je pronađen nedostatak.
(2) Pri donošenju odluke o zabrani isplovljenja broda inspektor će naročito voditi računa o mjerilima navedenim u Dodatku XXV., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 48.
(1) Ukoliko se nedostaci koji su doveli do zabrane isplovljenja broda ne mogu otkloniti u luci gdje je mjera zabrane izrečena, inspektor će dopustiti brodu da isplovi do najbližeg raspoloživog brodogradilišta ili druge odgovarajuće luke po izboru kompanije ili brodara, a uz suglasnost inspektora, gdje će utvrđeni nedostaci biti otklonjeni.
(2) Prilikom donošenja odluke iz stavka 1. ovog članka, inspektor će voditi računa da putovanje do brodogradilišta ili druge odgovarajuće luke ne predstavlja nerazuman rizik za zdravlje i život posade, rizik za druge brodove ili nerazuman rizik za pomorski okoliš.

Članak 49.
(1) Brod je dužan javiti se u brodogradilište ili luku u koju je upućen.
(2) Ukoliko se brod ne javi u brodogradilište ili luku u koju je upućen, brodu će biti zabranjeno isplovljenje u prvoj sljedećoj hrvatskoj luci.

Članak 50.
(1) U slučaju izricanja mjere zabrane isplovljenja inspektor će u zapisniku navesti pozivanje na odgovarajući propis uz svaki nedostatak koji je razlog za izricanje takve mjere.
(2) Kad inspektor donese odluku o zabrani isplovljenja broda, pored zapisnika, donosi i rješenje.
(3) Rješenje o zabrani isplovljenja broda inspektor uručuje zapovjedniku broda.
(4) Na rješenje iz stavka 1. ovoga članka vlasnik broda, kompanija, brodar ili njezin ovlašteni predstavnik imaju pravo žalbe u roku od 15 dana.
(5) Žalba se putem nadležne inspekcije ulaže Ministarstvu.

Objava informacija o zabrani isplovljenja

Članak 51.
(1) Ministarstvo će, na temelju izvješća inspekcije sigurnosti plovidbe lučkih kapetanija i izvješća Memoranduma, uzimajući u obzir kriterije iz Dodatka I. dio I. i Dodatka II. ovog Pravilnika i način utvrđivanja statusa iz Dodataka XXVIII. i XXIX. ovog Pravilnika objavljivati najmanje svaka tri mjeseca liste posebnog nadzora.
(2) Liste posebnog nadzora su:
1. Lista brodova u međunarodnoj plovidbi kojima je dva i više puta u prethodnom razdoblju od 3 godine izrečena mjera zabrane isplovljenja (Lista A – »crna lista«);
2. Lista brodova u međunarodnoj plovidbi kojima je jednom u prethodnom razdoblju od 3 godine izrečena mjera zabrane isplovljenja (Lista A1);
3. Lista brodova u domaćoj plovidbi kojima je dva i više puta u prethodnom razdoblju od 3 godine izrečena mjera zabrane isplovljenja (Lista B – »crna lista«);
4. Lista brodova u domaćoj plovidbi kojima je jednom u prethodnom razdoblju od 3 godine izrečena mjera zabrane isplovljenja (Lista B1);
5. Lista zapovjednika čijim je brodovima (veći od 100 BT) dva i više puta izrečena mjera zabrane isplovljenja u prethodnom razdoblju od 2 godine (lista C – »crna lista«); ako u posljednjoj godini brodu tog zapovjednika nije izrečena mjera zabrane isplovljenja, zapovjednik se briše sa liste;
6. Lista kompanija s lošim i vrlo lošim rezultatima koje imaju 20% ili više zaustavljanja u odnosu na ukupni broj brodova u međunarodnoj plovidbi upisanih u hrvatski upisnik kojima upravljaju, u prethodnom razdoblju od tri godine.
(3) Brod, zapovjednik, odnosno kompanija, brišu se iz liste prioritetnog nadzora kada prestanu vrijediti uvjeti navedeni u opisu pojedine liste u stavku 1. i 2. ovog članka.

Pregled domaćeg broda u stranoj luci

Članak 52.
(1) Za obavljanje pregleda u stranoj luci raspoloživi su prije svih sljedeći domaći brodovi u međunarodnoj plovidbi:
a) brod koji nije pregledan u luci u Republici Hrvatskoj u posljednje 3 godine,
b) brod kojemu je u zadnje tri godine u stranim lukama jednom i više puta izrečena mjera zabrane isplovljenja,
c) brod koji je u stranoj luci promijenio državnu pripadnost i sada vije zastavu Republike Hrvatske.
(2) Ministarstvo će, u dogovoru s kompanijom usuglasiti vrijeme i mjesto pregleda.
(3) Pregled broda u stranoj luci se obavlja u opsegu detaljnog ili proširenog inspekcijskog pregleda.
(4) O inspekcijskom pregledu u stranoj luci inspektor sastavlja zapisnik sukladno postupku propisanom sustavom kvalitete.
(5) Ukoliko se utvrde nedostaci na brodu, inspektor će donijeti rješenje o otklanjanju nedostataka, te o tome izvijestiti priznatu organizaciju, a zapovjedniku naložiti otklanjanje nedostataka u određenom roku.
(6) Ukoliko su nedostaci takve prirode da je bitno ugrožena sigurnost plovidbe, inspektor će poduzeti mjere radi sprečavanja isplovljenja broda iz strane luke.
(7) Zapovjednik/kompanija će prije isplovljenja broda iz strane luke izvijestiti inspektora o svim radnjama poduzetim s ciljem otklanjanja utvrđenih nedostataka iz stavaka 5. i 6. ovog članka.
(8) Ako se inspekcijski nadzor obavlja nakon izrečene mjere zabrane plovidbe te u slučaju utvrđivanja nedostataka kojima se bitno ugrožava sigurnost plovidbe, troškove putovanja inspektora snosi brodar ili kompanija.
(9) Postupak nadziranja utvrđenih nedostataka provodi se sukladno odgovarajućem postupku propisanom sustavom kvalitete.

IMO broj kompanije

Članak 53.
(1) Ako se na brod primjenjuju zahtjevi ISM Kodeksa inspektor će tijekom inspekcijskog nadzora provjeriti je li kompanija identificirana pomoću IMO broja.
(2) Kompanija, zapovjednik broda ili vlasnik tereta opasnih ili štetnih tvari koje se prevoze na brodu dužni su u potpunosti surađivati s nadležnom lučkom kapetanijom i drugim državnim tijelima u slučaju nastupanja izvanrednog događaja na brodu, incidenta ili nesreće na moru.

Članak 53.a
(1) Ministarstvo će bez odlaganja obavijestiti državu zastave i sve druge zainteresirane države o poduzetim mjerama prema rizičnim brodovima iz članka 53. ovoga Pravilnika i stavaka 2. i 3. ovoga članka.
(2) Ukoliko nadležna lučka kapetanija utvrdi da kompanija iz članka 53. stavka 2. nije za vrijeme pomorske nesreće ili incidenta održavala vezu s brodom ili obalnim postajama, obavijestit će o tome državu koja je izdala ili u čije su ime izdane svjedodžbe upravljanja sigurnošću (ISM) i priznatu organizaciju koja je izdala te svjedodžbe.
(3) Inspekcijska služba nadležne lučke kapetanije će po primitku obavijesti iz stavka 2. članka 53. ovoga Pravilnika obaviti inspekcijski pregled broda sa svrhom utvrđivanja propusta sustava upravljanja sigurnošću (ISM). U slučaju utvrđivanja velike nesukladnosti zabraniti će brodu plovidbu i zatražiti od države zastave ili priznate organizacije koja je izdala svjedodžbe upravljanja sigurnošću obavljanje prosudbe sustava upravljanja sigurnošću (ISM).

VI-2 INSPEKCIJSKI NADZOR NAD STRANIM BRODOM

Primjena

Članak 54.
(1) Odredbe ove glave Pravilnika primjenjuju se na svaki strani brod i njegovu posadu:
 
a) koji pristaje u luke Republike Hrvatske ili na nepomičnim odobalnim objektima ili plutajućim objektima, ili sidri pred tim lukama ili nepomičnim odobalnim objektima ili plutajućim objektima radi sučelja brod/luka, uključujući svaki ro-ro putnički brod i brzo putničko plovilo koji plove na redovnoj međunarodnoj liniji između luka RH i:
– luka EU ili
– luka trećih zemalja.
– ako obavlja redovitu liniju između domaćih luka.
b) u plovidbi kada obavljaju redovitu liniju.
Ro-ro putnički brodovi i brza putnička plovila koji plove na redovnoj međunarodnoj liniji pregledavaju se sukladno režimu pregleda za strani brod i dodatnim zahtjevima u skladu s Dodatkom XX. a ovoga Pravilnika.
Mjerila ispunjavanja obveza inspekcijskih nadzora ro-ro putničkih brodova i brzih putničkih plovila koji plove na međunarodnim redovnim linijama propisani su člankom 54. a te Dodatkom XX. a. ovoga Pravilnika

 
c) koji neovlašteno sidri na ostalim dijelovima unutrašnjih i teritorijalnih morskih voda Republike Hrvatske, ili u plovidbi krši međunarodne i domaće propise.
(2) Odredbe ove glave Pravilnika ne primjenjuju se na ratne i ratne pomoćne brodove, ribarske brodove, drvene brodove jednostavne tradicijske gradnje, javne brodove koji se ne koriste u komercijalne svrhe, i jahte koje nisu uključene u obavljanje gospodarske djelatnosti;
(3) Za brodove tonaže manje od 500 bruto tona inspektor će uvažavati one zahtjeve odgovarajućih međunarodnih konvencija koji se na njih primjenjuju. U dijelu u kojem se odredbe međunarodne konvencije na njih ne primjenjuju poduzet će one radnje koje budu potrebne radi osiguravanja da ti brodovi ne predstavljaju očitu opasnost po sigurnost, zdravlje ili okoliš. U primjeni ovog stavka inspektor će postupati sukladno smjernicama sadržanim u Dodatku I. Memoranduma.
(4) Prilikom inspekcijskog pregleda broda koji plovi pod zastavom države koja nije potpisnica Konvencije, inspektori sigurnosti plovidbe osiguravaju da postupanje prema tom brodu i njegovoj posadi nije povoljnije od postupanja prema brodu koji plovi pod zastavom države potpisnice te Konvencije. Takav brod podvrgava se detaljnijem inspekcijskom pregledu po načelu »no more favourable treatment« u skladu s postupcima utvrđenima u Memorandumu.
(5) U obavljanju inspekcijskog nadzora nad drvenim brodovima jednostavne gradnje i javnim brodovima koji se ne koriste u gospodarske svrhe inspektor će poduzeti one radnje koje budu potrebne radi osiguravanja da ti brodovi ne predstavljaju očitu opasnost po sigurnost, zdravlje ili okoliš.
(6) Inspekcijski nadzor nad stranim brodom koji na temelju odobrenja Ministarstva obavlja prijevoz osoba i stvari ili prijevozi prazne kontejnere iz jedne u drugu hrvatsku luku (kabotaža), obavlja se prema odredbama ovoga Pravilnika koje se odnose na nadzor stranog broda.
(7) Odredbe članka 62. ovog Pravilnika u svezi s proširenim inspekcijskim pregledima primjenjuju se na ro-ro putničke brodove i brza putnička plovila iz članka 107. ovog Pravilnika.
(8) Mjerama donesenim u svrhu provedbe ovog Pravilnika ne smije se dovesti do smanjenja opće razine zaštite pomoraca u okviru socijalnog prava Unije u područjima na koja se primjenjuje ovaj Pravilnik, u usporedbi sa stanjem koje već prevladava u svakoj državi članici. Ako prilikom provedbe tih mjera inspekcija sigurnosti plovidbe postane svjesna jasnog kršenja prava Unije na brodovima koji plove pod zastavom države članice, izvijestiti će u skladu s člankom 66.a ovoga Pravilnika sva druga relevantna nadležna tijela kako bi se prema potrebi poduzele dodatne mjere.

Članak 54.a

Inspekcijski nadzor ro-ro putničkih brodova i brzih putničkih plovila na redovnoj liniji

(1) Ro-ro putnički brodovi i brza putnička plovila koji plove na redovnoj liniji podložni su inspekcijskom nadzoru kada udovoljavaju vremenskim okviru i drugim uvjetima iz Dodatka XX.a, koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.
(2) Pri planiranju inspekcijskih nadzora ro-ro putničkog broda ili brzog putničkog plovila inspektori uzimaju u obzir raspored plovidbe i održavanja tog ro-ro putničkog broda ili brzog putničkog plovila.
(3) Ako je ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo predmet inspekcijskog nadzora u skladu s Dodatkom XX.a ovoga Pravilnika, taj se inspekcijski nadzor unosi u bazu podataka inspekcijskih nadzora Thetis, i uzima u obzir za potrebe članaka 55., 58. i 59. ovoga Pravilnika te za izračun ispunjavanja obveze pravednog udjela Republike Hrvatske u pogledu inspekcijskih nadzora. Taj inspekcijski nadzor pribraja se u ukupni broj godišnjih inspekcijskih nadzora koje obavlja Republika Hrvatska, sukladno članku 55. ovoga Pravilnika.
(4) Ro-ro putnički brodovi i brza putnička plovila na koje se primjenjuje režim nadzora iz ove Glave Pravilnika izuzeti su od zahtjeva za nadzor opisanih u članku 59. stavku 1. točki a) i članku 62. ovoga Pravilnika, te nisu u obvezi javljanja najave dolaska u smislu raspoloživosti za detaljan inspekcijski nadzor.
(5) Tijelo nadležno za nadzor države luke dužno je osigurati obavljanje nadzora ro-ro putničkih brodova ili brzih putničkih plovila koji ispunjavaju kriterije za nadzor u skladu s člankom 59., stavkom 1. točkom (b) ovoga Pravilnika, a u vezi s Dodatkom I., dijelom II. »Inspekcijski nadzori broda«, točkom 3A. podtočkom c) i točkom 3B., podtočkom c). Inspekcijski nadzori koji se provode na temelju ovoga stavka provode se neovisno o vremenskom razmaku između inspekcijskih nadzora predviđenih u Dodatku XX.a točki 2.
(6) Uprava može dopustiti da na inspekcijskom nadzoru ro-ro putničkog broda ili brzog putničkog plovila sudjeluje kao promatrač i inspektor države luke (inspektor iz druge države članice).
(7) Ukoliko se inspekcijski nadzor ro-ro putničkog broda ili brzog putničkog plovila hrvatske državne pripadnosti obavlja u jednoj od država članica, Uprava će uputiti toj državi članici zahtjev za sudjelovanjem inspektora u inspekcijskom nadzoru u svojstvu promatrača.


Režim i godišnja obveza inspekcijskog nadzora

Članak 55.
(1) Inspektori sigurnosti plovidbe obavljaju inspekcijske preglede u skladu sa sustavom izbora iz članka 60. i Dodatka I koji čini sastavni dio ovog Pravilnika.
(2) Kako bi ispunile godišnju obvezu inspekcijskih pregleda, lučke kapetanije moraju:
a) obavljati inspekcijske preglede na svim brodovima iz prioritetne skupine I. iz članka 60., stavak 1. točke a), koji pristaju u njenim lukama i na njenim sidrištima; i
b) ukupno obaviti godišnje onoliko inspekcijskih pregleda na brodovima iz prioritetne skupine I. (PI) i II.(PII) iz članka 59. stavak 1. točke a) i b) ovog Pravilnika koliko iznosi najmanje njihov udio u ukupnom broju inspekcijskih pregleda koji će se obaviti godišnje u Zajednici i na području Pariškog memoranduma. Udio inspekcijskih pregleda temelji se na broju pojedinačnih brodova koji pristaju u lukama dotične države članice Memoranduma u odnosu na ukupni broj pojedinačnih brodova koji pristaju u lukama na području Memoranduma.
(3) Prilikom izračuna udjela u ukupnom broju inspekcijskih pregleda koji će se godišnje obaviti na području Memoranduma, iz točke b) stavka 2., ne računaju se brodovi na sidrištu.

Mjerila i ispunjavanja obveze inspekcijskih pregleda

Članak 56.
(1) Smatrat će se da je ispunjena obveza obavljanja inspekcijskih pregleda iz članka 55. ako u svojoj ukupnosti broj propuštenih pregleda ne prelazi:
a) 5% ukupnog broja brodova iz prioritetne skupine I. s visokim rizikom, koji pristaju u lukama i sidrištima;
b) 10% ukupnog broja brodova iz prioritetne skupine I. osim brodova s visokim rizikom koji pristaju lukama i na sidrištima.
(2) Bez obzira na postotke pod a) i b), brodovi prioritetne skupine I i II, imaju prioritet za inspekcijski pregled ako prema podacima iz baze podataka inspekcijskih pregleda Komisije, rijetko pristaju na području Pariškog memoranduma.
(3) Bez obzira na postotke pod a) i b), brodovi iz prioritetne skupine I. visoke rizičnosti (HRS) koji dolaze na sidrište imaju prioritet za inspekcijski pregled ako prema podacima iz baze podataka inspekcijskih pregleda, rijetko pristaju na području Pariškog memoranduma.

Mjerila kojima se omogućuje pravedan udio nadzornih obveza

Članak 57.
(1) Ako je ukupni broj pristajanja brodova iz prioritetne skupine I. veći od udjela inspekcijskih pregleda iz članka 55. stavka 2. točke b), smatrat će se da su ispunjene obveze broja obavljenih inspekcijskih pregleda:
– ako broj obavljenih inspekcijskih pregleda na brodovima iz prioritetne skupine I. odgovara najmanje tom udjelu inspekcijskih pregleda i
– ako se ne propusti više od 30% ukupnog broja brodova iz prioritetne skupine I. koji pristanu u lukama i sidrištima.
(2) Ako je ukupni broj pristajanja brodova iz prioritetne skupine I. i II. manji od udjela inspekcijskih pregleda iz članka 55. stavka 2. točke b), smatrat će se da su ispunjene obveze broja obavljenih inspekcijskih pregleda brodova:
– ako su pregledani svi brodovi iz prioritetne skupine I. i
– ako je pregledano najmanje 85% ukupnog broja brodova iz prioritetne skupine II. koji pristanu u lukama i sidrištima.

Profil rizičnosti broda

Članak 58.
(1) Za svaki brod koji pristaje u luci ili na sidrištu, u bazi podataka inspekcijskih pregleda Komisije navodi se rizični profil broda na temelju kojega se određuje prioritet inspekcijskog pregleda, vremenski razmaci između inspekcijskih pregleda i opseg pregleda.
(2) Rizični profil broda određuje se kombinacijom općih parametara i povijesnih parametara:
a) Opći parametri temelje se na vrsti, starosti, zastavi, priznatim organizacijama i rezultatima kompanije, u skladu s dijelom 1.1. Dodatka I. i Dodatka II. ovog Pravilnika.
b) Povijesni parametri temelje se na broju nedostataka i zabranama plovidbe u određenom razdoblju u skladu s dijelom 1.2. Dodatka I. i Dodatka II.
(3) Kriteriji za određivanje općih parametara zastave i kompanije sadržani su u Dodatku XXVIII i XXIX ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Učestalost pregled

Članak 59.
(1) Brodovi koji pristaju u luke ili na sidrišta, će biti podvrgnuti periodičnim ili dodatnim pregledima kako slijedi:
a) Ovisno o procjeni njihove rizičnosti u skladu sa Dodatkom I. vremenski razmak između dva uzastopna inspekcijska pregleda će se povećavati kako se smanjuje rizičnost. Za brodove visoke rizičnosti ovaj vremenski razmak ne smije biti veći od šest mjeseci.
b) Bez obzira na vremenski period od njihovog posljednjeg periodičnog pregleda u slučaju postojanja odlučujućih faktora popisanih u Dodatku I., dio II 2A.
(2) Brodovi na koje se odnose faktori popisani u Dodatku I., dio II 2B, mogu također biti pregledani.
(3) Brodovi koji ispunjavanju jedan od kriterija sigurnosne zaštite iz Dodatka XXXVI ovog Pravilnika će također biti pregledani.
(4) Raspoloživost za pregled brodova iz stavka 3. ovog članka provjerava se sukladno podacima o dolascima stranih brodova.

Izbor brodova za pregled

Članak 60.
(1) Načelnik mora osigurati da se izbor brodova za inspekcijski pregled temelji na njihovom rizičnom profilu kao što je određeno u dijelu I. Dodatka I., a u slučaju odlučujućih ili nepredviđenih faktora u skladu s dijelom II. 2A i 2B Dodatka I.
(2) Načelnik osigurava da se pregledaju brodovi iz članka 59. stavka 1. točke b) ovog članka.
(3) Radi inspekcijskog pregleda broda, načelnik:
a) određuje brodove za obvezni inspekcijski pregled, odnosno brodove iz »prioritetne skupine I.«, u skladu sa sustavom izbora iz dijela II. 3A Dodatka I.;
b) uzimajući u obzir ispunjavanje godišnjeg pravednog udjela u pregledima, može odrediti brodove koji ispunjavaju uvjete za inspekcijski pregled, odnosno brodove iz »prioritetne skupine II.«, u skladu s dijelom II. 3B Dodatka I.

Osnovni i detaljni inspekcijski pregled broda

Članak 61.
(1) Načelnik mora osigurati da se na brodovima koji su određeni za inspekcijski pregled u skladu s člankom 60. obavi osnovni ili detaljni inspekcijski pregled.
(2) Prilikom svakog osnovnog inspekcijskog pregleda, inspektor mora najmanje:
a) provjeriti isprave, zapise i knjige navedene u Dodatku IV. koji čini sastavni dio ovog Pravilnika u skladu s domaćim propisima i međunarodnim konvencijama;
b) prema potrebi provjeriti jesu li nedostaci utvrđeni prethodnim inspekcijskim pregledom otklonjeni;
c) utvrditi opće stanje broda, higijenske uvjete na brodu, uključujući prostore strojeva i nastambi.
(3) Ako su nakon inspekcijskog pregleda iz stavka 2. ovog članka u bazu podataka upisani nedostaci koje je potrebno otkloniti u sljedećoj luci pristajanja, inspektor u toj sljedećoj luci može odlučiti da ne obavi provjere iz stavka 2. točke a) i c).
(4) Detaljni inspekcijski pregled, uključujući i naknadnu provjeru ispunjavanja radnih uvjeta na brodu, obavlja se uvijek kada postoje očiti razlozi za uvjerenje da nakon inspekcijskog pregleda iz stavka 2. ovog članka stanje broda ili njegove opreme ili posade uglavnom ne ispunjava odgovarajuće zahtjeve konvencije.
(5) Očiti razlozi postoje kada inspektor pronađe dokaze koji po njegovom stručnom mišljenju zahtijevaju detaljni inspekcijski pregled broda, njegove opreme ili posade.
(6) Primjeri očitih razloga navedeni su u Dodatku V. ovog Pravilnika
(7) Način obavljanja detaljnog pregleda naveden je u Dodatku XVII. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
(8) Inspektor će također uzeti u obzir sljedeće postupke i upute za nadzor brodova:
a) Načela za određivanje najmanjeg broja članova posade za sigurnu plovidbu (IMO Rezolucija A.890 (21) s dodacima: Sadržaj Svjedodžbe o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu (Dodatak 1) i Smjernice za primjenu načela o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu (Dodatak 2);
b) Odredbe IMDG Kodeksa;
c) Odredbe IBC Kodeksa
d) Izdanje Međunarodne organizacije rada (ILO) »Inspekcijski pregled radnih uvjeta na brodu: Smjernice za postupke«;
e) Dodatak I. Memoranduma, »Postupci nadzora države luke«.
(9) Pored isprava, zapisa i knjiga iz stavka 2. točke a. ovog članka inspektor može pregledati i sve druge dokumente koji se moraju sukladno međunarodnim konvencijama nalaziti na brodu.

Prošireni inspekcijski pregledi

Članak 62.
(1) Tipovi brodova raspoloživi za prošireni inspekcijski pregled, u skladu s Dijelom II. 3A i 3B Dodatka I. ovog Pravilnika jesu:
– brodovi visoke rizičnosti,
– putnički brodovi, tankeri za ulje, tankeri za plin, tankeri za kemikalije i brodovi za rasute terete, stariji od 12 godina,
– brodovi visoke rizičnosti ili putnički brodovi, tankeri za ulje, tankeri za plin, tankeri za kemikalije i brodovi za rasute terete, stariji od 12 godina, u slučaju odlučujućih ili nepredviđenih faktora,
– brodovi na kojima se mora obaviti ponovni inspekcijski pregled zbog izdane mjere o odbijanju uplovljavanja izdanog u skladu s člankom 65. ovoga Pravilnika
(2) Kompanija ili zapovjednik broda dužan je osigurati da u rasporedu plovidbe bude dovoljno vremena za obavljanje proširenog inspekcijskog pregleda.
(3) Brod je dužan ostati u luci do završetka inspekcijskog pregleda osim u slučaju nastupanja okolnosti koje traže poduzimanje mjera potrebnih iz sigurnosnih razloga.
(4) Po najavi broda za obavljanje periodičnog proširenog inspekcijskog pregleda, načelnik je dužan obavijestiti brod o obavljanju proširenog inspekcijskog pregleda.
(5) Opća rizična područja proširenog inspekcijskog pregleda navedena su u Dodatku VII ovog Pravilnika.
(6) Inspekcijski pregled iz stavka 1. ovog članka obuhvaća područja navedena u Dodatku VII. i VII.A koji čine sastavni dio ovog Pravilnika.

Postupci i smjernice nadzora brodova

Članak 63.
(1) Nadležno tijelo osigurava postupanje, a inspektori postupaju u skladu s Postupcima i smjernicama nadzora brodova iz Dodatka VI. koji čini sastavni dio ovog Pravilnika.
(2) Postupci i smjernice za nadzor sigurnosne zaštite, primjenjuju se u skladu sa Dodatkom VI. ovog Pravilnika na sve brodove a na koje se primjenjuje Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka koji pristaju u lukama i sidrištima.

Odgoda inspekcijskih pregleda i iznimne okolnosti

Članak 64.
(1) Načelnik može odlučiti o odgodi inspekcijskog pregleda broda iz prioritetne skupine I. u slijedećim okolnostima:
a) ako se inspekcijski pregled može obaviti prilikom sljedećeg pristajanja broda u domaćoj luci, pod uvjetom da brod u međuvremenu ne pristane ni u jednoj drugoj luci u na području Pariškog memoranduma i da ta odgoda nije dulja od 15 dana; ili
b) ako se inspekcijski pregled može obaviti u nekoj drugoj luci pristajanja na području Pariškog memoranduma u roku od 15 dana, pod uvjetom da država u kojoj se nalazi ta luka pristajanja unaprijed da pristanak na obavljanje tog inspekcijskog pregleda.
(2) Odluku o odgodi pregleda iz stavka 1. točaka a) i b) ovog članka načelnik donosi uz suglasnost nadležnog tijela.
(3) Inspekcijski pregled koji je odgođen u skladu s točkom a) ili b) stavka 1. i upisan u bazu podataka inspekcijskih pregleda Komisije kao obavljen, neće se računati kao propušten inspekcijski pregled. Međutim, ako odgođeni inspekcijski pregled nije obavljen, brod neće biti oslobođen inspekcijskog pregleda u sljedećoj luci ako je ta luka na području Pariškog memoranduma.
(4) Pregled brodova iz prioritetne skupine I. koji nije obavljen zbog operativnih razloga, pod uvjetom da je razlog za neobavljanje pregleda upisan u bazu podataka inspekcijskih pregleda Komisije, neće se računati kao propušteni inspekcijski pregled, u sljedećim iznimnim okolnostima:
a) ako inspektor prosudi da bi obavljanje inspekcijskog pregleda moglo ugroziti sigurnost inspektora, broda, posade, luke ili morskog okoliša; ili
b) ako brod pristaje samo noću
(5) Brodovi koji redovito pristaju noću osigurat će vrijeme za obavljanje inspekcijskog pregleda u luci.
(6) Neobavljanje inspekcijskog pregleda broda na sidrištu, neće se ubrajati u propuštene inspekcijske preglede:
a) ako je brod u roku od 15 dana pregledan u drugoj luci ili sidrištu na području Pariškog memoranduma u skladu s Dodatkom I. Pravilnika; ili
b) ako brod pristaje samo noću ili pristajanje traje prekratko da bi se inspekcijski pregled mogao obaviti na zadovoljavajući način, a razlog za neobavljanje pregleda je upisan u bazu podataka inspekcijskih pregleda Komisije; ili
c) ako inspektor sigurnosti plovidbe prosudi da bi obavljanje inspekcijskog pregleda moglo ugroziti njegovu sigurnost, sigurnost broda, posade, luke ili morskog okoliša, a razlog za propuštanje inspekcijskog pregleda je upisan u bazu podataka inspekcijskih pregleda Komisije.

Mjere odbijanja uplovljenja za određene brodove

Članak 65.
(1) Osim u slučajevima iz stavka 6. članka 67., u luke i sidrišta Republike Hrvatske odbit će se uplovljenje svakom brodu koji:
 
a) plovi pod zastavom države uvrštene zbog broja zabrana plovidbe na crnu listu, usvojenu u skladu s Pariškim memorandumom na temelju podataka iz baze podataka inspekcijskih nadzora koje Komisija objavljuje svake godine, i kojem je izdana zabrana plovidbe više od dva puta tijekom prethodnih 36 mjeseci u luci ili na sidrištu Republike Hrvatske ili države potpisnice Pariškog memoranduma, ili
b) plovi pod zastavom države uvrštene zbog broja zabrana plovidbe na sivu listu, usvojenu u skladu s Pariškim memorandumom na temelju podataka iz baze podataka inspekcijskih nadzora koje Komisija objavljuje svake godine, i kojem je izdana zabrana plovidbe više od dva puta tijekom prethodna 24 mjeseca u luci ili na sidrištu Republike Hrvatske ili države potpisnice Pariškog memoranduma.

 
(2) Odbijanje uplovljenja iz stavka 1. primjenjuje se čim brod isplovi iz luke ili sidrišta u kojima je treći puta zaustavljen.
(3) Odbijanje uplovljenja iz stavka 1. ovog članka ukida se tek nakon isteka tri mjeseca od dana izricanja, odnosno 12 mjeseci ako je brodu drugi put odbijeno uplovljenje, te ako su ispunjeni uvjeti iz točaka 3. do 9. iz Dodatka VIII. ovog Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.
(4) Nakon svake sljedeće zabrane plovidbe broda izrečene u luci ili na sidrištu unutar zemalja članica Pariškog memoranduma brodu će biti odbijeno uplovljenje u svaku luku i sidrište unutar područja Pariškog memoranduma. Ovo treće odbijanje uplovljenja može se ukinuti nakon isteka 24 mjeseca od dana izricanja odbijanja i pod slijedećim uvjetima:
a) da brod plovi pod zastavom države koja nije uvrštena ni u crnu ni u sivu listu iz točke a) i b) stavka 1. ovog članka,
b) da je statutarne i klasifikacijske Svjedodžbe brodu izdala organizacija (ili organizacije) priznata sukladno Uredbi (EZ-a) br. 391/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o zajedničkim pravilima i normama za organizacije ovlaštene za inspekcijske i druge preglede broda kako je izmijenjena i dopunjena,
c) da brodom upravlja uspješna kompanija prema dijelu I.1. Dodatka I. Pravilnika,
d) da su ispunjeni uvjeti iz točaka 3. do 9. Dodatka VIII.ovog Pravilnika.
Svakom brodu koji ne ispunjava uvjete iz točaka a) do d) ovog stavka, nakon isteka 24 mjeseca od izricanja odbijanja uplovljenja, trajno se odbija uplovljenje u svaku luku i sidrište unutar područja Pariškog memoranduma.
(5) Nakon prve zabrane plovidbe broda u luci ili na sidrištu unutar područja Memoranduma koja slijedi nakon trećeg odbijanja uplovljenja izreći će se trajno odbijanje uplovljenja u bilo koju luku i sidrište unutar područja Memoranduma.
(6) U provedbi ovog članka, postupa se u skladu s Dodatkom VIII. ovog Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

Otklanjanje nedostataka i zabrana isplovljenja

Članak 66.
(1) Inspektor će se uvjeriti da su svi nedostaci, utvrđeni inspekcijskim nadzorom, otklonjeni ili će biti otklonjeni u skladu s međunarodnim konvencijama.
(2) U slučaju utvrđivanja nedostataka koji očito ugrožavaju sigurnost, zdravlje ili okoliš, inspektor će izreći mjeru zabrane plovidbe broda, uključujući ro-ro putničkog broda ili brzog putničkog plovila. Rješenje o zabrani plovidbe ne smije se ukinuti sve dok se ne otkloni opasnost ili dok inspektor ne utvrdi da brod može, poštujući sve potrebne uvjete, isploviti ili nastaviti s radom bez opasnosti za sigurnost i zdravlje putnika ili posade ili opasnosti za druge brodove ili ako nema opasnosti od onečišćenja morskog okoliša.
(3) Prilikom stručne procjene o tome treba li brod zaustaviti ili ne, inspektor primjenjuje kriterije navedene u Dodatku X ovog Pravilnika.
(4) Ako se inspekcijskim nadzorom utvrdi da brod nije opremljen ispravnim zapisivačem podataka o putovanju sukladno važećim propisima, a u skladu s Dodatkom XVI. ovog Pravilnika, inspektor će zabraniti plovidbu brodu.
(5) Ako nedostatak iz stavka 4. ovog članka ne može biti otklonjen u luci zabrane plovidbe, inspektor može dopustiti brodu da nastavi plovidbu do odgovarajućeg remontnog brodogradilišta koje je najbliže luci zabrane plovidbe u kojemu se taj nedostatak može otkloniti ili može naložiti da se nedostatak otkloni u roku od najviše 30 dana, sukladno smjernicama Memoranduma i odredbama članka 67. ovog Pravilnika.
(6) U iznimnim okolnostima, kada je ukupno stanje broda očito pod-standardno, inspektor može obustaviti inspekcijski nadzor broda dok odgovorne strane (država zastave i/ili priznate organizacije) ne poduzmu mjere potrebne za ispunjavanje primjenjivih zahtjeva međunarodnih konvencija.
(7) U slučaju zabrane plovidbe, nadležna Lučka kapetanija će odmah dostaviti informaciju o zabrani Upravi nadležnoj za nadzor stranih brodova, koja će odmah poslati pisanu obavijest o svim relevantnim okolnostima, zajedno s izvješćem o inspekcijskom nadzoru, državi zastave ili, ako to nije moguće, konzulu ili u njegovoj odsutnosti, najbližem diplomatskom predstavništvu te države. Po potrebi se obavještavaju i priznate organizacije odgovorne za izdavanje klasifikacijskih ili statutarnih svjedodžbi u skladu s međunarodnim konvencijama.
(8) Uz odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se i drugi zahtjevi međunarodnih konvencija koji se odnose na obavijesti i postupke izvješćivanja u vezi s nadzorom države luke.
(9) Pri obavljanju inspekcijskog nazora stranog broda u skladu sa ovim Pravilnikom poduzet će se sve moguće mjere kako bi se izbjeglo neopravdano kašnjenje broda ili zabrana plovidbe.
(10) Ako je brodu neopravdano izrečena mjera zabrane plovidbe ili mu je uzrokovano neopravdano kašnjenje, vlasnik broda ili kompanija imaju pravo na naknadu pretrpljene štete i gubitaka.
(11) Teret dokazivanja slučajeva iz stavka 10. ovog članka je na vlasniku broda ili kompaniji.
(12) Radi smanjenja preopterećenja luke, inspektor može dopustiti zaustavljenom brodu da se premjesti u drugi dio luke ako je takvo premještanje sigurno. Međutim, moguće preopterećenje luke ne uzima se u obzir pri donošenju odluke o zabrani plovidbe ili ukidanju iste.
(13) Nadležna lučka kapetanija surađuje s nadležnom Lučkom upravom i drugim tijelima radi lakšeg premještaja broda pod zabranom plovidbe.
(14) Nadležna lučka kapetanija u najkraćem roku izvješćuje Lučku upravu o izdavanju rješenja o zabrani plovidbe broda.
(15) Ako inspektor tijekom nadzora na stranom brodu uključujući ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo u redovitoj liniji, obustavi inspekcijski nadzor u skladu sa stavkom 6. ovoga članka dužan je izdati mjeru zabrane plovidbe, rješenje o zabrani isplovljavanja te rješenje o ukidanju zabrane plovidbe kada se utvrđeni nedostaci otklone.
(16) Rješenje o zabrani isplovljavanja neće se ukinuti dok se ne uplati ukupan iznos ili dok se ne da dostatno jamstvo za naknadu troškova.
(17) Radi smanjenja preopterećenja inspektor može dopustiti zaustavljenom brodu ili plovilu iz stavka 15. ovoga članka premještaj u drugi dio luke ako je takvo premještanje sigurno. Opasnost od preopterećenja luke ne smije se uzimati u obzir kao kriterij pri odlučivanju o donošenju ili ukidanju rješenja o zabrani isplovljavanja.
(18) Tijelo koje upravlja lukom dužno je olakšati premještaj takvih brodova.
(19) Inspekcijske nadzore iz glave VIII-1 ovoga Pravilnika koji se odnose na ro-ro putnička i brza putnička plovila hrvatske državne pripadnosti iz članka 107. ovoga Pravilnika inspektor će bez odlaganja unijeti u Thetis bazu podataka države zastave.

Članak 66.a
(1) U slučaju kada se utvrdi da radni i životni uvjeti na brodu očito ugrožavaju sigurnost, zdravlje ili zaštitu pomoraca, ili da nedostaci predstavljaju ozbiljno ili opetovano kršenje zahtjeva MLC-a 2006 (uključujući prava pomoraca), inspekcija sigurnosti plovidbe izreći će mjeru zabrane isplovljenja ili zabranu operacija brodu.
(2) Mjera zabrane isplovljenja ili zabrane operacija ne ukida se dok se navedeni nedostaci ne otklone ili dok inspektor sigurnosti plovidbe ne prihvati Plan otklanjanja nedostataka (RAP) i dok se ne uvjeri da će se plan provesti žurno. Prije prihvaćanja plana djelovanja, inspektor se može savjetovati s državom zastave. Inspektor će provjeriti sadržaj plana sukladno Dodatku XXX. ovoga Pravilnika.
(3) Nadalje, ako je plovidba broda spriječena zbog ozbiljnog ili opetovanog kršenja zahtjeva MLC-a 2006 (uključujući prava pomoraca), ili zbog uvjeta života i rada na brodu koji očito ugrožavaju sigurnost, zdravlje ili zaštitu pomoraca, nadležna uprava za sigurnost plovidbe bez odlaganja izvještava državu zastave te poziva predstavnika države zastave da, ako je moguće, bude nazočan prilikom obavljanja inspekcijskog pregleda, zahtijevajući od države zastave odgovor u propisanom roku. Nadležna uprava za sigurnost plovidbe također bez odlaganja izvještava odgovarajuće organizacije pomoraca i brodovlasnika u luci u kojoj je proveden inspekcijski pregled.

Članak 66.b
(1) Ako se nakon detaljnijeg inspekcijskog pregleda utvrdi da uvjeti rada i života na brodu nisu u skladu sa zahtjevima MLC-a 2006, inspektor će bez odlaganja upoznati zapovjednika broda s nedostacima navodeći rokove do kada se moraju otkloniti.
(2) U slučaju da inspektor smatra da se radi o značajnim nedostacima ili se nedostaci odnose na pritužbu iz Dodatka V. dijela A ovog Pravilnika inspektor će o nedostacima obavijestiti odgovarajuće organizacije pomoraca i brodara u Republici Hrvatskoj, a može i:
(a) obavijestiti predstavnika države zastave;
(b) dostaviti relevantne informacije nadležnim tijelima sljedeće luke pristajanja.
(3) U pogledu pitanja koja se odnose na MLC 2006., država članica u kojoj se provodi inspekcijski pregled ima pravo uputiti primjerak izvješća inspektora, kojemu se prilažu svi odgovori dobiveni od nadležnih tijela države zastave unutar propisanog roka, glavnom direktoru Međunarodne organizacije rada s ciljem poduzimanja mjera koje se mogu smatrati primjerenima i opravdanima, kako bi se osiguralo da su takvi podaci zabilježeni te da su s njima upoznate stranke kojima može biti u interesu korištenje odgovarajućih pravnih lijekova.

Naknadne mjere nakon inspekcijskih pregleda i zabrana plovidbe

Članak 67.
(1) Ako se nedostaci iz članka 66. stavak 2. ne mogu otkloniti u luci pregleda, inspektor može dopustiti brodu da bez neopravdanog zaustavljanja nastavi plovidbu prema odgovarajućem remontnom brodogradilištu koje je najbliže luci zaustavljanja, sukladno postupcima Memoranduma.
(2) Remontno brodogradilište u kojem se mogu otkloniti utvrđeni nedostaci odabire zapovjednik broda, pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti koje odredi država zastave a s kojima je suglasan inspektor. Tim se uvjetima osigurava da brod može nastaviti plovidbu bez opasnosti za sigurnost i zdravlje putnika ili posade ili opasnosti za druge brodove ili ako nema opasnosti od onečišćenja morskog okoliša.
(3) Ako je odluka o slanju broda u remontno brodogradilište donesena zbog neusklađenosti s rezolucijom IMO-a A.744(18), u vezi s dokumentacijom broda ili u vezi s konstrukcijskim nedostacima i oštećenjima, inspektor može zahtijevati da se u luci zabrane obavi mjerenje debljina prije nego što se brodu dopusti isplovljenje.
(4) U okolnostima iz stavka 1., inspektor obavještava državu u kojoj se nalazi remontno brodogradilište, odgovorne strane (država zastave i/ili priznate organizacije) i prema potrebi sva druga tijela o uvjetima plovidbe.
(5) Kada država iz stavka 4. primi obavijest, obavještava inspektora o poduzetim mjerama.
(6) Nadležno tijelo će izreći mjeru odbijanja uplovljenja u sve luke ili sidrišta unutar područja Memoranduma brodovima iz stavka 1. koji:
a) nisu ispunili uvjete koje je odredio inspektor luke inspekcijskog pregleda; ili
b) odbijaju ispuniti važeće zahtjeve međunarodnih konvencija nepristajanjem u dogovoreno remontno brodogradilište.
(7) Mjera odbijanja uplovljenja iz stavka 6. ovog članka traje sve dok vlasnik broda ili kompanija ne dostave prihvatljivi dokaz nadležnom tijelu države u kojoj je utvrđena neispravnost broda, da brod u potpunosti ispunjava sve važeće zahtjeve međunarodnih konvencija.
(8) Nadležno tijelo odmah upozorava države članice Memoranduma o okolnostima iz stavka 6. točke a) i b).
(9) Prije mjere odbijanja uplovljavanja, Ministarstvo može zahtijevati savjetovanje s državom zastave broda.
(10) Odstupajući od odredaba iz stavka 6. ovog članka, nadležno tijelo može dopustiti uplovljavanje u posebnu luku ili sidrište u slučaju više sile ili zbog odlučujućih sigurnosnih razloga, ili da bi se smanjila ili svela na najmanju mjeru opasnost od onečišćenja ili radi ispravljanja nedostataka, pod uvjetom da su vlasnik broda, kompanija ili zapovjednik broda proveli odgovarajuće mjere za sigurno uplovljenje.

Zapisnik

Članak 68.
(1) Po završetku inspekcijskog pregleda, detaljnog inspekcijskog pregleda ili proširenog inspekcijskog pregleda, inspektor će sastaviti zapisnik na obrascu iz Dodatka IX. koji čini sastavni dio ovog Pravilnika.
(2) Zapisnik sadrži rezultate inspekcijskog pregleda, utvrđene nedostatke, te pojedinosti o svakoj poduzetoj mjeri.
(3) Inspektor je dužan upoznati zapovjednika broda sa sadržajem zapisnika, kao i svim obvezama koje iz zapisnika proizlaze za zapovjednika broda, vlasnika ili drugu ovlaštenu osobu.
(4) Ukoliko su prilikom inspekcijskog pregleda utvrđeni nedostaci zbog kojih je donesena mjera zabrane isplovljenja broda, zapisnik sadrži i informaciju o budućoj objavi zabrane sukladno odredbi članka 76. ovoga Pravilnika.
(5) Podatke o unajmitelju u zapisniku ovjerava zapovjednik broda, ili osoba koja ga zamjenjuje.
(6) Primjerak zapisnika inspektor je dužan uručiti zapovjedniku broda.
(7) Ukoliko su prilikom inspekcijskog pregleda utvrđeni nedostaci vezani uz radne uvjete na brodu prema odredbama posebnog propisa kojim se uređuju načela za utvrđivanje radnog vremena članova posade na brodu, inspektor će o tome izravno ili diplomatskim putem izvijestiti državu zastave, s priloženim zapisnikom o obavljenom inspekcijskom pregledu.
(8) Pored zapisnika iz stavka 1. ovoga članka inspektor će tijekom pregleda broda ispuniti posebne zapisnike za nadzor sadržaja sumpora u brodskom gorivu, sati rada i odmora, nadzor zauljenih voda, nadzor sredstava protiv obraštanja (AFS), nadzor onečišćenja zraka sa brodova te osiguranju brodara od potraživanja.
(9) Inspektor će nakon inspekcijskog pregleda ispuniti i zapisnik o sigurnosnoj zaštiti broda sukladno s dodatkom XXXIII ovog Pravilnika.
(10) Odjel inspekcijskih poslova nadležne lučke kapetanije vodi evidenciju pregleda iz stavka 8.

Pravo na žalbu

Članak 69.
(1) Vlasnik broda, uključujući ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo, ili kompanija ili zastupnik vlasnika u Republici Hrvatskoj imaju pravo na žalbu protiv rješenja o zabrani plovidbe broda, uključujući ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo, ili mjere odbijanja uplovljavanja, a koje je rješenje donio ili mjere poduzeo inspektor. Žalba ne uzrokuje odgodu rješenja o zabrani plovidbe broda ili mjere odbijanja uplovljavanja.
(2) Inspektor propisno obavještava zapovjednika broda iz stavka 1. o pravu na žalbu i o praktičnim postupcima u vezi s tim.
(3) Ako se na temelju žalbe ili zahtjeva koje uloži vlasnik broda ili kompanija ili njegov predstavnik, rješenje o zabrani plovidbe broda ili mjera o odbijanju uplovljavanja poništi ili izmijeni:
(a) Nadležno tijelo osigurava da se baza podataka inspekcijskih pregleda Komisije u skladu s tim bez odlaganja izmjenjuje i dopunjuje;
(b) Nadležno tijelo dužno je izdano rješenje o zabrani plovidbe broda ili o mjeri odbijanja uplovljavanja u roku od 24 sata od takve odluke osigurati da se isprave podaci objavljeni u skladu s člankom 76.ovog Pravilnika.

Pritužbe

Članak 70.
(1) Pritužbe se upućuju Odjelu inspekcijskih poslova nadležne Kapetanije radi brze početne procjene. Pomoću te procjene može se odrediti je li pritužba opravdana.
(2) U slučaju da je pritužba opravdana, inspektor je dužan poduzeti potrebne radnje u vezi s pritužbom, te posebno osigurati da svatko na koga se ta pritužba izravno odnosi može iznijeti svoje mišljenje.
(3) Ako inspektor smatra da je pritužba neutemeljena, o svojoj odluci i o razlozima za tu odluku obavještava podnositelja pritužbe.
(4) Voditelj odjela za inspekcijske poslove kapetanije dostavlja Nadležnom tijelu izvješće o pritužbama iz stavka 1.
(5) Identitet podnositelja pritužbe ne otkriva se zapovjedniku, vlasniku, brodaru ili kompaniji dotičnog broda. Inspekcija sigurnosti plovidbe poduzima odgovarajuće mjere s ciljem čuvanja povjerljivosti pritužbi pomoraca, uključujući osiguravanje povjerljivosti za vrijeme svih razgovora s pomorcima.

Postupci po pritužbi na kopnu prema MLC-u 2006

Članak 70.a
(1) O pritužbi pomorca o navodnom kršenju zahtjeva MLC-a 2006. (uključujući prava pomoraca), može se izvijestiti Ministarstvo odnosno inspekciju sigurnosti plovidbe. U slučajevima kada takav brod uplovi u luku u Republici Hrvatskoj inspekcija sigurnosti plovidbe provodi početnu istragu, a u slučajevima kada brod ne uplovi u luku u Republici Hrvatskoj izvještava službu nadzora države luke u koju se očekuje uplovljenje broda.
(2) Ovisno o prirodi pritužbe, početna istraga će po potrebi obuhvaćati procjenu jesu li provođeni postupci po pritužbi na brodu predviđeni u Pravilu 5.1.5. MLC-a 2006. Inspekcija sigurnosti plovidbe može provesti detaljniji inspekcijski pregled u skladu s člankom 61. ovog Pravilnika.
(3) Inspektor sigurnosti plovidbe će promicati rješavanje pritužbe na razini broda.
(4) U slučaju da se istragom ili inspekcijskim pregledom utvrde nedostaci koji spadaju u područje primjene članka 66.a ovoga Pravilnika primjenjuje se taj članak.
(5) Ako stavak 4. nije primjenjiv i ako pritužba pomorca koja se odnosi na pitanja obuhvaćena MLC-om 2006. nije razriješena na razini broda, inspekcija sigurnosti plovidbe bez odlaganja izvješćuje državu zastave tražeći savjet i dostavljanje plana otklanjanja nedostataka, uz navođenje roka dostave. Izvješće o svim izvršenim inspekcijskim pregledima dostavlja se u elektroničkom obliku u Thetis bazu podataka.
(6) Ako pritužba nije riješena nakon mjera poduzetih u skladu sa stavkom 5. ovoga članka, Inspekcija sigurnosti plovidbe dostavlja primjerak izvješća o inspekcijskom pregledu glavnom direktoru Međunarodne organizacije rada, zajedno sa svim odgovorima dobivenima od nadležnih tijela države zastave unutar traženog roka. Inspekcija sigurnosti plovidbe izvijestiti će i odgovarajuće organizacije pomoraca i brodovlasnika u Republici Hrvatskoj. Nadalje, Ministarstvo će glavnom direktoru Međunarodne organizacije rada redovito dostavljati statističke podatke i informacije koje se odnose na riješene pritužbe.
(7) Odredbe članka 70. ovoga Pravilnika, primjenjuju se i na pritužbe iz ovoga članka.

Naknada troškova

Članak 71.
(1) Ako se inspekcijskim pregledima iz članka 61. i 62. utvrde nedostaci u vezi sa zahtjevima konvencija koji nalažu zaustavljanje broda, sve troškove koji se odnose na inspekcijske preglede u svim redovitim obračunskim razdobljima snosi brodovlasnik ili kompanija ili njegov predstavnik u državi luke.
(2) Za sve troškove u vezi s inspekcijskim pregledima koje obavlja inspektor u skladu s odredbama iz članka 65. i 66. stavak 4., uključujući i pregled ukidanja mjere izgona iz članka 67., terete se vlasnik broda ili kompanija.
(3) U slučaju zabrane plovidbe broda, sve troškove u vezi sa zadržavanjem broda u luci snosi vlasnik broda ili kompanija.
(4) Zabrana plovidbe traje sve dok ne budu plaćeni svi troškovi u cijelosti ili dok se ne dobije odgovarajuće jamstvo za naknadu troškova.
(5) Mjerila i visina troškova iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se u Dodatku XXIV. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Thetis baza podataka

Članak 72.
(1) Thetis baza podataka inspekcijskih pregleda sadrži sve podatke potrebne za provedbu sustava inspekcijskih pregleda uspostavljenog u skladu s Glavom VI-2 i VIII-1 ovog Pravilnika, te uključuje funkcije navedene u Dodatku XII.ovog Pravilnika.
(2) Ministarstvo ima pristup svim podacima u Thetis bazi podataka koji su bitni za provedbu inspekcijskih postupaka iz ove Glave VI-2 i VIII-1 ovog Pravilnika.
(3) Inspektor je dužan u pripremi inspekcijskog pregleda i nakon inspekcijskog pregleda koristiti funkcije Baze podataka inspekcijskih pregleda Komisije iz stavka 1. ovog članka.
(3) Inspektor je dužan dostavljati i ažurirati podatke o stvarnom vremenu uplovljenja i isplovljenja svih brodova koji pristaju u lukama i na sidrištima, zajedno s identifikacijskom oznakom dotične luke, u razumnom roku u Bazu podataka inspekcijskih pregleda Komisije.
(4) Inspektor je dužan podatke u vezi s inspekcijskim pregledima obavljenima u skladu s ovom Glavom Pravilnika unijeti u Bazu podataka inspekcijskih pregleda Komisije čim se dovrši izvještaj o inspekcijskom pregledu ili ukine mjera zabrane plovidbe broda.
(5) Ministarstvo osigurava da se podaci preneseni u bazu podataka inspekcijskih pregleda Komisije u roku od 72 sata potvrde radi objave.

Članak 73.
U slučaju razlika između odredaba ovog Pravilnika i teksta Memoranduma, primijenit će se odredbe Memoranduma.

Članak 74.
(1) Ukoliko postoji očiti razlog za vjerovanje da je zapovjednik ili član posade pod utjecajem alkohola, droga ili psihoaktivnih lijekova, inspektor će ga podvrgnuti ispitivanju s pomoću odgovarajućih sredstava i uređaja ili ga uputiti na stručni pregled radi provjere ima li alkohola u organizmu ili pokazuje li znake alkoholne poremećenosti odnosno nalazi li se pod utjecajem droga ili psihoaktivnih lijekova.
(2) Zapovjednik ili član posade dužan se podvrgnuti ispitivanju odnosno stručnom pregledu na koji je upućen.
(3) Ako se ispitivanjem ili stručnim pregledom utvrdi da je osoba iz stavka 2. ovoga članka pod utjecajem alkohola, droga ili psihoaktivnih lijekova, troškove utvrđivanja snosit će odnosna osoba.
(4) Inspektor će o obavljenom ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava i uređaja, a radi utvrđivanja prisustva u organizmu alkohola, sastaviti zapisnik na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom.

Članak 75.
(1) Ako inspektor utvrdi da je član posade pod utjecajem alkohola, te ima više od 0,5 g/kg alkohola u krvi, ili je pod utjecajem droga ili psihoaktivnih lijekova ili je iz drugih razloga nesposoban za obavljanje poslova u svezi sa sigurnosti plovidbe, naredit će zapovjedniku broda da ga smijeni s dužnosti.
(2) Ako inspektor utvrdi da je zapovjednik broda pod utjecajem alkohola, droga ili psihoaktivnih lijekova ili da je zbog drugih razloga nesposoban za upravljanje brodom ili ako brod iz razloga navedenih u stavku1. ovoga članka nema najmanji broj i sastav članova posade koji su propisani za njegovu sigurnu plovidbu,zabranit će se brodu plovidba dok ne prestanu razlozi radi kojih je zabrana izdana.

Objava podataka

Članak 76.
(1) Podaci o inspekcijskim pregledima stranih brodova obavljenim u lukama Republike Hrvatske, koji su rezultirali izricanjem mjera zadržavanja brodova i zabrane uplovljavanja brodovima u skladu s Dodatkom XIII., koji čini sastavni dio ovog Pravilnika objavljuje i održava Komisija na javnim mrežnim stranicama.
(2). Podaci iz stavka 1. ovog članka unose se, te se javno objavljuju putem informacijskog sustava Equasis, neposredno nakon provođenja inspekcijskog pregleda ili izricanja mjere zabrane isplovljenja.

Članak 77.

Razvrstavanje država zastave na temelju broja zadržavanja

(1) Radi utvrđivanja godišnjih rezultata države zastave u smislu ovog Pravilnika, države zastave razvrstavaju se u crne, sive ili bijele liste, usvojene u skladu s Pariškim memorandumom, na temelju ukupnih inspekcijskih pregleda i zaustavljanja u razdoblju od tri godine. Pored toga, države zastave razvrstane na crnu listu dijele se na one vrlo visokog rizika, visokog rizika, srednjeg do visokog rizika i srednjeg rizika, ovisno o broju zaustavljanja.
(2) Za razvrstavanje države zastave na crnu, sivu ili bijelu listu potrebno je sakupiti najmanje trideset inspekcijskih pregleda brodova u državama članicama Memoranduma.
(3) Metodologija i formule koje će se koristiti za kategorizaciju država zastave moraju biti u skladu s kriterijima države zastave navedenima u Dodatku XXVIII. ovog Pravilnika.
 
Objava rezultata Kompanija

Članak 78.
(1) Ministarstvo redovito objavljuje na javnim mrežnim stranicama, podatke o kompanijama čiji se rezultati, u pogledu rizičnog profila broda iz Dodatka I. dio I. ovog Pravilnika smatraju lošima i vrlo lošima u posljednjih 36 mjeseci.
(2) Za potrebe objave podataka iz stavka 1. Ovoga članka Ministarstvo će konzultirati bazu podataka o kompanijama Europske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA) koja od 1. 1. 2014. godine na svojim javnim mrežnim stranicama objavljivati svakodnevno ažurirane sljedeće podatke:
a) popis kompanija čiji su rezultati bili vrlo niski, neprekidno u razdoblju od najmanje 36 mjeseci;
b) popis kompanija čiji su rezultati bili niski ili vrlo niski, neprekidno u razdoblju od najmanje 36 mjeseci;
c) popis kompanija čiji su rezultati bili vrlo niski, neprekidno u razdoblju od najmanje 36 mjeseci.


Podaci za nadzor primjene

Članak 79.

Nadležno tijelo dužno je dostavljati Komisiji podatke iz Dodatka XIV ovog Pravilnika u vremenskim razmacima navedenima u tom Dodatku.

VI-3 INSPEKCIJSKI NADZOR NAD BRODICAMA I JAHTAMA

Članak 80.
(1) Odredbe ove glave Pravilnika odnose se na inspekcijski nadzor nad domaćim i stranim brodicama i jahtama.
(2) Inspekcijski nadzor nad brodicama i jahtama obavljaju prvenstveno ovlašteni djelatnici lučkih kapetanija.

Članak 81.
Inspekcijskom pregledu u lukama, teritorijalnom moru i unutarnjim morskim vodama Republike Hrvatske prije svih podvrgavaju se brodice i jahte za koje postoji dojava, sumnja ili je neposrednim opažanjem utvrđeno da:
– brodica ili jahta nema valjane isprave, zapise i/ili knjige;
– brodica ili jahta ima nedostatke u svezi konstrukcije i opreme;
– je brodica ili jahta prekrcana u odnosu na utvrđenu nosivost ili najveći dopušteni broj osoba/putnika;
– je s brodice ili jahte odaslan lažni poziv za pomoć ili je neovlašteno korištena radiopostaja ili su davani lažni vizualni ili zvučni signali;
– granična kontrola nije obavljena prema propisima;
– brodica ili jahta za osobne potrebe neovlašteno obavlja kabotažu;
– brodica ili jahta obavlja gospodarsku djelatnost bez koncesijskog odobrenja;
– osobe na brodici ili jahti neovlašteno vade potonule stvari;
– zapovjednik jahte/voditelj brodice i/ili članovi posade su u plovidbi pod utjecajem alkohola, droga ili psihoaktivnih lijekova;
– osobe na brodici ili jahti onečišćuju more uljem ili otpadom;
– brodica ili jahta glisiraju na udaljenosti od obale manjoj od propisane ili na mjestu gdje je glisiranje zabranjeno;
– brodica ili jahta prilikom dolaska u luku, odlaska iz luke, te za vrijeme plovidbe u luci nije smanjila brzinu, a valovi koji su nastali njihovom plovidbom su nanijeli štetu ili su mogli nanijeti štetu drugim plovnim objektima, obali ili uređajima u luci;
– brodica ili jahta plovi izvan dozvoljenog područja plovidbe;
– se plovidba obavlja na nepropisnoj udaljenosti od obale, objekata marikulture ili plutajuće ograde uređene plaže;
– se brodica ili jahta sidri na mjestu na kojem je sidrenje zabranjeno ili ometa sigurnost plovidbe;
– se brodica ili jahta nije privezala odgovarajućim i ispravnim vezovima prilagođenim meteorološkim uvjetima ili se privezala na način da ometa plovidbu drugih plovnih objekata, kretanje osoba i vozila po obali, kao i rad lučkih naprava;
– se s brodice ili jahte obavlja ronjenje bez plutajuće oznake ronioca;
– brodica ili jahta nema propisani broj članova posade s odgovarajućim ovlaštenjima;
– brodica ili jahta je pretrpjela nesreću ili nanijela drugome štetu.
– brodica ili jahta ne pridržava se pravila o izbjegavanju sudara na moru,
– brodica ili jahta ne vije propisane zastave,
– brodica ili jahta ne obavlja radnje utvrđene posebnim propisom (propisi kojima se uređuje ronjenje, red u lukama, vijanje zastave, onečišćenju mora i dr.)

Članak 82.
(1) U provedbi inspekcijskog nadzora nad brodicom ili jahtom inspektor će:
a) obaviti nadzor nad ispravama brodice ili jahte, te broju i ovlaštenjima posade, navedenim u stavku 3. i 4. ovog članka;
b) uvjeriti se da opće stanje brodice ili jahte, uključujući opremu, udovoljava osnovnim uvjetima glede sigurnosti plovidbe i zaštite pomorskog okoliša.
(2) Isprave iz stavka 1. alineja a) ovog članka moraju biti u izvorniku.
(3) Prilikom obavljanja inspekcijskog pregleda domaće brodice ili jahte, inspektor će pregledati sljedeće isprave:
– dozvola za plovidbu brodice,
– upisni list jahte,
– svjedodžba o sposobnosti jahte za plovidbu,
– ovlaštenja za upravljanje brodicom, odnosno jahtom,
– policu o osiguranju obvezne odgovornosti za nematerijalne štete vlasnika brodice,
– koncesijsko odobrenje za obavljanje određene djelatnosti;
– dokaz o vlasništvu ili punomoć za korištenje brodice ili jahte.
(4) Prilikom obavljanja inspekcijskog pregleda strane brodice ili jahte, inspektor će pregledati sljedeće isprave:
– vinjeta;
– ovjereni popis posade i putnika;
– ovjereni popis osoba koje borave na brodici ili jahti;
– dokaz da je brodica ili jahta sposobna za plovidbu;
– dokaz da je osoba koja zapovijeda brodicom ili jahtom sposobna upravljati plovilom sukladno nacionalnim propisima države čiju zastavu vije, odnosno sukladno propisima Republike Hrvatske;
– dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu počinjenu trećim osobama;
– dokaz o vlasništvu ili punomoć za korištenje brodice ili jahte.
(5) Inspektor će, prilikom obavljanja pregleda domaće brodice ili jahte sukladno stavku 1. alineja b) ovog članka, provjeriti jesu li zadovoljeni zahtjevi Tehničkih pravila.
(6) Inspektor će, prilikom obavljanja pregleda strane brodice ili jahte sukladno stavku 1. alineja b) ovog članka, poduzeti one radnje koje budu potrebne radi osiguravanja da te brodice i jahte ne predstavljaju očitu opasnost po sigurnost, zdravlje ili okoliš.

Članak 83.
Ukoliko postoji očiti razlog za vjerovanje da su zapovjednik jahte, voditelj brodice ili član posade pod utjecajem alkohola, droga ili psihoaktivnih lijekova, inspektor će odgovarajuće primijeniti odredbe članaka 37. i 38. ovog Pravilnika.

Članak 84.
(1) Ako inspektor u obavljanju nadzora utvrdi da brodica ili jahta ima nedostataka koji ugrožavaju sigurnost plovidbe, zabranit će daljnju plovidbu brodice ili jahte.
(2) Ako inspektor u obavljanju nadzora utvrdi da strana brodica ili jahta obavlja prijevoz stvari i putnika između hrvatskih luka uz naplatu (kabotažu), zabranit će daljnju plovidbu brodice ili jahte, te poduzeti i druge mjere za koje je ovlašten prema posebnim propisima.
(3) Ako inspektor u obavljanju nadzora utvrdi da brodica ili jahta ima nedostataka koji bitno ne ugrožavaju sigurnost plovidbe, naredit će vlasniku brodice ili jahte da ih otkloni u određenom roku, ali ne duljem od 30 dana.
(4) Ukoliko se nedostaci brodice ili jahte iz stavka 3. ovog članka ne otklone u danom roku, zabranit će se daljnja plovidba brodice ili jahte.
(5) Ukoliko se domaća brodica ili jahta kojoj je izrečena mjera zabrane plovidbe zatekne u plovidbi, oduzet će se dozvola za plovidbu brodice ili svjedodžba o sposobnosti jahte za plovidbu.
(6) O izrečenoj mjeri iz stavka 5. ovog članka inspektor će u slučaju brodice izvijestiti lučku kapetaniju ili ispostavu koja je izdala dozvolu za plovidbu brodice, a u slučaju jahte i priznatu organizaciju.

Zapisnik

Članak 85.
(1) Po završetku inspekcijskog pregleda brodice ili jahte inspektor će sastaviti zapisnik na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom.
(2) Zapisnik sadrži rezultate inspekcijskog pregleda, utvrđene nedostatke, te pojedinosti o svakoj poduzetoj mjeri.
(3) Inspektor je dužan upoznati zapovjednika jahte, odnosno voditelja brodice, sa sadržajem zapisnika, kao i svim obvezama koje iz zapisnika proizlaze za voditelja brodice, odnosno zapovjednika jahte, vlasnika ili drugu ovlaštenu osobu.
(4) Zapisnik potpisuje zapovjednik jahte, odnosno voditelj brodice ili osoba koja ga zamjenjuje.
(5) Primjerak zapisnika inspektor je dužan uručiti zapovjedniku jahte odnosno voditelju brodice.

Članak 86.
(1) Kad inspektor zapisnički utvrdi nedostatke, donosi i rješenje za otklanjanje nedostataka u određenom roku.
(2) Ukoliko su utvrđeni nedostaci po svojoj prirodi takvi da očito ugrožavaju sigurnost plovidbe, zdravlje ljudi i pomorski okoliš, inspektor će donijeti rješenje o zabrani plovidbe.
(3) Rješenje iz stavaka 1. i 2. ovog članka za domaću brodicu inspektor uručuje voditelju brodice, te dostavlja lučkoj kapetaniji ili ispostavi u kojoj je brodica upisana.
(4) Rješenje iz stavaka 1. i 2. ovog članka za domaću jahtu inspektor uručuje zapovjedniku jahte, te dostavlja lučkoj kapetaniji u kojoj je jahta upisana i priznatoj organizaciji.
(5) Rješenje iz stavaka 1. i 2. ovog članka za stranu brodicu ili jahtu inspektor uručuje voditelju brodice ili zapovjedniku jahte.
(6) Ukoliko je rješenjem iz stavka 2. stranoj brodici ili jahti izrečena mjera zabrane plovidbe lučka kapetanija će o tome izvijestiti državu zastave izravno ili putem najbližeg konzularnog odnosno diplomatskog predstavništva, s priloženim zapisnikom i rješenjem.
(7) Na rješenje iz stavaka 1. i 2. ovog članka voditelj brodice ili zapovjednik jahte, vlasnik ili njihov ovlašteni predstavnik imaju pravo žalbe u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.
(8) Žalba se putem nadležne inspekcije ulaže Ministarstvu.

VI-4 INSPEKCIJSKI NADZOR NAD PLUTAJUĆIM OBJEKTIMA I NEPOMIČNIM ODOBALNIM OBJEKTIMA

Članak 87.
(1) U provedbi inspekcijskog nadzora nad plutajućim objektom i nepomičnim odobalnim objektom inspektor će:
a) obaviti nadzor nad ispravama, zapisima i knjigama plutajućeg objekta i nepomičnog odobalnog objekta, te nadzor nad brojem i stručnom osposobljenosti stručnih radnika na plutajućim i nepomičnim odobalnim objektima;
b) uvjeriti se da opće stanje plutajućeg objekta i nepomičnog odobalnog objekta, uključujući opremu i uređaje, udovoljava osnovnim uvjetima glede sigurnosti plovidbe, zaštite pomorskog okoliša, te životnim i radnim uvjetima.
(2) Prilikom obavljanja inspekcijskog pregleda iz stavka 1. ovog članka inspektor će prvenstveno pregledati sljedeće isprave, zapise i knjige:
– suglasnost lučke kapetanije glede sigurnosti plovidbe, ishođenu u postupku izdavanja lokacijske dozvole;
– suglasnost nadležne lučke uprave, gdje je primjenjivo;
– isprave, zapise i knjige plutajućeg objekta i nepomičnog odobalnog objekta kojima se dokazuje sposobnost za uporabu;
– broj i ovlaštenja članova posade.
(3) Inspektor će, prilikom obavljanja pregleda plutajućeg objekta i nepomičnog odobalnog objekta sukladno stavku 1. alineja b) ovog članka, prvenstveno pregledati:
– konstrukciju objekta;
– stambene i sanitarne prostorije;
– sredstva za privez i sidrenje;
– sredstva za spašavanje;
– protupožarnu opremu i sredstva;
– sredstva za signalizaciju;
– opremu za sprečavanje onečišćenja;
– teretne uređaje;
– električne uređaje i rasvjetu;
– tankove goriva i balasta
– pregled strojarnice, ako je primjenjivo.

Članak 88.
(1) Po završetku inspekcijskog pregleda plutajućeg objekta i nepomičnog odobalnog objekta inspektor će sastaviti zapisnik na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom.
(2) Zapisnik sadrži rezultate inspekcijskog pregleda, utvrđene nedostatke, te pojedinosti o svakoj poduzetoj mjeri.
(3) Inspektor je dužan upoznati odgovornu osobu za plutajući objekt i nepomični odobalni objekt, sa sadržajem zapisnika, kao i svim obvezama koje iz zapisnika proizlaze za vlasnika ili drugu ovlaštenu osobu.
(4) Zapisnik potpisuje odgovorna osoba, odnosno druga ovlaštena osoba kojoj inspektor mora omogućiti da se izjasni o navodima iz zapisnika.
(5) Primjerak zapisnika inspektor je dužan uručiti odgovornoj osobi za plutajući objekt i nepomični odobalni objekt.

Članak 89.
(1) Kad inspektor zapisnički utvrdi nedostatke, donosi i rješenje za otklanjanje nedostataka u određenom roku.
(2) Ukoliko su utvrđeni nedostaci po svojoj prirodi takvi da očito ugrožavaju sigurnost plovidbe, zdravlje ljudi i pomorski okoliš, inspektor će donijeti rješenje o zabrani rada ili zaustavljanju radnje u tijeku koje je pronađen nedostatak.
(3) Rješenje iz stavka 1. i 2. ovog članka inspektor uručuje odgovornoj osobi za plutajući objekt i nepomični odobalni objekt, te ga dostavlja vlasniku, priznatoj organizaciji, Ministarstvu (upisom u odgovarajuću bazu podataka) i lučkoj kapetaniji luke upisa.
(4) Na rješenje iz stavaka 1. i 2. ovog članka odgovorna osoba za plutajući objekt i nepomični odobalni objekt, vlasnik ili njihov ovlašteni predstavnik imaju pravo žalbe u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.
(5) Žalba se putem nadležne inspekcije ulaže Ministarstvu.

Članak 90.
(1) Troškove ponovnog inspekcijskog pregleda plutajućeg objekta kojem je izrečena mjera zabrane rada zbog neudovoljavanja uvjetima sigurnosti plovidbe propisanih Pomorskim zakonikom, te Tehničkim pravilima, snosi vlasnik plutajućeg objekta.
(2) Mjera zabrane rada neće se ukinuti dok odgovorna osoba ne podnese dokaz o podmirenju troškova iz stavka 1. ovog članka.
(3) Mjerila i visina troškova iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se u Dodatku XXIV. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

VI-5 INSPEKCIJSKI NADZOR NAD RIBARSKIM BRODOVIMA

Članak 91.
Odredbe ove glave Pravilnika odnose se na inspekcijski nadzor nad domaćim i stranim ribarskim brodovima.

Članak 92.
Prilikom određivanja prioriteta za inspekcijski pregled ribarskog broda u lukama, unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 33. ovog Pravilnika.

Članak 93.
(1) Strani ribarski brodovi koji obavljaju ribolov u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske ili iskrcavaju ulov u lukama Republike Hrvatske, podložni su inspekcijskom nadzoru sukladno odredbama ovog Pravilnika, bez diskriminacije u odnosu na zastavu koju viju ili nacionalnosti brodara, a radi provjere udovoljavanja odredbama posebnih propisa kojim se reguliraju obveze ribarskih brodova.
(2) Strani ribarski brodovi koji ne obavljaju ribolov u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske i ne iskrcavaju ulov u lukama Republike Hrvatske, a viju zastavu države članice Europske zajednice, podložni su inspekcijskom nadzoru u lukama Republike Hrvatske sukladno odredbama ovog Pravilnika, bez diskriminacije u odnosu na zastavu koju viju ili nacionalnost brodara, a radi provjere udovoljavanja odredbama posebnih propisa kojim se reguliraju obveze ribarskih brodova.
(3) Strani ribarski brodovi koji viju zastavu države koja nije članica Europske zajednice, koji ne obavljaju ribolov u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske i ne iskrcavaju svoj ulov u lukama Republike Hrvatske, podložni su inspekcijskom nadzoru u lukama Republike Hrvatske, sukladno odredbama ovog Pravilnika, a radi provjere udovoljavanja Torremolinos protokolu, ali tek kada stupi na snagu.
(4) U obavljanju inspekcijskog nadzora nad stranim ribarskim brodovima duljine manje od 24 metra, inspektor će poduzeti one radnje koje budu potrebne radi osiguravanja da ti brodovi ne predstavljaju očitu opasnost po sigurnost, zdravlje ili okoliš.
(5) Prilikom pregleda stranog ribarskog broda koji vije zastavu države koja nije stranka Torremolinos protokola, inspektor će osigurati da postupak prema tim brodovima i njihovoj posadi ne bude povoljniji u odnosu na brod koji vije zastavu države koja je stranka Torremolinos protokola.

Inspekcijski pregled

Članak 94.
(1) Inspekcijski pregled ribarskog broda može biti osnovni i detaljni.
(2) U obavljanju inspekcijskog pregleda ribarskog broda na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 34., članaka 36. do 40. i članaka 43. do 51. ovog Pravilnika.

VI-6 INSPEKCIJSKI NADZOR NAD PLOVIDBOM, PELJARENJEM I REDOM U LUKAMA I NA OSTALIM DIJELOVIMA UNUTARNJIH MORSKIH VODA I TERITORIJALNOG MORA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 95.
(1) Odredbe ove glave Pravilnika odnose se na inspekcijski nadzor nad plovidbom, peljarenjem i redom u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, a radi provjere udovoljavanja odredbama posebnih međunarodnih i domaćih propisa.
(2) Inspekcijski nadzor nad plovidbom, peljarenjem i redom u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske obavljaju prvenstveno ovlašteni djelatnici lučkih kapetanija i ovlašteni službenici službe nadzora i upravljanja pomorskim prometom.
(3) Ovlašteni službenici službe nadzora i upravljanja pomorskim prometom obavljaju poglavito inspekcijski nadzor:
– plovidbe i peljarenja;
– posebnih propisa kojim se uređuju sustavi odijeljenog prometa i sustavi javljanja brodova
– posebnih propisa kojima se uređuju zabrane plovidbe pojedinim dijelovima unutarnjih morskih voda ili teritorijalnog mora za određene vrste i veličine brodova, odnosno za brodove koji prevoze određenu vrstu tereta kao i područja zabranjene plovidbe.

Članak 96.
(1) U provedbi inspekcijskog nadzora nad športskim aktivnostima na plovnom putu, koje uključuju organizirano jedrenje, obavljanje podvodnog i sportskog ribolova, skijanje na vodi, plivanje, ronjenje i slično, inspektor će:
– obaviti nadzor nad posjedovanjem propisanog odobrenja lučke kapetanije za održavanje natjecanja;
– uvjeriti se da se organizator pridržava mjera i uvjeta glede sigurnosti takmičara i drugih sudionika u pomorskom prometu (sigurnosti plovidbe), zaštite pomorskog okoliša kao i ostalih uvjeta propisanih odobrenjem kapetanije.
(2) U provedbi inspekcijskog nadzora nad drugim aktivnostima na moru, koje uključuju polijetanje i slijetanje padobranom, jedrenje na dasci, podvodni ribolov ili druga aktivnost pod morem, kupanje i plivanje izvan dozvoljenog područja i druge aktivnosti definirane posebnim propisom kojim se uređuje red u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, inspektor će:
– obaviti nadzor nad odnosnim ispravama, zapisima i knjigama
– pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet osobe (osobna iskaznica, putovnica i sl.).

Zapisnik

Članak 97.
(1) Po završetku inspekcijskog pregleda inspektor će sastaviti zapisnik na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom.
(2) Zapisnik sadrži rezultate inspekcijskog pregleda, utvrđene nedostatke, te pojedinosti o svakoj poduzetoj mjeri.
(3) Inspektor je dužan upoznati odgovornu ili ovlaštenu osobu sa sadržajem zapisnika, kao i svim obvezama koje iz zapisnika proizlaze za odgovornu ili ovlaštenu osobu.
(4) Zapisnik potpisuje odgovorna ili ovlaštena osoba.
(5) Primjerak zapisnika inspektor je dužan uručiti odgovornoj ili ovlaštenoj osobi.

Članak 98.
(1) Ukoliko su utvrđeni nedostaci po svojoj prirodi takvi da očito ugrožavaju sigurnost plovidbe, zdravlje ljudi i pomorski okoliš, inspektor će donijeti rješenje o zabrani rada ili zaustavljanju radnje u tijeku koje je pronađen nedostatak.
(2) Rješenje iz stavka 1. ovog članka inspektor uručuje odgovornoj ili ovlaštenoj osobi stranke u postupku, te ga dostavlja Ministarstvu i nadležnoj lučkoj kapetaniji.
(3) Na rješenje iz stavka 1. ovog članka stranka u postupku ili njezin ovlašteni predstavnik imaju pravo žalbe u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.
(4) Žalba se putem nadležne inspekcije podnosi Ministarstvu.

VI-7 INSPEKCIJSKI NADZOR U ZAŠTIĆENOM EKOLOŠKO-RIBOLOVNOM POJASU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 99.
Odredbe ove glave Pravilnika odnose se na inspekcijski nadzor nad zaštitom morskog okoliša u ZERP-u, a radi provjere udovoljavanja odredbama posebnog propisa kojim se reguliraju mjere zaštite okoliša kojih se moraju pridržavati svi pomorski objekti koji plove ili se nalaze u ZERP-u.

Članak 100.
(1) Inspektor će provesti inspekcijski nadzor broda u plovidbi u zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica i dokaza u slučajevima kada postoji osnovana sumnja da je brod za vrijeme plovidbe ZERP-om prekršio odredbe ovog Pravilnika i/ili primjenjivih međunarodnih standarda i pravila za sprečavanje, smanjivanje ili nadziranje onečišćenja mora, što za posljedicu ima ispuštanje, iskrcaj ili potapanje većih razmjera koje uzrokuje ili bi moglo uzrokovati značajno onečišćenje morskog okoliša, a brod odbije dati lučkoj kapetaniji ili Središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru informacije o brodu, teretu, luci polazišta i odredišta, te druge relevantne podatke bitne za utvrđivanje da li je pomorski objekt prekršio propise, sukladno posebnom propisu, ili su informacije očito netočne ili postoje drugi opravdani razlozi.
(2) Kada tijekom inspekcijskog nadzora iz stavka 2. ovog članka, inspektor prikupi jasne i objektivne dokaze da je brod za vrijeme plovidbe ZERP-om prekršio odredbe ovog Pravilnika i/ili primjenjivih međunarodnih standarda i pravila za sprečavanje, smanjivanje ili nadziranje onečišćenja mora što je uzrokovalo ili prijeti uzrokovanjem značajne štete u ZERP-u, teritorijalnom moru, unutarnjim morskim vodama ili obalnom području, inspektor će izreći mjeru zaustavljanja ili zadržavanja broda, te dostaviti sve relevantne podatke Upravi ili nadležnoj lučkoj kapetaniji radi pokretanja odgovarajućeg upravnog, prekršajnog ili sudskog postupka.
(3) U slučaju zaustavljanja ili zadržavanja broda, inspektor će dozvoliti brodu nastavak plovidbe tek nakon dovršetka svih inspekcijskih, istražnih i drugih radnji, te nakon što položi valjano osiguranje, ako to ne bi predstavljalo nerazumnu prijetnju morskom okolišu, u kojem slučaju inspektor može uputiti brod u najbliže brodogradilište na popravak.
(4) U slučaju izricanja mjere zaustavljanja ili zadržavanja broda, inspektor će pisanim putem izravno izvijestiti državu zastave broda, uz priloženi inspekcijski zapisnik i rješenje, a ako to nije moguće, inspektor će izvijestiti najbliže konzularno odnosno diplomatsko predstavništvo o svim okolnostima koje su bile razlog za zaustavljanje ili zadržavanje broda.

VII. INSPEKCIJSKI NADZOR HIDROGRAĐEVINSKE INSPEKCIJE

Članak 101.
Inspekcijski nadzor hidrograđevinske inspekcije obuhvaća:
1. nadzor nad lukama;
2. nadzor nad održavanjem i obilježavanjem plovnih putova i objektima sigurnosti plovidbe;
3. nadzor nad izgradnjom objekata i/ili izvođenjem drugih zahvata u prostoru na unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru, odnosno na njihovim obalama,

Nadzor nad lukama

Članak 102.
Prilikom obavljanja nadzora nad lukama u pogledu održavanja operativnih i drugih obala, lukobrana, dubina, uređaja, postrojenja i drugih objekata namjenjenih za sidrenje, zaštitu i privez brodova, uređaja za ukrcavanje i iskrcavanje putnika, stvari i tereta, kao i opremljenost uređajima namjenjenim za prihvat zauljenih voda, uljnih ostataka i smeća s brodova, inspektor naročito nadzire:
– da li se održava tehnička ispravnost operativnih i drugih obala, lukobrana, uređaja za sidrenje, zaštitu i privez brodova, uređaja koji služe sigurnosti prilikom ukrcanja, iskrcanja i prekrcavanja osoba i tereta, protupožarnih uređaja i opreme te rasvjete operativnih i ostalih obala,
– da li se održavaju označene i publicirane dubine, širine i visine,
– da li je luka opremljena uređajima za prihvat otpada i ostataka tereta, te da li je donesen plan za prihvat i rukovanje otpadom i ostacima tereta,
– da li se vodi računa o najvećim dopuštenim opterećenjima operativnih i drugih obala, naprava za sidrenje i privez, uređaja za ukrcaj, iskrcaj i prekrcaj putnika i stvari i tereta, te da li pravna osoba koja upravlja lukom posjeduje ispravu o maksimalnom dozvoljenom opterećenju obale izdanu od ovlaštene stručne osobe i svjedodžbu o tehničkim karakteristikama naprave za privez plovnih objekata izdanu od priznate stručne organizacije,
– da li pravna osoba koja upravlja lukom, prilikom izgradnje nove luke, dijela luke ili pojedinog mjesta pristajanja, odnosno priveza posjeduje maritimnu studiju, prihvaćenu i potvrđenu od strane nadležne lučke kapetanije,
– da li se radovi na izgradnji i održavanju luke obavljaju sukladno tehničkoj dokumentaciji odobrenoj od nadležnog tijela, sukladno posebnim propisima, te sukladno propisima o sigurnosti plovidbe,
– da li se vodi dokumentacija vezana za održavanje luke te da li luka posjeduje druge propisane knjige, isprave i dokumente,
– da li koncesionar luke koristi odobrene premaze protiv obraštanja prilikom nanošenja na plovila,
– da li je ovlaštenik koncesije na terminalu za rasute terete uveo i primijenio sustav upravljanja kvalitetom,
– da li je osoba koja upravlja lukom donijela akt kojima se propisuje red u luci.

Članak 103.
(1) Prilikom obavljanja nadzora nad lukama otvorenim za međunarodni promet, a u svezi njihove sigurnosne zaštite, sukladno posebnom zakonu, inspektor, u suradnji s ovlaštenim službenicima Ministarstva unutarnjih poslova, naročito nadzire:
– da li je lučka uprava ili ovlaštenik koncesije u luci posebne namjene ustrojio službu zaduženu za sigurnosnu zaštitu luke sukladno propisima kojim je uređena sigurnosna zaštita pomorskih brodova i luka;
– da li je lučka uprava ili ovlaštenik koncesije u luci posebne namjene osigurao izradu procjene sigurnosti luke;
– da li je lučka uprava ili ovlaštenik koncesije u luci posebne namjene osigurao izradu plana sigurnosne zaštite luke;
– da li lučka uprava ili ovlaštenik koncesije u luci posebne namjene postupa sukladno planu sigurnosne zaštite luke i posebnom zakonu;
– da li je plan sigurnosne zaštite luke zaštićen od neovlaštenog pristupa ili otkrivanja;
– da li su nastupile okolnosti za izmjene i dopune sigurnosne procjene luke;
– da li osoba zadužena za sigurnost luke izvršava poslove i zadaće utvrđene planom sigurnosne zaštite i posebnim zakonom;
– da li priznata organizacija za sigurnost luka ima poslovni ili drugi interes u obavljanju poslova fizičke zaštite ili drugih poslova koji proizlaze iz procjene i plana sigurnosti luke;
– da li se vode potrebni zapisi i da li su zaštićeni od neovlaštenog pristupa ili otkrivanja;
– da li je lučka uprava ili ovlaštenik koncesije u lukama posebne namjene postupio po nalogu inspektora;
– da li lučka uprava ili koncesionar luke ima valjanu izjavu o sukladnosti luke.
(2) Inspektor će tijekom obavljanja inspekcijskog nadzora luke otvorene za međunarodni promet ispuniti kontrolnu listu iz dodatka XXXI ovog Pravilnika.
(3) Inspektori iz stavka 1. ovog članka obavljaju poslove sigurnosne zaštite brodova i luka temeljem inspekcijske iskaznice. Iskaznica udovoljava uvjete iz članka 11. ovog Pravilnika.

Nadzor nad plovnim putovima i objektima sigurnosti plovidbe

Članak 104.
Prilikom obavljanja nadzora nad održavanjem i obilježavanjem plovnih putova u teritorijalnom moru i unutrašnjim morskim vodama, te prilikom nadzora objekata sigurnosti plovidbe na tim plovnim putovima, inspektor naročito nadzire:
– da li se radovi na uređenju plovnog puta odvijaju u skladu s tehničkom dokumentacijom odobrenom od nadležnih tijela, sukladno propisima koji se odnose na uređenje plovnog puta i sukladno propisima o sigurnosti plovidbe,
– da li se plovni put održava pravilno u pogledu dubina, širina, visina, radijusa krivina i dr.,
– da li pravna osoba čija je obveza održavanje objekata sigurnosti plovidbe, obavlja redovito, odnosno planom predviđeno održavanje tih objekata, prema tehničkim propisima, odnosno sukladno propisima sigurnosti plovidbe,
– da li se radovi na održavanju, adaptaciji ili građenju, rekonstrukciji, adaptaciji ili građenju objekata sigurnosti plovidbe odvijaju sukladno tehničkoj dokumentaciji odobrenoj od nadležnog tijela, sukladno posebnom zakonu i sukladno propisima o sigurnosti plovidbe,
– da li se vodi dokumentacija i evidencija propisana za rad, održavanje i građenje objekata sigurnosti plovidbe,
– da li objekti sigurnosti plovidbe rade u skladu s podacima objavljenim u »Popisu svjetala i signala za maglu«,
– da li se objekti sigurnosti plovidbe redovno održavaju.

Nadzor nad izgradnjom objekata i/ili izvođenjem drugih zahvata u prostoru na unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru, odnosno na njihovim obalama

Članak 105.
(1) Prilikom obavljanja nadzora nad izgradnjom objekata sigurnosti plovidbe i/ili izvođenjem drugih zahvata u prostoru na unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru ili na njihovim obalama, u pogledu njihovog utjecaja na sigurnost plovidbe, inspektor osobito nadzire:
– da li je prethodno izgradnji i/ili izvođenju drugih zahvata u prostoru koji se izvode na unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru, odnosno na njihovim obalama ishođena suglasnost nadležne lučke kapetanije, glede sigurnosti plovidbe, te da li se izvođač odnosno investitor zahvata pridržava danih uvjeta,
– da li se tijekom izgradnje i/ili izvođenja drugih zahvata u prostoru koji se izvode na unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru ili na njihovim obalama provode, poduzete mjere u skladu s propisima o sigurnosti plovidbe,
– da li se gradnja objekata sigurnosti plovidbe izvodi sukladno tehničkim propisima i pravilima za gradnju objekata sigurnosti plovidbe.
(2) Ako inspektor prilikom obavljanja nadzora iz stavka 1. ovog članka ne utvrdi podatke o investitoru/izvođaču u roku od osam dana od prvog inspekcijskog pregleda, provodi postupak prema nepoznatom investitoru/izvođaču ili investitoru/izvođaču nepoznatog boravišta.

Zapisnik

Članak 106.
(1) Nakon obavljenog nadzora iz članka 102. – 105. inspektor sastavlja zapisnik na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom.
(2) Ukoliko su zapisnikom utvrđeni određeni nedostaci inspektor donosi rješenje o otklanjanju nedostataka s rokom njihovog otklanjanja, na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom, podnosi optužni prijedlog zbog počinjenog pomorskog prekršaja, te poduzima druge mjere u skladu s odredbama Pomorskog zakonika i Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka.
(3) Ukoliko se u provođenju nadzora prema odredbama članka 105. utvrdi da se objekti u teritorijalnom moru i unutrašnjim morskim vodama ili na njihovim obalama grade na način da se ugrožava sigurnost plovidbe i da se objekt gradi protivno ili bez suglasnosti nadležne lučke kapetanije, inspektor donosi rješenje o zabrani uporabe pomorskog dobra u smislu gradnje i izvođenja zahvata u prostoru, te zabrani pristajanja, plovidbe i/ili sidrenja na dijelu unutarnjih morskih voda, teritorijalnog mora ili na njegovim obalama i ima pravo postaviti službeni znak na kojem piše »ZABRANJENO PRISTAJANJE« ili »ZABRANJENO SIDRENJE« ili »ZABRANJENA PLOVIDBA« odnosno službeni znak na kojem piše » OBUSTAVLJENI RADOVI NA POMORSKOM DOBRU » ili po potrebi dva ili više navedenih službenih znakova, o čemu će se napraviti zabilježba u inspekcijskom zapisniku.
(4) O bespravnoj gradnji iz stavka 3. ovog članka inspektor će izvijestiti nadležnu građevinsku inspekciju.
(5) Ukoliko je počinjeno kazneno djelo iz članka 212. Kaznenog zakona, inspektor će na temelju odgovarajućih odredbi Zakona o kaznenom postupku inicirati podnošenje kaznene prijave od strane lučke kapetanije.

VII.a INSPEKCIJSKI NADZOR IZ PODRUČJA HIDROGRAFSKE DJELATNOSTI

Članak 106.a
Inspekcijski nadzor iz područja hidrografske djelatnosti obuhvaća nadzor nad pravnim osobama ovlaštenim za obavljanje hidrografske djelatnosti, nositeljima zahvata u prostoru, investitorima građevine ili ovlaštenicima koncesije na pomorskom dobru i osobama koje upravljaju lukama, sukladno Zakonu o hidrografskoj djelatnosti, a osobito sljedeće:
– da li pravna osoba koja obavlja pojedine hidrografske djelatnosti ima za to ovlaštenje ministarstva za pomorstvo,
– da li pravna osoba obavlja hidrografsku djelatnost u skladu s odredbama Zakona o hidrografskoj djelatnosti i propisa donesenih na temelju tog Zakona, te standardima IHO-a i drugim standardima utvrđenim međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku,
– da li je fizička ili pravna osoba prije provedbe zahvata ili aktivnosti u područjima iz članka 2. Zakona o hidrografskoj djelatnosti dostavila podatke o istima nadležnoj lučkoj kapetaniji radi objave u »Oglasu za pomorce«,
– da li je nositelj zahvata u prostoru, investitor građevine ili ovlaštenik koncesije na pomorskom dobru u područjima iz članka 2. Zakona o hidrografskoj djelatnosti nakon izgradnje ili rekonstrukcije građevine ili drugog zahvata u prostoru za koji je prema posebnim propisima potrebno ishoditi akt prostornog uređenja ili gradnje, a prije njene uporabe, odnosno prije izdavanja uporabne dozvole u skladu s posebnim propisima, ovjeren hidrografski elaborat izvedenog stanja bez odgode dostavio Hrvatskom hidrografskom institutu radi objave u službenim pomorskim kartama i publikacijama odnosno »Oglasu za pomorce«,
– da li je nositelj zahvata ili ovlaštenik koncesije na moru ili morskom dnu bez odgode dostavio Hrvatskom hidrografskom institutu službeni podatak i o svakoj promjeni nastaloj nakon dostave podataka iz prethodne alineje,
– da li je osoba koja upravlja lukom u zakonom propisanom roku ili drugom roku koji je odredila nadležna lučka kapetanija dostavila Hrvatskom hidrografskom institutu službenu hidrografsku izmjeru na cjelovitom lučkom području.

VIII. OBVEZNI NADZORI ZA SIGURNU PLOVIDBU RO-RO PUTNIČKIH BRODOVA I BRZIH PUTNIČKIH PLOVILA NA REDOVNIM LINIJAMA

Područje primjene

Članak 107.
(1) Odredbe ove glave se primjenjuju na ro-ro putničke brodove i brza putnička plovila koji plove:
a) na redovnim linijama između luke Republike Hrvatske i luke treće zemlje ako je brod ili plovilo hrvatske državne pripadnosti; ili
b) na redovnim linijama u nacionalnoj plovidbi u morskim područjima u kojima mogu ploviti brodovi klase A hrvatske državne pripadnosti.
(2) Odredbe ove Glave primjenjuju se na ro-ro putničke brodove i brza putnička plovila obuhvaćene Glavom VI-2 ovoga Pravilnika.


VIII-1 OBVEZNI NADZORI ZA SIGURNU PLOVIDBU RO-RO PUTNIČKIH BRODOVA I BRZIH PUTNIČKIH PLOVILA NA MEĐUNARODNIM REDOVNIM LINIJAMA

 
Inspekcijski nadzori prije početka plovidbe
 

Članak 108.
 
(1) Prije početka plovidbe ro-ro putničkog broda ili brzog putničkog plovila na redovnoj liniji Uprava provodi inspekcijski nadzor prije početka plovidbe koji se sastoji od sljedećeg:
a) provjere usklađenosti sa zahtjevima utvrđenima u Dodatku XIX. ovoga Pravilnika;
b) inspekcijskog nadzora, u skladu s Dodatkom XX. ovoga Pravilnika, u svrhu provjere udovoljava li ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo zahtjevima potrebnima za sigurnu plovidbu na redovnoj liniji.
(2) Inspekcijski nadzor prije početka plovidbe provodi inspektor.
(3) Kompanija je dužna na zahtjev inspektora unaprijed dostaviti dokaze o usklađenosti sa zahtjevima iz Dodatka XX. ovoga Pravilnika, najranije mjesec dana prije inspekcijskog nadzora koji se obavlja prije početka plovidbe.
 

Iznimke od obveze provođenja inspekcijskog nadzora prije početka plovidbe

Članak 109.
(1) U slučaju inspekcijskih nadzora prije početka plovidbe Uprava može odlučiti da neće primjenjivati određene zahtjeve ili postupke iz Dodatka XIX. i XX. ovoga Pravilnika koji su bitni za bilo koji godišnji nadzor države zastave ili inspekcijski nadzor proveden unutar prethodnih šest mjeseci, pod uvjetom da su se slijedili bitni postupci i smjernice za nadzore određeni u HSSC-u ili postupci osmišljeni za postizanje istog cilja. Inspektor nakon nadzora unosi rezultate nadzora u Thetis bazu podataka u skladu s člankom 72. stavkom 4. ovoga Pravilnika.
(2) Kad ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo treba ploviti na redovnoj liniji, Uprava može uzeti u obzir inspekcijske i druge nadzore koji su u odnosu na taj ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo prethodno provedeni u svrhu plovidbe na drugoj redovnoj liniji obuhvaćenoj ovim Pravilnikom. Pod uvjetom da je Uprava zadovoljna tim prijašnjim inspekcijskim i drugim nadzorima te da su oni bitni za nove uvjete rada, inspekcijski nadzori propisani u članku 108. stavku 1. ovoga Pravilnika neće se primjenjivati prije nego što ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo započne s plovidbom na novoj redovnoj liniji.
(3) Na zahtjev kompanije Uprava može unaprijed potvrditi da je suglasna da su prethodni inspekcijski i drugi nadzori bitni za nove uvjete rada.
(4) Ako zbog nepredviđenih okolnosti postoji hitna potreba brzog uvođenja zamjenskog ro-ro putničkog broda ili brzog putničkog plovila kako bi se osigurala neprekidna usluga, i ne primjenjuje se stavak 2. ovoga članka, Uprava može dopustiti početak plovidbe ro-ro putničkog broda ili plovila pod uvjetom da je inspektor provjerio udovoljavanje sljedećim uvjetima:
a) da vizualni inspekcijski nadzor i provjera isprava ne ukazuju na to da ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo ne ispunjava potrebne zahtjeve za sigurnu plovidbu;
b) da inspektor završi obavljanje inspekcijskog nadzora prije početka plovidbe predviđenog u članku 108. stavka 1. ovoga Pravilnika u roku od jednog mjeseca.

Redovni inspekcijski nadzori

Članak 110.
 
(1) Inspektori svakih 12 mjeseci provode:
a) inspekcijski nadzor, u skladu s Dodatkom XX. ovoga Pravilnika; i
b) inspekcijski nadzor tijekom plovidbe na redovnoj liniji, najranije četiri mjeseca i najkasnije osam mjeseci nakon inspekcijskog nadzora iz točka (a), koji obuhvaća stavke navedene u Dodatku XXI. ovoga Pravilnika, te prema stručnoj procjeni inspektora, uključuje dostatan broj stavki navedenih u Dodacima XIX. i XX. ovoga Pravilnika kako bi se osiguralo da ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo i dalje ispunjava sve potrebne zahtjeve za sigurnu plovidbu.
Inspekcijski nadzor prije početka plovidbe u skladu s člankom 108. smatra se inspekcijskim nadzorom za potrebe točke a) ovoga stavka.
(2) Inspekcijski nadzor iz stavka 1. točke a) ovoga članka može se, prema odluci Uprave, obaviti istodobno ili zajedno s godišnjim nadzorom priznate organizacije koja u ime države zastave obavlja nadzor, pod uvjetom da se slijede bitni postupci i smjernice za nadzore kako je određeno u HSSC-u ili postupci osmišljeni za postizanje istog cilja.
(3) Inspektori provode inspekcijski nadzor u skladu s Dodatkom XX. svaki put kad je ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo podvrgnut značajnim popravcima, izmjenama i preinakama ili kad se promijeni upravljanje ili dođe do prijenosa klase.
(4) U slučaju promjene upravljanja ili prijenosa klase inspektor može, nakon uzimanja u obzir prethodnih inspekcijskih nadzora ro-ro putničkog broda ili brzog putničkog plovila i pod uvjetom da ta promjena ili prijenos ne utječe na sigurnu plovidbu ro-ro putničkog broda ili plovila, izuzeti ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo od inspekcijskog nadzora iz stavka 3. ovoga članka.

 

Članak 111.
Na osnovi zadovoljavajućih rezultata početnog inspekcijskog nadzora iz članka 108. ovoga Pravilnika lučka kapetanija izdaje odobrenje za plovidbu na redovnoj liniji sukladno posebnom propisu kojim se uređuje javni obalni linijski promet, na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom.

Posebne odredbe

Članak 112.
(1) Kada se ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo uključuje na novu redovnu liniju, inspektor mora uzeti u obzir prethodne provjere i preglede koji su obavljeni na takvom brodu na prethodnoj redovnoj liniji u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. Ako inspektor utvrdi da prethodne provjere i pregledi odgovaraju novim uvjetima plovidbe, neće se primijeniti odredbe iz članaka 108., 109. i 110. prije početka plovidbe ro-ro putničkog broda ili brzog putničkog plovila na novoj redovnoj liniji.
(2) Odredbe članaka 108., 109. i 110. neće se primijeniti kada se ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo koje udovoljava zahtjevima ovog Pravilnika, te koje plovi na redovnoj liniji na koju se odnose odredbe ovog Pravilnika, prebaci na drugu redovnu liniju za koju su karakteristike plovidbe utvrđene sličnima od strane lučke kapetanije i vlasti druge države ili država domaćina između čijih luka takav brod plovi, te su te države suglasne da taj brod ispunjava sve zahtjeve za sigurnu plovidbu na redovnoj liniji.
Na zahtjev kompanije lučka kapetanija i države domaćini između čijih luka gore spomenuti brod plovi mogu unaprijed potvrditi jesu li karakteristike plovidbe slične.
(3) U slučajevima kada zbog nepredviđenih okolnosti, zamjena broda na redovnoj liniji mora biti izvedena brzo da bi se očuvao kontinuitet plovidbe na liniji, a odredbe iz stavaka 1. i 2. ovog članka nije moguće primijeniti, lučka kapetanija može dozvoliti ro-ro putničkom brodu ili brzom putničkom plovilu plovidbu pod sljedećim uvjetima:
a) da je vizualnim pregledom broda i dokumenata utvrđeno da brod udovoljava zahtjevima za sigurnu plovidbu, i
b) da se provjere i pregledi iz članaka 108., 109. i 110. obave u roku ne duljem od jednog mjeseca.

Troškovi

Članak 113.
Ako se inspekcijskim nadzorima iz članaka 108. i 110. ovoga Pravilnika potvrde ili otkriju nedostaci zbog kojih je potrebno donijeti rješenje o zabrani isplovljavanja, sve troškove povezane s inspekcijskim nadzorima snosi kompanija.

Izvješćivanje

Članak 114.
U slučaju izricanja mjere zabrane plovidbe postupak izvješćivanja obavlja se sukladno postupku koji se primjenjuje na strane brodove iz članaka 66. i 66. b ovoga Pravilnika.

Članak 115.
 
(1) Prije početka uspostave redovne linije za ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo, odnosno prije isteka roka od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika za brod koji već plovi na redovnoj liniji, inspektor mora provjeriti primjenjuje li kompanija koja upravlja ili namjerava upravljati ro-ro putničkim brodom ili brzim putničkim plovilom na redovnoj liniji posebnim zahtjevima navedenima u Dodatku XIX. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.
(2) Prije uspostave redovne linije za ro-ro putnički brod i brzo putničko plovilo, odnosno prije isteka roka od 12 mjeseci za brod koji već plovi na redovnoj liniji, inspektor mora obaviti posebni nadzor u skladu s Dodacima XIX. i XX. koji su sastavni dio ovoga Pravilnika, kako bi se utvrdilo da brod ispunjava potrebne zahtjeve za sigurnu plovidbu na redovnoj liniji.
(3) Na osnovi zadovoljavajućih rezultata provjere kompanije i posebnog nadzora lučka kapetanija izdaje odobrenje za plovidbu na redovnoj liniji sukladno posebnom propisu kojim se uređuje javni obalni linijski promet, na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom.

 
Redovni posebni nadzori i drugi nadzori

Članak 116.
(1) Ro-ro putnički brod i brzo putničko plovilo mora se jednom u 12 mjeseci podvrgnuti sljedećim nadzorima:
a) posebnom nadzoru, u skladu s Dodatkom XX. koji je sastavni dio ovog Pravilnika,
b) nadzoru za vrijeme plovidbe na redovnoj liniji, koji ima za cilj pokriti što više područja navedenih u Dodacima XIX., XX. i XXI. koji su sastavni dio ovog Pravilnika u svrhu potvrđivanja da predmetni brod zadovoljava sve potrebne zahtjeve za sigurnu plovidbu.
(2) Posebni nadzor mora se provoditi u skladu s Dodatkom XX. u slučajevima kada ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo obavi veće popravke, preinake ili promjene, odnosno kada promijeni kompaniju. Međutim, u slučaju promjene kompanije, lučka kapetanija može, na temelju prethodno obavljenih nadzora te utvrđivanja da sigurna plovidba broda nije ugrožena ovim promjenama, brod osloboditi od obveze podvrgavanja posebnom nadzoru kako se zahtjeva ovim stavkom.
(3) U slučaju da nadzorom iz stavka 1. ovoga članka inspektor utvrdi nedostatke u odnosu na zahtjeve ovoga Pravilnika, koji su razlog za zabranu operacija na odnosnoj redovnoj liniji, za sve troškove u svezi s nadzorom teretit će se kompanija.
(4) Inspektor mora u slučaju planiranja nadzora u skladu s odredbama ovoga članka posvetiti dužnu pažnju zahtjevima u pogledu reda plovidbe i održavanja brodova.
(5) O nalazima obavljenog posebnog nadzora inspektor sastavlja zapisnik na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom.

 
Zabrana operacija na redovnoj liniji

Članak 117.
(1) Inspektor će ro-ro putničkom brodu ili brzom putničkom plovilu zabraniti operacije na redovnoj liniji u sljedećim slučajevima:
a) kada brod ne posjeduje odobrenje za plovidbu na redovnoj liniji u nacionalnoj plovidbi;
b) kada se utvrde nedostaci sukladno nadzoru iz članka 116. koji predstavljaju neposrednu opasnost za ljudske živote, brod, njegovu posadu i putnike, te okoliš;
c) kada su utvrđeni nedostaci koji su u suprotnosti sa zahtjevima iz propisa kojim se uređuje prijavljivanje opasnih i onečišćujućih tvari, propisa kojim se uređuju minimalni zahtjevi za obuku pomoraca, ISM Kodeksa, a koji predstavljaju neposrednu opasnost za ljudske živote, brod, njegovu posadu i putnike, te okoliš.
(2) Zabrana operacija trajat će sve dok se ne utvrdi da je neposredna opasnost otklonjena i da su zahtjevi ovoga Pravilnika ispunjeni.
(3) U slučaju zabrane operacija inspektor mora pisanim putem izvijestiti kompaniju o zabrani, uz navođenje svih razloga za zabranu operacija.


IX. MRV i SRR INSPEKCIJSKI NADZORI

Članak 118.
 
(1) Odredbe ove glave Pravilnika primjenjuju se na:
a) brodove veće od 5 000 bruto tona u pogledu emisija CO2 ispuštenih tijekom putovanja iz njihove zadnje luke pristajanja do luke pristajanja pod nadležnošću Republike Hrvatske te od luke pristajanja pod nadležnošću Republike Hrvatske do njihove sljedeće luke pristajanja, kao i unutar luka pristajanja pod nadležnošću Republike Hrvatske u skladu s člankom 2. Uredbe o praćenju emisija CO2,
b) brodove, uz izuzetak članka 12. Uredbe o recikliranju brodova, koji viju zastavu Republike Hrvatske te brodove koji pristaju u lukama Republike Hrvatske.
(2) Odredbe ove glave Pravilnika ne primjenjuju se na:
a) ratne brodove, vojne pomoćne brodove, brodove za izlov ili obradu ribe, drvene brodove primitivne izrade, brodove koji nemaju mehanički pogon ni vladine brodove koji se upotrebljavaju u nekomercijalne svrhe, u skladu s člankom 2. Uredbe o praćenju emisija CO2, te člankom 2. Uredbe o recikliranju brodova.
b) brodove bruto tonaže (BT) manje od 500 te brodove koji tijekom svog vijeka trajanja plove samo u vodama koje su pod suverenošću ili u nadležnosti Republike Hrvatske čiju zastavu brod vije, u skladu s člankom 2. Uredbe o recikliranju brodova.

 
Vrste inspekcijskih nadzora
 
Članak 119.
Inspektor sigurnosti plovidbe može temeljem odredbi ove glave, tijekom nadzora broda u luci, sukladno ovome Pravilniku, obavljati i sljedeće vrste inspekcijskih nadzora:
a) inspekcijski nadzor u skladu s Uredbom o recikliranju brodova (SRR inspekcijski nadzor);
b) inspekcijski nadzor u skladu s Uredbom o praćenju emisija CO2 iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji (MRV inspekcijski nadzor).

 
Režim inspekcijskog nadzora

Članak 120.
(1) Inspektori sigurnosti plovidbe obavljaju inspekcijske nadzore uzimajući u obzir primjenjive EMSA Smjernice za primjenu pojedinog akta te procedure propisane Sustavom upravljanja kvalitetom Ministarstva, u njihovoj najnovijoj verziji.
(2) U odabiru broda za nadzor, inspektor može uzeti u obzir:
a) moguće obavijesti drugih država članica, koje zaprimi putem Thetis baze,
b) informacije dostupne uvidom u EMSA bazu podataka Thetis MRV,
(3) Ukoliko se inspekcijski nadzor provodi u povodu prijave ili obavijesti zapovjednika, člana posade ili druge osobe ili organizacije koja ima legalni interes za sigurno vođenje broda, životne uvjete na brodu, sprečavanje onečišćenja, inspektor će postupiti sukladno odredbama iz članka 70. ovog Pravilnika te je dužan osigurati da identitet osobe koja je podnijela prijavu ili obavijest ne bude otkriven.

Članak 120.a
(1) Po završetku inspekcijskog pregleda, detaljnog inspekcijskog pregleda ili proširenog inspekcijskog pregleda, iz članka 110. ili 113. inspektor će sastaviti zapisnik sukladno sustavu kvalitete.
(2) Zapisnik sadrži rezultate inspekcijskog pregleda, utvrđene nedostatke, te pojedinosti o svakoj poduzetoj mjeri.
(3) Inspektor je dužan upoznati zapovjednika broda ili plovila sa sadržajem zapisnika, kao i svim obvezama koje iz zapisnika proizlaze za zapovjednika broda, vlasnika ili drugu ovlaštenu osobu.
(4) Kada se na stranom ro-ro putničkom ili brzom putničkom plovilu obavlja detaljni inspekcijski pregled sukladno programu pregleda iz Glave VIII-2. ovog Pravilnika pregled će biti unesen u Thetis kao detaljni ili prošireni a sve u svrhu ubrajanja u pravičan udio (»fair share«) pod uvjetom da se pregleda maksimalan broj stavki iz dodatka VII i VII A. ovog Pravilnika
(5) Ukoliko su prilikom inspekcijskog pregleda utvrđeni nedostaci zbog kojih je donesena mjera zabrane operacija iz članka 120. inspektor će pored inspekcijskog zapisnika izraditi i rješenje o zabrani operacija na obrascu sukladno sustavu kvalitete.
(6) Primjerak zapisnika i rješenja o zabrani operacija inspektor je dužan bez odlaganja uručiti zapovjedniku, kompaniji broda i Ministarstvu.
(7) Ministarstvo će o rezultatima pregleda iz stavka 6. ovog članka čim prije moguće a najkasnije u roku od 24 sata izvijestiti nadležna tijela države zastave, priznatu organizaciju ili druge zainteresirane strane.

Opseg inspekcijskog nadzora

Članak 121.
(1) SRR inspekcijski nadzor obuhvaća, u skladu s Uredbom o recikliranju brodova, poglavito:
a) u osnovnom nadzoru, provjeru, u primjerenom opsegu, sljedećih isprava:
– Svjedodžbe o popisu opasnih materijala ili Izjave o sukladnosti,
– Svjedodžbe o spremnosti za recikliranje
b) u detaljnom nadzoru, provjeru opasnih materijala uzorkovanjem i analizom.
(2) SRR inspekcijski nadzor provodi se sukladno smjernicama EMSA-e o inspekcijskom nadzoru u skladu s Uredbom iz stavka 1. ovoga članka i primjenjivim procedurama Sustava upravljanja kvalitetom Ministarstva, u svojoj najnovijoj verziji.
(3) MRV inspekcijski nadzor obuhvaća, u skladu s Uredbom o praćenju emisija CO2, provjeru, u primjerenom opsegu, sljedećih isprava i knjiga:
– Dokumenta o usklađenosti,
– Plana praćenja emisija s broda.

Članak 121.a
(1) Sve isprave iz članka 120., članka 121. te članka 121.a moraju biti predočene u izvorniku.
(2) Inspektor može provjeriti i druge isprave, zapise i knjige broda i posade.

Zapisnik

Članak 121.b
(1) Nakon obavljenog inspekcijskog nadzora, inspektor je dužan sastaviti zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru u skladu sa Sustavom upravljanja kvalitetom Ministarstva.
(2) Zapisnik sadrži rezultate inspekcijskog nadzora, utvrđene nedostatke, te pojedinosti o svakoj poduzetoj mjeri.
(3) Inspektor je dužan sa sadržajem zapisnika upoznati zapovjednika broda ili osobu koja ga zamjenjuje, te kompaniju, brodara ili drugu ovlaštenu osobu.
(4) Zapisnik potpisuje zapovjednik broda ili osoba koja ga zamjenjuje.
(5) Primjerak zapisnika inspektor je dužan uručiti zapovjedniku broda.
(6) Ustrojstvena jedinica lučke kapetanije u čijem je djelokrugu obavljanje poslova inspekcijskog nadzora vodi evidenciju inspekcijskih nadzora iz ove glave.
(7) Obrasci izvješća propisani su u okviru Sustava upravljanja kvalitetom Ministarstva.

Članak 121.c
(1) Ukoliko u postupku inspekcijskog nadzora inspektor utvrdi nedostatke obvezan je poduzeti mjere u skladu s kriterijima utvrđenim Smjernicama EMSA-e i primjenjivim procedurama Sustava upravljanja kvalitetom Ministarstva, u njihovoj najnovijoj verziji.
(2) Kad inspektor u zapisniku utvrdi nedostatke iz stavka 1. ovoga članka može:
a) saslušavati nadzirane osobe, a po potrebi i svjedoke radi utvrđivanja činjeničnog stanja,
b) narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka, odnosno nepravilnosti u određenom roku,
c) izdati prekršajni nalog ili podnijeti optužni prijedlog,
d) podnijeti kaznenu prijavu protiv počinitelja kaznenog djela,
e) ukoliko prilikom inspekcijskog nadzora inspektor utvrdi nedostatke koji su po svojoj prirodi takvi da ne ugrožavaju u bitnome sigurnost plovidbe i zaštitu ljudskih života na moru, te pomorskog okoliša ili se ne mogu u razumnom roku otkloniti u luci nadzora, inspektor može dopustiti brodu da isplovi s utvrđenim nedostacima, vodeći računa o uvjetima i trajanju narednog putovanja, uz obavijest državi sljedeće luke uplovljavanja, unosom u Thetis bazu, ako je primjenjivo,
f) ako inspektor tijekom inspekcijskog nadzora utvrdi nedostatke za koje smatra da su takve prirode da zahtijevaju nadzor broda sukladno odredbama glave VI-1 ili VI-2 ovoga Pravilnika, kako je primjenjivo prema okolnostima pojedinog slučaja, obavijestit će najbliže dostupne inspektore ovlaštene za inspekcijski nadzor u skladu s Glavama VI-1 ili VI-2 ovoga Pravilnika,
g) ako postoji dokaz da je brod, brodica ili jahta isplovio/la, a nije udovoljio/la zahtjevima inspektora, inspektor će o tome izvijestiti sljedeću luku unosom obavijesti u Thetis bazu.


IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 122.
Inspektori koji su do stupanja na snagu ovog Pravilnika obavljali poslove inspekcijskog nadzora stranih brodova a ne ispunjavaju kriterije navedene u članku 5. stavak 2. i 3. ovog Pravilnika nastavit će obavljati iste poslove i bit će imenovani sukladno članku 6. ovog Pravilnika.

Članak 123.
Odredbe članaka, 79. i članka 116. stavak 6. primjenjuju se od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Članak 124.
Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe (»Narodne novine«, br. 127/2005, 38/2008 i 5/2011).

Članak 125.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

DODATAK I.

ELEMENTI SUSTAVA NADZORA DRŽAVE LUKE
(u svezi članka 55. i 58.)

Sustav nadzora stranih brodova uključuje ove elemente:

I. Rizični profil broda

Rizični profil broda određuje se kombinacijom sljedećih općih i povijesnih parametara:

1. Opći parametri

(a) Vrsta broda
Putnički brodovi, tankeri za ulje i kemikalije, tankeri za plin i brodovi za rasute terete smatraju se rizičnim brodovima.
(b) Starost broda
Brodovi stariji od 12 godina smatraju se rizičnim brodovima.
(c) Rezultati države zastave
(i) Brodovi koji plove pod zastavom države s visokim postotkom zadržavanja na području Pariškog memoranduma smatraju se rizičnim brodovima.
(ii) Brodovi koji plove pod zastavom države s niskim postotkom zadržavanja na području Pariškog memoranduma smatraju se manje rizičnim brodovima.
(iii) Brodovi koji plove pod zastavom države za koju je obavljen pregled i prema potrebi predložen plan korektivnih mjera, u skladu s Okvirom i postupcima za sustav dobrovoljnog nadzora država članica IMO-a, smatraju se manje rizičnim brodovima. Kad se donesu mjere iz članka 58. stavka 3., država zastave tog broda mora dokazati usklađenost s Kodeksom za provedbu obveznih dokumenata IMO-a.
(d) Priznate organizacije
(i) Brodovi kojima su svjedodžbe izdale priznate organizacije s lošim ili vrlo lošim rezultatima u pogledu postotka zadržavanja na području Pariškog memoranduma, smatraju se rizičnim brodovima.
(ii) Brodovi kojima su svjedodžbe izdale priznate organizacije s dobrim rezultatima u pogledu postotka zadržavanja na području Pariškog memoranduma, smatraju se manje rizičnim brodovima.
(iii) Brodovi kojima su svjedodžbe izdale organizacije priznate u skladu s Uredbom (EZ-a) br. 391/2009.
(e) Rezultati kompanije
(i) Brodovi kompanije s lošim ili vrlo lošim rezultatima određenima na temelju nedostataka i postotka zadržavanja njenih brodova na području Pariškog memoranduma, smatraju se rizičnim brodovima.
(ii) Brodovi kompanije s dobrim rezultatima određenima na temelju nedostataka i postotka zadržavanja njenih brodova na području Pariškog memoranduma, smatraju se manje rizičnim brodovima.

2. Povijesni parametri

(i) Brodovi koji su zaustavljeni više od jedanput, smatraju se rizičnim brodovima.
(ii) Brodovi kojima je tijekom inspekcijskog pregleda ili inspekcijskih pregleda u razdoblju iz Dodatka II. utvrđen manji broj nedostataka od broja navedenog u Dodatku II., smatraju se manje rizičnim brodovima.
(iii) Brodovi koji nisu zadržani u razdoblju iz Dodatka II., smatraju se manje rizičnim brodovima.
Parametri rizika kombiniraju se ponderiranjem, što odražava relativni utjecaj pojedinog parametra na ukupni rizik broda kako bi se odredili sljedeći rizični profili:
– brod visokog rizika
– brod srednjeg rizika
– brod niskog rizika.
Pri određivanju navedenih profila rizičnosti veća se važnost pridaje parametrima za vrstu broda, rezultate države zastave, priznate organizacije i rezultate kompanije.

II. Inspekcijski pregledi broda

1. Periodični inspekcijski pregledi

Periodični inspekcijski pregledi obavljaju se u unaprijed određenim vremenskim razmacima. Njihova učestalost se određuje na temelju profila rizičnosti broda. Vremenski razmak između periodičnih inspekcijskih pregleda brodova visokog rizika ne smije biti dulji od šest mjeseci. Vremenski razmak između periodičnih inspekcijskih pregleda brodova drugih rizičnih profila povećava se sa smanjenjem rizika.
Nadležno tijelo obavlja periodične inspekcijske preglede na:
– svim brodovima visokog rizika koji nisu pregledani u luci ili na sidrištu na području Pariškog memoranduma u posljednjih šest mjeseci. Brodovi visokog rizika raspoloživi su za inspekcijski pregled od petog mjeseca.
– svim brodovima srednjeg rizika koji nisu pregledani u luci ili na sidrištu na području Pariškog memoranduma u posljednjih 12 mjeseci. Brodovi srednjeg rizika raspoloživi su za pregled od desetog mjeseca.
– svim brodovima niskog rizika koji nisu pregledani u luci ili na sidrištu na području Pariškog memoranduma u posljednjih 36 mjeseci. Brodovi niskog rizika raspoloživi su za pregled od 24. mjeseca.

2. Dodatni inspekcijski pregledi

Brodovi na koje se primjenjuju sljedeći odlučujući ili nepredviđeni faktori, raspoloživi su za pregled bez obzira na razdoblje od posljednjeg periodičnog inspekcijskog pregleda. Međutim, o potrebi za dodatnim inspekcijskim pregledom zbog nepredviđenih faktora odlučuje inspektor na temelju stručne procjene.
2A. Odlučujući faktori
Brodovi na koje se primjenjuju sljedeći odlučujući faktori pregledavaju se bez obzira na razdoblje od njihovog posljednjeg periodičnog inspekcijskog pregleda:
– Brodovi koji su, od posljednjeg inspekcijskog pregleda na području Pariškog memoranduma, zbog sigurnosnih razloga isključeni ili povučeni iz svoje klase.
– Brodovi koji su bili predmet izvještaja ili obavijesti druge države članice Memoranduma.
– Brodovi kojih nema u bazi podataka inspekcijskih pregleda Komisije.
– Brodovi:
– koji su pretrpjeli sudar, havariju ili nasukavanje na putu prema luci,
– koji su bili optuženi za navodno kršenje odredaba o ispuštanju opasnih tvari ili otpadnih voda, ili
– koji su pogrešno ili opasno manevrirali, pri čemu nisu poštivali plovidbene sustave IMO-a, ni pravila i postupke sigurnosti plovidbe.

2B. Nepredviđeni faktori

Brodovi na koje se primjenjuju sljedeći nepredviđeni faktori mogu biti podvrgnuti inspekcijskom pregledu bez obzira na razdoblje od posljednjeg periodičnog inspekcijskog pregleda. Odluku o tom dodatnom inspekcijskom pregledu donosi voditelj odjela za inspekcijske poslove nadležne Lučke kapetanije na temelju stručne procjene:
– koji se nisu uskladili s važećom verzijom preporuke IMO-a o plovidbi kroz prilaze Baltičkom moru.
– sa svjedodžbama koje su izdale bivše priznate organizacije kojima je priznanje oduzeto od posljednjeg inspekcijskog pregleda na području Pariškog memoranduma.
– za koje su zaprimljeni podaci u skladu s člankom 21. Pravilnika- koji su bili predmet izvještaja ili pritužbe zapovjednika, člana posade ili bilo koje osobe ili organizacije koja ima legitimni interes za sigurnu plovidbu broda, životne i radne uvjete na brodu ili za sprečavanje onečišćenja, osim u slučaju da dotična država članica smatra da su izvještaj ili pritužba očito neutemeljeni.
– koji su prethodno bili zadržani prije više od tri mjeseca.
– na kojima su utvrđeni ozbiljni nedostaci, osim onih kojima su nedostaci trebali biti otklonjeni u roku od 14 dana nakon isplovljenja i onih kojima su nedostaci trebali biti otklonjeni prije isplovljenja.
– na kojima su utvrđeni problemi u vezi s teretom, posebno sa štetnim i opasnim teretom.
– kojima se upravljalo na način opasan za osobe, imovinu ili okoliš.
– za koje se iz pouzdanih izvora doznalo da su im parametri rizika različiti od upisanih parametara, te im je time razina rizika veća.
– brodovi koji su bili predmet izvješća ili pritužbe, uključujući pritužbe s kopna, zapovjednika broda, člana posade ili bilo koje osobe ili organizacije koja ima legitimni interes za sigurnu plovidbu broda, uvjete života i rada na brodu ili za sprečavanje onečišćenja, osim ako inspekcija sigurnosti plovidbe smatra da su izvješće ili pritužba očito neutemeljeni;
– brodovi za koje je dogovoren plan otklanjanja nedostataka iz članka 66A stavak 2., ali čija provedba nije provjerena od strane nadležnih inspekcijskih službi.

3. Sustav izbora

3A. Inspekcijski pregledi brodova iz prioritetne skupine I.:
(a) Prošireni inspekcijski pregled obavlja se na:
– svim brodovima visokog rizika koji nisu pregledani u posljednjih šest mjeseci,
– svim putničkim brodovima, tankerima za ulje, tankerima za plin ili kemikalije ili brodovima za rasute terete, starijima od 12 godina, srednjeg rizika, koji nisu pregledani u posljednjih 12 mjeseci.
(b) Početni ili detaljni inspekcijski pregled, prema potrebi, obavlja se na:
– svim brodovima osim putničkih brodova, tankera za ulje, tankera za plin ili kemikalije ili brodova za rasute terete, starijima od 12 godina, srednjeg rizika, koji nisu pregledani u posljednjih 12 mjeseci.
(c) U slučaju odlučujućeg čimbenika:
– Detaljni ili prošireni inspekcijski pregled, prema stručnoj procjeni inspektora, obavlja se na svim brodovima visokog rizika te na svim putničkim brodovima, tankerima za ulje, tankerima za plin ili kemikalije ili brodovima za rasute terete, starijima od 12 godina.
– Detaljni inspekcijski pregled obavlja se na svim brodovima osim putničkih brodova, tankera za ulje, tankera za plin ili kemikalije ili brodova za rasute terete, starijima od 12 godina.
3B. Ako nadležno tijelo odluči pregledati brod iz prioritetne skupine II.:
(a) Prošireni inspekcijski pregled obavlja se na:
– svim brodovima visokog rizika koji nisu pregledani u posljednjih pet mjeseci,
– svim putničkim brodovima, tankerima za ulje, tankerima za plin ili kemikalije ili brodovima za rasute terete, starijima od 12 godina, srednjeg rizika, koji nisu pregledani u posljednjih 10 mjeseci, ili
– svim putničkim brodovima, tankerima za ulje, tankerima za plin ili kemikalije ili brodovima za rasute terete, starijima od 12 godina, niskog rizika, koji nisu pregledani u posljednja 24 mjeseca.
(b) Početni ili detaljni inspekcijski pregled, prema potrebi, obavlja se na:
– svim brodovima osim putničkih brodova, tankera za ulje, tankera za plin ili kemikalije ili brodova za rasute terete, starijima od 12 godina, srednjeg rizika, koji nisu pregledani u posljednjih 10 mjeseci, ili
– svim brodovima osim putničkih brodova, tankera za ulje, tankera za plin ili kemikalije ili brodova za rasute terete, starijima od 12 godina, niskog rizika, koji nisu pregledani u posljednja 24 mjeseca.
(c) U slučaju odlučujućeg faktora:
– detaljni ili prošireni inspekcijski pregled, prema stručnoj procjeni inspektora, obavlja se na svim brodovima visokog rizika ili na svim putničkim brodovima, tankerima za ulje, tankerima za plin ili kemikalije ili brodovima za rasute terete, starijima od 12 godina,
– detaljni inspekcijski pregled obavlja se na svim brodovima osim putničkih brodova, tankera za ulje, tankera za plin ili kemikalije ili brodova za rasute terete, starijima od 12 godina.

DODATAK II.

OBRAZAC RIZIČNOG PROFILA BRODA
(u svezi članka 58. stavka 2.)

Profil
Brod visokog rizika (HRS)
Brod srednjeg rizika (SRS)
Brod niskog rizika (LRS)
Opći parametri
Kriteriji
Ponderirani bodovi
Kriteriji
Kriteriji
1
Vrsta broda
Tanker za kemikalije
Tanker za plin
Tanker za ulje
Brod za rasute terete
Putnički brod
2
brod ni visokog ni niskog rizika
Sve vrste
2
Starost broda
sve vrste > 12 g
1
Sve starosti
3a
Zastava
Lista BGW
Crna – VHR, HR, M do HR
2
Bijela
Crna – MR
1
3b
Pregled IMO
-
-
Da
4a
Priznata organizacija
Rezultati
H
-
-
Dobri
M
-
-
-
L
Loši
1
-
VL
Vrlo loši
-
4b
Priznata od EU
-
-
Da
5
Kompanija
Rezultati
H
-
-
Dobri
M
-
-
-
L
Loši
2
-
VL
Vrlo loši
-
Povijesni parametri
6
Broj nedostataka utvrđenih pri svakom inspekcijskom pregledu u prethodnih 36 mjeseci
Nedostaci
Ne ispunjava uvjete za inspekcijski pregled
-
≤ 5 (i najmanje 1 inspekcijski pregled obavljen u prethodnih 36 mjeseci
7
Broj zabrana u prethodnih 36 mjeseci
Zabrana
≥ 2 zabrane
1
Nijedna zabrana plovidbe
HRS su brodovi koji ispunjavaju kriterije do ukupne vrijednosti 5 ili više ponderiranih bodova.
LRS su brodovi koji ispunjavaju sve kriterije parametara niskog rizika.
SRS su brodovi koji nisu ni HRS ni LRS.


DODATAK III.

PRIMJERI »OČITIH RAZLOGA« ZA PROVOĐENJE DETALJNOG INSPEKCIJSKOG PREGLEDA
(u svezi članka 39., stavak 3.)

I. Očiti razlog za provođenje detaljnog inspekcijskog pregleda postoji naročito u sljedećim slučajevima:
1. kad je riječ o brodu iz kategorije brodova navedene u članku 33. ovog Pravilnika;
2. kada je brod na svom putu do luke pretrpio pomorsku nezgodu;
3. ukoliko Knjiga o uljima nije propisno vođena;
4. ukoliko je brod bio osumnjičen zbog povrede propisa o sigurnosti plovidbe i propisa o ispuštanju ili istjecanju opasnih i štetnih tvari;
5. ukoliko je prilikom pregleda brodskih isprava i svjedodžbi utvrđen nedostatak, neispravnost ili nevaljanost istih;
6. ukoliko članovi posade ne pokazuju minimalni stupanj obučenosti sredstvima za spašavanje i uređajima za otkrivanje, sprečavanje i gašenje požara sukladno Pomorskom zakoniku;
7. ukoliko postoje dokazi da se rukovanje teretom ili neka radnja bitna za sigurnost plovidbe ne provodi sukladno zahtjevima sigurnosti;
8. ukoliko je zapovjednik tankera propustio napraviti izvještaj o praćenju iskrcaja ulja i kontrolnom sustavu za posljednje putovanje u balastu;
9. ukoliko ne postoji ažurirani raspored uzbune ili članovi posade ne poznaju svoje obveze u slučaju požara ili naloga o napuštanju broda;
10. po obavijesti/prijavi nedostataka zapovjednika broda, člana posade ili druge osobe ili organizacije koja ima legitiman interes za zaštitu sigurtitu sigura, posade, zaštiti od onečišćenja ili zaštiti životnih i radnih uvjeta posade, osim ukoliko je očito da je obavijest ili prijava potpuno neosnovana.
11. ukoliko odašiljanje lažne uzbune o pogibelji nije popraćeno propisanim postupkom opoziva;
12. ukoliko se utvrdi nedostatak bitne opreme i uređaja koje zahtijevaju propisi
13. ukoliko po inspektorovom općem dojmu i zapažanjima postoje ozbiljna istrošenja i nedostaci na trupu koji mogu predstavljati opasnost za konstrukcijsku i vodonepropusnu cjelovitost broda;
14. ukoliko su na brodu izrazito nehigijenski uvjeti;
15. ukoliko postoji saznanje ili dokaz da zapovjednik ili i posada nisu upoznati s osnovnim postupcima na brodu u svezi sigurnosti ili sprečavanja zagađivanja, ili da se takvi postupci ne provode;
16. ukoliko postoji prijava ili osnovana sumnja da se ne poštuju radni uvjeti na brodu prema odredbama posebnog propisa kojim se uređuju načela za utvrđivanje radnog vremena članova posade.
17. ukoliko tablica radnog vremena na brodu nije javno obznanjena.
18. ukoliko postoji osnovana sumnja da se na brodu ne primjenjuju premazi protiv obraštanja u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje nadzor štetnih sustava protiv obrastanja;
19. ukoliko nije provodio mjere upravljanja vodenim balastom ili je ispuštao nečisti vodeni balast iz balastnih tankova, tankova tereta i tankova za zauljene mješavine s tankera za ulje u more, ili je ispuštao balastne vode u zabranjenim područjima RH.
II. Sposobnost člana posade da održava stražu prema zahtjevima posebnog propisa kojim se uređuju uvjeti i način održavanja straže, te obavljanja drugih poslova na trgovačkim brodovima, provjerit će se u sljedećim slučajevima:
1. kada je brod bio uključen u sudar, nasukavanje ili drugu pomorsku nesreću;
2. kada je brod bio osumnjičen za navodno kršenje odredbi o ispuštanju štetnih tvari ili otpadnih voda;
3. kada je brod manevrirao na neuobičajen i nesiguran način, ili se nije pridržavao shema usmjerene i odijeljene plovidbe, usvojene od strane IMO-a, ili sigurne navigacijske prakse i postupaka;
4. kada je brod bio vođen na način koji predstavlja opasnost za osobe, imovinu ili okoliš;
5. kada je svjedodžba o osposobljenosti krivotvorena ili kada nositelj svjedodžbe nije osoba kojoj je svjedodžba originalno izdana;
Bez obzira na postojanje valjane svjedodžbe, prilikom provjere gore navedenih stavki inspektor može zahtjevati da član posade demonstrira zahtjevanu osposobljenost na radnom mjestu. Provjera osposobljenosti može uključivati ocjenu da li se ispunjavaju operativni zahtjevi u svezi održavanja straže i da li član posade u granicama svoje osposobljenosti primjereno reagira u slučaju krizne situacije na brodu.

DODATAK IV.

LISTA BRODSKIH ISPRAVA, ZAPISA I KNJIGA
(iz članka 61. stavka 2. točke a.)

1. Međunarodna svjedodžba o baždarenju (1969.)
2. Svjedodžba o sigurnosti putničkog broda
3. Svjedodžba o sigurnosti konstrukcije teretnog broda
4. Svjedodžba o sigurnosti opreme teretnog broda
5. Svjedodžba o sigurnosti radiouređaja teretnog broda
6. Svjedodžba o oslobađanju (uključujući i popis tereta, gdje se traži)
7. Svjedodžba o sigurnosti teretnog broda
8. Potvrda o usklađenosti s posebnim zahtjevima za brodove koji prevore opasne tvari
9. Posebni popis opasnih tvari ili detaljni plan krcanja
10. Međunarodna svjedodžba o sposobnosti za prijevoz ukapljenih plinova ili svjedodžba o sposobnosti za prijevoz ukapljenih plinova
11. Međunarodna svjedodžba o sposobnosti za prijevoz opasnih kemikalija u rasutom stanju ili svjedodžba o sposobnosti za prijevoz opasnih kemikalija u rasutom stanju
12. Međunarodna svjedodžba o sprečavanju onečišćenja uljem
13. Međunarodna svjedodžba o sprečavanju onečišćenja pri prijevozu štetnih tekućina
14. Međunarodna svjedodžba o teretnoj liniji (1966.)
15. Međunarodna svjedodžba o oslobađanju u svezi teretne linije
16. Knjiga o uljima, Dio I. i Dio II.
17. Brodski plan za slučaj opasnosti zagađivanja uljem (SOPEP)
18. Knjiga tereta
19. Uvjerenje o najmanjem broju članova posade
20. Svjedodžbe izdane u skladu sa STCW konvencijom
21. Zdravstvene svjedodžbe (vidjeti MLC 2006)
22. Tablica rasporeda rada na brodu (MLC 2006 i STCW 78/95)
23. Zapisi o satima rada i odmora pomoraca (MLC 2006)
24. Informacije o stabilitetu
25. Preslik Potvrde o usklađenosti i Potvrda upravljanja sigurnošću izdane sukladno Međunarodnom Kodeksu upravljanja sigurnošću za siguran rad brodova i za sprečavanje zagađivanja (IMO Rezolucija A.741(18) i A.913(22)) (SOLAS, Glava IX)
26. Svjedodžbe o čvrstoći trupa i ugrađenim postrojenjima izdane od klasifikacijskog društva (traže se samo ako brod održava svoju klasu kod klasifikacijskog društva)
27. Mapa izvještaja o pregledu (u slučaju broda za rasuti teret i tankera za ulje)
28. Za RO-RO putničke brodove, informacija o A/A-max odnosu
29. Svjedodžba o sposobnosti broda za krcanje žita u rasutom stanju
30. Svjedodžba o sigurnosti broda posebne namjene
31. Svjedodžba o sigurnosti brzog plovila i Dozvola za rad brzog plovila
32. Svjedodžba o sigurnosti pokretne odobalne bušeće jedinice
33. Za tankere za ulje, zapis o sustavu nadzora i upravljanja ispuštanja ulja za posljednje putovanje u balastu
34. Raspored za uzbunu, protupožarni plan i, za putničke brodove, plan nadzora u slučaju oštećenja
35. Brodski dnevnik sa zapisima o provjerama i vježbama i knjiga izvješća o pregledima i održavanju opreme i uređaja za spašavanje
36. Izvješća prethodnih inspekcija države luke
37. Priručnik za slaganje i pričvršćenje tereta
38. Plan upravljanja smećem i knjiga izvještaja o smeću
39. Sustav potpore zapovjednicima putničkih brodova pri donošenju odluka
40. Plan suradnje sa SAR službama za putničke brodove na redovitim linijama
41. Popis postupkovnih ograničenja za putničke brodove
42. Priručnik za krcanje tereta za brodove za rasuti teret
43. Plan ukrcaja/iskrcaja tereta za brodove za rasuti teret
44. Ugovor o osiguranju ili drugo financijsko jamstvo za slučaj građanske odgovornosti za štetu zbog onečišćenja pogonskim uljem
45. Međunarodna svjedodžba o sigurnosnoj zaštiti (ISSC)
46. Trajni zapis broda (CSR)
47. Međunarodna svjedodžba o sprečavanju zagađivanja zraka
48. Međunarodna svjedodžba o sprečavanju zagađivanja zraka za stroj
49. Međunarodna svjedodžba o sustavu protiv obrastanja
50. Izjava o sustavu protiv obrastanja
51. Plan za upravljanje vodenim balastom
52. Upute za pristup pregledavanim mjestima brodske strukture
53. Svjedodžba o radu pomoraca
54. Deklaracija o zadovoljavanju uvjeta rada pomoraca, dijelovi I. i II
55. Potvrda o usklađenosti (MRV inspekcijski nadzor)

DODATAK V.

PRIMJERI »OČITIH RAZLOGA« ZA PROVOĐENJE DETALJNOG INSPEKCIJSKOG PREGLEDA
(u svezi članka 61. stavka 6.)

A. Očiti razlog za provođenje detaljnog inspekcijskog pregleda postoji naročito u sljedećim slučajevima:
1. kad je riječ o brodu navedenom dijelu 2A i 2B Dodatka I ovog Pravilnika;
2. kada se Knjiga o uljima nije propisno vodila.
3. ukoliko je prilikom pregleda brodskih isprava i svjedodžbi utvrđen nedostatak, neispravnost ili nevaljanost istih;
4. kada je brod na svom putu do luke pretrpio pomorsku nezgodu;
5. ukoliko po inspektorovom općem dojmu i zapažanjima članovi posade ne mogu komunicirati međusobno propisanim radnim jezikom posade
6. ukoliko postoji prijava ili osnovana sumnja da su brodske svjedodžbe dobivene prijevarom ili imalac svjedodžbe nije osoba na koju glasi svjedodžba u izvorniku.
7. ukoliko članovi posade ne pokazuju minimalni stupanj obučenosti sukladno Međunarodnoj konvenciji o standardima za izobrazbu, izdavanje svjedodžbi i držanje straže pomoraca (STCW)1978/95;
8. ukoliko postoje dokazi da rukovanje teretom ili neka radnja bitna za sigurnost plovidbe se ne provodi sukladno zahtjevima sigurnosti, ili u skladu sa smjernicama IMO-a, tj. sadržaj kisika u dobavnom cjevovodu inertnog plina teretnih tankova je iznad najviše propisane razine;
9. ukoliko je zapovjednik tankera propustio napraviti izvještaj o praćenju iskrcaja ulja i kontrolnom sustavu za posljednje putovanje u balastu;
10. ukoliko ne postoji ažurirani raspored uzbune ili članovi posade ne poznaju svoje obveze u slučaju požara ili naloga o napuštanju broda;
11. ukoliko odašiljanje lažne uzbune o pogibelji nije popraćeno propisanim postupkom opoziva;.
12. ukoliko ne postoji bitna oprema i uređaji zahtijevanih međunarodnim konvencijama;
13. ukoliko su na brodu izrazito loši higijenski uvjeti.
14. ukoliko prema inspektorovom općem dojmu i zapažanjima postoje ozbiljna istrošenja ili nedostaci na trupu ili strukturi koji mogu ugrožavati sigurnost konstrukcije broda;
15. ukoliko postoji saznanje ili dokaz da zapovjednik ili posada nije upoznata s osnovnim radnim postupcima na brodu u svezi sa sigurnošću broda ili zaštitom od onečišćenja ili ti radni postupci nisu provedeni;
16. ukoliko postoji prijava ili osnovana sumnja da se ne poštuju radni uvjeti na brodu prema odredbama posebnog propisa kojim se uređuju načela za utvrđivanje radnog vremena članova posade.
17. ukoliko nedostaje tablica rasporeda rada na brodu ili evidencija sati rada i odmora pomoraca.
18. ukoliko postoji osnovana sumnja da se na brodu ne primjenjuju premazi protiv obraštanja u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje nadzor štetnih sustava protiv obrastanja;
19. ukoliko nije provodio mjere upravljanja vodenim balastom ili je ispuštao nečisti vodeni balast iz balastnih tankova, tankova tereta i tankova za zauljene mješavine s tankera za ulje u more, ili je ispuštao balastne vode u zabranjenim područjima Republike Hrvatske.
20. Podnesena je pritužba u kojoj se tvrdi da određeni radni i životni uvjeti na brodu nisu u skladu sa zahtjevima MLC-a 2006.
21. Dokumenti koji se zahtijevaju na temelju MLC-a 2006. Nisu dostupni ili se ne vode ili se vode s krivotvorenim podacima ili dostupni dokumenti ne sadrže podatke koji se zahtijevaju na temelju MLC-a 2006. Ili su nevaljani po drugoj osnovi.
22. Radni i životni uvjeti na brodu nisu u skladu sa zahtjevima MLC-a 2006.
23. Postoji osnovana sumnja da je brod promijenio zastavu u svrhu izbjegavanja poštivanja MLC-a 2006.
B. Očiti razlog za provođenje detaljnog inspekcijskog pregleda u nadzoru sigurnosne zaštite na brodu postoji kada inspektor tijekom osnovnog inspekcijskog pregleda utvrdi da:
1.1. ISSC nije valjana ili je istekla.
1.2. brod ima nižu razinu sigurnosne zaštite nego luka.
1.3. nisu provedene vježbe u vezi sa sigurnosnom zaštitom.
1.4. evidencija posljednjih 10 luka u kojima je brod boravio nije potpuna.
1.5. postoji dokaz ili je po inspektorovom zapažanju utvrđeno da ključni članovi posade ne mogu međusobno komunicirati
1.6. je po inspektorovom općem dojmu i zapažanjima utvrđeno da postoje veliki nedostaci u sustavu sigurnosne zaštite.
1.7. informacije trećih osoba, kao što su izvještaji ili pritužbe ukazuju na probleme u vezi o sigurnosne zaštite.
1.8. brod ima naknadno uzastopno izdanu privremenu međunarodnu svjedodžbu o sigurnosnoj zaštiti broda (ISSC), a prema stručnoj procjeni inspektora, jedan od razloga zašto su brod ili kompanija zahtijevali takvu svjedodžbu je da izbjegnu potpuno usklađivanje s poglavljem XI-2 Konvencije SOLAS 74 i dijelom A Kodeksa ISPS nakon isteka valjanosti prve privremene svjedodžbe. U dijelu A Kodeksa ISPS navedene su okolnosti u kojima se može izdati privremena svjedodžba.
2. Ako se utvrde navedeni očiti razlozi, inspektor odlučuje o naknadnim potrebnim mjerama nadzora uzimajući u obzir razinu sigurnosne zaštite u skladu s pravilom 9. iz poglavlja XI. Konvencije SOLAS 74.

DODATAK VI.

 
SMJERNICE I POSTUPCI ZA NADZOR SIGURNOSTI I SIGURNOSNE ZAŠTITE BRODOVA

Dodatak I. Pariškog memoranduma, »Postupci nadzora države luke«, te sljedeće upute iz Pariškog memoranduma, u najnovijima verzijama:
– Smjernica,51/2018/07 Operacijske kontrole
– Smjernica, 51/2018/12 ECDIS
– Smjernica, 51/2018/10 rev 5 za nadzor odredbi MLC 2006 Konvencije
– Smjernica, 49/2016/14 za nadzor nad odredbama STCW 78/95 Konvencije s izmjenama i dopunama),
– Smjernica, 51/2018/08 Inspekcijski nadzor u vezi sa satima rada/odmora)
– Smjernica, 50/2017/19 za nadzor države luke u vezi sa sigurnosnom zaštitom),
– Smjernica, 43/2010/32rev3 za nadzor države luke za provjeru zapisivača podataka o putovanju (VDR),
– Smjernica, 46/2013/18 za nadzor Dodatka I. MARPOL Konvencije 73/78)
– Smjernica 50/2017/18 za nadzor države luke u vezi s Sustavom upravljanja sigurnošću (ISM Code),
– Smjernica 50/2017/19 za nadzor zahtjeva sigurnosne zaštite (ISPS Code)
– Smjernica 43/2010/21 Nadzor države luke u vezi s nadzorom GMDSS),
– Smjernica 47/2014/06 Postupak mjere odbijanja uplovljavanja
– Smjernica 43/2010/42 Nadzora države luke za ispitivanje tankova balasta i simulaciju kvara glavnog napajanja električnom energijom (test ispada električnog sustava),
– Smjernica 50/2017/12 za nadzor konstrukcije brodova za rasute terete,
– Smjernica 41/2008/07 Kodeks ponašanja inspektora nadzora države luke),
– Smjernica 46/2013/08 Kriteriji za procjenu odgovornosti priznatih organizacija),
– Smjernica 44/2011/15 inspekcijski nadzori u nadzoru države luke radi usklađivanja s Dodatkom VI. Konvencije MARPOL 73/78).
– Smjernica 51/2018/09 inspekcijski nadzori u nadzoru države luke radi usklađivanja s Konvencijom o balastnim vodama
– Smjernica 2011/11REV o vrstama inspekcijskih nadzora
Popis smjernica nije konačan i primjenjuju se Smjernice koje su na snazi.


DODATAK VII.

OPĆA RIZIČNA PODRUČJA PROŠIRENOG INSPEKCIJSKOG PREGLEDA
(u svezi članka 62. stavak 5. i članka 116. stavak 4.)

Prošireni inspekcijski pregled posebno se odnosi na opće stanje ovih rizičnih područja:
– dokumentacija
– stanje konstrukcije
– otpornost na vremenske uvjete
– sustavi za slučaj nužde
– radioveze
– postupci s teretom
– protupožarna zaštita
– alarmni uređaji
– radni i životni uvjeti
– navigacijska oprema
– sredstva za spašavanje
– opasne tvari
– pogonski i pomoćni strojevi
– sprečavanje onečišćenja.
Pored toga, ovisno o praktičnoj izvedbi ili mogućim ograničenjima u pogledu sigurnosti osoba, broda ili luke, prošireni inspekcijski pregled uključuje provjeru specifičnih elemenata rizičnih područja ovisno o vrsti plovila koje se pregledava, kao što je određeno u skladu s člankom 62.stavak 3.

DODATAK VII.A

POSEBNA PODRUČJA ZA PREGLED TIJEKOM OBAVLJANJA PROŠIRENOG INSPEKCIJSKOG PREGLEDA
(u svezi članka 62. stavak 5. i 6., članka 116.
stavak 4.)

A. brodovi općenito
(a) stanje strukture
– stanje trupa i palube;
(b) vodonepropusnost/stanje vodonepropusnosti
– stanje nepropusnosti/vodonepropusna vrata;
– stanje ventilatora, cjevovoda zraka i kućišta;
– stanje palubnih otvora;
(c) sustavi u nuždi
– isklop (black-out) i upućivanje generatora za nuždu;
– provjera rada kaljužne pumpe;
– provjera funkcionalnosti uređaja za zatvaranje/vodonepropusnih vrata;
– provjera rada kormilarskog uređaja, uključujući kormilarskog uređaja za nuždu;
(d) radio komunikacija
– provjera električnog napajanja radijske postaje u nuždi;
– provjera rada radijske postaje, uključujući uređaje za prijem pomorskih sigurnosnih informacija;
– provjera rada GMDSS prijenosnih VHF uređaja;
(e) protupožarna zaštita
– protupožarna vježba, uključujući demonstraciju korištenja vatrogasnih odijela, protupožarne opreme i uređaja;
– provjera rada protupožarne pumpe za nuždu s dvije protupožarne cijevi priključene na glavni požarni cjevovod;
– provjera daljinskog zaustavljanja u nuždi, npr. kotla, ventilacije i pumpi goriva;
– provjera daljinskog zatvaranja ventila (quick closing valves);
– zatvaranje protupožarnih vrata;
– pregled stabilnih sustava za gašenje požara s pripadajućim alarmima;
(f) alarmi
– provjera funkcionalnosti protupožarnog alarma;
(g) uvjeti življenja i rada na brodu
– stanje opreme za privez/sidra i lanci, uključujući pregled temelja palubnih strojeva.
(h) oprema za spašavanje
– pregled soha za spuštanje brodice za spašavanje i opremu spasilačke brodice (u slučaju sumnje da je brodica bila duže neupotrebljavana, brodicu treba spustiti u more i pokrenuti porivni stroj);
– provjera rada uređaja za pročišćavanje zauljenih voda u strojarnici.
B. brodovi za rasuti teret/obo brodovi (ako prevoze rasuti teret)
pored općih stavki iz točke 1. ovog dodatka, sljedeće stavke mogu također obuhvatiti prošireni inspekcijski pregled brodova za rasuti teret:
(a) isprave, zapisi i knjige
provjera da li se na brodu nalaze slijedeće isprave, zapisi i knjige, pregledati ih i utvrditi da su ovjereni od strane države zastave ili klasifikacijskog društva:
– program poboljšanih pregleda (esp) uključuje:
(1) izvješća o pregledima strukture;
(2) izvješća o mjerenju debljina;
(3) izvješća o ocjeni stanja broda;
(4) završni izvještaj procjene stanja trupa, prema imo rezoluciji a.744(18).
– provjera da li je opasan teret ako se prevozio dopušten potvrdom o usklađenosti za prijevoz opasnih tereta;
– provjera da li postoji odobrenje uređaja za mjerenje naprezanja konstrukcije (loading instrument)
(b) stanje strukture
– provjera mogućih napuknuća ili lokalne korozije poprečnih pregrada skladišta i pražnica;
– balastni tankovi: barem jedan od balastnih tankova u području tereta mora biti pregledan kroz provlaku/palubni pristup, a u tank se ulazi ako inspektor otkrije očite razloge za naknadni pregled;
– provjera mogućeg oštećenja, deformacija i/ili korozije poklopaca skladišta tereta;
– provjera pristupa u skladišta tereta;
C. tankeri za prijevoz ukapljenog plina i kemikalija
pored općih stavki iz točke A. ovog dodatka stavke za prošireni pregled tankera za prijevoz ukapljenog plina i kemikalija mogu također obuhvatiti:
(a) isprave, zapisi i knjige
– provjera da li je teret koji se prevozi uvršten u međunarodnu svjedodžbu o sposobnosti ili u svjedodžbu o sposobnosti za prijevoz kemikalija u razlivenom stanju ili za prijevoz ukapljenih plinova, kako je primjenjivo;
(b) manipulacija teretom
– kontrola alarma, te kontrola tankova tereta i sigurnosnih uređaja u odnosu na nivo, tlak i temperaturu;
– sredstva za provjeru kisika i eksplozimetar, te njihova umjeravanja; raspoloživost opreme za otkrivanje kemikalija (mjehovi) s prikladnim brojem cjevčica za otkrivanje plinova za određeni teret koji se prevozi;
– provjeriti tuševe na palubi tankera koji prevozi kemikalije;
(c) protupožarna zaštita
– provjera stabilnih protupožarnih uređaja na palubi za pjenu, prah ili drugo sredstvo kojeg zahtijeva teret koji se prevozi.
(d) uvjeti rada i boravka
– provjeriti da li kompleti za bijeg u nuždi iz kabina, koji pružaju prikladnu zaštitu očiju i dišnih organa, postoje za svaku osobu na brodu (ako se to zahtijeva u odnosu na popis tereta uz međunarodnu svjedodžbu ili svjedodžbu o sposobnosti broda za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju, odnosno ukapljenih plinova u razlivenom stanju, kako je primjenjivo);
D. brodovi za opći teret, kontejnerski brodovi, brodovi za rashlađeni tereta, brodovi tvornice, brodovi za teške terete, brodovi za opskrbu (offshore), brodovi posebne namjene, pokretni odobalni objekti (modu), brodovi za skladištenje preradu i prekrcaj (fpso), druge vrste
pored općih stavki iz točke A. ovog dodatka stavke za prošireni pregled brodova iz točke D.mogu također obuhvatiti:
(a) vodonepropusnost/stanje vodonepropusnosti
– provjera mogućeg oštećenja, deformacija i/ili korozije poklopaca skladišta tereta;
– provjera pristupa u skladišta tereta/tankova;
(b) manipulacija teretom
– provjera opreme za ukrcaj/iskrcaj tereta
– provjera opreme za osiguranja tereta i brodskih zaliha od pomicanja.
E. tankeri za ulje/obo brodovi (kad su certificirani kao tankeri za ulje)
pored općih stavki iz točke A. ovog dodatka stavke za prošireni pregled tankera zaulje mogu također obuhvatiti:
(a) isprave, zapisi i knjige
provjera da li su na brodu nalaze sljedeće isprave, zapisi i knjige, pregledati ih i utvrditi jesu li ovjereni od strane države zastave ili klasifikacijskog društva:
– program poboljšanih pregleda (esp) uključuje:
(1) izvješća o pregledima strukture;
(2) izvješća o mjerenju debljina;
(3) izvješća o ocjeni stanja broda;
(4) završni izvještaj procjene stanja trupa, prema imo rezoluciji a.744(18).
– provjera potvrde kojom se dokazuje valjanost pjene za palubni protupožarni sistem;
(b) stanje strukture
– balastni tankovi: barem jedan od balastnih tankova u području tereta mora biti pregledan kroz provlaku/palubni pristup, a u tank se ulazi ako inspektor otkrije očite razloge za naknadni pregled;
(c) protupožarna zaštita
– provjera stabilnog protupožarnog sustava za gašenje pjenom na palubi;
– kontrola tlaka inertnog plina i sadržaja kisika u inertnom plinu;
– protupožarna sredstva općenito;
– pregled požarnih zaklopki strojarnice, prostora sisaljki i nastambi.
F. brzi putnički brodovi (hsc), putnički brodovi, ro-ro putnički brodovi pored općih stavki iz točke A. ovog dodatka stavke za prošireni pregled brodova iz točke F. mogu također obuhvatiti:
(a) isprave, zapisi i knjige
– postojanje dokumentirane evidencije o uvježbavanju posade za:
(1) upravljanje skupinama ljudi u izvanrednim okolnostima;
(2) osposobljenost za rad s opremom i osobnim zaduženjima u situacijama za nuždu;
(3) pružanje izravne pomoći putnicima u prostoru za putnike, posebno starijim i invalidnim osobama u situacijama za nuždu;
(4) upravljanje ljudima u kriznim situacijama;
(b) vodonepropusnost/stanje vodonepropusnosti watertight/weathertight
– provjera vodonepropusnosti vrata na pramcu i krmi, ako postoje;
– provjera pravilnog zatvaranja vodonepropusnih vrata na pregradi, preko daljinskih i lokalnih uređaja.
(c) sustavi u nuždi
– provjeriti da li su ključni članovi posade upoznati s planovima u slučaju oštećenja.
(d) manipulacija teretom
– provjera opreme, ako postoji, za osiguranja tereta i brodskih zaliha od pomicanja;
(e) protu-požarna zaštita
– provjera daljinskog i lokalnog zatvaranja protu-požarnih zaklopki;
– provjera pravilnog zatvaranja protupožarnih vrata;
– protupožarna vježba gdje se, kao minimum, svi kompleti vatrogasne opreme moraju pokazati, i u kojoj treba sudjelovati dio bijelog osoblja;
(f) alarmi
– provjera razglasnog sustava;
– provjera uređaja za otkrivanje požara i alarmnog sustava;
(g) oprema za spašavanje
– vježba napuštanja broda koja uključuje spuštanje brodice za spašavanje i spasilačke brodice;
ako se smatra primjerenim, pregled se može nastaviti za vrijeme plovidbe iz luke u luku države članice memoranduma, uz pristanak zapovjednika broda ili kompanije. inspektori ne smiju ometati radnje na brodu niti smiju dovesti do situacije koja bi prema zapovjednikovoj procjeni mogla ugroziti sigurnost putnika, posade i broda.
G. ro-ro teretni brodovi
pored općih stavki iz točke A. ovog dodatka stavke za prošireni pregled ro-ro teretnih brodova mogu također obuhvatiti:
(a) vodonepropusnost/stanje vodonepropusnosti watertight/weathertight
– provjera vodonepropusnosti vrata na pramcu i krmi;
(b) manipulacija teretom
– provjera opreme za osiguranja tereta i brodskih zaliha od pomicanja.
H. brodovi koji prevoze opasne terete u upakiranom stanju
pored općih stavki iz točke A. ovog dodatka stavke za prošireni pregled brodova koji prevoze opasne tvari u upakiranom stanju mogu također obuhvatiti:
– potvrda o sposobnosti za prijevoz upakiranog opasnog tereta;
2. dokumente izdane na temelju imdg-kodeksa s dodacima, ems-a, mfag-a;
3. pakiranje opasnih tvari;
4. označavanje opasnih tvari;
5. slaganje opasnih tvari.

DODATAK VIII.

ZABRANA UPLOVLJENJA U LUKE I NA SIDRIŠTA
(u svezi članka 65.)

1. Ako su ispunjeni uvjeti navedeni u članku 65. Odjel za inspekcijske poslove nadležne Lučke kapetanije u kojoj je brod zadržan treći put obavještava zapovjednika broda pisanim putem da će se izdati mjera o zabrani uplovljavanja koja počinje važiti odmah nakon što brod isplovi iz luke. Nalog o mjeri zabrane uplovljavanja primjenjuje se odmah nakon što brod isplovi iz luke nakon otklanjanja nedostataka koji su uzrokovali zabranu plovidbe.
2. Nadležno tijelo dostavlja presliku mjere o zabrani uplovljavanja upravi države zastave, priznatoj organizaciji, drugim državama članicama Pariškog memoranduma, Komisiji i Tajništvu Pariškog memoranduma. Nadležno tijelo je dužno bez odlaganja ažurirati bazu podataka inspekcijskih pregleda Komisije s podacima o zabrani uplovljavanja.
3. Za ukidanje mjere zabrane uplovljavanja, vlasnik ili kompanija moraju uputiti službeni zahtjev nadležnom tijelu države članice koja je izdala nalog o zabrani uplovljavanja. Uz taj zahtjev treba priložiti dokument koji je izdala uprava države zastave nakon pregleda broda od strane inspektora ovlaštenog od uprave države zastave, kojim se dokazuje da brod u potpunosti ispunjava važeće zahtjeve konvencija. Uprava države zastave nadležnom tijelu dostavlja izvješće da je na brodu obavljen pregled.
4. Zahtjevu za ukidanje mjere o zabrani uplovljavanja treba, prema potrebi, prilaže se dokument klasifikacijskog društva koje je izdalo statutarne svjedodžbe brodu nakon pregleda inspektora klasifikacijskog društva, koji dokazuje da je brod u skladu s klasifikacijskim zahtjevima to društvo propisuje. Klasifikacijsko društvo nadležnom tijelu dostavlja dokaz da je na brodu obavljen pregled.
5. Mjera zabrane uplovljavanja može se ukinuti tek nakon što je proteklo razdoblje iz članka 65. ovog Pravilnika i nakon ponovnog inspekcijskog pregleda broda u dogovorenoj luci.
Ako se dogovorena luka nalazi u državi članici, nadležno tijelo te države može, na zahtjev nadležnog tijela koje je izdalo nalog o zabrani uplovljavanja, dopustiti brodu da uplovi u dogovorenu luku da bi obavilo ponovni inspekcijski pregled. U tom slučaju, u luci se ne smiju obavljati nikakvi postupci s teretom sve dok se ne ukine mjera zabrane uplovljavanja.
6. Ako se zabrana plovidbe koja je imala za posljedicu izdavanje mjere o zabrani uplovljavanja odnosilo na nedostatke u konstrukciji broda, Ministarstvo koje je izdalo nalog o zabrani uplovljavanja može zahtijevati da neki prostori, uključujući prostore za teret i tankove, budu dostupni za pregled tijekom ponovnog inspekcijskog pregleda.
7. Ponovni inspekcijski pregled obavlja u načelu odjel inspekcijskih poslova nadležne Lučke kapetanije Ministarstva koje je izdala mjeru o zabrani uplovljavanja ili nadležno tijelo luke odredišta uz suglasnost Ministarstva Nadležno tijelo može zahtijevati da se ponovni inspekcijski pregled mora najaviti do 14 dana unaprijed. Toj državi članici treba dostaviti zadovoljavajući dokaz da brod u potpunosti ispunjava važeće zahtjeve konvencija.
8. Naknadni inspekcijski pregled sastoji se od proširenog inspekcijskog pregleda koji mora obuhvatiti najmanje odgovarajuće elemente iz Dodataka VIIovog Pravilnika.
9. Sve troškove ovog proširenog inspekcijskog pregleda snosi vlasnik ili kompanija.
10. Ako rezultati proširenog inspekcijskog pregleda zadovoljavaju zahtjeve države članice u skladu s Dodatkom VII., mjera o zabrani uplovljavanja mora se ukinuti, a kompanija broda mora o tome biti pismeno obaviještena.
11. Nadležno tijelo o svojoj odluci pismeno obavještava i upravu države zastave, dotično klasifikacijsko društvo, druge države članice Memoranduma, Komisiju i Tajništvo Pariškog memoranduma. Nadležno tijelo je dužno bez odlaganja ažurirati bazu podataka inspekcijskih pregleda Komisije s podacima o ukidanju naloga o zabrani uplovljavanja.
12. Podaci o brodovima kojima je zabranjeno uplovljavanje u luke na području Pariškog memoranduma moraju biti dostupni u bazi podataka inspekcijskih pregleda Komisije i objavljeni u skladu s odredbama iz članka 76. i Dodataka XIII.

DODATAK IX.

ZAPISNIK O INSPEKCIJSKOM PREGLEDU
(u svezi članka 68.)

Zapisnik o inspekcijskom pregledu mora sadržavati najmanje ove elemente:
1. Općenito
1. Nadležno tijelo koje je sastavilo izvještaj
2. Datum i mjesto inspekcijskog pregleda
3. Ime pregledanog broda
4. Zastava
5. Vrsta broda (kao što je navedeno u Svjedodžbi o upravljanju sigurnošću)
6. Identifikacijski broj IMO
7. Pozivni znak
8. Bruto tonaža (BT)
9. Nosivost (prema potrebi)
10. Godina gradnje određena na temelju datuma navedenog u svjedodžbama o sigurnosti broda
11. Klasifikacijsko društvo ili klasifikacijska društva te, prema potrebi, svaka druga organizacija koja je tom brodu izdala klasifikacijske svjedodžbe
12. Priznata organizacija ili priznate organizacije i/ili svaka druga stranka koja je tom brodu izdala svjedodžbe u ime države zastave, u skladu s važećim konvencijama
13. Ime i adresa kompanije ili brodara
14. Ime i adresa zakupca odgovornog za izbor broda i vrstu zakupa u slučaju brodova koji prevoze terete u razlivenom ili rasutom stanju
15. Konačni datum sastavljanja izvještaja o inspekcijskom pregledu
16. Naznaka o mogućem objavljivanju detaljnih podataka o inspekcijskom pregledu ili zabrani plovidbe
II. Podaci o inspekcijskom pregledu
1. Svjedodžbe izdane na temelju odgovarajućih konvencija, tijelo ili organizacija koja je izdala dotičnu svjedodžbu ili svjedodžbe, uključujući datum izdavanja i isteka valjanosti
2. Dijelovi ili elementi broda koji su pregledani (u slučaju detaljnog ili proširenog inspekcijskog pregleda)
3. Luka i datum posljednjeg međupregleda ili godišnjeg ili obnovnog pregleda, te ime organizacije koja je obavila pregled
4. Vrsta inspekcijskog pregleda (inspekcijski pregled, detaljni inspekcijski pregled, prošireni inspekcijski pregled)
5. Vrsta nedostataka
6. Poduzete mjere.
III. Dodatni podaci u slučaju zabrane plovidbe
1. Datum izdavanja rješenja o zabrani plovidbe
2. Datum ukidanja rješenja o zabrani plovidbe
3. Vrsta nedostataka koji su razlog za odluku o zabrani plovidbe (ako je potrebno, pozive na konvencije)
4. Naznaka, prema potrebi, o tome jesu li priznata organizacija ili neko drugo privatno tijelo koje je obavilo pregled odgovorni u vezi s nedostacima koji su pojedinačno ili zajedno doveli do zabrane plovidbe
5. Poduzete mjere.

DODATAK IX.a (u svezi članka 120.a st.1)

Zapisnik o inspekcijskom pregledu mora sadržavati najmanje ove elemente:
Obrazac A
1. Vrsta pregleda
2. Nadležno tijelo koje je sastavilo izvještaj
3. Drugo tijelo koje sudjelovalo u pregledu
4. Ime pregledanog broda
5. Zastava
6. Vrsta broda (kao što je navedeno u Svjedodžbi o upravljanju sigurnošću)
7. Pozivni znak
8. Identifikacijski broj IMO
9. Bruto tonaža (BT)
10. Godina gradnje određena na temelju datuma navedenog u svjedodžbama o sigurnosti broda
11. Konačni datum sastavljanja izvještaja o inspekcijskom pregledu
12. Mjesto pregleda
13. Klasifikacijsko društvo ili klasifikacijska društva te, prema potrebi, svaka druga organizacija koja je tom brodu izdala klasifikacijske svjedodžbe
14. Datum obustave operacije
15. Datum izdavanja obavijesti o zaustavljanju
16. Ime i adresa kompanije ili brodara
17. Ime i potpis nadležne osobe koja potvrđuje točnost podataka iz točke 18.
18. Ruta plovidbe
19. Provjere u svezi s kompanijom (početni posebni pregled ili nenajavljeni pregled)
20. Svjedodžbe izdane na temelju odgovarajućih konvencija, tijelo ili organizacija koja je izdala dotičnu svjedodžbu ili svjedodžbe, uključujući datum izdavanja i isteka valjanosti
21. Luka i datum posljednjeg međupregleda ili godišnjeg pregleda, te ime organizacije koja je obavila pregled
22. Da li ima nedostataka
23. Da li je brod zaustavljen
24. Da li su poduzete mjere otklanjanja nedostataka
25. Naznaka, prema potrebi, o tome jesu li priznata organizacija ili neko drugo privatno tijelo koje je obavilo pregled odgovorni u vezi s nedostacima koji su pojedinačno ili zajedno doveli do zabrane plovidbe
26. Kontakt podaci nadležnog ureda
27. Imena i potpisi inspektora koji su sudjelovali u inspekcijskom nadzoru
Obrazac B
1. Ime pregledanog broda
2. Identifikacijski broj IMO
3. Konačni datum sastavljanja izvještaja o inspekcijskom pregledu
4. Mjesto inspekcijskog pregleda
5. Šifra nedostatka
6. Opis nedostatka
7. Poziv na konvenciju 98/18
8. Šifra poduzete mjere
9. Izvanredni nedostaci (jesu li otklonjeni, datum inspekcije, vrsta nedostatka, opis nedostatka, poziv na konvenciju, dodatni komentar, odgovornost priznate organizacije, komentar na izvještaj o pregledu)
10. Imena i potpisi inspektora koji su sudjelovali u inspekcijskom nadzoru.

DODATAK X.

MJERILA ZA ZABRANU ISPLOVLJENJA BRODA
(u svezi članka 66. stavka 3.)

UVOD

Prije određivanja jesu li nedostaci utvrđeni inspekcijskim pregledom razlog za zabranu plovidbe broda, inspektor mora primijeniti kriterije navedene u daljnjem tekstu u točkama 1. i 2.
U točki 3. navedeni su primjeri nedostataka koji sami po sebi mogu biti razlog za zabranu plovidbe broda (vidi članak 66. stavak 4.).
Ako je razlog zabranu plovidbe rezultat slučajnog oštećenja nastalog za vrijeme plovidbe broda prema luci, ne izdaje se nalog o zadržavanju pod uvjetom:
(a) da su se poštivale odredbe iz pravila I/11(c) Konvencije SOLAS 74 u vezi s obavještavanjem uprave države zastave, imenovanog inspektora ili priznate organizacije odgovorne za izdavanje odgovarajuće svjedodžbe;
(b) da su prije uplovljavanja u luku, zapovjednik ili vlasnik broda dostavili odjelu za inspekcijske poslove nadležne Lučke kapetanije podatke o okolnostima nesreće i pretrpljenoj šteti te podatke o predviđenom obavještavanju uprave države zastave;
(c) da su na brodu poduzete mjere za otklanjanje nedostataka, prihvatljive za Inspektora; i
(d) da je odjel za inspekcijske poslove nadležne Lučke kapetanije provjerio, nakon obavijesti o provedenim mjerama, jesu li otklonjeni nedostaci koji su očito ugrožavali sigurnost, zdravlje ili okoliš.
1. Glavni kriteriji
Prilikom stručne procjene o tome treba li zaustaviti brod ili ne, inspektor mora primijeniti ove kriterije:
Određivanje vremena:
Brodovi koji predstavljaju opasnost za nastavak plovidbe, moraju biti zaustavljeni nakon prvog inspekcijskog pregleda bez obzira na to koliko će vremena brod ostati u luci.
Kriterij:
Brod mora biti zaustavljen ako su nedostaci na brodu tako veliki da se inspektor mora vratiti na brod kako bi se uvjerio jesu li ti nedostaci otklonjeni prije isplovljenja broda.
Potreba da se inspektor vrati na brod ukazuje na težinu nedostataka. Međutim, to ne nalaže takvu obvezu u svakom slučaju. To znači da inspektor mora na bilo koji način, po mogućnosti ponovnim obilaskom, provjeriti jesu li nedostaci otklonjeni prije isplovljenja.
2. Primjena glavnih kriterija
Prilikom procjene o tome jesu li utvrđeni nedostaci na brodu dovoljno ozbiljni da mogu biti razlog za zabranu plovidbe broda, inspektor mora procijeniti:
1. ima li brod odgovarajuće valjane isprave;
2. ima li brod posadu u skladu s dokumentom o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu.
Za vrijeme inspekcijskog pregleda inspektor mora procijeniti jesu li brod i/ili posada sposobni:
3. sigurno ploviti tijekom cijelog sljedećeg putovanja;
4. sigurno postupati s teretom, prevoziti teret i nadgledati stanje tereta tijekom cijelog sljedećeg putovanja;
5. sigurno upravljati strojarnicom tijekom cijelog sljedećeg putovanja;
6. održavati odgovarajući pogon i kormilarenje tijekom cijelog sljedećeg putovanja;
7. učinkovito ugasiti požar u bilo kojem dijelu broda tijekom sljedećeg putovanja;
8. brzo i sigurno napustiti brod te po potrebi izvesti spašavanje tijekom sljedećeg putovanja;
9. sprečavati onečišćenje okoliša tijekom cijelog sljedećeg putovanja;
10. održavati odgovarajući stabilitet tijekom cijelog sljedećeg putovanja;
11. održavati odgovarajuću vodonepropusnost tijekom cijelog sljedećeg putovanja;
12. održavati vezu u slučaju opasnosti, ako je potrebno, tijekom sljedećeg putovanja;
13. osigurati sigurne i zdrave uvjete na brodu tijekom cijelog sljedećeg putovanja;
14. osigurati što više informacija u slučaju nesreće.
Ako je odgovor na bilo koju od navedenih procjena negativan, uzimajući u obzir sve utvrđene nedostatke, potrebno je ozbiljno razmotriti mjeru zabrane plovidbe broda. Kombinacija manjih nedostataka također može biti razlog za zabranu plovidbe broda.
3. Radi lakšeg korištenja navedenih smjernica za inspektore, slijedi popis nedostataka koji se smatraju toliko ozbiljnima da mogu biti razlog za zabranu plovidbe broda, a razvrstani su prema odgovarajućim konvencijama i/ili kodeksima. Taj popis nije potpun.
3.1. Općenito
Nedostatak valjanih isprava, zapisa i knjiga propisanih odgovarajućim pravnim aktima. Međutim, brodovi koji plove pod zastavom država koje nisu potpisnice odgovarajuće konvencije ili nisu provele neke druge odgovarajuće pravne akte, nemaju pravo imati svjedodžbe predviđene Konvencijom ili drugim odgovarajućim pravnim aktima. Zato nedostatak potrebnih svjedodžbi sam po sebi ne bi trebao biti razlog za zaustavljanje tih brodova; međutim, primjenom klauzule »bez povoljnijih uvjeta« zahtijeva se da brod u osnovi ispunjava odredbe prije isplovljenja.
3.2. Područja prema SOLAS 74
1. Neispravan rad porivnih i drugih bitnih strojeva te električnih instalacija.
2. Nedovoljna čistoća strojarnice, prevelika količina mješavine zauljenih voda u kaljužama, izolacija cijevi, uključujući ispušne cijevi u strojarnici, onečišćena uljem, neispravan rad kaljužnih pumpnih uređaja.
3. Neispravan rad generatora za slučaj nužde, rasvjete, akumulatora i sklopki.
4. Neispravan rad glavnog i pomoćnog kormilarskog uređaja.
5. Nedostatak, nedovoljan kapacitet ili vrlo loše stanje osobnih sredstava za spašavanje, plovila za preživljavanje i uređaja za spuštanje.
6. Nedostatak, neusklađenost ili vrlo loše stanje sustava za otkrivanje požara, protupožarnog alarma, opreme za gašenje požara, stabilnih uređaja za gašenje požara, ventilacijskih ventila, protupožarnih zaklopki, naprava za brzo zatvaranje, toliko da ne mogu ispunjavati svoju namjenu.
7. Nedostatak, vrlo loše stanje ili neispravan rad protupožarne zaštite na prostoru teretne palube na tankerima.
8. Nedostatak, neusklađenost ili oštećenost svjetala, oznaka ili zvučnih signala.
9. Nedostatak ili neispravan rad radioopreme za opasnost i sigurnost.
10. Nedostatak ili neispravan rad navigacijske opreme, uzimajući u obzir odredbe iz pravila V/16.2 Konvencije SOLAS 74.
11. Nedostatak ispravljenih pomorskih navigacijskih karata i/ili svih drugih odgovarajućih navigacijskih publikacija potrebnih za planirano putovanje, uzimajući u obzir da se pomorske karte mogu zamijeniti tipno odobrenim sustavom za prikaz elektroničkih pomorskih karata i pridruženih podataka (ECDIS), koji se temelji na službenim podacima.
12. Nedostatak neiskreće ispušne ventilacije u pumpnim stanicama za teret.
13. Velike nepravilnosti u pogledu radnih zahtjeva, kao što je navedeno u odjeljku 5.5. Dodataka I. Pariškog memoranduma.
14. Broj, sastav ili svjedodžbe posade nisu u skladu s dokumentom o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu.
15. Neprovođenje programa proširenih pregleda u skladu s pravilom 2. iz poglavlja XI. Konvencije SOLAS 74.
3.3. Područja prema Kodeksu IBC
1. Prijevoz tvari koja nije navedena u Svjedodžbi o sposobnosti ili nepotpuni podaci o teretu.
2. Nedostatak ili oštećenje visokotlačnih sigurnosnih naprava.
3. Električne instalacije same po sebi nisu sigurne ili ne odgovaraju zahtjevima iz kodeksa.
4. Izvori zapaljenja na opasnim mjestima.
5. Kršenje posebnih odredaba.
6. Prekoračenje najveće dopuštene količine tereta po tanku.
7. Nedovoljna toplinska zaštita osjetljivih proizvoda.
3.4. Područja prema Kodeksu IGC
1. Prijevoz tvari koja nije navedena u Svjedodžbi o sposobnosti ili nepotpuni podaci o teretu.
2. Nedostaju naprave za zatvaranje u prostorijama nastambi ili službenim prostorijama.
3. Pregrada nije plinonepropusna.
4. Neispravne zračne brane.
5. Nedostaju ili su neispravni ventili za brzo zatvaranje.
6. Nedostaju ili su neispravni sigurnosni ventili.
7. Električne instalacije same po sebi nisu sigurne ili ne odgovaraju zahtjevima iz kodeksa.
8. Ne rade ventilatori u prostorima tereta.
9. Ne rade tlačni alarmi u teretnim tankovima.
10. Neispravan uređaj za otkrivanje plina i/ili uređaj za otkrivanje otrovnog plina.
11. Prijevoz tvari koje treba zabraniti, bez valjane potvrde o zabrani.
3.5. Područja prema LL 66
1. Velike oštećene ili korodirane ili udubljene površine na oplati i pripadajućim ukrepama na palubi i trupu, koje utječu na sposobnost broda za plovidbu ili na izdržljivost lokalnih opterećenja, ako nisu obavljeni privremeni popravci radi plovidbe do luke u kojoj će se obaviti trajni popravci.
2. Utvrđen nedovoljan stabilitet.
3. Nedostatak odgovarajućih i pouzdanih informacija u propisanom obliku koje brzo i jednostavno omogućuju zapovjedniku da organizira ukrcaj i balastiranje broda tako da se održi sigurna stabilnost u svim fazama i u različitim uvjetima plovidbe, te da se izbjegne pojava svih neprihvatljivih opterećenja brodske konstrukcije.
4. Nedostatak, znatno oštećenje ili neispravnost naprava za zatvaranje, uređaja za zatvaranje grotala te vodonepropusnih vrata.
5. Prekrcanost.
6. Nedostaju oznake gaza ili su nečitljive.
3.6. Područja prema MARPOL 73/78, Prilog I.
1. Nedostatak, znatno oštećenje ili neispravan rad opreme za filtriranje zauljenih voda, sustava za nadzor i kontrolu ispuštanja ulja ili alarmnog uređaja 15 ppm.
2. Preostali kapacitet tanka za zauljene mješavine i/ili tanka za uljne ostatke nije dovoljan za planirano putovanje.
3. Nema knjige o uljima.
4. Ugrađen nedopušteni obilazni(bypass) izljev.
5. Dokumentacija s izvještajem o pregledu nedostaje ili nije u skladu s pravilom 13G(3)(b) MARPOL 73/78.
3.7. Područja prema MARPOL 73/78, Prilog II.
1. Nedostaje priručnik P&A.
2. Teret nije kategoriziran.
3. Nedostaje knjiga o teretu.
4. Prijevoz uljevitih tvari bez ispunjavanja zahtjeva ili bez odgovarajuće izmijenjene i dopunjene svjedodžbe.
5. Ugrađen nedopušteni obilazni (bypass) izljev.
3.8. Područja prema MARPOL 73/78, Prilog V.
1. Nedostaje plan upravljanja smećem.
2. Nedostaje knjiga o smeću.
3. Osoblje na brodu nije upoznato sa zahtjevima o odlaganju/izbacivanju iz plana upravljanja smećem.
3.9. Područja prema STCW 78/95 i Pravilniku o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca
1. Pomorcima nedostaje svjedodžba, odgovarajuća svjedodžba, valjana dozvola ili ne mogu dokazati na temelju isprava da su upravi države zastave podnijeli zahtjev za ovlaštenje.
2. Dokaz da je svjedodžba dobivena prijevarom ili da vlasnik svjedodžbe nije osoba kojoj je svjedodžba prvotno izdana.
3. Nisu ispunjeni važeći zahtjevi uprave države zastave u vezi s najmanjim brojem članova posade za sigurnu plovidbu.
4. Organizacija palubne straže i straže u stroju nije u skladu sa zahtjevima koje je za brod odredila uprava države zastave.
5. U straži nedostaje osoba osposobljena za upravljanje opremom bitnom za sigurnost plovidbe, sigurnost radioveze ili za sprečavanje onečišćenja mora.
6. Nedostaje dokaz stručne osposobljenosti za zaduženja pomoraca u pogledu sigurnosti broda i sprečavanja onečišćenja.
7. Za prvu stražu na početku putovanja i za sljedeće smjene straže, nije moguće osigurati osobe dovoljno odmorne i općenito sposobne za rad.
3.10. Područja prema MLC-u 2006.
1. Nedovoljno hrane za plovidbu do sljedeće luke.
2. Nedovoljno pitke vode za plovidbu do sljedeće luke.
3. Izrazito nehigijenski uvjeti na brodu.
4. Nema grijanja u prostorijama nastambi na brodu koji plovi u područjima s vrlo niskim temperaturama.
5. Slaba ventilacija u prostorijama nastambi na brodu.
6. Prolazi/nastambe zakrčeni smećem, opremom ili teretom ili drugi opasni uvjeti u prolazima/nastambama.
7. Jasni dokazi da su osoblju na straži i drugom osoblju zaduženom za prvu stražu i sljedeće smjene, smanjene sposobnosti zbog umora.
8. Uvjeti na brodu očito ugrožavaju sigurnost, zdravlje ili zaštitu pomoraca.
9. Nedostatak predstavlja ozbiljno ili opetovano kršenje zahtjeva MLC-a 2006. (uključujući prava pomoraca) koji se odnose na radne i životne uvjete pomoraca na brodu, kako je utvrđeno u svjedodžbi o radu pomoraca i deklaraciji o zadovoljavanju uvjeta rada pomoraca broda.
3.11. Slučajevi koji ne moraju biti razlog zadržavanja broda, ali u kojima se npr. moraju privremeno obustaviti postupci s teretom.
Neispravan rad (ili održavanje) sustava inertnog plina, opreme ili strojeva povezanih s teretom smatra se dovoljnim razlogom za zaustavljanje postupaka s teretom

DODATAK XI.

ISKAZNICA
(u svezi članka 11. stavak 3.)

1. Iskaznica inspektora i ovlaštenje za obavljanje određenih inspekcijskih poslova sadrži najmanje sljedeće obvezne podatke:
– naziv tijela koje je izdalo iskaznicu
– ime i prezime inspektora/ovlaštenog djelatnika
– fotografiju inspektora/ovlaštenog djelatnika ne stariju od šest mjeseci
– potpis inspektora/ovlaštenog djelatnika
– izjavu da je inspektor/ovlašteni djelatnik ovlašten obavljati inspekcijske preglede sukladno ovom Pravilniku i drugim propisima kojima je uređeno obavljanje poslova inspekcije sigurnosti plovidbe.
2. Oblik značke:
Značka je okružena hrvatskim pleterom u zlatnoj boji.
U središtu značke, na poniklenoj podlozi (prikaz valova) smješteni su pozlaćeni upravni simboli pomorske uprave – dva ukrižana sidra i grb Republike Hrvatske, koji je izveden u crvenom i bijelom emajlu.
Na poniklenoj lenti koja uokviruje polje značke i djelomično pokriva pleter ispisan je tekst u plavom emajlu: Republika Hrvatska, Inspekcija sigurnosti plovidbe, Republic of Croatia i Maritime Safety Inspection.
Ispod sidara nalazi se ponikleno polje u kojem je plavim emajlom ispisan troznamenkasti broj.
Na poleđini značke nalazi se lisnata opruga od perne bronce.

3. Izgled značke prikazan je na sljedećoj slici:


DODATAK XII.

FUNKCIJE THETIS BAZE PODATAKA
(u svezi članka 72.)

1. Baza podataka inspekcijskih pregleda Komisije:
– sadrži podatke o inspekcijskim pregledima Republike Hrvatske kao članica Pariškog memoranduma,
– pruža podatke o rizičnom profilu broda i o brodovima koji ispunjavaju uvjete za inspekcijski pregled,
– izračunava obveze Republike Hrvatske kao članica Pariškog memoranduma u pogledu inspekcijskih pregleda,
– sadrži bijelu, sivu i crnu listu država zastave, iz članka 77.,
– pruža podatke o rezultatima kompanija,
– određuje elemente rizičnih područja koje treba provjeriti prilikom svakog inspekcijskog pregleda
– uvezana je s informacijskim sustavom Equasis.

DODATAK XIII.

OBJAVA INFORMACIJA O ZABRANI ISPLOVLJENJA I INSPEKCIJSKIM PREGLEDIMA U LUKAMA I SIDRIŠTIMA
(u svezi članka 76.)

I. Informacija objavljena mora sadržavati sljedeće:
– ime broda;
– IMO broj;
– vrstu broda;
– bruto tonažu (BT);
– godinu gradnje kako je utvrđeno na temelju datuma navedenog u brodskim svjedodžbama o sigurnosti;
– ime i adresa vlasnika ili kompanije broda;
– u slučaju kada brodovi prevoze tekuće ili krute terete u razlivenom/rasutom stanju, ime i adresu unajmitelja odgovornog za odabir broda i vrstu ugovora o najmu;
– zastavu broda;
– klasifikacijsko društvo ili klasifikacijska društva, kada je primjenjivo, koje(a) je/su izdalo(a) svjedodžbu o klasi, ako postoji;
– klasifikacijsko društvo ili klasifikacijska društva i/ili neka druga strana koja je/su izdala svjedodžbe brodu u ime države zastave, sukladno primjenjivim međunarodnim konvencijama, navodeći naziv izdanih svjedodžbi;
– luku i datum posljednjeg proširenog inspekcijskog pregleda navodeći, kada je primjereno, je li izrečena mjera zabrane isplovljenja;
– luku i datum posljednjeg specijalnog pregleda i naziv organizacije koja je obavila pregled;
– broj zabrana isplovljenja tijekom prethodna 24 mjeseca;
– državu i luku zaustavljanja;
– datum ukidanja zabrane isplovljenja;
– trajanje zabrane isplovljenja, u danima;
– broj utvrđenih nedostataka i razloga za zaustavljanje, navedeni jasno i nedvosmisleno;
– opis poduzetih mjera od strane nadležnih vlasti i, kada je primjenjivo, od strane klasifikacijskog društva nakon zabrane isplovljenja;
– ako je brodu određena mjera odbijanja uplovljenja u luke Memoranduma, razlog za izrečenu mjeru, na jasan i nedvosmislen način;
– napomenu, kada je primjenjivo, je li klasifikacijsko društvo ili drugo privatno tijelo koje je obavilo pregled odgovorno za nedostatke koji su, sami ili u kombinaciji, doveli do zaustavljanja broda;
– opis poduzetih mjera u slučaju kada je brodu bilo dopušteno da proslijedi do najbližeg odgovarajućeg brodogradilišta ili je brodu bila izrečena mjera odbijanja uplovljenja u luke Memoranduma.
II. Informacije u svezi pregledanih brodova koje se objavljuju u skladu s člankom 76. stavak 2. moraju sadržavati sljedeće:
– ime broda;
– IMO broj;
– vrstu broda;
– bruto tonažu (BT);
– godinu gradnje;
– ime i adresa vlasnika ili kompanije broda;
– u slučaju kada brodovi prevoze tekuće ili krute terete u razlivenom/rasutom stanju, ime i adresu unajmitelja odgovornog za odabir broda i vrstu ugovora o najmu;
– zastavu broda;
– klasifikacijsko društvo ili klasifikacijska društva, kada je primjenjivo, koje(a) je/su izdalo(a) svjedodžbu o klasi, ako postoji;
– klasifikacijsko društvo ili klasifikacijska društva i/ili neka druga strana koja je/su izdala svjedodžbe brodu u ime države zastave, sukladno primjenjivim međunarodnim konvencijama, navodeći naziv izdanih svjedodžbi;
– državu, luku i datum inspekcijskog pregleda;
– broj i prirodu nedostataka.

DODATAK XIV.

PODACI KOJI SE DOSTAVLJAJU EUROPSKOJ KOMISIJI ZBOG PRAĆENJA PRIMJENE
(u svezi članka 61. i 79.)

1. Svake godine Ministarstvo do 1. travnja dostavlja Europskoj komisiji sljedeće podatke za prethodnu godinu:
1.1. Broj inspektora zaposlenih u Ministarstvu koji obavljaju poslove inspekcijskog nadzora nad stranim brodovima u okviru nadzora države luke.
Ovi podaci dostavljaju se Europskoj komisiji koristeći sljedeći tablični predložak.[[1]]

LUKA/PODRUČJE
BROJ INSPEKTORA S PUNIM RADNIM VREMENOM
BROJ INSPEKTORA SA SKRAĆENIM RADNIM VREMENOM(1)
UKUPAN BROJ INSPEKTORA U ODNOSU NA PUNO RADNO VRIJEME
Luka X,
Luka Y,
Ukupno


1.2. Ukupni broj pojedinačnih brodova koji su uplovili u luke na razini države. Taj podatak je broj brodova obuhvaćenih ovim Pravilnikom koji su uplovili u luke, pri čemu se računaju samo jedanput.
2. Ministarstvo:
a) svakih šest mjeseci dostavlja Europskoj komisiji popis kretanja individualnih brodova, pristajanja pojedinačnih brodova, osim putničkih i teretnih trajekata na redovitim linijama, koji su uplovili u hrvatske luke, ili koji su obavijestili lučku kapetaniju o dolasku na sidrište, navodeći za svako kretanje broda njegov identifikacijski broj IMO, datum dolaska i luku. Popis se dostavlja u obliku proračunske tablice koja omogućuje automatsko pretraživanje i obradu navedenih podataka. Popis se dostavlja u roku od 4 mjeseca od završetka razdoblja na koje se podaci odnose;
b) će dostaviti Europskoj komisiji popis trajekata na redovnim linijama navedenim u točki a), najkasnije šest mjeseci nakon primjene ovog Dodatka, a nakon toga prilikom svake promjene na tim linijama. Popis sadrži za svaki brod identifikacijski broj IMO, ime i liniju na kojoj plovi. Popis se dostavlja u obliku proračunske tablice koja omogućuje automatsko pretraživanje i obradu navedenih podataka.
1 – Ako inspekcijski pregledi koji se obavljaju u okviru nadzora države luke predstavljaju samo dio rada inspektora, ukupni broj inspektora mora se zamijeniti jednakovrijednim brojem inspektora s punim radnim vremenom. Ako isti inspektor radi u nekoliko luka ili geografskih područja, treba izračunati odgovarajući ekvivalent inspektora sa skraćenim radnim vremenom u svakoj luci.
2 – Ovi podaci moraju se dostaviti na nacionalnoj razini i za svaku luku u dotičnoj državi članici. U smislu ovog Dodataka, luka je pojedina luka ili geografsko područje kojim se bavi jedan inspektor ili skupina inspektora, a prema potrebi obuhvaća nekoliko pojedinačnih luka.

DODATAK XV.

POPIS OPREME
(u svezi članka 30.)

U svrhu obavljanja poslova iz nadležnosti inspektora, Ministarstvo osigurava slijedeću opremu:
1. službena vozila i plovila za potrebe obavljanja poslova inspekcijskog nadzora koja nose odgovarajuća obilježja prema posebnom propisu.
2. prijenosno računalo s odgovarajućim programima i karticom za širokopojasni bežični pristup internetu,
3. prijenosni pisač (s torbom),
4. digitalni fotoaparat, sigurnosne izvedbe, za slikovno evidentiranje dokaza i utvrđenih nepravilnosti tijekom inspekcijskog nadzora,
5. osobni detektor plinova,
6. mobilni telefonski uređaj,
7. ručnu baterijsku lampu sigurnosne izvedbe,
8. čekić za ispitivanje mehaničke čvrstoće materijala,
9. radno odijelo, cipele i zaštitna kaciga, sve sigurnosne izvedbe.
Službena vozila iz točke 1. ovoga dodatka inspektori sigurnosti plovidbe koriste u dogovoru s lučkim kapetanom.
Ministarstvo može osigurati i drugu opremu za koju se utvrdi, sukladno posebnim propisima, da je nužna za obavljanje inspekcijskih poslova sigurnosti plovidbe.

DODATAK XVI.

ZAHTJEVI KOJI SE ODNOSE NA ZAPISIVAČ PODATAKA O PUTOVANJU (VDR/S-VDR)
(u svezi članka 66., stavak 4.)

Brodovi sljedećih kategorija moraju, kad uplovljavaju u hrvatske luke, biti opremljeni zapisivačem podataka o putovanju (VDR/S-VDR), koji udovoljava funkcionalnim normama iz IMO Rez. A.861(20) i ispitnim normama sadržanim u Normi broj 61996 Međunarodne komisije za elektrotehniku (IEC):
– putnički brodovi izgrađeni na ili nakon 1. srpnja 2002.;
– Ro-Ro putnički brodovi izgrađeni prije 1. srpnja 2002., ne kasnije od prvog tehničkog pregleda na ili nakon 1. srpnja 2002.;
– putnički brodovi osim ro-ro putničkih brodova, izgrađeni prije 1. srpnja 2002., ne kasnije od 1. siječnja 2004.;
– brodovi osim putničkih, tonaže 3000 BT i veće, izgrađeni na ili nakon 1. srpnja 2002.
Brodovi sljedećih kategorija i izgrađeni prije 1. srpnja 2002. moraju, kada uplovljavaju u hrvatske luke, biti opremljeni sa zapisivačem podataka o putovanju (VDR/S-VDR) koji udovoljava odgovarajućim normama IMO-a:
– teretni brodovi tonaže 20000 BT i veće, ne kasnije od datuma određenog od strane IMO-a;
– teretni brodovi tonaže 3000 BT i veće, ali manje od 20000 BT, ne kasnije od datuma određenog od strane IMO-a.

DODATAK XVII.

PODSJETNIK ZA OBAVLJANJE DETALJNOG INSPEKCIJSKOG PREGLEDA
(u svezi s člankom 61.stavak 7.)

Detaljni inspekcijski pregled obuhvaća sljedeća područja:

1. PODRUČJA POKRIVENA SOLAS KONVENCIJOM

1. Pregled rada pogonskog stroja i drugih važećih strojeva kao i električnih instalacija;
2. Pregled čistoće strojarnice, količine mješavine vode i ulja u kaljužama, pregled zauljenosti izolacije cjevovoda uključujući i ispušne cjevovode u strojarnici, rad uređaja za pražnjenje kaljuža;
3. Pregled rada električnog generatora za nuždu, rasvjete, akumulatora i sklopki;
4. Pregled rada glavnog i pomoćnog kormilarskog stroja;
5. Pregled kapaciteta i stanja sredstava za spašavanje, splavi ili brodica za spašavanje i njihovih uređaja za porinuće;
6. Pregled sustava za vatrodojavu, požarnih alarma, protupožarne opreme, stalnih protupožarnih instalacija, ventilacijskih zaslona, protupožarnih prigušnica i uređaja za daljinsko zatvaranje;
7. Pregled rada palubne protupožarne instalacije na tankerima;
8. Pregled svjetala, signalnih tijela i zvučnih signala za plovidbu;
9. Pregled rada radiouređaja i opreme namijenjenih sigurnosti plovidbe i zaštiti ljudskih života na moru;
10. Pregled rada navigacijske opreme, imajući u vidu odredbe SOLAS-a V/12 (0);
11. Pregled plovidbenih karata i/ili svih drugih važnih nautičkih izdanja potrebnih za namjeravano putovanje;
12. Pregled ventilatora u neiskrećoj izvedbi za ventilaciju pumpne stanice tereta (SOLAS II-2/59.3.1.);
13. Pregled udovoljavanja operativnim zahtjevima.

2. PODRUČJA POKRIVENA IBC KODEKSOM

1. Pregled tereta po tvari koja nije navedena u Svjedodžbi o sposobnosti za prijevoz tereta;
2. Pregled visokotlačnih sigurnosnih uređaja;
3. Pregled električnih instalacija;
4. Pregled mogućih izvora upaljenja u opasnim lokacijama kako su navedeni u 10.2;
5. Pregled posebnih zahtjeva;
6. Pregled udovoljavanju zahtjevu za maksimalno dozvoljenim količinama tereta za svaki pojedini tank;
7. Pregled udovoljavanju zahtjeva o termičkoj zaštiti za termički osjetljive tvari.

3. PODRUČJA POKRIVENA IGC KODEKSOM

1. Pregled tereta po tvari koja nije navedena u Svjedodžbi o sposobnosti za prijevoz ili nedostatak podataka o teretu;
2. Pregled uređaja za zatvaranje nadgrađa ili radnih prostorija;
3. Pregled pregrada na nepropusnost za plin;
4. Pregled zaslona zraka;
5. Pregled ventila s daljinskim zatvaranjem;
6. Pregled sigurnosnih ventila;
7. Pregled električnih instalacija;
8. Pregled ventilatora koji se nalaze u blizini prostora tereta;
9. Pregled alarma tlaka u tankovima tereta koji nisu ispravni;
10. Pregled uređaja za otkrivanje plinova i/ili otrovnih plinova;
11. Pregled po svjedodžbi o inhibitorskoj tvari kod prijevoza tereta koji se inhibiraju.

4. PODRUČJA POKRIVENA KONVENCIJOM O TERETNIM VODNIM LINIJAMA

1. Pregled stanja limova na palubama i trupu;
2. Pregled stabiliteta;
3. Utvrđivanje sposobnosti zapovjednika da ukrca i balastira brod na način da u svim fazama i uvjetima putovanja održi stabilitet broda na siguran način;
4. Pregled uređaja za zatvaranje, grotlenih uređaja i vodonepropusnih vrata;
5. Pregled udovoljavanja zahtjeva o krcanju tereta;
6. Pregled zagaznica.

5. PODRUČJA POKRIVENA KONVENCIJOM MARPOL, PRILOGOM I

1. Pregled opreme za filtriranje kaljužne vode, sustava za motrenje količine ulja u ispustu balasta ili ispirne vode i alarmnog uređaja;
2. Pregled zapremnine taložnog tanka i tanka otpadnih ulja;
3. Pregled Knjige ulja;
4. Utvrđivanje da li je na brodu ugrađen zaobilazni cjevovod;
5. Pregled plana interventnog djelovanja u slučaju zagađenja uljem.

6. PODRUČJA POKRIVENA KONVENCIJOM MARPOL, PRILOGOM II

1. Utvrđivanje postojanja Priručnika interventnog djelovanja u slučaju onečišćenja kemikalijama (P&A priručnika),
2. Utvrđivanje kategorizacije tereta;
3. Pregled Knjige tereta;
4. Utvrđivanje da li brod prevozi uljaste terete sukladno svjedodžbi;
5. Utvrđivanje da li je ugrađen zaobilazni cjevovod.

7. PODRUČJA POKRIVENA STCW KONVENCIJOM

1. Utvrđivanje da li broj, sastav i ovlaštenja posade odgovaraju Svjedodžbi o minimalnom broju članova posade;
2. Utvrđivanje da li svaki član posade posjeduje odgovarajuću svjedodžbu ili valjano oslobađanje sukladno STCW 78 međunarodnoj konvenciji, odnosno da li može pružiti pisani dokaz da je državi zastave broda podnio zahtjev za ovjeru u postupku priznavanja svjedodžbe;
3. Utvrđivanje da li su na brodu osigurani načini i postupci za učinkovitu usmenu komunikaciju između svih članova posade vezanu uz sigurnost, te da li su zadovoljeni ostali zahtjevi za komunikaciju na brodu sukladno posebnom propisu kojim se uređuju uvjeti i način održavanja straže, te obavljanja drugih poslova na trgovačkim brodovima.

8. PODRUČJA POKRIVENA ILO KONVENCIJAMA

1. Minimalna dob za rad na brodu;
2. Liječnički pregledi;
3. Pregled dostalnosti zaliha pitke vode;
4. Pregled dostalnosti zaliha hrane;
5. »Bijelo osoblje«;
6. Pregled sanitarnih uvjeta na brodu;
7. Pregled grijanja prostorija posade na brodu;
8. Pregled stanja broda u pogledu zahtjeva čistoće, zbrinutosti otpada, prolaza i prostorije za torije za osade;
9. Prevencija povreda na radu;
10. Članci ugovora o radu (kolektivnog ugovora), repatrijacija pomoraca, odgovornost kompanije u slučaju nezgode, sindikalna prava;
11. Provjera usklađenosti vremena rada ili vremena odmora pomoraca sa zahtjevima posebnog propisa kojim se uređuju načela za utvrđivanje radnog vremena članova posade.

9. PODRUČJA POKRIVENA AFS KONVENCIJOM

1. Uzimanje uzoraka premaza protiv obrastanja sukladno proceduri propisanoj u Rezoluciji MEPC.104 (49) IMO-a;
2. Pregled brodskih dokumenata i zapisa sa ciljem provjere podataka o premazu protiv obrastanja.

DODATAK XVIII.

KATEGORIJE BRODOVA KOJI PODLIJEŽU PROŠIRENOM PREGLEDU
(u svezi članka 41., stavak 1.)

1. Tankeri za prijevoz ulja stariji od 5 godina;
2. Brodovi za prijevoz tereta u rasutom stanju stariji od 10 godina, što se utvrđuje na temelju datuma izgradnje upisanog u brodskim svjedodžbama o sigurnosti;
3. Putnički brodovi;
4. Tankeri za prijevoz ukapljenih plinova ili kemikalija stariji od 10 godina, što se utvrđuje na temelju datuma izgradnje upisanog u brodskim svjedodžbama o sigurnosti.
5. Svi ostali teretni brodovi stariji od 25 godina

DODATAK XIX.

POSEBNI ZAHTJEVI ZA KOMPANIJE

Inspektor će prilikom obavljanja početne provjere u svezi s kompanijom, početnog posebnog pregleda, redovnog posebnog pregleda i drugih pregleda provjeriti sljedeće zahtjeve koje su kompanije dužne osigurati na svojim ro-ro putničkim brodovima i brzim putničkim plovilima:
1. da li je zapovjednik odgovarajuće obaviješten o dostupnosti obalnih navigacijskih vodiljnih sustava i o ostalim informacijskim shemama koje mu pomažu u sigurnom vođenju broda na putovanju, prije nego ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo isplovi iz luke, te da koristi uspostavljene sheme za pružanje navigacijskih uputa i informacija;
2. da li se primjenjuju odgovarajuće odredbe članaka 2. do 6. MSC/Cirkulara 699, s izmjenama smjernica o sigurnosnim uputstvima za putnike;
3. da li je tablica rasporeda radnog vremena postavljena na vidljivom mjestu na brodu, te da li sadrži:
(a) raspored rada na moru i u luci, i
(b) najveći broj sati rada ili najmanji broj sati odmora za članove posade koji drže stražu;
4. da zapovjednik nema zapreka za donošenje odluka, koje su prema njegovoj stručnoj procjeni potrebne za sigurnu plovidbu i operacije broda, posebno u lošim vremenskim uvjetima i stanju mora;
5. da li zapovjednik vodi zapise o navigacijskim aktivnostima i incidentima koji su važni za sigurnost plovidbe;
6. da li su bilo kakva oštećenja ili stalna iskrivljenja vrata na oplati broda, kao i same oplate, koja mogu utjecati na cjelovitost ro-ro putničkog broda ili brzog putničkog plovila, te oštećenja na opremi za pričvršćenje takvih vrata, odmah prijavljena državi zastave i državi domaćinu te odmah popravljena na njihovo zadovoljstvo;
7. da li na brodu postoji ažurirani plan putovanja prije isplovljenja ro-ro putničkog broda ili brzog putničkog plovila na njegovu plovidbu. Pri izradi plana putovanja moraju se uzeti u obzir uputstva iz IMO Rezolucije A.893(21);
8. da li su putnicima na brodu dostupne informacije o uslugama i pomoći koje su na raspolaganju starijim i nemoćnim osobama, te da li su one dostupne u obliku prikladnom za osobe oštećena vida.

DODATAK XX.

POSTUPCI ZA PROVOĐENJE POSEBNIH PREGLEDA
(u svezi članka 110., stavak 1. članka 113.,
stavak 1. i 2.)

1. Posebni pregled ima za svrhu osigurati da su statutorni zahtjevi, a posebno oni u svezi s konstrukcijom, pregrađivanjem i stabilitetom, strojevima i električnim instalacijama, ukrcajem, stabilitetom, protupožarnom zaštitom, najvećim dopuštenim brojem putnika, sredstvima za spašavanje i prijevozom opasnih tvari, radio komunikacijama i navigacijom u potpunosti ispunjeni, te takav pregled mora gdje je primjenjivo obuhvaćati najmanje sljedeće:
– upućivanje generatora u nuždi,
– pregled rasvjete u nuždi,
– pregled izvora napajanja u nuždi za radioinstalacije,
– testiranje javnog rajavnog rapan>
– protupožarna vježba, uključujući demonstraciju upotrebe opreme za gasioca,
– pregled rada protupožarne pumpe u nuždi s dvije protupožarne cijevi spojene na glavni požarni vod,
– kontrola rada daljinskog gašenja dobave goriva za kotlove, glavne i pomoćne strojeve i gašenje ventilacije,
– kontrola rada daljinskog i lokalnog upravljanja protupožarnim zaklopkama,
– testiranje sustava otkrivanja požara i požarnih alarma,
– testiranje pravilnog zatvaranja protupožarnih vrata,
– rad kaljužnih pumpi,
– zatvaranje vodonepropusnih pregradnih vrata, lokalno i daljinski,
– utvrditi da li su ključne osobe na brodu upoznate s Planom kontrole oštećenja,
– spuštanje najmanje jedne brodice za prikupljanje i jedne brodice za spašavanje u more, upućivanje i testiranje motora i kormilarskog sustava, i ponovno vraćanje brodica na njihovo mjesto na brodu,
– provjeru stanja inventara svih brodica za spašavanje i za prikupljanje,
– testiranje brodskog kormilarskog stroja i pomoćnog kormilarskog stroja.
2. Posebni pregled mora uključiti provjeru planiranog sustava održavanja na brodu.
3. Posebni pregled mora se usredotočiti na familijarizaciju članova posade i njihovu učinkovitost u provođenju sigurnosnih postupaka, postupaka u nuždi, održavanju, radnim postupcima, sigurnosti putnika, postupcima na zapovjedničkom mostu i postupcima u svezi s teretom i vozilima. Treba provjeriti zapise u brodskom dnevniku vezane uz sposobnost pomoraca da razumiju i, gdje je potrebno, da daju naredbe i upute, te da daju povratna izvješća na zajedničkom radnom jeziku. Provjeriti postojanje dokumentiranih dokaza da su članovi posade uspješno položili posebne tečajeve, posebno u odnosu na:
– upravljanje masama,
– familijarizaciju,
– osposobljavanje za sigurnost za osoblje koje izravno pomaže putnicima u prostorima za putnike, a posebno starijim i nemoćnim osobama u slučaju nenadane situacije, i
– upravljanje kriznim situacijama i tečaj o ljudskom ponašanju.
Posebni pregled mora uključiti i procjenu da li sastavljanje popisa putnika uzrokuje nepotrebno zamaranje posebno onih članova posade koji održavaju stražu.
4. Svjedodžbe o osposobljenosti članova posade izdate od strane trećih država priznat će se samo onda kada udovoljavaju Pravilu I/10 izmijenjene i dopunjene STCW 78 međunarodne konvencije.

DODATAK XX. a

INSPEKCIJSKI NADZOR RO-RO PUTNIČKIH BRODOVA I BRZIH PUTNIČKIH PLOVILA NA REDOVNOJ LINIJI

1. Prije početka plovidbe ro-ro putničkog broda ili brzog putničkog plovila na redovnoj liniji na koji se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika, inspektor će obaviti inspekcijski nadzor u skladu s člankom 108. stavkom 1. ovog Pravilnika, u svrhu provjere udovoljavanja ro-ro putničkog broda ili brzog putničkog plovila zahtjevima za sigurnu plovidbu na redovnoj liniji.
1.1. Kada ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo treba započeti s plovidbom na redovnoj liniji, inspektor može uzeti u obzir inspekcijske nadzore tog ro-ro putničkog broda ili brzog putničkog plovila koje je tijekom posljednjih osam mjeseci obavila druga država članica u svrhu plovidbe na drugoj redovnoj liniji, a koja je bila pod nadzorom Direktive (EU) 2017/2110, pod uvjetom da je inspektor provjerio da su prijašnji inspekcijski nadzori bili odgovarajući za tu liniju te da je ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo tijekom tih inspekcijskih nadzora udovoljavao potrebnim zahtjevima za sigurnu plovidbu na redovnoj liniji.
Inspekcijski nadzori predviđeni u točki 1.1. neće se obavljati prije nego što ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo započne s plovidbom na novoj redovnoj liniji.
1.2. Ako zbog nepredviđenih okolnosti postoji hitna potreba brzog uvođenja zamjenskog ro-ro putničkog broda ili brzog putničkog plovila kako bi se osigurala neprekidna usluga, a ne primjenjuje se točka 1.1. ovog članka, lučka kapetanija može dopustiti početak plovidbe putničkog broda ili plovila pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:
a) da vizualni inspekcijski nadzor i provjera isprava ukazuju na to da ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo udovoljava zahtjevima za sigurnu plovidbu, i
b) da inspekcija obavi inspekcijski nadzor propisan člankom 108. stavku 1. ovoga Pravilnika u roku od jednog mjeseca.
2. Inspektor će jednom godišnje, ali najranije četiri mjeseca i najkasnije osam mjeseci nakon prethodnog inspekcijskog nadzora obaviti:
a) inspekcijski nadzor, uključujući, ako je primjenjivo, zahtjeve iz Dodatka XX. i Dodatka VII.a ovoga Pravilnika i
b) inspekcijski nadzor tijekom plovidbe na redovnoj liniji.
Navedeni inspekcijski nadzori trebaju obuhvaćati stavke navedene u Dodatku XXI. ovog Pravilnika te, prema stručnoj procjeni inspektora, dostatan broj stavki navedenih u Dodacima XIX. i XX. ovoga Pravilnika kako bi se osiguralo da ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo i dalje ispunjava sve potrebne zahtjeve za sigurnu plovidbu.
3. Ako ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo nisu nadzirani u skladu s točkom 2. ovoga Dodatka, smatrat će se da taj ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo ispunjava kriterije za prioritetni nadzor (P1).
4. Inspekcijski nadzor u skladu s točkom 1.ovoga Dodatka smatra se inspekcijskim nadzorom za potrebe točke 2. podtočke a) ovoga Dodatka.


DODATAK XXI.

SMJERNICE ZA INSPEKTORE U PROVOĐENJU NENAJAVLJENIH PREGLEDA TIJEKOM PLOVIDBE BRODA NA REDOVNOJ LINIJI

1. Podaci o putnicima
Provjeriti sredstva ili načine kojima se osigurava da broj putnika koji je ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo ovlašteno prevoziti nije prekoračen. Provjeriti da sustav za registraciju putnika udovoljava zahtjevima, te njegovu učinkovitost. Kako se podaci o ukupnom broju putnika na brodu dostavljaju zapovjedniku i, ako je primjenjivo, kako se putnici koji polaze na putovanje u oba smjera bez odlaska na obalu uključuju u ukupni broj za povratno putovanje.
2. Podaci o ukrcanom teretu i stabilitetu
Provjeriti da su kada je primjenjivo, ugrađene pouzdane zagaznice. Provjeriti da su poduzete mjere da brod nije prekrcan i da odgovarajuća teretna linija nije potopljena. Utvrditi da je procjena stanja krcanja i stabiliteta u skladu sa zahtjevima. Utvrditi da je teret na vozilima i ostali teret izvagan gdje se to zahtjeva i da su podaci o tome dostavljeni na brod za izračun stabiliteta. Provjeriti da li se Plan kontrole oštećenja stalno konzultira i da su knjige koje sadrže podatke o kontroli oštećenja dostupne brodskim časnicima.
3. Spremnost za plovidbu
Provjeriti postupke kojima se osigurava da je brod spreman za plovidbu prije napuštanja veza, što treba uključiti obvezu izvješćivanja da su sva vodonepropusna vrata na oplati i vrata otporna na atmosferilije zatvorena. Da su sva vrata na palubama za ukrcaj vozila zatvorena prije nego brod napusti vez, odnosno da ostanu otvorena samo onoliko koliko je potrebno da se zatvori pramčani vizir, nadalje provjeriti uređaje za zatvaranje pramčanih, bočnih i krmenih vrata, te prisutnost pokaznih svjetala i TV nadzora koji pokazuje njihovo stanje na komandnom mostu. Svaka poteškoća s radom pokaznih svjetala, posebno sklopki na vratima, mora se provjeriti i o istoj izvjestiti.
4. Sigurnosne obavijesti
Provjeriti sadržaj sigurnosnih obavijesti kao i da li su sigurnosne upute za nenadane situacije izložene na odgovarajućim jezicima. Da li se uobičajene sigurnosne obavijesti objavljuju na početku putovanja te da li se čuju u svim javnim prostorima, uključujući i otvorene palube na koje putnici imaju dozvoljen pristup.
5. Zapisi u dnevnik
Provjeriti zapise u dnevniku kako bi se utvrdilo da postoje zapisi o zatvaranju pramčanih, krmenih i drugih vodonepropusnih vrata i vrata otpornih na atmosferilije, zapisi o održavanju vježbi za zatvaranje pregradnih vodonepropusnih vrata, testiranju kormilarskog stroja, itd. Također provjeriti zapise o gazu, nadvođu, stabilitetu, te utvrditi da li su zapisi na radnom jeziku posade.
6. Opasne tvari
Provjeriti da li se svaka opasna ili onečišćujuća tvar prevozi u skladu s primjenjivim propisima, i posebno da li je dostavljena deklaracija o opasnim ili onečišćujućim tvarima zajedno s popisom ili planom slaganja koji pokazuje njihovu lokaciju na brodu, te da je prijevoz određenog tereta dozvoljen na putničkom brodu, kao i da su opasne ili onečišćujuće tvari pravilno označene, obilježene, složene, pričvršćene i odijeljene.
Provjeriti da li su vozila koja prevoze opasne i onečišćujuće tvari pravilno obilježena (plakatirana) i pričvršćena. Da li je, kada se prevoze opasne i onečišćujuće tvari, preslik odgovarajućeg popisa ili plana slaganja dostupan i na kopnu. Da li je zapovjednik upoznat s obvezom prijavljivanja prema posebnom propisu kojim se uređuje prijevoz i rukovanje opasnim tvarima, kao i s uputstvima za iznenadne situacije koja se moraju slijediti, kao i s pružanjem prve pomoći u slučaju incidenta s opasnim ili onečišćujućim tvarima. Provjeriti da li su sredstva za ventilaciju paluba vozila u upotrebi čitavo vrijeme, te da li je ventilacija pojačana kada rade motori vozila, te da li postoji indikacija na zapovjedničkom mostu o radu ventilacije na palubama vozila.
7. Pričvršćenje teretnih vozila
Provjeriti kako su pričvršćena teretna vozila, na primjer, grupno slaganje ili pojedinačno pričvršćivanje. Da li postoji dovoljan broj jakih pričvrsnih točaka. Da li postoje sredstva za prišvršćenje teretnih vozila u slučaju lošeg vremena ili ako se takvo vrijeme očekuje. Na koji način se pričvršćuju putnički vagoni i motor-kotači, ako ih ima. Da li se priručnik za prišvršćenje tereta nalazi na brodu.
8. Palube vozila
Provjeriti da li se posebne kategorije ro-ro teretnih prostora neprestano ophode ili nadziru putem TV nadzornog sustava kako bi se kretanje vozila u lošim vremenskim uvjetima kao i nedozvoljeni ulazljeni ulazu takve prostore mogao nadzirati. Da li su protupožarna vrata i ulazi stalno zatvoreni i da li postoje izložene obavijesti da putnicima nije dozvoljen pristup na palubu vozila dok je brod u plovidbi.
9. Zatvaranje vodonepropusnih vrata
Provjeriti da li se primjenjuju radne upute u svezi s pregradnim vodonepropusnim vratima. Da li se provode zahtjevane vježbe. Da li se kontrola vrata s mosta drži kada je to moguće na lokalnoj kontroli. Da li se vrata drže zatvorenima u uvjetima smanjene vidljivosti i u svakoj opasnoj situaciji. Da li je posada upućena da na pravi način upravlja vratima i da li je svjesna opasnosti njihove pogrešne uporabe.
10. Požarne ophodnje
Provjeriti postojanost učinkovitih ophodnji koje mogu na vrijeme otkriti svaku vatru. Ove ophodnje moraju obuhvatiti i posebna teretna područja gdje ne postoji stabilni sustav za otkrivanje i uzbunjivanje, s time da se ova područja mogu ophoditi kako je navedeno u točki 8. ovog Dodatka.
11. Komunikacija u slučaju iznenadnih situacija
Provjeriti da li ima dovoljno članova posade u skladu s listom uzbune za pomoć putnicima u slučaju iznenadne situacije, te da li su jasno uočljivi i sposobni komunicirati s putnicima u iznenadnoj situaciji, uzimajući pritom u obzir prikladnu i odgovarajuću kombinaciju svakog od sljedećih čimbenika:
a) jezik ili jezike koji odgovaraju većini nacionalnosti putnika koji se prevoze na određenoj liniji;
b) vjerojatnost da sposobnost korištenja osnovnog engleskog vokabulara za temeljna uputstva može predstavljati način komunikacije s putnicima u slučaju potrebe da im se pomogne, bez obzira da li putnici i članovi posade govore istim jezikom;
c) moguću potrebu za komunikacijom za vrijeme iznenadne situacije upotrebom drugih sredstava (npr. pokazivanjem, ručnim znakovima, ili privlačenjem pažnje na mjesto pokazivanja, mjesto uzbune, sredstva za spašavanje ili puteve izvlačenja onda kada je govorna komunikacija nepraktična);
d) stupanj do kojeg su potpuna sigurnosna uputstva pružena putnicima na njihovom materinjem jeziku ili jezicima;
e) jezici na kojima se u iznenadnoj situaciji mogu emitirati sigurnosne obavijesti za vrijeme iznenadne situacije ili vježbe kako bi se prenijelo potrebno uputstvo putnicima i olakšalo članovima posade u pomaganju putnicima.
12. Radni jezik među članovima posade
Provjeriti da li je uspostavljen radni jezik u svrhu učinkovitog djelovanja posade u svezi sa sigurnošću, te da se na ovom jeziku zapisuje u brodskom dnevniku.
13. Sigurnosna oprema
Provjeriti da li su sredstva za spašavanje i protupožarna sredstva, uključujući protupožarna vrata i druge elemente strukturne protupožarne zaštite održavana i spremna za pregled. Da li su protupožarni planovi stalno izloženi odnosno da li su priručnici koji sadrže slične podatke dostupni brodskim časnicima. Da li je smještaj pojasa za spašavanje odgovarajući i da li su dječji pojasi za spašavanje jasno uočljivi. Da način ukrcaja vozila ne sprečava korištenje sredstava za kontrolu požara, sredstava za hitno zaustavljanje, upravljanje olujnim ventilima, itd. koji mogu biti smješteni na palubi vozila.
14. Navigacijska i radiooprema
Provjeriti da li je u funkciji oprema za navigaciju i radiokomunikaciju, uključujući i EPIRB-e.
15. Dodatna rasvjeta u nuždi
Provjeriti da li je ugrađena dodatna rasvjeta u nuždi, gdje se zahtjeva propisima i da li se čuvaju zapisi nedostacima.
16. Izlazi u nuždi
Provjeriti da li su izlazi u nuždi obilježeni u skladu s primjenjivim propisima, da li su osvijetljeni, te da li imaju napajanje iz glavnog izvora i iz izvora napajanja u nuždi. Da li su vozila ukrcana tako da ne smetaju putmetaju putza u nuždi tamo gdje takvi izlazi prolaze preko ili kroz palube vozila. Provjeriti da li su izlazi, posebno oni u bescarinskim prodavaonicama, slobodni za prolaz, te da nisu blokirani robom.
17. Knjige postupaka
Provjeriti da li su preslici knjige postupaka osigurani za zapovjednika i svakog starijeg časnika i da li su drugi preslici dostupni svim članovima posade. Da li postoji lista provjere koja pokriva pripremu za isplovljenje i druge postupke.
18. Čistoća strojarnice
Provjeriti da li se strojarnica održava čistom i u skladu s postupcima za održavanje.
19. Odlaganje smeća
Provjeriti da li su sredstva za rukovanje i odlaganje smeća u zadovoljavajućem stanju.
20. Planirano održavanje
Sve kompanije moraju imati specifične stalne zapovijedi, s planiranim sustavom održavanja, za sva područja povezana sa sigurnošću uključujući pramčana i krmena vrata i bočne otvore, zajedno s njihovim uređajima za zatvaranje, ali isto tako i za strojarnicu i sigurnosnu opremu. Provjeriti da li postoje planovi za povremenu provjeru svih elemenata kako bi se standard sigurnosti održao na najvišoj razini. Provjeriti da li postoje postupci za zapisivanje nedostataka i potvrđivanje da su odgovarajuće otklonjeni kako bi zapovjednik i zadužena osoba na kopnu unutar sustava upravljanja sigurnošću kompanije bili upoznati s nedostacima i obaviješteni o njihovom otklanjanju u određenom roku. Povremene provjere rada unutarnjih i vanjskih sredstava za zatvaranje pramčanih vrata, moraju uključiti pokazatelje, opremu za nadzor, sve palubne otvore za otjecanje vode u prostoru između pramčanog vizira i unutarnjih vrata, te posebno mehanizam za zatvaranje i njegov pridruženi hidraulički sustav.
21. Obavljanje plovidbe
Za vrijeme plovidbe treba iskoristiti mogućnost provjere prenapučenosti putnicima, uključujući raspoloživost sjedala i blokiranje prolaza, stepeništa i izlaza u nuždi putničkom prtljagom i putnicima koji nisu u mogućnosti pronaći sjedala. Provjeriti da li je paluba vozila ispražnjena od putnika prije isplovljenja broda, te da oni nemaju mogućnost ponovnog pristupa sve do samog pristajanja broda u luci.

DODATAK XXII.

POSTUPAK IZVRŠENJA RJEŠENJA PEČAĆENJEM PLOVNOG OBJEKTA
(u svezi članka 29., stavak 3.)

1. Pečaćenje se obavlja na najpogodniji način tako da se plovni objekt, teretni uređaji, odnosno druga oprema ne mogu koristiti, a da se prethodno ne povrijedi plomba, službeni pečat/žig ili oznaka koju je inspektor stavio radi izvršenja rješenja.
2. Za pečaćenje plovnog objekta, teretnih uređaja, odnosno druge opreme, koristi se žica s olovnom plombom i kliještima, koja na plombi ostavljaju otisak broja lučke kapetanije i inspektora koji je pečaćenje obavio.
3. Nakon što je obavio pečaćenje, inspektor će na pogodnom mjestu istaknuti Obavijest u kojoj je naveden naziv akta na temelju kojega je pečaćenje provedeno (Zaključak o dozvoli izvršenja), uz isticanje KLASE, URBROJ-a i datuma donošenja tog akta te upozorenje da skidanje i povreda službenog pečata, plombe ili znaka, predstavlja kazneno djelo.
4. Obavijest iz točke 3. ovog Dodatka sadrži:
– u zaglavlju: naziv Ministarstva, oznaka područne jedinice ili ispostave.
– u središnjem dijelu krupnim slovima ispisanu riječ »OBAVIJEST« (slijedi tekst obavijesti) i riječi »UPOZORENJE – SKIDANJE I POVREDA SLUŽBENOG PEČATA, ZNAKA ILI PLOMBE PREDSTAVLJA KAZNENO DJELO (članak 323. Kaznenog zakona)«, a ispod tih riječi ispisan sadržaj odredaba članka 323. Kaznenog zakona.
Obavijest potpisuje inspektor koji vodi postupak.
5. Nakon što je inspektor utvrdio da je obveza iz rješenja o zabrani izvršena, dužan je odmah, a najkasnije idući radni dan, otpečatiti plovni objekt, uređaje, odnosno opremu, o čemu sastavlja zapisnik.

DODATAK XXIII.

NAPUTAK ZA OBAVLJANJE PROŠIRENOG INSPEKCIJSKOG PREGLEDA
(u svezi članka 41., stavak 2.)

Prošireni inspekcijski pregled poglavito obuhvaća sljedeća područja, pri čemu inspektor mora voditi računa da provođenje inspekcijskog nadzora ne ugrozi sigurnost obavljanja radnji na brodu.
1. BRODOVI OPĆENITO
– Isklop (black-out) i upućivanje generatora za nuždu,
– Pregled osvjetljenja u nuždi,
– Provjera rada protupožarne pumpe za nuždu s dvije protupožarne cijevi priključene na glavni požarni cjevovod,
– Provjera rada kaljužne pumpe,
– Zatvaranje vodonepropusnih vrata i protupožarnih vrata,
– Spuštanje u more i pokretanje porivnog stroja jedne brodice za spašavanje,
– Provjera daljinskog zaustavljanja u nuždi, npr. kotla, ventilacije i pumpi goriva
– Provjera kormilarskog uređaja, uključujući kormilarskog uređaja za nuždu,
– Provjera električnog napajanja u nuždi radio postaje,
– Pregled i provjera, u opsegu koliko je to moguće, separatora u strojarnici
2. BRODOVI KOJI PREVOZE OPASNE TERETE U RASUTOM I UPAKIRANOM STANJU
Pored stavki iz točke 1. sljedeće stavke mogu se također smatrati dijelom proširenog inspekcijskog pregleda brodova koji prevoze opasne terete u upakiranom stanju.
Pregledat će se:
– Potvrda o sposobnosti za prijevoz upakiranog opasnog tereta,
– Dokumente izdane na temelju IMDG-kodeksa s dodacima, EMS-a, MFAG-a,
– Pakiranje opasnih tvari,
– Označavanje opasnih tvari,
– Slaganje opasnih tvari.
3. TANKERI ZA PRIJEVOZ ULJA
Pored stavki iz točke 1. sljedeće stavke mogu se također smatrati dijelom proširenog inspekcijskog pregleda tankera za ulje:
– Provjera stabilnog protupožarnog sustava za gašenje pjenom na palubi,
– Protupožarna sredstva općenito,
– Pregled protupožarnih zaklopki strojarnice, prostora sisaljki i nastambi,
– Kontrola tlaka inertnog plina i sadržaja kisika u inertnom plinu,
– Balastni tankovi: barem jedan od balastnih tankova u području tereta mora biti pregledan kroz provlaku/palubni pristup, a u tank se ulazi ako inspektor otkrije očite razloge za naknadni pregled,
– Provjera da li je na brodu mapa izvještaja o pregledima (Survey Report File), pregledati je i utvrditi da su ovjereni od strane priznate organizacije:
(1) Izvješća o pregledima strukture;
(2) Završnog izvještaja o procjeni stanja trupa;
(3) Izvješća o mjerenju debljina strukture trupa;
(4) Program pregleda, koji se čuva do završetka obnovnog pregleda.
4. BRODOVI ZA RASUTI TERET
Pored stavki iz točke 1. sljedeće stavke mogu se također smatrati dijelom proširenog inspekcijskog pregleda brodova za rasuti teret:
– Provjera moguće korozije temelja palubnih strojeva,
– Provjera moguće deformacije i/ili korozije poklopaca skladišta tereta,
– Provjera mogućih napuknuća ili lokalne korozije poprečnih pregrada skladišta,
– Provjera pristupa u skladišta tereta,
– Provjera da li je na brodu mapa izvještaja o pregledima (Survey Report File), pregledati je i utvrditi da su ovjereni od strane države zastave ili priznate organizacije:
(1) Izvješća o pregledima strukture;
(2) Završnog izvještaja o procjeni stanja trupa;
(3) Izvješća o mjerenju debljina strukture trupa;
(4) Program pregleda, koji se čuva do završetka obnovnog pregleda.
5. TANKERI ZA PRIJEVOZ PLINA I KEMIKALIJA
Pored stavki iz točke 1. sljedeće stavke mogu se također smatrati dijelom proširenog inspekcijskog pregleda tankera za prijevoz ukapljenog plina i kemikalija:
– Kontrola alarma te kontrola tankova tereta i sigurnosnih uređaja u odnosu na nivo, tlak i temperaturu,
– Sredstva za provjeru kisika i eksplozimetar te njihova umjeravanja; raspoloživost opreme za otkrivanje kemikalija (mjehovi) s prikladnim brojem cjevčica za otkrivanje plinova za određeni teret koji se prevozi,
– Provjeriti da li kompleti za bijeg iz kabina, koji pružaju prikladnu zaštitu očiju i dišnih organa, postoje za svaku osobu na brodu (ako se to zahtijeva u odnosu na popis tereta uz Međunarodnu svjedodžbu ili Svjedodžbu o sposobnosti broda za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju, odnosno ukapljenih plinova u razlivenom stanju, kako je primjenjivo),
– Provjera da li je teret koji se prevozi uvršten u Međunarodnu svjedodžbu o sposobnosti ili u Svjedodžbu o sposobnosti za prijevoz kemikalija u razlivenom stanju ili za prijevoz ukapljenih plinova, kako je primjenjivo,
– Provjera stabilnih protupožarnih uređaja na palubi za pjenu, prah ili drugo sredstvo kojeg zahtijeva teret koji se prevozi.
6. PUTNIČKI BRODOVI
Pored stavki iz točke 1. sljedeće stavke mogu se također smatrati dijelom proširenog inspekcijskog pregleda putničkih brodova:
– Provjera uređaja za otkrivanje požara i alarmnog sustava,
– Provjera pravilnog zatvaranja protupožarnih vrata,
– Provjera razglasnog sustava,
– Protupožarna vježba gdje se, kao minimum, svi kompleti vatrogasne opreme moraju pokazati, i u kojoj treba sudjelovati dio bijelog osoblja,
– Provjeriti da li su ključni članovi posade upoznati s planovima u slučaju oštećenja.
Ako se smatra primjernim pregled se može nastaviti uz pristanak zapovjednika broda u tijeku putovanja iz jedne u drugu luku. Inspektori ne smiju ometati djelovanje na brodu niti smiju dovesti do situacije koja bi prema zapovjednikovoj procjeni mogla ugroziti sigurnost putnika, posade i broda.

DODATAK XXIV.

MJERILA I VISINA TROŠKOVA PRILIKOM OBAVLJANJA PONOVNOG INSPEKCIJSKOG PREGLEDA
(u svezi članka 44., stavak 3., članka 71., stavak 5. i članka 90., stavak 3.)

MJERILA I VISINA TROŠKOVA PRILIKOM OBAVLJANJA PONOVNOG INSPEKCIJSKOG PREGLEDA

Kompanija domaćeg broda u nacionalnoj plovidbi (kategorije plovidbe 5, 6, 7 i 8 prema Naredbi o kategorijama plovidbe), odnosno njezin ovlašteni predstavnik, dužni su u slučaju potrebe obavljanja ponovnog inspekcijskog pregleda broda, uslijed izricanja mjere zabrane isplovljenja, uplatiti u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske:
1) 1.500,00 kn prije ponovnog inspekcijskog pregleda broda kojemu je izrečena mjera zabrane isplovljenja i
2) 700,00 kn prije svakog sljedećeg dolaska inspektora sigurnosti plovidbe na brod, do konačnog ukidanja zabrane isplovljenja.
Kompanija domaćeg broda u međunarodnoj plovidbi (kategorije plovidbe 1, 2, 3 i 4 prema Naredbi o kategorijama plovidbe) i kompanija stranog broda, odnosno njihovi predstavnici, dužni su u slučaju potrebe obavljanja ponovnog inspekcijskog pregleda broda, uslijed izricanja mjere zabrane isplovljenja, uplatiti u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske:
a) 5.000,00 kn prije ponovnog inspekcijskog pregleda broda kojemu je izrečena mjera zabrane isplovljenja i
b) 2.000,00 kn prije svakog sljedećeg dolaska inspektora sigurnosti plovidbe na brod, do konačnog ukidanja zabrane isplovljenja.
Vlasnik plutajućeg objekta, odnosno njegov ovlašteni predstavnik, dužni su u slučaju potrebe obavljanja naknadnog inspekcijskog pregleda plutajućeg objekta, uslijed izricanja mjere zabrane rada, uplatiti u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske:
1) 1.500,00 kn prije ponovnog inspekcijskog pregleda plutajućeg objekta kojemu je izrečena mjera zabrane rada.
2) 700,00 kn prije svakog sljedećeg dolaska inspektora sigurnosti plovidbe na plutajući objekt do konačnog ukidanja zabrane rada.

DODATAK XXV.

MJERILA ZA ZABRANU ISPLOVLJENJA BRODA
(u svezi članka 47., stavak 2.)

UVOD
Prije nego utvrdi da nedostaci otkriveni prilikom pregleda nekog broda opravdavaju zabranu isplovljenja broda, inspektor mora primijeniti mjerila navedena niže u dijelu 1. i 2.
Dio 3. sadrži primjere nedostataka koji mogu sami za sebe biti dovoljan razlog za zabranu isplovljenja nekog broda.
Međutim, kada je očit razlog za zabranu isplovljenja broda posljedica slučajnog oštećenja pretrpljenog za vrijeme plovidbe do luke, nalog za zabranu isplovljenja se neće izdati, ako je:
– prije uplovljenja u luku zapovjednik ili kompanija dostavio/la inspekciji detalje o okolnostima pomorske nezgode i pretrpljenom oštećenju;
– zapovjednik poduzeo odgovarajuće mjere za uklanjanje nedostatka, a na zadovoljstvo inspekcije;
– inspekcija provjerila, nakon obavjesti o završetku popravnih radnji, da su nedostaci koji su bili očito opasni po sigurnost, zdravlje ili okoliš otklonjeni.
1. OSNOVNA PRAVILA
Pri korištenju svoje stručne prosudbe da li brod zaustaviti ili ne, inspektor mora primijeniti sljedeća mjerila:
IZBOR TRENUTKA
Brodovi koji nisu sigurni za isplovljenje moraju biti zaustavljeni nakon prvog pregleda i bez obzira na to koliko brod namjerava ostati u luci.
MJERILA
Brod će se zaustaviti ako su njegovi nedostaci dovoljno ozbiljni da zahtijevaju da se inspektor ponovo vrati na brod kako bi se osobno uvjerio da su oni prije isplovljenja uklonjeni.
Potreba da se inspektor vrati na brod mjerilo je ozbiljnosti nedostataka. Ipak, to ne stvara obvezu za svaki pojedini slučaj.
Time se podrazumijeva da se inspektor treba uvjeriti da su nedostaci ispravljeni prije isplovljenja, a prema potrebi ponovljenim posjetom brodu.
2. PRIMJENA OSNOVNIH PRAVILA
Prilikom donošenja odluke da li su otkriveni nedostaci dovoljno ozbiljni da opravdaju zadržavanje, inspektor mora utvrditi da li:
1. brod posjeduje potrebne važeće isprave;
2. brod ima broj ovlaštenja članova posade kakav se traži u Ispravi o najmanjem sigurnosnom sastavu posade – odnosno Upisnom listu;
U tijeku pregleda inspektor mora nadalje utvrditi jesu li brod i/ili posada u stanju:
1. sigurno ploviti u tijeku idućeg putovanja;
2. sigurno rukovati, prevesti i nadzirati stanje tereta tijekom idućeg putovanja;
3. sigurno posluživati postrojenje strojarnice tijekom idućeg putovanja;
4. održavati ispravnim porivni pogon i kormilarenje u tijeku idućeg putovanja;
5. ako je potrebno, pogasiti požar u bilo kojem dijelu broda u tijeku idućeg putovanja;
6. brzo i sigurno napustiti brod i, ako je potrebno, obaviti spašavanje tijekom idućeg putovanja;
7. spriječiti onečišćenje okoliša tijekom cijelog idućeg putovanja;
8. održavati dovoljan stabilitet broda u tijeku idućeg putovanja;
9. održavati potrebnu vodonepropusnost tijekom cijelog idućeg putovanja;
10. održavati radiokomunikacijsku vezu u situacijama pogibelji tijekom idućeg putovanja;
11. osigurati zdrave i sigurne životne i radne uvjete na brodu u tijeku idućeg putovanja;
12. pružiti što je moguće više podataka u slučaju nesreće (koje su dostupne putem zapisivača putnih podataka, VDR/S-VDR).
Uzevši u obzir sve otkrivene nedostatke, ako je odgovor na bilo koju od gore navedenih stavki negativan, treba ozbiljno razmisliti da li brod zadržati ili ne. Kombinacija nedostataka manje ozbiljne prirode također može opravdati mjeru zadržavanja.
3. RAZLOZI ZA ZABRANU ISPLOVLJENJA
Kako bi se u korištenju ovih uputa pomoglo inspektoru, ovdje se daje popis nedostataka svrstanih po grupama prema Pomorskom zakoniku, Pravilima Hrvatskog registra brodova i drugim važećim propisima, koji se na njih odnose, a priroda kojih smatra se dovoljno ozbiljnim razlogom za zaustavljanje broda.
Ovaj popis se ne smatra konačnim.
3.1. BRODOVI OPĆENITO
1. Nedostatak važećih svjedodžbi kojima se potvrđuje sposobnost broda za plovidbu;
2. Broj, sastav ili ovlaštenja posade ne odgovaraju ispravi o najmanjem sigurnosnom sastavu posade;
3. Nedostatak u ispravnom radu pogonskog stroja i drugih pomoćnih strojeva, uređaja i električnih postrojenja;
4. Nedovoljna čistoća strojarnice, prekomjerna količina mješavine vode i ulja u kaljužama, zauljenost izolacije cjevovoda uključujući i ispušne cjevovode u strojarnici, neispravan rad uređaja za pražnjenje kaljuža;
5. Neispravan rad električnog generatora za nuždu, rasvjete, akumulatora i sklopki;
6. Neispravan rad glavnog i pomoćnog kormilarskog stroja;
7. Nedostatak, nedovoljan kapacitet ili ozbiljna zapuštenost sredstava za spašavanje, splavi ili brodica za spašavanje i njihovih uređaja za spuštanje;
8. Nepoštivanje propisa ili ozbiljna zapuštenost sustava za vatrodojavu, požarnih alarma, protupožarne opreme, stabilnih protupožarnih instalacija, ventilacijskih zaslona, protupožarnih zaklopki i uređaja za daljinsko zatvaranje i to u mjeri da ne udovoljavaju svojoj namjeni;
9. Nedostatak, ozbiljna zapuštenost ili neispravan rad palubne protupožarne instalacije na tankerima;
10. Nedostatak, neudovoljavanje propisima i ozbiljna zapuštenost svjetala, signalnih tijela ili zvučnih signala za plovidbu;
11. Nedostatak ili neispravan rad radio uređaja i opreme namijenjenih sigurnosti plovidbe i zaštiti ljudskih života na moru;
12. Nedostatak ili neispravan rad navigacijske opreme;
13. Nedostatak nadopunjenih i ispravljenih plovidbenih karata i/ili svih drugih važećih nautičkih izdanja potrebnih za namjeravano putovanje, uzevši u obzir da se umjesto plovidbenih karata mogu koristiti i elektronske pomorske karte;
14. Nedostatak ventilatora u neiskrećoj izvedbi za ventilaciju pumpne stanice tereta.
15. Ozbiljan nedostak u operativnim zahtjevima;
16. Propust da se obavi pojačani pregled u skladu sa SOLAS 74, Glava XI, Pravilo
17. Nepostojanje ili neispravan VDR/S-VDR uredjaj, kad je brod u obvezi posjedovanja VDR/S-VDR -a.
3.2. SPECIFIČNOST U PREGLEDU TANKERA ZAKEMIKALIJE (IBC KODEKS)
1. Prijevoz tvari koja nije navedena u Svjedodžbi o sposobnosti za prijevoz ili nedostatak podataka o teretu;
2. Nepostojanje ili oštećenost visokotlačnih sigurnosnih uređaja;
3. Električne instalacije koje nisu u protueksplozivnoj izvedbi ili ne udovoljavaju zahtjevima kodeksa;
4. Mogući izvori upaljenja u opasnim lokacijama;
5. Kršenje posebnih zahtjeva;
6. Prekoračenje maksimalno dozvoljene količine tereta za svaki pojedini tank;
7. Nedovoljna toplinska zaštita za toplinski osjetljive tvari;
3.3. SPECIFIČNOST U PREGLEDU BRODOVA ZA PRIJEVOZ UKAPLJENIH PLINOVA (IGC KODEKS)
1. Prijevoz tvari koja nije navedena u Svjedodžbi o sposobnosti za prijevoz ili nedostatak podataka o teretu;
2. Nedostatak uređaja za zatvaranje nadgrađa ili radnih prostorija;
3. Pregrade koje nisu plinotjesne;
4. Oštećenost zaslona zraka;
5. Nedostatak ili opterećenost ventila s daljinskim zatvaranjem;
6. Nedostatak ili oštećenost sigurnost sigurtila;
7. Električne instalacije koje nisu u protueksplozivnoj izvedbi ili ne udovoljavaju zahtjevima kodeksa;
8. Ventilatori koji se nalaze u blizini prostora tereta, a nisu ispravni;
9. Alarmi tlaka u tankovima tereta koji nisu ispravni;
10. Uređaji za otkrivanje plinova i/ili otrovnih plinova koji nisu ispravni;
11. Prijevoz tvari koja inhibira bez svjedodžbe o inhibiranju;
3.4. SPECIFIČNOST PODRUČJA POKRIVENA TERETNIM VODNIM LINIJAMA (LOADLINES 66)
1. Znatno oštećene ili korodirane površine ili rupičasta korozija na limovima ili njihovim ukrepama na palubama i na trupu, koje mogu ugroziti sposobnost broda za plovidbu ili čvrstoću kod lokalnih naprezanja, osim ako su obavljeni primjerni privremeni popravci koji omogućuju putovanje do luke gdje će se obaviti trajni popravci;
2. Očiti slučajevi nedovoljnog stabiliteta;
3. Nedostatak dovoljnih i pouzdanih podataka u ovjerenoj formi, koji zapovjedniku omogućuju da brzo i jednostavno može ukrcati i balastirati brod na način da se u svim fazama i različitim uvjetima putovanja održi stabilitet broda u sigurnim granicama i da se izbjegne prekomjerno naprezanje brodske strukture;
4. Nedostatak, znatnija zapuštenost ili neispravnost uređaja za zatvaranje grotlenih uređaja i vodonepropusnih vrata;
5. Prekrcanost;
6. Nedostatak zagaznica ili slučaj kad one nisu čitljive.
3.5. SPREČAVANJE ZAGAĐIVANJA ULJEM (MARPOL 73/78, Dodatak I)
1. Nedostatak, ozbiljna zapuštenost ili neispravan rad opreme za filtriranje kaljužne vode, sustava za motrenje i nadzor ispuštanja ili 15 ppm dojavnog uređaja;
2. Preostali dio zapremine taložnog tanka ili tanka otpadnih ulja nedovoljan za namjeravano putovanje;
3. Nepostojanje Knjige ulja;
4. Ugrađen zaobilazni cjevovod u svrhu neovlaštenog izljeva;
5. Nedostatak mape izvještaja o pregledima (ESP).
3.6. SPREČAVANJE ZAGAĐIVANJA ŠTETNIM TEKUĆIM TVARIMA KOJE SE PREVOZE U RAZLIVENOM STANJU (MARPOL 73/78, Dodatak II)
1. Nepostojanje P&A priručnika – priručnik za interventno djelovanje u slučaju onečišćenja kemikalijama koje se prevoze u razlivenom stanju;
2. Teret nije kategoriziran;
3. Nepostojanje Knjige tereta;
4. Prijevoz uljastih tereta ako nije udovoljeno zahtjevima ili svjedodžbe nisu propisno nadopunjene ili ispravljene;
5. Ugrađen zaobilazni cjevovod u svrhu neovlaštenog izljeva.
3.7. SPREČAVANJE ZAGAĐENJA SMEĆEM S BRODOVA (MARPOL 73/78, Dodatak V)
1. Nedostatak Plana rukovanjem smećem
2. Nepostojanje Knjige o smeću
3. Osoblje na brodu nije upoznato sa zahtjevima Plana rukovanjem smećem o odlaganju/ iskrcaju smeća
3.8. SPREČAVANJE ZAGAĐENJA ŠTETNIM TVARIMA KOJE SE PREVOZE MOREM U PAKIRANOM OBLIKU
Ne ispunjavanje odredbi Glave 4, Dio 22. Tehničkih pravila – sprečavanje onečišćenja.
3.9. PODRUČJA POKRIVENA PRAVILNIKOM O ZVANJIMA, SVJEDODŽBAMA O OSPOSOBLJENOSTI I OVLAŠTENJIMA ČLANOVA POSADE BRODOVA TRGOVAČKE MORNARICE REPUBLIKE HRVATSKE, PRAVILNIKOM O NAJMANJEM BROJU ČLANOVA POSADE ZA SIGURNU PLOVIDBU KOJI MORAJU IMATI POMORSKI BRODOVI TRGOVAČKEMORNARICE REPUBLIKE HRVATSKE I PRAVILNIKOM O UVJETIMA I NAČINU ODRŽAVANJA STRAŽE, TEOBAVLJANJU DRUGIH POSLOVA NA BRODU, JAHTI ILI BRODICI KOJIMA SE OSIGURAVA SIGURNA PLOVIDBAI ZAŠTITA MORA OD ONEČIŠĆENJA
1. propust pomoraca koji ne posjeduju svjedodžbu, odgovarajuću svjedodžbu, valjano oslobađanje ili ne mogu dokazati na temelju isprava da su podnijeli prijavu za izdavanje odobrenja;
2. Broj, sastav i ovlaštenja posade ne odgovaraju Svjedodžbi o minimalnom broju članova posade, odnosno Upisnom listu;
3. Sastav straže na palubi i u stroju ne odgovara propisanim zahtjevima;
4. Osoba na straži nije osposobljena da rukuje opremom neophodnom za sigurnu plovidbu, radioopremom, te da je upoznata s zaštitom od zagađenja mora;
5. Pomorci nisu stručno osposobljeni za dodjeljene dužnosti u svrhu sigurnog vođenja broda i zaštite od zagađenja;
6. Nisu osigurane dovoljno odmorne osobe za prvu stražu na početku putovanja i za naredne izmjene straže;
3.10. PODRUČJA POKRIVENA ŽIVOTNIM I RADNIMUVJETIMA
1. Nedovoljne zalihe hrane za putovanje do sljedeće luke;
2. Nedovoljne zalihe pitke vode za putovanje do sljedeće luke;
3. Neprihvatljivo niski sanitarni uvjeti na brodu;
4. Nedostatak grijanja prostorija posade na brodu uposlenom u područjima gdje temperature mogu biti vrlo niske;
5. Prevelike količine smeća i otpada, zakrčenost prolaza i prostorija smještaja posade opremom ili teretom ili drugi oblik ugrožavanja sigurnosti;
6. Očiti dokaz da su članovi posade koji su dio plovidbene straže ili na drugim dužnostima na brodu premoreni za obavljanje prve i sljedećih smjena straže.
3.11. PODRUČJA KOJA NE OPRAVDAVAJU ZABRANU ISPLOVLJENJA ALI MOGU NPR. ZAHTIJEVATI PREKID RADA S TERETOM
Neispravan rad ili održavanje sustava inertnog plina, stanje teretnih uređaja, tegljačkih kuka tegljača ili strojeva koje može biti dovoljna osnova za prekid rada s teretom.
Kad brod ispušta nečisti vodeni balast iz balastnih tankova, tankova tereta i tankova za zauljene mješavine s tankera za ulje u more, ili je ispustio balastne vode u zabranjenim područjima Republike Hrvatske.

DODATAK XXVI.

LISTA BRODSKIH ISPRAVA, ZAPISA I KNJIGA
(u svezi članka 36., stavak 1.)

NAZIV DOKUMENTA
KATEGORIJA
PLOVIDBE
1 – 4
5 – 8
OPĆI DOKUMENTI
1
Upisni list
Certificate of Registry
X
X
2
Svjedodžba o klasi
Class Certificate
X
X
3
Uvjerenje o najmanjem broju članova posade
Minimum Safe Manning Document
X
X
ISPRAVE, KNJIGE I OVLAŠTENJA ČLANOVA POSADE
1
Knjiga popisa posade (rolle)
X
X
2
Pomorska knjižica
Seaman’s Book
X
X
3
Svjedodžbe o osposobljenosti posade
Certificates of Competency
X
X
4
Zdravstvene svjedodžbe (vidjeti MLC 2006)
Medical Certificates (see MLC 2006)
X
 
BRODSKE ISPRAVE
1
Svjedodžba o sigurnosti putničkog broda
Passenger Ship Safety Certificate
X
Popis podataka o opremi za svjedodžbu o sigurnosti putničkog broda (oblik P)
Record of equipment for the passanger ship safety certificate (form P)
X
2
Privremena svjedodžba o sposobnosti broda za prijevoz putnika
X
3
Svjedodžba o sigurnosti brzog plovila
High Speed Craft Safety Certificate
X
X
Popis podataka o opremi za svjedodžbu o sigurnosti brzog plovila
Record of Equipment for High Speed Craft Safety Certificate
X
X
Dozvola za rad brzog plovila
Permit to Operate High– speed Craft
X
X
4
Svjedodžba o sigurnosti konstrukcije i opreme dinamički podržavanog plovila
Dynamically Supported Craft Construction and Equipment Certificate
X
X
Popis podataka o opremi za svjedodžbu o sigurnosti konstrukcije i opreme dinamički podržavanog plovila
Record of Equipment for Dynamically Supported Craft Construction and Equipment Certificate
X
X
Dozvola za rad dimamički podržavanog plovila
Permit to Operate Dynamically Supported Craft
X
X
5
Svjedodžba o sigurnosti konstrukcije teretnog broda
Cargo Ship Safety Construction Certificate
X
6
Svjedodžba o sigurnosti opreme teretnog broda
Cargo Ship Safety Equipment Certificate
X
Popis podataka o opremi za svjedodžbu o sigurnosti opreme teretnog broda (oblik E)
Record of equipment for the cargo ship safety equipment certificate (form E)
X
7
Svjedodžba o sigurnosti radioopreme teretnog broda
Cargo Ship Safety Radio Certificate
X
Popis podataka o opremi za svjedodžbu o sigurnosti radioopreme teretnog broda (oblik R)
Record of equipment for the cargo ship safety radio certificate (form R)
X
8
Svjedožba o sigurnosti teretnog broda
Cargo Ship Safety Certificate
X
9
Svjedodžba o sposobnosti broda za plovidbu
X
X
10
Svjedodžba o sposobnosti broda za obavljanje pokusne plovidbe
X
11
Međunarodna svjedodžba o teretnoj liniji
International Load Line Certificate
X
Svjedodžba o oslobađanju
Exemption Certificate
X
X
12
Međunarodna svjedodžba o oslobađanju od odredaba o teretnoj liniji
International Load Line Exemption Certificate
X
13
Međunarodna svjedodžba o baždarenju (1969)
International Tonnage Certificate (1969)
X
14
Svjedodžba o baždarenju
Tonnage Certificate
X
X
15
Registar teretnog uređaja i skidljive opreme
Register of Lifting Appliances and Items of Loose Gear
X
X
16
Popis skidljive opreme i užadi
List of Losse Gear and Wire Ropes
X
X
17
Potvrda o ispitivanju i temeljitom pregledu teretnih uređaja
Certificate of Test and Thorough Examination of Lifting Appliances
X
X
18
Potvrda o ispitivanju i temeljitom pregledu samarica u zajedničkom radu
Certificate of Test and Thorough Examination of Dericks Used in Union Purchase
X
X
19
Potvrda o ispitivanju i temeljitom pregledu skidljive opreme
Certificate of Test and Thorough Examination of Loose Gear
X
X
20
Potvrda o ispitivanju i temeljitom pregledu čeličnog užeta
Certificate of Test and Thorough Examination of Steel Wire
X
X
21
Svjedodžba o sposobnosti broda za krcanje žita u rasutom stanju
Certificate of Fitness for the Carriage of Grain in Bulk
X
X
22
Međunarodna svjedodžba o sposobnosti za prijevoz ukapljenih plinova
International Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk
X
23
Svjedodžba o sposobnosti za prijevoz ukapljenih plinova
Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk
X
X
24
Svjedodžba o sposobnosti za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju
Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk
X
X
Dodatak 1 svjedodžbi o sposobnosti za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju
Attachment 1 to the Certificate of Fitnees for the Carriage of Dangerous Chemivals in Bulk
X
X
Dodatak 2 svjedodžbi o sposobnosti za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju
Attachment 2 to the Certificate of Fitnees for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk
X
X
25
Međunarodna svjedodžba o sposobnosti za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju
International Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk
X
Dodatak 1 međunarodnoj svjedodžbi o sposobnosti za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju
Attachment 1 to the International Certificate of Fitnees for the Carriage of Dangerous Chemivals in Bulk
X
Dodatak 2 međunarodnoj svjedodžbi o sposobnosti za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju
Attachment 2 to the International Certificate of Fitnees for the Carriage of Dangerous Chemivals in Bulk
X
26
Svjedodžba o sposobnosti za prijevoz opasnog tereta
Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Goods
X
X
Dodatak svjedodžbi o sposobnosti za prijevoz opasnog tereta
Appendix to the Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Goods
X
X
27
Svjedodžba o zaštiti na radu i smještaju posade i drugih osoba zaposlenih na brodu
Certificate on the Protection at work and Accomodation of the Crew and Other Persons Engaged on Board Ship
X
X
28
Potvrda o ispitivanju i temeljitom pregledu dizalice, odnosno naprave za dizanje koja služi za radove ne brodu
Certificate of Test and Thorough Examination of the Crane or Hosting Device Intendes for the Operations On Board Ship
X
X
29
Potvrda o ispitivanju i temeljitom pregledu dizala
Certificate of Test and Thorough Examination of the Lift
X
X
30
Knjiga o uljima – Dio I: Radovi u prostoriji strojeva
Oil Record Book-Part I: Machinery Space Operations
X
X
Knjiga o uljima – Dio II: Radovi s teretom/ balastom
Oil Record Book-Part II: Cargo/ Balast Operations
X
X
31
Svjedodžba o sigurnosti odobalne bušeće platforme
Mobile Offshore Drilling Unit Safety Certificate
X
X
32
Knjiga o teretu brodova za prijevoz štetnih razlivenih tekućina
Cargo Record Book for Ships Carrying Noxious Liquid Substances in Bulk
X
X
33
Međunarodna svjedodžba o sprečavanju zagađivanja uljem
International Oil Pollution Prevention Certificate
X
Dodatak međunarodnoj svjedodžbi o sprečavanju zagađivanja uljem: Oblik A: Popis podataka o konstrukciji i opremi brodova koji nisu tankeri za ulja
Supplement to the International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP Certificate)– Form A: Record of Construction and Equipment for Ships Other Then Oil Tanker
X
Dodatak međunarodnoj svjedodžbi o sprečavanju zagađivanja uljem: Oblik B: Popis podataka o konstrukciji i opremi tankera za ulje
Supplement to the International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP Certificate)– Form A: Record of Construction and Equipment for Oil Tanker
X
34
Svjedodžba o sprečavanju zagađivanja uljem
Oil Pollution Prevention Certificate
X
X
Dodatak svjedodžbi o sprečavanju zagađivanja uljem: Oblik A1: Popis podataka o konstrukciji i opremi brodova koji nisu tankeri za ulja
Supplement to the Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP Certificate)– Form A1: Record of Construction and Equipment for Ships Other Then Oil Tanker
X
X
Dodatak svjedodžbi o sprečavanju zagađivanja uljem: Oblik B1: Popis podataka o konstrukciji i opremi tankera za ulje– uvjetno izdana/ privremena
Supplement to the International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP Certificate)– Form A: Record of Construction and Equipment for Oil Tanker
X
X
35
Međunarodna svjedodžba o sprečavanju zagađivanja pri prijevozu štetnih razlivenih tekućina
International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk
X
Dodatak 1 međunarodnoj svjedodžbi o sprečavanju zagađivanja pri prijevozu štetnih razlivenih tekućina
Attachment to the International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk
X
36
Međunarodna svjedodžba o sprečavanje zagađivanja zraka
International Air Pollution Prevention Certificate
X
Međunarodna svjedodžba o sprečavanje zagađivanja zraka za stroj
Engine International Air Pollution Prevention Certificate
X
37
Svjedodžba o sigurnosti plutajućeg objekta
X
X
38
Potvrda o tehničkim podacima broda radi njegovog upisa u upisnik brodova
X
X
39
Potvrda o tehničkim podacima plutajućeg objekta radi njegovog upisa u knjigu evidencije plutajućih objekata
X
X
40
Potvrda o ovjeri knjige stabiliteta
Stability Book Verification Certificate
X
X
41
Potvrda o ovjeri priručnika za slaganje i pričvršćenje tereta
Cargo Securing Manual Verification Certificate
X
X
42
Potvrda o usklađenosti
Document of Compliance
X
X
Privremena potvrda o usklađenosti
Interim Document of Compliance
X
X
43
Potvrda upravljanja sigurnošću
Safety Management Certificate
X
X
Privremena potvrda upravljanja sigurnošću
Interim Safety Management Certificate
X
X
44
Knjiga o smeću
Garbage Record Book
X
X
45
Međunarodna svjedodžba o zaštiti broda
International Ship Security Certificate (ISSC)
X
X
Privremena međunarodna svjedodžba o zaštiti broda
Interim International Ship security Certificate
X
X
Trajni sažeti zapis
Continous Synopsis Record
X
4647.
Ugovor o osiguranju ili drugo financijsko jamstvo za slučaj građanske odgovornosti od šteta nastalih onečišćenjem uljem

Potvrda o usklađenosti (MRV)


Certificate of insurance on any other financial security in respect of civil liability for oil pollution damage

Document of compliance
(DoC-MRV)


X
BRODSKE KNJIGE, PRIRUČNICI I ZAPISI
1
Zapisnik o prethodnom inspekcijskom pregledu
Reports of previous port State control inspections
X
X
2
Brodski dnevnik u smislu zapisa o vježbama, uključujući vježbe zaštite broda
Ship´s log book with respect to the records of drills, including security drills
X
3
Knjiga zapisa o provjeri i održavanju i razmještaju sredstava za spašavanje, te protupožarnih sredstava i opreme
The log of records of inspection and maintenance of life– saving appliances and arrangements and fire– fighting appliances and arrangements
X
X
4
Dnevnik stroja
X
X
5
Radio dnevnik
X
X
6
Zdravstveni dnevnik
X
X
7
Knjiga tereta
Cargo Record Book
X
X
8
Popis ili očevidnik opasnog tereta ili detaljni plan skladištenja tereta
Dangerous goods special list or manifest, or detailed stovage plan
X
9
Priručnik za slaganje i pričvršćenje tereta
Cargo Securing Manual
X
X
10
Popis operativnih ograničenja (samo za putničke brodove)
List of operational limitations (for passanger ships only)
X
X
11
Plan suradnje sa SAR službama (samo za putničke brodove)
Plan for co-operation with SAR Services (for passanger ships only)
X
X
12
Priručnik za krcanje tereta za brodove za prijevoz krutih rasutih tereta
Bulk Carrier Booklet
X
X
13
Plan ukrcaja/iskrcaja tereta za brodove za prijevoz krutih suhih tereta u rasutom stanju
Loading/Unloading Plan for bulk carriers
X
X
14
Dozvola radijske postaje
X
X
15
Knjiga devijacija
X
X
16
Tablica devijacije
X
X
17
Plan upravljanja smećem
Garbage Management Plan
X
X
18
Potvrda o odobrenju računalnog sustava za provjeru uzdužne čvrstoće broda
X
19
Priručnik za upotrebu računala za krcanje
X
20
Brodski plan za slučaj opasnosti zagađivanja uljem
Shipboard Oil Pollution Emergency Plan (SOPEP)
X
21
Zapis o nadgledanju iskrcaja ulja i sustava nadzor pri zadnjem putovanju u balast (samo za tankere za ulje)
Record of oil discharge monitoring and control system for the last ballast voyage
X
22
Raspored za uzbunu, protupožarni plan i, za putničke brodove, plan nadzora u slučaju oštećenja
The muster list, fire control plan, and for passanger ship, damage control plan
X
23
Sustav potpore zapovjedniku brodova pri donošenju odluka (tiskani plan za slučaj nužde)
A decision– support system for the master (printed emergency plan)
X
24
Mapa izvješća o pregledu (za brodove za prijevoz rasutog tereta i uljne tankere)
Survey Report Files (in case of bulk carriers and oil tankers)
X
25
Podaci o omjeru A/ A-max (za ro-ro putničke brodove)
Information on A/ A-max ratio (for ro-ro passanger ship)
X
26
Tablica radnog vremena na brodu (MLC 2006. i STCW 78/95)
Table of shipboard working arrangements (MLC 2006. i STCW 78/95)
 
X
X
27
 
Zapisi o satima odmora pomoraca (MLC 2006.)
Records of hours of rest of seafarers (MLC 2006.)
 
X
X


DODATAK XXVII.

PODSJETNIK ZA OBAVLJANJE DETALJNOG INSPEKCIJSKOG PREGLEDA
(u svezi s člankom 40., stavak 3.)

Detaljni inspekcijski pregled obuhvaća naročito sljedeća područja:
I. OPĆENITO
1. Pregled rada pogonskog stroja i drugih strojeva kao i električnih instalacija;
2. Pregled čistoće strojarnice, količine mješavine vode i ulja u kaljužama, pregled zauljenosti izolacije cjevovoda uključujući i ispušne cjevovode u strojarnici, rad uređaja za pražnjenje kaljuža;
3. Pregled rada električnog generatora za nuždu, rasvjete, akumulatora i sklopki;
4. Pregled rada glavnog i pomoćnog kormilarskog stroja;
5. Pregled količine i stanja osobnih sredstava za spašavanje, splavi, brodica za spašavanje/prikupljanje i sredstava za njihovo spuštanje;
6. Pregled sustava za vatrodojavu, pregled požarnog dojavnog sustava, protupožarne opreme, stalnih protupožarnih instalacija, ventilacijskih zaslona, protupožarnih prigušnica i uređaja za brzo daljinsko zatvaranje;
7. Pregled rada palubne protupožarne instalacije na tankerima;
8. Pregled svjetala, signalnih tijela i zvučnih signala za plovidbu;
10. Pregled rada navigacijske opreme;
11. Pregled plovidbenih karata i/ili svih drugih važećih nautičkih publikacija potrebnih za namjeravano putovanje;
12. Pregled ventilatora u neiskrećoj izvedbi za ventilaciju pumpne stanice tereta;
13. Pregled udovoljavanja operativnim zahtjevima;
14. Broj, sastav ili ovlaštenja posade ne odgovaraju Uvjerenju o najmanjem broju članova posade;
15. Pregled mape izvještaja o pregledima (Survey Report File) za tankere i brodove za rasuti teret;
16. Pregled zapisivača putnih podataka (VDR/S-VDR) kada je njegova upotreba obvezna.
II. SPECIFIČNOST U PREGLEDU BRODOVA ZA PRIJEVOZ KEMIKALIJA (IBC KODEKS)
1. Pregled tereta po tvari koja nije navedena u Svjedodžbi o sposobnosti za prijevoz tereta ili nedostaju podaci o teretu;
2. Pregled visokotlačnih sigurnosnih uređaja;
3. Pregled električnih instalacija;
4. Pregled mogućih izvora zapaljenja u opasnim zonama;
5. Pregled posebnih zahtjeva;
6. Pregled udovoljavanju zahtjeva za maksimalno dozvoljenim količinama tereta za svaki pojedini tank;
7. Pregled udovoljavanju zahtjeva o termičkoj zaštiti za termički osjetljive tvari.
III. SPECIFIČNOST U PREGLEDU BRODOVA ZA PRIJEVOZ UKAPLJENIH PLINOVA (IGC KODEKS)
1. Pregled tereta po tvari koja nije navedena u Svjedodžbi o sposobnosti za prijevoz ili nedostaju podaci o teretu;
2. Pregled uređaja za zatvaranje nadgrađa ili radnih prostorija;
3. Pregled pregrada koje nisu plinotijesne;
4. Pregled zatvarača zraka;
5. Pregled ventila s daljinskim zatvaranjem;
6. Pregled sigurnosnih ventila;
7. Pregled električnih instalacija;
8. Pregled ventilatora prostora tereta;
9. Pregled dojavnog sustava tlaka u tankovima tereta;
10. Pregled uređaja za otkrivanje plinova i/ili otrovnih plinova;
11. Pregled po svjedodžbi o inhibitorskoj tvari kod prijevoza tereta koji inhibiraju.
IV. SPECIFIČNOSTI PODRUČJA POKRIVENA KONVENCIJOM O TERETNIM VODNIM LINIJAMA
1. Pregled stanja limova na palubama i trupu;
2. Pregled stabiliteta:
3. Utvrđivanje sposobnosti zapovjednika da ukrca i balastira brod na način da u svim fazama i uvjetima putovanja održi stabilitet broda na siguran način;
4. Pregled uređaja za zatvaranje, grotlenih uređaja i vodonepropusnih vrata;
5. Pregled udovoljavanju zahtjeva o krcanju tereta;
6. Pregled zagaznica.
V. SPREČAVANJE ONEČIŠĆENJA ULJEM
1. Pregled opreme za filtriranje kaljužne vode, sustava za motrenje i nadzor iskrcaja ulja ili 15 ppm uređaja za uzbunjivanje;
2. Pregled preostale slobodne zapremnine taložnog tanka i tanka otpadnih ulja;
3. Pregled Knjige ulja;
4. Utvrđivanje da li je na brodu ugrađen neodobren zaobilazni cjevovod;
5. Pregled plana interventnog djelovanja u slučaju zagađenja uljem;
6. Pregled mape izvještaja o pregledima (ESP mape).
VI. SPREČAVANJE ONEČIŠĆENJA ŠTETNIM TEKUĆIM TVARIMA KOJE SE PREVOZE U RAZLIVENOM STANJU
1. Pregled postojanja Priručnika interventnog djelovanja u slučaju onečišćenja kemikalijama (P&A priručnika),
2. Pregled kategorizacije tereta;
3. Pregled Knjige tereta;
4. Utvrđivanje da li brod prevozi uljaste terete sukladno svjedodžbi;
5. Utvrđivanje da li je ugrađen zaobilazni cjevovod.
VII. PODRUČJA POKRIVENA PRAVILNIKOM O ZVANJIMA, SVJEDODŽBAMA O OSPOSOBLJENOSTI I OVLAŠTENJIMA ČLANOVA POSADE BRODOVA TRGOVAČKE MORNARICE REPUBLIKE HRVATSKE, PRAVILNIKOM O NAJMANJEM BROJU ČLANOVA POSADE ZA SIGURNU PLOVIDBU KOJI MORAJU IMATI POMORSKI BRODOVI TRGOVAČKE MORNARICE REPUBLIKE HRVATSKE I PRAVILNIKOM O UVJETIMA I NAČINU ODRŽAVANJA STRAŽE, TE OBAVLJANJU DRUGIH POSLOVA NA BRODU, JAHTI ILI BRODICI KOJIMA SE OSIGURAVA SIGURNA PLOVIDBA I ZAŠTITA MORA OD ONEČIŠĆENJA
1. Utvrđivanje da li broj, sastav i ovlaštenja posade odgovaraju Svjedodžbi o minimalnom broju članova posade, odnosno Upisnom listu;
2. Provjera da li sastav straže na palubi i u strojarnici odgovara propisanim zahtijevima;
3. Provjera da li je osoba na straži osposobljena rukovati opremom neophodnom za sigurnu plovidbu, radioopremom, te da li je upoznata sa zaštitom od zagađenja mora;
4. Provjera da li su pomorci stručno osposobljeni za dodjeljene dužnosti u svrhu sigurnog vođenja broda i zaštite od zagađenja;
5. Provjera da su osigurane dovoljno odmorne osobe za prvu stražu na početku putovanja i za naredne izmjene straže;
6. Provjera operativnog nadzora osposobljenosti posade.
7. Utvrđivanje da li svaki član posade posjeduje odgovarajuću svjedodžbu ili valjano oslobađanje sukladno posebnom propisu kojim se uređuju zvanja, svjedodžbe o osposobljenosti i ovlaštenja članova posade brodova, odnosno da li može pružiti pisani dokaz da je podnio zahtjev za ovjeru u postupku priznavanja svjedodžbe;
8. Utvrđivanje da li su na brodu osigurani načini i postupci za učinkovitu usmenu komunikaciju između svih članova posade vezanu uz sigurnost, te da li su zadovoljeni ostali zahtjevi za komunikaciju na brodu sukladno posebnom propisu kojim se uređuju uvjeti i način održavanja straže, te obavljanja drugih poslova na trgovačkim brodovima.
VIII. PODRUČJA POKRIVENA ŽIVOTNIM I RADNIM UVJETIMA
1. Provjera najmanje starosne dobi za rad na brodu;
2. Provjera zdrastvenih pregleda;
3. Provjera uvjeta rada »bijelog osobjelog osobn>
4. Provjera ugovora o radu (kolektivnog ugovora), repatrijaciji pomoraca, odgovornost brodara u slučaju nezgode, sindikalnih prava;
5. Provjera da li su zalihe hrane dovoljne za putovanje do sljedeće luke;
6. Provjera da li su zalihe pitke vode dovoljne za putovanje do sljedeće luke;
7. Pregled sanitarnih uvjeta na brodu;
8. Pregled grijanja prostorija posade na brodu;
9. Pregled stanja broda u pogledu zahtjeva čistoće, zbrinutosti otpada, i prohodnost prolaza/ prostorija za smještaj posade;
10. Provjera da su osobe na straži i druge osobe na dužnosti dovoljno odmorene za prvu i naredne izmjene straže;
11. Provjera usklađenosti vremena rada ili vremena odmora pomoraca sa zahtjevima posebnog propisa kojim se uređuju načela za utvrđivanje radnog vremena članova posade.
IX. PODRUČJA POKRIVENA AFS KONVENCIJOM
1. Uzimanje uzoraka premaza protiv obrastanja sukladno proceduri propisanoj u Rezoluciji MEPC.104 (49) IMO-a;
2. Pregled brodskih dokumenata i zapisa sa ciljem provjere podataka o premazu protiv obrastanja.

DODATAK XXVIII.

KRITERIJI U VEZI S DRŽAVOM ZASTAVE
(u svezi članka 58. stavka 3.)

1. Rezultati države zastave računaju se pomoću standardne formule za statističke proračune u kojima su određene vrijednosti fiksne. Granice između crne i sive te sive i bijele određene su ovim formulama:
μcrna_siva = N ·p + 0,5 + z√N · p(1 – p)
μbijela_siva = N · p – 0,5 – z√N · p(1 – p)
pri čemu je:
N broj inspekcijskih pregleda
p dopustiva granica zadržavanja
z kritična vrijednost normalne razdiobe (1,645 za razinu pouzdanosti od 95%)
2. Formule navedene u točki 1. daju dopušteni broj zadržavanja za crnu ili bijelu listu. Broj zaustavljanja iznad granice između crne i sive znači lošije od prosjeka te se stoga mora razvrstati u crnu listu, a broj zaustavljanja ispod granice između bijele i sive znači bolje od prosjeka te se stoga mora razvrstati u bijelu listu. Kada je broj zaustavljanja za određenu državu zastave između navedene dvije granice, država zastave razvrstava se u sivu listu.
3. Radi usporedbe rezultata država zastave na crnoj, sivoj ili bijeloj listi, izračun se ponavlja podešavanjem p u formulama iz točke 1.
4. Kako bi se rezultati države zastave mogli usporediti, upotrebljava se faktor prekoračenja (EF). EF označava se koliko puta p mora promijeniti i ponovno izračunati dok se broj zadržavanja za pojedinu državu zastave ne izjednači s graničnim vrijednostima. Svako povećanje ili smanjenje p od 3% odgovara cijelom jednom EF-bodu. Za države zastave razvrstane u sivu listu, EF se računa pomoću ove formule:

EF = (Zaustavljanja zastave – μbijela_siva)
              (μcrna_siva – μbijela_siva)

5. Za razvrstavanje država zastave na crnoj listi u one vrlo visokog rizika, visokog rizika, srednjeg do visokog ili srednjeg rizika, uzimaju se u obzir sljedeće vrijednosti EF:
EF = 4,01 i više znači vrlo visoki rizik
EF = 3,01 do 4,00 znači visoki rizik
EF = 2,01 do 3,00 znači srednji do visoki rizik
EF = 1,01 do 2,00 znači srednji rizik.

DODATAK XXIX.

KRITERIJI U VEZI S REZULTATIMA KOMPANIJE
(iz članka 58. stavka 3.)

1. Indeks zaustavljanja

Indeks zaustavljanja je omjer broja zaustavljanja svih brodova u floti neke kompanije i broja inspekcijskih pregleda svih brodova u floti te kompanije u prethodnih 36 mjeseci, u odnosu na prosječni omjer zaustavljanja za sve brodove pregledane u području Pariškog memoranduma tijekom prethodnih 36 mjeseci.
Indeks zaustavljanja smatra se prosječnim ako je unutar granice od 2 posto bodova iznad ili ispod prosječnog omjera zaustavljanja za sve brodove pregledane u području Pariškog memoranduma tijekom prethodnih 36 mjeseci.
Indeks zaustavljanja smatra se iznad prosjeka ako je više od 2 posto bodova iznad prosječnog omjera zaustavljanja za sve brodove pregledane u području Pariškog memoranduma tijekom prethodnih 36 mjeseci.
Indeks zaustavljanja smatra se ispod prosjeka ako je više od 2 posto bodova ispod prosječnog omjera zaustavljanja za sve brodove pregledane u području Pariškog memoranduma tijekom prethodnih 36 mjeseci.
Indeks zaustavljanja za neku kompaniju smatra se iznad prosjeka bez obzira na sve druge rezultate inspekcijskog pregleda ako je u prethodnih 36 mjeseci bilo kojem brodu u floti te kompanije izdan nalog o zabrani uplovljavanja u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

2. Indeks nedostataka

Indeks nedostataka je omjer ukupnih bodova svih nedostataka svih brodova u floti neke kompanije i broja inspekcijskih pregleda svih brodova u floti te kompanije u prethodnih 36 mjeseci, u odnosu na prosječni omjer nedostataka za sve brodove pregledane u području Pariškog memoranduma tijekom prethodnih 36 mjeseci.
U smislu prvog podstavka, nedostaci koji se odnose na ISM Kodeks vrijede 5 bodova, a svi drugi nedostaci vrijede 1 bod. Prosječan omjer nedostataka unutar područja obuhvaćenog Pariškim memorandumom računa se uzimajući u obzir prosječnu pojavu nedostataka koji se odnose na ISM Kodeks i svih drugih nedostataka po inspekcijskom pregledu.
Indeks nedostataka smatra se prosječnim ako je unutar granice od 2 posto bodova iznad ili ispod izračunatog prosjeka nedostataka u području Pariškog memoranduma tijekom prethodnih 36 mjeseci.
Indeks nedostataka smatra se iznad prosjeka ako je više od 2 posto bodova iznad izračunatog prosjeka nedostataka u području Pariškog memoranduma tijekom prethodnih 36 mjeseci.
Indeks nedostataka smatra se ispod prosjeka ako je više od 2 posto bodova ispod izračunatog prosjeka nedostataka u području Pariškog memoranduma tijekom prethodnih 36 mjeseci.

3. Matrica rezultata kompanije

Rezultati kompanije klasificiraju se na sljedeći način:

Indeks zaustavljanja
Indeks nedostataka
Rezultati kompanije
iznad prosjeka
iznad prosjeka
vrlo niski
iznad prosjeka
prosječan
niski
iznad prosjeka
ispod prosjeka
prosječan
iznad prosjeka
ispod prosjeka
iznad prosjeka
prosječan
prosječan
srednji
prosječan
ispod prosjeka
ispod prosjeka
prosječan
ispod prosjeka
ispod prosjeka
visoki


Za kompanije koje nemaju pregledanih brodova ili ako nije kompanija me mora imati IMO broj, smatrat će se da ima srednje rezultate.

[1][1](1) Kada inspekcijski pregledi koji se obavljaju u okviru nadzora države luke predstavljaju samo dio inspekcijskog posla, ukupan broj inspektora potrebno je pretvoriti u broj inspektora koji odgovara broju inspektora s punim radnim vremenom.
Ove informacije potrebno je dati na razini države za sve luke.Za potrebe ovog Dodatka, pojam luke obuhvaća pojedinačnu luku i zemljopisno područje koje pokriva inspektor ili tim inspektora, koje može uključivati i više luka gdje je primjenjivo. Isti inspektor može raditi u više od jedne luke/zemljopisnog područja.
 
 DODATAK XXX. (u svezi članaka 66.a st.2.)

Rectification Action Plan (RAP) – MLC 2006 A5.2.1.
 

Name of the ship/Ime broda

Name of the Company:/Ime Kompanije:

Master informed/Obaviješten zapovjednik:

Company informed/Obaviještena Kompanija:

Inspection date:

Next port informed:


Report prepared by/Izvješće sastavio:

Accepted by (FS)/PSC/Prihvaćeno od strane FS/PSC:

Inspection Area(s)/Područje inspekcije:

Inspection Team/Tim inspektora*:

 

Deficiency/Nedostatak
(MLC)

Nature of def/Priroda nedostatka (MLC)
Corrective action required/Korektivna mjera
Time frame/Rok za otklanjanja
Responsible person/Odgovorna osoba
Completion Date/ Datum otklanjanja

 Rectification Action Plan/ Plan otklanjanja nedostatka
When deciding whether to accept a RAP the following elements should be considered/Pri odlučivanju da li će prihvatiti plan inspektor će sljedeće elemente uzeti u obzir:
• the length and nature of the intended voyage or service/Duljinu i prirodu planiranog putovanja
• the nature of the hazard to seafarers’ safety, health or security/Prirodu i opasnosti za pomorce sigurnost, i zdravlje
• the seriousness of the breach of the requirements of the MLC, 2006 (including seafarers’ rights)/Ozbiljnost povrede zahtjeva MLC, 2006 (uključujući prava pomoraca);
• any previous history of deficiencies or repeated deficiencies/Povijest nedostataka ili su nedostaci ponovljeni
• whether or not the appropriate work or rest periods for seafarers are being observed/Da li su nedostatci vezani za radno vrijeme ili vrijeme odmora;
• the safe manning requirements of the flag State/Najmanji broj članova posade sukladno MSMD
• the number and nature of deficiencies found during the particular inspection/ Broj i prirodu nedostataka utvrđenih tijekom inspekcijskog pregleda.

DODATAK XXXI. Zapisnik o pregledu luke – sigurnosna zaštita (u svezi članka 103.)MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Uprava sigurnosti plovidbe

LUČKA KAPETANIJA ________

KLASA:

URBROJ:

Inspektor sigurnosti plovidbe/Ovlašteni djelatnik, nadležan na temelju članka 30. stavak 4. i članka 45. stavak 1. Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (»Narodne novine« br. 124/2009 i 59/2012), sastavlja

ZAPISNIK
o nadzoru nad primjenom Plana sigurnosne zaštite luke

1

Naziv i klasifikacija luke:

2

Mjesto, datum i vrijeme trajanja pregleda:

3

Pravna osoba koja upravlja lukom / Ovlaštenik koncesije:

Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu luke:

4

Pregledano: Primjena Plana sigurnosne zaštite luke

Poziv na propis:
Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka

Nalaz    
4.1

Pridržavanje planom propisane dinamike nabavke sredstava i opreme u funkciji sigurnosne zaštite

Članak 33. stavak 1.

alineja 3.

4.2

Realizacija planom propisanih radova u funkciji sigurnosne zaštite

Članak 33. stavak 1.

alineja 3.

4.3

Procedura za prihvat broda za kojeg se ne primjenjuju odredbe SOLAS XI-2 konvencije

Članak 33. stavak 1.

alineja 3.

4.4

Očevidnik Deklaracija o sigurnosti

Članak 33. stavak 1.

alineja 4.

4.5

Očevidnik prihvata brodova

Članak 33. stavak 1.

alineja 3.

4.6

Plan i program izobrazbe i uvježbavanja osoblja na poslovima sigurnosne zaštite

Članak 33. stavak 1.

alineja 8.

4.7

Evidencija o komunikaciji sa osobom zaduženom za sigurnosnu zaštitu broda

Članak 33. stavak 1.

alineja 9.

4.8

Očevidnik tečajeva, seminara i drugih oblika obuke osoblja uključenog u sigurnosno-

zaštitne poslove, kao i ostalih zaposlenika

Članak 33. stavak 1.

alineja 8.

4.9

Očevidnik vježbi koje se provode u cilju održavanja razine sigurnosti

Članak 43. stavak 6.

4.10

Očevidnik godišnjih sveobuhvatnih vježbi za provjeru funkcionalnosti Plana

Članak 43. stavak 6.

4.11

Očevidnik unutarnjeg nadzora (od strane PFSO-a) osoblja koje obavljaju poslove sigurnosne zaštite

Članak 33. stavak 1.

alineja 5.

4.12

Očevidnik vanjskog nadzora od strane ovlaštenih osoba nadležnih tijela

Članak 45. stavak 1.

4.13

Očevidnik prijedloga za dopunu sigurnosne procjene

Članak 33. stavak 1.

alineja 6.

4.14

Očevidnik promjena Plana sigurnosne zaštite luke

Članak 33. stavak 1.

alineja 6.

4.15

Očevidnik izviješća PFSO-a i drugog osoblja zaduženog za sigurnost, o događajima

koji su ili su mogli ugroziti sigurnost luke

Članak 33. stavak 1.

alineja 3.

4.16

Procedura primanja i distribucije relevantnim osobama odluke o promjeni stupnja

sigurnosti te očevidnik takvih slučajeva

Članak 32. i 38.

4.17

Procedura u slučaju prijama sigurnosne prijetnje ili saznanje o postojanju iste:

– reakcija na neposredno, putem telefona ili drugog sredstva komunikacije, primljenu sigurnosnu prijetnju ili na drugi način primljeno saznanje o postojanju sigurnosne prijetnje ili o incidentu koji je povrijedio sigurnosni sustav

– izvješćivanje o sigurnosnoj prijetnji ili događaju koji je ugrozio sigurnost luke

Članak 38.

4.18

Signalizacija za slučaj evakuacije luke ili dijela luke, te plan evakuacije

Članak 33. stavak 1.

alineja 3.

4.19

Procedure za postupanje s opasnim tvarima i očevidnik podataka o postupanju s istim

Članak 33. stavak 1.

alineja 3.

4.20

Skladištenje opasnih tvari

Članak 33. stavak 1.

alineja 3.

4.21

Plan izmiještanja broda na kojem se odvija incidentna situacija ili postoji takva prijetnja na izolirani vez

Članak 33. stavak 1.

alineja 3.

4.22

Procedura za slučaj potrebe hitnog napuštanja broda (posada i putnici)

Članak 33. stavak 1.

alineja 3.

4.23

Oprema za detekciju oružja i eksploziva kod osoba, u teretu, prtljazi i sl.

Članak 33. stavak 1.

alineja 3.

4.24

Procedura u slučaju povrede sigurnosti:

– pronalaska sumnjivog predmeta na području luke

– neovlaštene osobe na području luke

– neovlašteno parkirana vozila na području luke

– neovlašteno usidreno ili privezano plovilo u luci

– sumnjivo ponašanje ili djelatnost

– nestanak energije/svjetla

Članak 33. stavak 1.

alineja 3.

4.25
Videonadzor

Članak 33. stavak 1.

alineja 3.

4.26

Sustav identifikacije osoba i vozila

Članak 33. stavak 1.

alineja 3.

4.27

Atesti o valjanosti protupožarne opreme; popis i skladištenje ostalih sredstava i o opreme za zaštitu osoba i stvari

Članak 33. stavak 1.

alineja 5.

4.28

Unutrašnje komunikacije i komunikacije s brodovima na sidrištu i na vezu u luci

Članak 33. stavak 1.

alineja 3.

4.29

Komunikacija s drugim nadležnim službama:

Popis telefonskih brojeva i osoba u svim službama s kojima se koordinira u obavljanju poslova sigurnosne zaštite

Članak 33. stavak 1.

alineja 3.


 Dodatak XXXII. (u svezi članka 8.c)

Uvjeti za stjecanje obnove ovlaštenja za nadzor stranih brodova
1. Poseban program osposobljavanja obavlja se u roku od 12 mjeseci
2. Temeljne odrednice programa obnove jesu:
– sposobnost
– znanje
– razumijevanje
– vještine
Provjera sadrži sve elemente iz točke 2. ovog dodatka
3. Program obnove sastoji se od slijedećih elemenata
a) Sudjelovanje na nacionalnim seminarima za inspektore uključujući savladavanje programa za nove inspektore ne računajući inspekcijske preglede brodova
b) Obavljanje najmanje 15 pregleda pod nadzorom mentora od kojih je najmanje jedan detaljni, a jedan prošireni tip pregleda.
c) Savladavanje najmanje 6 različitih modula na daljinu (DLM) razvrstanih na sljedeći način:
– Postupci Memoranduma
– 2 modula iz grupe Ljudski faktor (ILO, STCW, ISM ili Human Element)
– 3 modula iz IMO instrumenata (SOLAS, MARPOL; LL66, COLREG)
– sudjelovanje na seminarima EMSE/PMOU
– provođenje intervjua s mentorom ili drugim inspektorom
Ovlaštenje se može obnoviti ako su ispunjeni uvjeti navedeni u ovom Dodatku.

Dodatak XXXIII (u svezi članaka 42.a. i 68. stavak 9.)

 

 

Dodatak XXXIV.

Kriteriji za obavljanje detaljnog inspekcijskog pregleda sigurnosne zaštite (u svezi s člankom 42.a. stavak 3).
1. Međunarodna Svjedodžba o sigurnosnoj zaštiti broda je istekla
2. Utvrđeno je da časnik sigurnosne zaštite nema valjan certifikat Časnika za sigurnosnu zaštitu broda
3. Utvrđeno je da je brod na nižem stupnju sigurnosne zaštite od luke gdje se brod nalazi
4. Utvrđeno je da vježbe sigurnosne zaštite nisu održane u redovnom roku
5. Utvrđeno je da popis posljednjih 10 luka nije potpun
6. Postoji izvješće ili informacije od drugih država, tijela, organizacija, članova posade vezanih za sigurnosnu zaštitu broda
7. Ako brod ima izdanu interim svjedodžbu sigurnosne zaštite broda u više navrata uzastopno a postoje određene indicije ili djelujući po prosudbi inspektor utvrdi da su iste izdane s razlogom izbjegavanja
8. Da li je pristup brodu nadziran i da li su posjetioci uvijek u pratnji od strane članova posade (SSZ 1)
9. Da li je pristup na zapovjednički most ili u strojarnicu adekvatno osiguran (zaključavanjem)
10. Da li se provjeren identitet i prtljaga posjetitelja (SSZ 2)
11. Da li sva vrata u osjetljivim područjima zaključana (kormilarnica, strojarnica, prostorija klima-uređaja
12. Da li su osjetljiva područja propisno označena
13. Da li su brodske namirnice provjerene prije ukrcaja na brod i zaključane u spremi
14. Da li se putnici u iskrcaju odvajaju od onih u ukrcaju
15. Da li su na obali utvrđena područja ograničenog kretanja sukladno sigurnosnoj zaštiti luke
16. Da li brodska straža prati sigurnosnu situaciju na obali i moru u blizini broda.

Dodatak XXXV.

Kontrolna lista nadzora sigurnosne zaštite brodova (u svezi s člankom 42. a. stavak 2.)


MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE MINISTRY OF MARITIME AFFAIRS, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE
MARITIME SAFETY DIRECTORATE

Sukladno s člankom 42.a. stavak 2. u svezi s dodatkom XXXIV (kriteriji za detaljni pregled) Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe (NN 39/11) inspektor sigurnosti plovidbe popunjava:
Kontrolnu listu nadzora sigurnosne zaštite brodova – Ship Security Inspection Check List


Questions
Yes/No
Comments

APPROACHING THE SHIP

1) Is Ship Identification Number marked as defined in SOLAS XI-1/3

Access Control (preventing unauthorised access and articles)

2) Are procedures implemented for identification for ship’s personnel, passengers and visitors, as specified in SSP?

3) If a pass system is defined in the SSP is it implemented?

4) If a pass system is defined in the SSP, are crew passes withdrawn when that person leaves ship permanently?

5) If a pass system is defined in the SSP, are visitor or contractor passes withdrawn on exiting the ship?

6) Are the Ship’s deck and access points illuminated?

7) Is there controlled access to the ship?

8) Is there effective control of the embarkation of persons and their effects?

9) Is checking of identification of all persons seeking to board the ship carried out?

10) Are Inspections and searching of persons carried out in designated areas (as applicable)?

11) Are access points that should be secured or attended secured or attended?

12) Is ‘search’ signage as defined in SSP in place?

13) For Ro-Ro ships, is the frequency for searching vehicles for the designated ship as described in the SSP maintained (as applicable)?

14) For passenger ships, are checked and unchecked persons segregated as well as embarking and disembarking passengers?

15) For passenger ships, are the unattended spaces adjoining areas, to which passengers and visitors have access secured or locked?

16) For passenger ships, is there at least one male and one female searcher at each access point?

17) For passenger ships, do passengers have passes and return them when leaving the ship at the end of the voyage?

18) If the ship has operated at SL2, have the addition protective access control measures defined in SSP been implemented?

19) If the ship has operated at SL3, have the further specific protective access control measures defined in SSP been implemented?

20) At SL3, are the provisions in the SSP for limited access by officers authorized understood?

IN MASTER'S CABIN / SHIP'S OFFICE

Certification and Ship Security Plan

21) Is the ISSC an original version?

22) Do the entries on ISSC agree with those on CSR, SMC and DOC?

23) Is there an up to date Continuous Synopsis Record on board?

24) Do the entries on the CSR agree with those on Certificate of Registry and Class Certificate?

25) Is the version of SSP held on board the same as Administration’s approved version?

26) Is the SSP based on the current ship security assessment (SSA)?

27) Are the SSP, SSA, and other associated material, protected from unauthorized access or disclosure?

28) If the SSP is in electronic format, is it protected against unauthorized deletion, destruction or amendment?

29) If the SSP is in electronic format, is the password changed regularly?

30) Is the SSP is written in the working language of the ship and English?

31) Is the organizational structure as described in SSP for security known, understood and implemented?

32) Are the relationships with company, port facilities, other ships and relevant authorities known and understood by key personnel?

33) Are the evacuation procedures in case of security threats or breaches of security known and implemented?

34) Are SSP amendments or changes in the security equipment approved, if required, by the Administration?

35) Are these changes are clearly identified in the SSP?

36) Have any amendments to the SSP been implemented?

37) Does the SSO understand the procedure to follow for changes?

38) Are the company policy and objectives on security understood?

39) Does the master understand the discretion available for safety and security?

40) Has the company ensured that the necessary support is given to the CSO to enable the Master and SSO to fulfil their duties and responsibilities?

41) Are contact points available for Flag State and other relevant contracting governments?

Security Records

42) Have Security records (training, drills and exercises; threats and incidents; breaches of security; change in SL; internal audits and reviews; implementation of SSP amendments, maintenance, calibration & testing of security equipment,) been kept up to date?

43) Are security records kept for the length of time in the SSP?

44) Are security records in ship’s working language?

45) Are records protected from unauthorized access or disclosure?

46) When kept in electronic format, are records protected to prevent unauthorized deletion, destruction or amendment?

Ship/Port and Ship/Ship Interface

47) Has the ship has acted upon the security levels set by the Administration?

48) Are procedures understood regarding instructions from Contracting Governments when at SL3?

49) Is receipt of instructions by the Administration including change of the security levels acknowledged?

50) Has the ship informed nearby Coastal States regarding operating at SL 2 or SL3, if applicable?

51) Has the ship has acted upon the security levels set by the Contracting Government of ports?

52) Is provision made to ensure that the ship does not have a lower SL than the Port Facility?

53) Has Contracting Government and PFSO been informed if the ship is been at a higher security level than the port facility?

54) Have the pre-arrival notifications been handled correctly?

55) Have the procedures for interfacing with the port facility specified in the ship security plan been followed?

56) Are Declarations of Security completed as defined in the SSP?

57) Is the procedure understood regarding failure by the Port Facility or other ship to acknowledge a DOS?

58) Are appropriate ship security procedures maintained during any ship-to-ship interface?

Security Training, Drills and Exercises

59) Does the Ship Security Officer have a certificate of proficiency as SSO?

60) Has familiarization training for all personnel been carried out?

61) Do all crew have certificates of proficiency in security awareness?

62) Do all crew with designated security duties have certificates of proficiency in security duties?

63) Are security briefings for the crew carried out?

64) Have security drills been carried out as detailed in SSP?

65) Have security exercises been carried out at the frequency shown in SSP?

Responding to security threats and breaches of security

66) Has the CSO obtained information on the assessments of threat for the ports of call and their protective measures and is this available on board?

67) Is information available with respect to security threats from Contracting Governments?

68) Are procedures for raising alarm for security threats or security incidents known and implemented?

69) Are Procedures known, and can be implemented, for responding to security threats or breaches of security, including maintenance of critical operations of the ship or ship/port interface?

70) Have any breaches of security been reported to the Administration, port facility, coastal state or CSO?

71) Have breaches of security been investigated and mitigation measures implemented?

72) Have potential on-board weapons that could be used by those committing a breach of security been identified?

73) Are such potential weapons controlled to prevent their unauthorized use?

Audit and Review

75) Have internal audits been undertaken as required by the SSP?

76) Have reviews of security been undertaken as required by the SSP?

77) Have personnel been conducting internal audits of the security activities independent of the activities being audited? (unless this is impracticable due to the size and the nature of the company or of the ship)

78) Have the Non-conformities of previous internal audits and reviews been properly dealt with?

79) Have the Non-conformities of previous external audits been properly dealt with?

TOURS OF SHIP

Restricted Areas

80) Are the restricted areas identified and known?

81) Are the procedures in the SSP implemented to _prevent unauthorized access to restricted areas?

82) If coded key pads are used, is the code changed as required by the SSP?

83) Are there any other ship critical areas that should be restricted areas?

84) Are there other areas that require extra vigilance at heightened security levels (e.g. galley or crew mess)?

85) Is functionality of emergency escapes maintaining while preventing unauthorized access to restricted areas?

86) If the ship has operated at SL2, has the addition monitoring as defined in SSP been implemented?

87) If the ship has operated at SL3, have measures been taken in co-operation with those responding to the incident or threat?

Monitoring security

88) Is there an effective deck watch while ship is in _port or anchored off?

89) Are areas surrounding the ship, particularly to seaward, monitored?

90) Is there lighting on all decks and access points whilst berthed?

91) Is CCTV used when available?

92) Have patrols as detailed in the SSP been implemented?

93) For Ro-Ro ships, are car decks monitored when loading and unloading?

92) If the ship has operated at SL2, have the addition _ measures defined in SSP been implemented?

93) If the ship has operated at SL3, have measures been taken in co-operation with those responding to the incident or threat?

Handling of cargo, stores and unaccompanied baggage

94) Is handling of cargo supervised as defined in the SSP?

95) For Ro-Ro ships, are vehicles searched prior to loading according to the frequency in the SSP?

96) Is handling of deck, engine-room and catering stores supervised as defined in the SSP?

97) Is handling of unaccompanied baggage supervised as defined in the SSP?

98) If the ship has operated at SL2, have the addition measures defined in SSP been implemented?

99) If the ship has operated at SL3, have measures been taken in co-operation with those responding to the incident or threat?

Security Equipment

100) Can the sending of a test SSAS be demonstrated?

101) Are Procedures (testing, activation, de-activation and resetting, limiting false alarms) understood for the use of the SSAS including location of activation buttons?

102) Are tests of the SSAS conducted at the frequency specified in the SSP?

103) Is any other security equipment inspected, tested and calibrated as applicable?

104) Is all security equipment in working order?

Communication

105) Are the crew able to communicate on security issues?

106) Is the CSO 24-hour contact known to key personnel?

Notice of Non-Compliance

Name of Ship
IMO Number
Type of Ship
Flag State
Date of Inspection
Place of Inspection
 
 
 
 
 
 
Item Number
Deficiency
Regulatory reference
Due

Date
rectified

Date checked
date
I. 
 
 
 
 
 
2.

The information on this form is collected under the authority of ....

..................................................................................       ............................
Signature of inspector (for the national authority)                           Date

..................................................................................       ............................
Signature of authorized representative acknowledging receipt           Date
 

 

Dodatak XXXVI


Kriteriji za obavljanje inspekcijskog pregleda sigurnosne zaštite
(u svezi s člankom 59. stavak 3.)


Kriteriji za obavljanje pregleda sigurnosne zaštite broda:
– brodovi sa statusom zastave na crnoj listi Pariškog memoranduma
– brodovi na kojima nedostaje najmanje jedna od 10 luka na listi najave ili nedostaje podatak o razini sigurnosti
– brodovi koji su boravili u jednoj od 10 luka iz najave dolaska, a luka se nalazi u ratnoj zoni
– brodovi koji su zbog nedostatka sigurnosne zaštite bili jednom zaustavljeni u zadnje dvije godine u regionalnim PSC Memorandumima (PMOU, TMOU i USCG)
– brodovi koji imaju prijavljene slijepe putnike na brodu
– brodovi koji su bili predmet izvještaja države članice EU, trećih zemalja drugih zainteresiranih tijela koja imaju legitimni interes za sigurnu plovidbu broda.


TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU INSPEKCIJSKOG NADZORA SIGURNOSTI PLOVIDBE


(„Narodne novine“, broj 112/14 od 24.09.2014.)

Članak 57.

U dijelu BRODSKE ISPRAVE iza točke 46., dodaju se točke 47. i 48. koje glase:
»47. Svjedodžba o radu pomoraca/Maritime Labour Certificate
48. Deklaracija o zadovoljavanju uvjeta rada pomoraca, dijelovi I. i II./Declaration of Maritime Labour Compliance, parts I and II«,
uz točke 47. i 48 oznaka »X« stavlja se u kolonu koja označava kategoriju plovidbe 1-4.

Članak 65.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU INSPEKCIJSKOG NADZORA SIGURNOSTI PLOVIDBE


(„Narodne novine“, broj 33/15 od 24.03.2015.)

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.


TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU INSPEKCIJSKOG NADZORA SIGURNOSTI PLOVIDBE


(„Narodne novine“, broj 86/15 od 04.08.2015.)

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Inspektori koji su do stupanja na snagu ovog Pravilnika imenovani sukladno članku 122. Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe (»Narodne novine« br. 39/11, 112/14 i 33/15) nastavit će obavljati poslove inspekcijskog nadzora stranih brodova i bit će ovlašteni sukladno članku 8.c istog Pravilnika, uz obvezu obnove ovlaštenja unutar 5 godina od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.


Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU INSPEKCIJSKOG NADZORA SIGURNOSTI PLOVIDBE

(„Narodne novine“, broj 29/16 od 01.04.2016.)

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU INSPEKCIJSKOG NADZORA SIGURNOSTI PLOVIDBE


(„Narodne novine“, broj 32/20 od 19.3.2020.)

Članak 34.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.