Na temelju članka 1. stavka 2. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. srpnja 2015. godine donijela

ODLUKU O DONOŠENJU AKCIJSKOG PLANA ZA 2015. I 2016. GODINU UZ STRATEGIJU SUZBIJANJA KORUPCIJE ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2020. GODINE

(„Narodne novine“, broj 79/15)

I.
Donosi se Akcijski plan za 2015. i 2016. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine (u daljnjem tekstu: Akcijski plan), koji je sastavni dio ove Odluke.

II.
Zadužuje se Savjet za suzbijanje korupcije da redovito prati provedbu Akcijskog plana te da Vladi Republike Hrvatske jednom godišnje, a po potrebi i češće, putem Ministarstva pravosuđa, podnosi izvješće o provedbi, uz prijedlog eventualnih izmjena i dopuna Akcijskog plana.

III.
Zadužuje se Ministarstvo pravosuđa da o ovoj Odluci izvijesti sva tijela uključena u provedbu Akcijskog plana.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.
 
AKCIJSKI PLAN ZA 2015. I 2016. GODINU UZ STRATEGIJU SUZBIJANJA KORUPCIJE ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2020. GODINE

Skraćenice

APPRRR – Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
APZ – Agencija za poljoprivredno zemljište
ARR – Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske
AZOO – Agencija za odgoj i obrazovanje
AZVO – Agencija za znanost i visoko obrazovanje
ASZ – Agencija za sigurnost željezničkog prometa
CERP – Centar za restrukturiranje i prodaju
CVH – Centar za vozila Hrvatske
DIP – Državno izborno povjerenstvo
DKOM – Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
DORH – Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
DOV – Državnoodvjetničko vijeće
DSV – Državno sudbeno vijeće
DUR – Državni ured za reviziju
DUUDI – Državni ured za upravljanje državnom imovinom
DŠJU – Državna škola za javnu upravu
HAC – Hrvatske autoceste
HAMAG BICRO – Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
HC – Hrvatske ceste
HGK – Hrvatska gospodarska komora
HNB – Hrvatska narodna banka
HS – Hrvatski sabor
HZZO – Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
HŽI – HŽ Infrastruktura
JLP(R)S – Jedinice lokalnih i područnih (regionalnih) samouprava
MFIN – Ministarstvo financija
MGIPU – Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
MINGO – Ministarstvo gospodarstva
MINPO – Ministarstvo poduzetništva i obrta
MIZ – Ministarstvo zdravlja
MP – Ministarstvo pravosuđa
MPOLJ – Ministarstvo poljoprivrede
MPPI – Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
MRMS – Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
MRRFEU – Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
MU – Ministarstvo uprave
MUP – Ministarstvo unutarnjih poslova
MZOS – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
NZRCD – Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
PA – Pravosudna akademija
PZI – Povjerenik za informiranje
PZOSI – Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
SAFU – Središnja agencija za financiranje i ugovaranje
UZUVRH – Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
VRH – Vlada RH
VUS – Visoki upravni sud

STRATEŠKA PODRUČJA U BORBI PROTIV KORUPCIJE

5.1. Horizontalni ciljevi

5.1.1. Integritet unutar političkog sustava i uprave
Broj
Aktivnost
Nositelj
Sunositelj
Rok za provedbu
Potrebna sredstva
Pokazatelji provedbe
Jačanje integriteta i odgovornosti nositelja javnih funkcija u svim granama vlasti
1.
Izrada i usvajanje kodeksa ponašanja zastupnika Hrvatskog sabora
HS
PZOSI
IV. kvartal 2015.
Nisu potrebna dodatna sredstva
– Izrađen nacrt kodeksa ponašanja
– Provedena javna rasprava
– Usvojen kodeks ponašanja
2.
Izrada i usvajanje kodeksa ponašanja članova Vlade RH
VRH
PZOSI
IV. kvartal 2015.
Nisu potrebna dodatna sredstva
– Izrađen nacrt kodeksa ponašanja
– Provedena javna rasprava
– Usvojen kodeks ponašanja
3.
Izrada i usvajanje kodeksa ponašanja dužnosnika Ureda predsjednice Republike Hrvatske
Ured predsjednice RH
PZOSI
IV. kvartal 2015.
Nisu potrebna dodatna sredstva
– Izrađen nacrt kodeksa ponašanja
– Provedena javna rasprava
– Usvojen kodeks ponašanja
4.
Istraživanje o provedenim postupcima na temelju internih akata i broju etičkih kodeksa tijela javne vlasti (pokazatelj stanja koliko tijela javne vlasti u svoje interne akte ugrađuju pravila o sukobu interesa te provode li postupke u slučaju kršenja istih)
PZOSI
MU
IV. kvartal 2016
Nisu potrebna dodatna sredstva
Izrađeno izvješće o rezultatima provedenog istraživanja
5.
Donošenje zakona kojim će se propisati obveza uspostave etičkog sustava i način njegove provedbe u javnoj upravi
MU
-
IV. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
– Upućen Nacrt prijedloga zakona na postupak donošenja Vladi RH
– Donesen Zakon
6.
Izrada i provedba novih programa edukacije iz područja etike i integriteta
MU
DŠJU
IV. kvartal 2016.
30.000,00 kn
– Izrađena dva nova programa
– Provedeno 6 radionica
Jačanje transparentnosti izbornih kampanja i regulacija financiranja referendumskih kampanja
7.
Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (zakonsko uređenje financiranja referendumskih aktivnosti i referendumske promidžbe)
MU
-
IV. kvartal 2015.
Nisu potrebna dodatna sredstva
– Upućen Nacrt prijedloga zakona na postupak donošenja Vladi RH
– Donesen Zakon
8.
Izrada brošure o provedbi zakona u odnosu na financiranje izborne promidžbe na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor
DIP
MU
IV. kvartal 2015.
5.000,00 kn
Izrađena brošura o provedbi Zakona
9.
Izrada i primjena softverske aplikacije za dostavu i objavu financijskih izvješća u provedbi nadzora financiranja političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma
DIP
MU
IV. kvartal 2015.
500.000,00 kn
Izrađena softverska aplikacija i u punoj primjeni
10.
Razvoj on-line edukacije namijenjene subjektima nadzora financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe
DIP
-
IV. kvartal 2015.
100.000,00 kn
Razvijena on-line edukacija
11.
Provedba Savjetovanja obveznika primjene Zakona o provedbi Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe u odnosu na financiranje političkih aktivnosti i financiranje izborne promidžbe na lokalnim izborima
DIP
MU,
DUR
IV. kvartal 2016
43.250,00 kn
Provedeno 4 savjetovanja
Regulacija lobiranja u Republici Hrvatskoj
12.
Izrada analize za uređenje zakonskog okvira za lobiranje
MP
UZUVRH
PZI
DUUDI
IV. kvartal 2015.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Izrađena analiza i preporuke za prilagodbu sustava lobiranja
5.1.2 Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Broj
Aktivnost
Nositelj
Sunositelj
Rok za provedbu
Potrebna sredstva
Pokazatelji provedbe
Jačanje integriteta, odgovornosti i učinkovitosti dužnosnika i zaposlenika u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
13.
Donošenje Zakona kojim će se propisati obveza uspostave etičkog sustava i način njegove provedbe u javnoj upravi (kojim će se obuhvatiti i zaposlenici u tijelima JLP(R)S)
MU
DUUDI
IV. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
– Upućen Nacrt prijedloga zakona na postupak donošenja Vladi RH
– Donesen Zakon
Jačanje svijesti o potrebi suzbijanja sukoba interesa među dužnosnicima i službenicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
14.
Provedba edukacija o koruptivnim i reputacijskim rizicima u dodjeli sredstava udrugama civilnog društva iz proračuna JLP(R)S, bagatelnoj nabavi i u trgovačkim društvima i ustanovama u kojima JLP(R)S imaju udjele u vlasništvu
PZOSI
UZUVRH
DUUDI
IV. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Provedena 1 edukativna aktivnost kvartalno
Jačanje transparentnosti rada i odlučivanja tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba koje osnivaju (agencije, škole i druge ustanove)
15.
Izrada smjernica za proaktivnu objavu podataka za JLP(R)S (npr. ugovora o javnoj nabavi, ugovora o bagatelnoj javnoj nabavi, dodijeljenih sponzorstava i donacija te svih ostalih sklopljenih ugovora)
PZI
MU,
udruge JLP(R)S, udruge civilnog društva
IV. kvartal 2015.
Nisu potrebna dodatna sredstva
– Izrađene smjernice
– Održane 4 regionalne edukacije o proaktivnoj objavi podataka
16.
Objava: a) Registra ugovora o javnoj nabavi; b) Registra bagatelne nabave; c) Popisa sponzorstava i donacija i d) Popisa preostalih sklopljenih ugovora na službenim stranicama JLP(R)S-a
JLP(R)S
MP
I. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Objavljeni: a) Registar ugovora o javnoj nabavi; b) Registar bagatelne nabave; c) Popis sponzorstava i donacija i d) Popis preostalih sklopljenih ugovora u 2/3 JLP(R)S-a na njihovim službenim stranicama
17.
Izrada upute za donošenje akcijskih planova na razini županija i Grada Zagreba koji uključuju osnivanje antikorupcijskih povjerenstava
Županije i Grad Zagreb,
MP
MU,
PZI,
PZOSI
IV. kvartal 2015.
Nisu potrebna dodatna sredstva
-Izrađena uputa
– Osnovana antikorupcijska povjerenstva u 2/3 JLP(R)S
Pojačane aktivnosti s ciljem jačanja transparentnosti na razini trgovačkih društava u kojima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju vlasničke udjele
18.
Izrada i objava popisa trgovačkih društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S uz objavu podataka o članovima upravnih i nadzornih odbora (uzimajući u obzir načela otvorenih podataka)
MP
PZI,
JLP(R)S
II. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
– Izrađen i objavljen popis trgovačkih društva u vlasništvu JLP(R)S na internet stranici MP
– Objavljeni podaci o članovima upravnih i nadzornih odbora trgovačkih društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S
19.
Izrada Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u vlasništvu JLP(R)S za razdoblje 2016.-2018.
MP
PZI,
PZOSI,
DUUDI,
JLP(R)S
II. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Izrađen Antikorupcijski program za trgovačka društva u vlasništvu JLP(R)S za razdoblje 2016.-2018.
5.1.3. Javna nabava
Broj
Aktivnost
Nositelj
Sunositelj
Rok za provedbu
Potrebna sredstva
Pokazatelji provedbe
Jačanje zakonodavnog okvira javne nabave – sistematizacija i usklađivanje zakona, postupaka i priručnika u području javne nabave
20.
Donošenje novog Zakona o javnoj nabavi (jačanje sustava nadzora i pravne zaštite javne nabave sukladno pravnoj stečevini EU)
MINGO
DKOM
IV. kvartal 2015.
Nisu potrebna dodatna sredstva
– Upućen Nacrt prijedloga zakona na postupak donošenja Vladi RH
– Donesen Zakon
21.
Standardizacija propisanog obrasca za Registar ugovora o javnoj nabavi i izrađene upute o popunjavanju i ažuriranju
MINGO
-
IV. kvartal 2015.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Izrađen i objavljen standardizirani obrazac na portalu www.javnanabava.hr
Unapređenje sustava pravne zaštite u području javne nabave i nadzora nad provedbom ugovora o javnoj nabavi
22.
Izrada analize korupcijskih rizika u sustavu postupaka i nadzora javne nabave (u sklopu sadržaja Godišnjeg izvješća o radu DKOM-a)
DKOM
MINGO
IV. kvartal 2015.
Nisu potrebna dodatna sredstva
– Izrađena Analiza – definirana u sklopu sadržaja Godišnjeg izvješća o radu DKOM-a i prihvaćena od strane HS
– Dostavljena MINGO i MP te objavljena na internet stranicama DKOM-a
23.
Donošenje Zakona o DKOM-u (usklađivanje s novim Zakonom o javnoj nabavi)
MINGO
DKOM
IV. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
– Upućen Nacrt prijedloga zakona na postupak donošenja Vladi RH
– Donesen Zakon
Praćenje provedbe pravila o transparentnosti, prava na pristup informacijama i sprječavanja sukoba interesa, sustavna procjena rizika i određivanje prioriteta u nadzoru javne nabave
24.
Izrada godišnjih izvješća o detektiranim korupcijskim rizicima u sustavu javne nabave (u sklopu sadržaja Godišnjeg izvješća o radu DKOM-a)
DKOM
MINGO
I. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
– Izrađena Izvješća – definirana u sklopu sadržaja Godišnjeg izvješća o radu DKOM-a i prihvaćena od strane HS
– Dostavljena MINGO i MP te objavljena na internet stranicama DKOM-a
Jačanje i unaprjeđenje antikorupcijske i etičke edukacije stručnih osoba naručitelja i ponuditelja
25.
Intenziviranje provođenja programa izobrazbe i programa stručnog usavršavanja
MINGO
DŠJU,
HGK, DKOM
IV. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Povećan broj provedenih programa izobrazbe i stručnog usavršavanja u odnosu na prethodnu godinu
5.1.4. Trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu
Broj
Aktivnost
Nositelj
Sunositelj
Rok za provedbu
Potrebna sredstva
Pokazatelji provedbe
Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovačkih društava u većinskom državnom
vlasništvu i uspostavljanje transparentnosti kriterija procjene efikasnosti poslovanja
26.
Izrada Antikorupcijskog programa (program 2016.-2018.) za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu (uključuje naputak za izradu kataloga pravila o sprječavanju sukoba interesa koja sadrže upute za postupanje članova upravnih odbora trgovačkih društva u većinskom državnom vlasništvu u situacijama koje mogu dovesti do sukoba interesa i njegovo ugrađivanje u etičke kodekse i interne akte trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu)
MP
MFIN,
DUUDI
PZI, PZOSI
II. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Izrađen Antikorupcijski programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu 2016.-2018.
Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova upravnih i nadzornih odbora
27.
Izrada smjernica i uputa o sprječavanju sukoba interesa i o pravilnom upravljanju sukobom interesa prilikom imenovanja članova uprave i nadzornih odbora trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu
PZOSI
DUUDI
IV. kvartal 2015.
Nisu potrebna dodatna sredstva
– Izrađena smjernica i uputa
– Dostava smjernica i uputa svim trgovačkim društvima u većinskom državnom vlasništvu
28.
Donošenje Odluke o smjernicama za postupanje predstavnika države u trgovačkim društvima u većinskom državnom vlasništvu u pogledu politike plaća
DUUDI
-
III. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Donesena Odluka
Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom državnom vlasništvu
29.
Objava i ažuriranje podataka o sponzorstvima i donacijama koje su trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu dodijelila fizičkim i pravnim osobama (uzimajući u obzir načela otvorenih podataka)
MP
Nadležna trgovačka društva,
PZI
DUUDI
I. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
– Objavljen i redovito ažuriran popis sponzorstava i donacija
– Objavljen i ažuriran popis poveznica koje su, trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu dostavila MP
30.
Provedba programa edukacije trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu o kriterijima i mjerilima dodjele donacija i sponzorstava udrugama civilnog društva
UZUVRH
MP
DUUDI
II. kvartal 2016
Nisu potrebna dodatna sredstva
Provedena 3 edukacijska programa
5.1.5. Sprječavanje sukoba interesa
Broj
Aktivnost
Nositelj
Sunositelj
Rok za provedbu
Potrebna sredstva
Pokazatelji provedbe
Jačanje administrativnih i tehničkih kapaciteta Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa razvojem potrebnih pravnih, tehničkih i informatičkih alata te uspostavom međunarodnih i bilateralnih programa stručnog osposobljavanja
31.
Razvoj informatičkih alata i programa koji se koriste za provjeru podataka iz podnesenih izvješća o imovinskom stanju
PZOSI
-
IV. kvartal 2016.
50.000,00 kn (ostatak sredstava potrebno je osigurati iz fondova EU ili iz drugih izvora)
Razvijeni informatički alati i programi
32.
Daljnja edukacija savjetnika u Uredu Povjerenstva
PZOSI
-
IV. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
– Povećan broj edukativnih programa za savjetnike u Uredu u odnosu na prethodnu godinu
– Provedena 2 programa stručnog usavršavanja za svakog savjetnika u PZOSI
– Provedene bilateralne i međunarodne studijske posjete predstavnika tijela nadležnih za sprječavanje sukoba interesa i suzbijanja korupcije
Proširenje kruga dužnosnika u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa na nositelje javnih dužnosti s javnim ovlastima ili uz koje je obzirom na sadržaj njihovih ovlasti prirodno povezan visoki koruptivni rizik
33.
Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o sprječavanju sukoba interesa (proširenje kruga nositelja javnih dužnosti iz kruga obveznika postupanja sukladno odredbama ZSSI-a, osobito kada je riječ o dužnostima koje sadrže snažne javne ovlasti i imaju ovlast raspolaganja sa značajnim novčanim sredstvima – HBOR, FINA i dr.)
MU
PZOSI
II. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
– Upućen Nacrt prijedloga zakona na postupak donošenja Vladi RH
– Donesen Zakon
Integracija odredbi o sukobu interesa u interne akte pravnih osoba koje se u širem smislu mogu smatrati dijelom javne uprave
34.
Izrada smjernica i uputa o integraciji pravila o sukobu interesa u interne akte i etičke kodekse tijela koja se u širem smislu smatraju dijelom javne uprave te izrada prioritetnog popisa tijela javne vlasti koje trebaju razviti i integrirati mehanizme upravljanja sukobom interesa u interne akte
PZOSI
-
IV. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
– Izrađene smjernice i upute
– Dostava smjernica i uputa tijelima koja se u širem smislu smatraju dijelom javne uprave
Jačanje mehanizma provjere imovinskog stanja javnih dužnosnika
35.
Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o sprječavanju sukoba interesa (postupak redovite provjere podataka iz podnesenih izvješća o imovinskom stanju)
MU
PZOSI
II. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
– Upućen Nacrt prijedloga zakona na postupak donošenja Vladi RH
– Donesen Zakon
Podizanje svijesti o sukobu interesa svih kategorija i razina dužnosnika obuhvaćenih odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa, u cilju osvješćivanja o problematici etike i integriteta
36.
Izrada smjernica za upravljanje sukobom interesa u obavljanju državne službe (uspostavljanje procedura za identificiranje, upravljanje i rješavanje sukoba interesa)
MU
-
IV. kvartal 2015.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Izrađene smjernice
37.
Izrada i upućivanje smjernica i uputa kojima se tumače pojedine odredbe Zakona o sprječavanju sukoba interesa u odnosu na određenu tematiku na osobni korisnički račun dužnosnika na kojeg se takva tematika odnosi
PZOSI
-
IV. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
– Izrađene smjernice i upute
– 5 upućenih smjernica i uputa na korisnički račun dužnosnika
38.
Daljnja provedba seminara, radionica, okruglih stolova i panel rasprava o sprječavanju sukoba interesa
PZOSI
-
IV. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Provedena 1 edukativna aktivnost kvartalno
5.1.6. Pravo na pristup informacijama
Broj
Aktivnost
Nositelj
Sunositelj
Rok za provedbu
Potrebna sredstva
Pokazatelji provedbe
Jačanje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama i drugih propisa kojima se ostvaruje transparentnost
39.
Izrada upute za provedbu članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (proaktivna objava informacija)
PZI
-
III. kvartal 2015.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Izrađena uputa i objavljena na internet stranici PZI-a
40.
Izrada Smjernica o pristupu informacijama u postupcima provedbe javnih natječaja za zapošljavanje te postupka izbora i imenovanja putem javnih poziva u tijelima javne vlasti
PZI
MU,
DUUDI
IV. kvartal 2015.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Izrađene Smjernice i objavljene na internet stranici PZI-a
Izgradnja i jačanje institucionalnih kapaciteta za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama
41.
Izrada upute za provedbu članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (radi jačanja kapaciteta tijela javne vlasti za primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama)
PZI
-
III. kvartal 2015.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Izrađena uputa i objavljena na internet stranici PZI-a
42.
Jačanje kapaciteta Povjerenika za informiranje zapošljavanjem 5 službenika tijekom 2015. i 2016. godine
PZI
Vlada RH, MFIN
IV. kvartal 2016.
200.000,00 kn
(za 2015. godinu)
400.000,00 kn
(2016. godinu)
Zaposleno 5 novih državnih službenika
43.
Nastavak jačanja provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama putem edukacija službenika za informiranje
PZI
DŠJU, udruge JLP(R)S
IV. kvartal 2016.
25.000,00 kn
(za 2015. godinu)
25.000,00 kn
(za 2016. godinu)
Provedeno najmanje 10 edukacija godišnje, s najmanje 200 polaznika ukupno
44.
Unaprjeđivanje sustava izvješćivanja o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
PZI
-
IV. kvartal 2016.
30.000,00 kn
Unaprjeđen sustav izvješćivanja – izrađena aplikacija za dostavu godišnjih izvješća
Jačanje svijesti o pravu na pristup informacijama i potrebi transparentnog rada tijela javne vlasti
45.
Izrada pretraživača odluka Povjerenika za informiranje i Visokog upravnog suda u predmetima prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija
PZI
VUS,
MP
III. kvartal 2016.
50.000,00 kn
– Izrađen pretraživač
– Objavljene odluke PZI i VUS, dostupne putem pretraživača
46.
Podizanje javne svijesti o pravu na pristup informacijama putem javnih događanja, radionica i promotivnih materijala za građane, medije i civilno društvo
PZI
-
IV. kvartal 2016.
40.000,00 kn
– Održano 6 edukacija za novinare i civilno društvo, 2 okrugla stola/konferencije
– Izrađeni i objavljeni promotivni materijali
47.
Provedba istraživanja o informiranosti građana o pravu na pristup informacijama
PZI
MP, MU
IV. kvartal 2016.
100.000,00 kn
– Provedeno istraživanje –Javno prezentirani rezultati istraživanja
Poboljšanje pravnog okvira za ostvarivanje načela transparentnosti u javnom upravljanju
48.
Izrada upute o klauzuli transparentnosti u ugovorima o zakupu poslovnog prostora koje tijela javne vlasti sklapaju s trećim osobama
PZI
DUUDI
IV. kvartal 2015.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Izrađena uputa i objavljena na internet stranici PZI-a
49.
Izrada Smjernica za uređivanje instituta vijećničkih pitanja u statutima i općim aktima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
PZI
MU,
Udruge JLP(R)S
II. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Izrađene smjernice i objavljene na internet stranici PZI-a
50.
Izrada analize pravilnika i drugih akata kojima se uređuje dodjela javnih sredstava tijela državne uprave, agencija i zaklada na natječajima te izrada preporuka za usklađivanje sa Zakonom o pravu na pristup informacijama
PZI
UZUVRH
IV. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Izrađena i javno objavljena analiza i
preporuke
5.1.7. Uloga organizacija civilnog društva, građana i medija u suzbijanju korupcije
Broj
Aktivnost
Nositelj
Sunositelj
Rok za provedbu
Potrebna sredstva
Pokazatelji provedbe
Povećanje transparentnosti suradnje tijela javne vlasti s civilnim društvom
51.
Objavljivanje sastava radnih skupina za izradu nacrta zakona, drugih propisa i akata te drugih povjerenstava i radnih tijela (uključujući ona u kojima sudjeluju organizacije civilnog društva i ostali predstavnici zainteresirane javnosti) u sklopu savjetovanja.gov.hr
UZUVRH
Nadležna TDU,
PZI
III. kvartal2015.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Objavljeni sastavi radnih skupina i povjerenstava na savjetovanja.gov.hr
52.
Unaprjeđenje sustava objave podataka o rezultatima financiranih programa organizacija civilnog društva putem zajedničkog informacijskog sustava (usklađivanje s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge)
UZUVRH,
NZRCD
-
IV. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
– Unaprijeđen informacijski sustav te usklađen s Uredbom
– Objavljeni podaci o rezultatima financiranih programa organizacija civilnog društva
– Broj tijela državne uprave koja koriste zajednički informacijski sustav
53.
Nastavak provođenja programa edukacije o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
UZUVRH
DŠJU
IV. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Provedena 3 edukacijska seminara na državnoj te 3 na razini JLP(R)S
Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za aktivan doprinos provedbi antikorupcijskih mjera
54.
Uključenje predstavnika civilnog sektora u institucionalni okvir za praćenje provedbi mjera Akcijskog plana
MP
-
III. kvartal 2015.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Izabran predstavnik civilnog sektora od strane Savjeta za razvoj civilnog društva te uključen u rad tijela za praćenje provedbe Akcijskog plana
55.
Nastavak provođenja programa edukacije o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
UZUVRH
DŠJU
IV. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Provedena 3 edukacijska seminara na državnoj te 3 na razini JLP(R)S
Daljnje unaprjeđenje provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
56.
Pokretanje i primjena zajedničkog interaktivnog internetskog sustava (e-Savjetovanja) – za savjetovanje s javnošću u postupcima donošenja novih zakona, drugih propisa i akata
UZUVRH
MU,
PZI
IV. kvartal 2015.
Nisu potrebna dodatna sredstva
– Pokrenut zajednički internetski sustav
– Sustav javno objavljen i dostupan za korištenje na Središnjem državnom portalu, (savjetovanja.gov.hr)
– Sva tijela državne uprave koriste središnji portal »e-Savjetovanja« za provedbu savjetovanja
57.
Nastavak provođenja programa edukacije o standardima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja novih zakona, drugih propisa i akata
UZUVRH
DŠJU,
PZI
IV. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Provedena 3 edukacijska seminara na državnoj te 3 na razini JLP(R)S


5.2. Posebni ciljevi za prioritetna (sektorska) područja

5.2.1 Pravosuđe
Broj
Aktivnost
Nositelj
Sunositelj
Rok za provedbu
Potrebna sredstva
Pokazatelji provedbe
Proaktivna primjena etičkih standarda i jačanje sustava upravljanja sukobom interesa pravosudnih dužnosnika
58.
Provedba istraživanja o percepciji korupcije u pravosudnim tijelima Republike Hrvatske
MP
Pravosudna tijela,
PZI
II. kvartal 2016.
100.000,00 kn
Izrađeno izvješće o percepciji korupcije
59.
Izrada Smjernica za tumačenje etičkih načela i sprječavanja sukoba interesa iz Etičkog kodeksa
Sudačko vijeće Vrhovnog suda Republike Hrvatske
-
IV. kvartal 2015.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Izrađene Smjernice
60.
Intenziviranje provođenja edukativnih aktivnosti za pravosudne dužnosnike na temu etike i integriteta
PA
DORH,
Sudačka vijeća
IV. kvartal 2015.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Povećan broj provedenih edukativnih programa u odnosu na prethodnu godinu
Unaprjeđenje sustava provjere imovinskih kartica pravosudnih dužnosnika
61.
Definiranje postupka provjere imovinskih kartica pravosudnih dužnosnika u suradnji s Ministarstvom financija – Porezna uprava
DOV, DSV
MFIN – Porezna uprava
IV. kvartal 2015.
Nisu potrebna dodatna sredstva
– Definirani postupci provjere
– Dostavljeno izvješće Porezne uprave o provjeri imovinskih kartica DOV-u i DSV-u
62.
Izrada baze podataka i informatičkog programa za obradu imovinskih kartica
MP
DOV, DSV
II. kvartal 2016.
200.000,00 kn
Izrađena baza podataka i informatički program
63.
Uvođenje elektroničkih obrazaca za podnošenje imovinskih kartica pravosudnih dužnosnika
MP
DOV, DSV
III. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Uvedeni elektronički obrasci
Jačanje sustava prijave koruptivnog ponašanja i uređenje zakonskog okvira za zaštitu zviždača
64.
Izrada analize zakonodavnog i institucionalnog okvira te učinkovitosti zaštite u području zaštite »zviždača«
MP
MRMS,
PZI
I. kvartal 2016
Nisu potrebna dodatna sredstva
Izrađena analiza i preporuke za prilagodnu sustava zaštite zviždača
5.2.2.Gospodarstvo
Broj
Aktivnost
Nositelj
Sunositelj
Rok za provedbu
Potrebna sredstva
Pokazatelji provedbe
Transparentna i učinkovita dodjela javnih ovlasti subjektima iz gospodarskog sektora
65.
Izrada analize korupcijskih rizika u prodaji nekretnina, stanova, poslovnih prostora u većinskom državnom vlasništvu te dionica i udjela u trgovačkim društvima
DUUDI
CERP
III. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Izrađena i objavljena analiza
66.
Nastavak objavljivanja i ažuriranje informacija koje se odnose na dodjelu javnih ovlasti u gospodarstvu radi transparentnosti postupaka dodjele javih ovlasti gospodarskim subjektima
MINGO
-
IV. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Objavljene ažurne informacije na internet stranici MINGO-a
67.
Osiguranje naknadnog praćenja (ex post) izvršavanja javnih ovlasti
MINGO
-
IV. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Povećan broj provedenih naknadnih kontrola u odnosu na prethodnu godinu
Osiguranje učinkovite i transparentne dodjele potpora (subvencija), donacija i pomoći iz područja poduzetništva i obrta te gospodarstva (industrija, energetika, trgovina, investicije)
68.
Izrada popisa javnih tijela koja dodjeljuju potpore (subvencije), donacije i pomoći iz područja poduzetništva, obrta i gospodarstva
MINGO
MINPO
IV. kvartal 2015.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Izrađen i javno objavljen popis na internet stranicama MINGO-a
69.
Određivanje formalnih procedura za sve postupke dodjele pojedinačnih potpora (subvencija), donacija i pomoći te osnivanje evaluacijskih timova za dodjelu sredstava
MINGO
-
II. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
– Određene formalne procedure
– Osnovani evaluacijski timovi
70.
Osiguranje naknadnog praćenja namjenskog trošenja dodijeljenih potpora (subvencija), donacija i pomoći
MINGO
-
IV. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
– Povećan broj provedenih naknadnih kontrola u odnosu na prethodnu godinu
– Prikupljeni dokazi o namjenskom trošenju
71.
Intenziviranje provođenja administrativnog i inspekcijskog nadzora (nadzor na terenu) nad korištenjem poticajnih mjera za investicije sukladno Zakonu o poticanju ulaganja (NN 138/06; 61/11) i Zakonu o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 111/12; 28/13)
MINPO
MINGO,
MFIN – Porezna uprava
IV. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Povećan broj provedenih nadzora u odnosu na prethodnu godinu
Unaprjeđenje djelovanja inspekcijskih poslova u gospodarstvu
72.
Donošenje Pravilnika o lakim povredama službene dužnosti inspektora u gospodarstvu (propisivanje dodatnih lakih povreda dužnosti)
MINGO
-
II. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Donesen Pravilnik
73.
Intenziviranje edukacija državnih službenika o poštivanju načela integriteta inspekcije, suprotstavljanja svim oblicima korupcije te o potrebi transparentnosti i jačanju profesionalne etike
MINGO
-
IV. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
– Povećan broj edukativnih programa u odnosu na prethodnu godinu
– Održan jedan seminar godišnje u svim Područnim jedinicama – službama inspekcijskog nadzora unutar Uprave za inspekcijske poslove u gospodarstvu
Jačanje kontrole i koordinacije u postupcima provedbe natječaja i sklapanja ugovora u vezi s korištenjem financijskih sredstava EU
74.
Intenziviranje suradnje među tijelima uključenim u proces koja uključuje razmjenu iskustava kroz radne skupine
MRRFEU
SAFU
ARR
IV. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Održano 8 sastanaka Mreže koordinatora za područje javne nabave
5.2.3. Javne financije
Broj
Aktivnost
Nositelj
Sunositelj
Rok za provedbu
Potrebna sredstva
Pokazatelji provedbe
Jačanje administrativnih kapaciteta zaposlenika Ministarstva financija
75.
Jačanje administrativnih kapaciteta popunjavanjem nepopunjenih sistematiziranih radnih mjesta (službenici-inspektori)
MFIN
-
IV. kvartal 2016.
370.000,00 kn
(za 2015. godinu)
500.000,00 kn
(za 2016. godinu)
– Ojačani administrativni kapaciteti putem natječaja ili premještajem službenika
– Zaposleno 9 službenika (novozaposlenih/premještenih)
Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu zaposlenika Ministarstva financija
76.
Potpisivanje sporazuma o suradnji i razmjeni podataka s tijelima nadležnim za provedbu zakona iz nadležnosti Financijskog inspektorata
MFIN
HNB, HANFA
IV. kvartal 2015.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Potpisani sporazumi o suradnji
77.
Intenziviranje provođenja stručnog usavršavanje osoba odgovornih za financijsko upravljanje i kontrole, inspektora financijskog i proračunskog nadzora i unutarnjih revizora (osnovna izobrazba, radionice, seminari)
MFIN
-
IV. kvartal 2016.
142.550,00 kn
(za 2015. godinu)
214.050,00 kn
(za 2016. godinu)
Povećan broj provedenih edukativnih programa u odnosu na prethodnu godinu
78.
Nabava tehničke opreme (programskih alata i računala)
MFIN
-
IV. kvartal 2016.
141.800,00 kn
(za 2015. godinu)
165.700,00 kn
(za 2016. godinu)
Povećanje broja analitičko obavještajnih obrada sumnjivih transakcija i osoba
Uspostava automatizirane obrade transakcija i osoba radi ubrzanja poslovnih procesa Ureda za sprječavanje pranja novca
79.
Uspostava sustava za nabavu usluga korištenja, održavanja i razvoja novih funkcionalnosti informacijskog sustava Ministarstva financija
MFIN
APIS IT d.o.o.
IV. kvartal 2016.
198.000,00 kn
(za 2015. godinu)
791.730,00 kn
(za 2016. godinu)
(sredstva osigurana u okviru Okvirnog sporazuma)
Uspostavljen sustav automatizirane obrade transakcija i osoba vezanih za otkrivanje konkretnih slučajeva pranja novca i financiranja terorizma povezanim s koruptivnim kaznenim djelima
Daljnje jačanje i implementacija projekta eOvrha
80.
Daljnji razvoj portalske aplikacije eOvrhe (II. faza) te prilagodba novom organizacijskom ustrojstvu PU (uvođenje elektronskog poslovanja u dijelu prisilne naplate, kontrola poduzetih mjera prisilne naplate)
MFIN – Porezna uprava
-
IV. kvartal 2015.
500.000,00 kn
Unaprijeđena i implementirana portalska aplikacija eOvrha
Jačanje integriteta i odgovornosti zaposlenika Carinske uprave te osiguravanje adekvatnih tehničkih preduvjeta učinkovitom provođenju carinskih postupaka
81.
Intenziviranje obrazovanja i stručnog usavršavanja carinskih službenika
MFIN
-
IV. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Povećan broj provedenih edukativnih aktivnosti u odnosu na prethodnu godinu
82.
Intenziviranje provođenja postupaka unutarnjeg nadzora i kontrole nad postupanjem zaposlenih na svim razinama Carinske uprave
MFIN
-
IV. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Povećan broj provedenih postupaka unutarnjeg nadzora i kontrola u odnosu na prethodnu godinu
5.2.4. Poljoprivreda
Broj
Aktivnost
Nositelj
Sunositelj
Rok za provedbu
Potrebna sredstva
Pokazatelji provedbe
Osiguravanje učinkovitog i transparentnog raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske u službi gospodarskog rasta te zaštite nacionalnih interesa
83.
Nadogradnja i objava informacijskih sustava i objedinjavanje postojećih u jedinstveni informacijski sustav poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
MPOLJ
APZ
-
IV. kvartal 2016.
800.000,00 kn
(za 2015. godinu)
1.700.000,00 kn
(za 2016. godinu)
– Nadograđen i uspostavljen jedinstveni informacijski sustav
– Odluka o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem objavljena na internet stranici APZ-a
84.
Jačanje administrativnih kapaciteta Ministarstva poljoprivrede i Agencije za poljoprivredno zemljište
MPOLJ
APZ
-
IV. kvartal 2016.
1.500.000,00 kn
(za 2015. godinu)
2.100.000,00 kn
(za 2016. godinu)
– Zaposleno 20 djelatnika u APZ-u
– Provedeno stručno usavršavanje djelatnika APZ-a, koje će prvenstveno ovisiti o broju stručnih simpozija, seminara, radionica
Jačanje transparentnosti i učinkovitosti provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020.
85.
Izrada i objava provedbenih pravilnika (po mjerama) koji propisuju detaljne uvjete i kriterije za korisnike mjera Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.
MPOLJ
-
IV. kvartal 2015.
60.000,00 kn
Izrađeni i objavljeni provedbeni pravilnici na internet stranicama MPOLJ i APPRRR
86.
Intenziviranje edukacija za (potencijalne) korisnike i/ili konzultante vezano za uvjete i kriterije i načine prijavljivanja na natječaje Programa ruralnog razvoja RH
MPOLJ
APPRRR
-
IV. kvartal 2015.
240.000,00 kn
Povećan broj provedenih edukativnih aktivnosti u odnosu na prethodnu godinu
87.
Nadogradnja postojećeg AGRONET sustava za elektroničko popunjavanje i podnošenje prijava/zahtjeva za potpore i elektroničku obradu istih za potrebe provedbe mjera ruralnog razvoja
APPRRR
-
IV. kvartal 2015.
165.000,00 kn
Razvijen te u potpunosti operativan modul za provedbu mjera Programa ruralnog razvoja u okviru sustava AGRONET za elektronsko popunjavanje, podnošenje i obradu te kontrolu prijava/projekata iz Programa ruralnog razvoja
88.
Redovna objava ažurirane liste korisnika i priopćenja o isplaćenim potporama za projekte od APRRR-a
MPOLJ
APPRRR
-
IV. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Objavljena priopćenja i ažurirana lista korisnika (ugovoreni projekti i isplaćena potpora) jednom mjesečno na internet stranicama MPOLJ i APPRRR
Transparentno i učinkovito davanje koncesija i kontrola obračuna te praćenje naplate naknada za koncesije za gospodarsko korištenje voda
89.
Kontrola obračuna godišnje naknade za koncesiju za 2014. i kontrola obračuna godišnje naknade za koncesiju za 2015.
MINPOLJ
-
IV. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
– Broj izvršenih prijava podataka u Registar koncesija MFIN
– Dostavljeno godišnje izviješće MFIN
90.
Provedba koordiniranog financijskog i inspekcijskog nadzora Ministarstva financija, Carinske uprave i Ministarstva poljoprivrede
MFIN – Carinska uprava
MINPOLJ
IV. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Izvršeno 10 koordiniranih nadzora
5.2.5. Zdravstvo
Broj
Aktivnost
Nositelj
Sunositelj
Rok za provedbu
Potrebna sredstva
Pokazatelji provedbe
Jačanje povjerenja korisnika u pružene zdravstvene usluge te podizanje svijesti o štetnosti korupcije i neformalnog plaćanja zdravstvenih usluga
91.
Provođenje kampanje informiranja korisnika (pacijenata) o njihovim pravima, cijenama usluga i obveznom izdavanju računa i druge promotivne aktivnosti o štetnosti korupcije
MIZ
HZZO
III. kvartal 2015.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Provedena kampanja i
distribuirani promotivni materijali
92.
Osnivanje zajedničkog antikorupcijskog vijeća Ministarstva zdravlja i HZZO-a (transparentnost rada antikorupcijskog vijeća, omogućeno komuniciranje)
HZZO
MIZ
III. kvartal 2015.
Nisu potrebna dodatna sredstva
– Osnovano zajedničko antikorupcijsko vijeće
– Objavljeno izvješće o radu zajedničkog antikorupcijskog vijeća
93.
Provođenje anonimne ankete u zdravstvenim ustanovama o korupciji u zdravstvu
MIZ
Zdravstvene ustanove
IV. kvartal 2015.
Nisu potrebna dodatna sredstva
– Provedena anonimna anketa
– Javno objavljeni rezultati ankete
94.
Izrada godišnjeg izvješća o korupcijskim rizicima u području zdravstva i o poduzetim mjerama
Antikorupcijsko vijeće
HZZO/MIZ
-
I. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Izrađeno i objavljeno izvješće
Jačanje kontrolnih mehanizama na svim razinama unutar zdravstvenog sustava
95.
Izrada analize transparentnosti rada povjerenstava
(povećanje transparentnosti rada Povjerenstva za opća medicinsko-tehnička pomagala, Povjerenstva za lijekove i Povjerenstva za ortopedska pomagala)
HZZO
-
III. kvartal 2015.
Nisu potrebna dodatna sredstva
– Izrađena analiza transparentnosti rada povjerenstava
– Primjena preporuka proizašlih iz analize
96.
Izrada Protokola za podnošenje pritužbi na rad liječnika (uspostava sustava sigurnog mehanizma pritužbi na rad liječnika i za liječničke pogreške u suradnji s zainteresiranim udrugama pacijenata)
MIZ
Zdravstvene ustanove
IV. kvartal 2015.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Izrađen i objavljen Protokol
97.
Donošenje Zakona o inspekcijama u zdravstvu (radi jačanja ovlasti i učinkovitosti)
MIZ
-
II. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
– Upućen Nacrt prijedloga zakona na postupak donošenja Vladi RH
– Donesen Zakon
98.
Izrada analize financijskih koristi za bolnice u provedbi naručenih kliničkih studija, te pratećih koruptivnih rizika
HZZO
MIZ
IV. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Izrađena i javno objavljena analiza
99.
Izrada analize korupcijskih rizika u ugovorima o doniranju medicinske opreme bolnicama, s naglaskom na financijske obveze koje proizlaze iz ekskluzivnog prava na redovito servisiranje i održavanje uređaja
MIZ
Zdravstvene ustanove
IV. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Izrađena i javno objavljena analiza
100.
Edukacija zdravstvenih i farmaceutskih inspektora iz područja upravljanja kvalitetom i rizicima te iz područja nadzora dobre kliničke prakse
MIZ
-
IV. kvartal 2016.
60.000,00 kn
Provedene 4 radionice
Transparentno i učinkovito upravljanje listama čekanja
101.
Osnivanje bolničkih povjerenstava za provjeru liste čekanja i pritužbe na liste čekanja
MIZ
Zdravstvene ustanove
IV. kvartal 2015.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Osnovana bolnička povjerenstva
102.
Uvođenje besplatnog telefona i e-mail adrese za provjeru listi čekanja i pritužbi građana na liste čekanja
MIZ
Zdravstvene ustanove
IV. kvartal 2015.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Uveden besplatni telefon i e-mail adresa
103.
Izrada i uvođenje procedura za transparentno vođenje listi čekanja, normativno uređenje
MIZ
HZZO, Zdravstvene ustanove
I. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Izrađene i uvedene procedure
Objedinjavanje javne nabave roba, radova i usluga u zdravstvenim ustanovama
104.
Izrada analiza objave podataka o sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi od strane bolnica
MIZ
HZZO,
Zdravstvene ustanove
I. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Izrađena analiza i objavljena na internet stranicama HHZO-a, te dostavljena MIZ-u i MP-u
105.
Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite (definiranje nadležnog tijela kroz objedinjenu nabavu)
MIZ
-
I. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
– Upućen Nacrt prijedloga zakona na postupak donošenja Vladi RH
– Donesen Zakon
Reguliranje načina i uvjeta edukacije za zdravstvene radnike iz doniranih sredstava
106.
Donošenje Pravilnika kojim će se regulirati načini i uvjeti edukacije za zdravstvene radnike iz doniranih sredstava
MIZ
-
I. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Donesen Pravilnik
5.2.6. Znanost, obrazovanje i sport
Broj
Aktivnost
Nositelj
Sunositelj
Rok za provedbu
Potrebna sredstva
Pokazatelji provedbe
Jačanje mehanizama nadzora i transparentnosti u obrazovnom sustavu
107.
Sustavno unaprjeđivanje sustava elektroničke prijave i upisa učenika u 1. razred srednje škole
MZOS
AZVO, osnivači škola; osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove, uredi državne uprave u županiji i Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba; CARNet; CARNet, FER i KING
IV. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Unaprijeđen sustav elektroničke prijave i upisa učenika u 1. razred srednje škole
Podizanje svijesti među mladima o nužnosti preveniranja i suzbijanja korupcije
108.
Sustavno provoditi Program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole
MZOS
AZOO
III. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Program integriran u nastavne planove i programe, godišnje planove i programe i školske kurikulume
109.
Intenziviranje provođenja stručnih usavršavanja učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja škola s naglaskom na podizanje svijesti među mladima o nužnosti sprečavanja i suzbijanja korupcija
AZOO
MZOS
III. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Povećan broj provedenih programa stručnih usavršavanja u odnosu na prethodnu godinu
Onemogućavanje korupcije u postupku uvrštavanja i odabira udžbenika i pripadajućih dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava u osnovnim i srednjim školama
110.
Ustrojavanje i objava Registra primljenih donacija te drugih oblika materijalnih potpora školama
MZOS
-
III. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Ustrojen i objavljen Registar primljenih donacija
Jačanje nadzora nad radom visokoškolskih ustanova
111.
Izrada internih akata kojim će se uspostaviti jasna pravila za angažman vanjskih evaluatora
AZVO
MZOS
IV. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Izrađeni interni akti
Jačanje transparentnosti i integriteta u sustavu dodjele državnih potpora za znanost
112.
Uspostavljanje sustava za prijavu, praćenje i vrednovanje državne potpore za istraživačko-razvojne projekte 2015.-2020.
MZOS
HAMAG – BICRO
IV. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Uspostavljen sustav
Jačanje transparentnosti i odgovornosti u trošenju javnih sredstava u sportu
113.
Uvođenje nacionalnog informacijskog sustava u sportu (uključuje sve propisane registre i baze podataka u sportu i programe financirane javnim sredstvima)
MZOS
-
I. kvartal 2016.
1.000.000,00 kn
(400.000,00 za 2015. godinu)
(600.000,00 za 2015. godinu)
Uveden i implementiran informacijski sustav
114.
Donošenje Zakona o sportu (uvođenje programskog financiranja programa javnih potreba u sportu koje provode krovne sportske organizacije i nacionalni sportski savezi; uređenje postupka izvještavanja o trošenju programski dodijeljenih javnih sredstava; definiranje prekršajnih odredbi za nezakonito trošenje programski dodijeljenih javnih sredstava u sportu)
MZOS
MFIN
I. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
– Upućen Nacrt prijedloga zakona na postupak donošenja Vladi RH
– Donesen Zakon
Jačanje integriteta u radu sportske inspekcije
115.
Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o sportskoj inspekciji
MZOS
-
I. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
– Upućen Nacrt prijedloga zakona na postupak donošenja Vladi RH
– Donesen Zakon
5.2.7. Infrastruktura, okoliš i promet
Broj
Aktivnost
Nositelj
Sunositelj
Rok za provedbu
Potrebna sredstva
Pokazatelji provedbe
Jačanje povjerenja korisnika usluga u sektoru graditeljstva i prostornog uređenja te podizanje svijesti o štetnosti korupcije
116.
Intenziviranje stručnog usavršavanje i izobrazbe službenika pri korištenju aplikacije E – dozvola
MGIPU
-
IV. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Povećan broj provedenih programa stručnih usavršavanja u odnosu na prethodnu godinu
Jačanje kontrolnih mehanizama na svim razinama unutar sustava zaštite okoliša, prometa i infrastrukture
117.
Izrada analize rada inspektora
MPPI
-
IV. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Izrađena analiza o radu inspektora
118.
Sudjelovanje predstavnika ministarstva u provođenju javnih nadmetanja od strane javnih poduzeća za upravljanje prometnom infrastrukturom za nabavu radova i usluga vrijednosti veće od 5 mil. kn.
HAC
HC
HŽI
MPPI
IV. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Provedena javna nadmetanja uz sudjelovanje predstavnika ministarstva
Transparentnost rada nadležnih inspekcija
119.
Izrada i primjena jedinstvenih procedura inspekcijskih nadzora
MPPI
H&D info (ugovorni izvoditelj)
III. kvartal 2015.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Izrađene i primijenjene jedinstvene procedure inspekcijskih nadzora
120.
Uspostava informacijskog sustava e-inspekcija
MGIPU
-
II. kvartal 2016.
1.200.000,00 kn
Uspostavljen sustav e-inspekcija
121.
Nadogradnja i primjena aplikacije CRIS
(program za usklađivanje rada inspektora)
MPPI
MUP
IV. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Nadograđena i u primjeni CRIS aplikacija
122.
Intenziviranje provedbe zajedničkih inspekcijskih nadzora s drugim nadležnim tijelima
MPPI
MUP, MFIN, CVH, HC
IV. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Povećan broj uspješno provedenih nadzora u odnosu na prethodnu godinu
Transparentno izdavanje dozvola i licenci
123.
Uspostava informacijskog sustava za izdavanje energetskih certifikata – IEC
MGIPU
-
IV. kvartal 2015.
1.200.000,00 kn
Uspostavljen informacijski sustav
Uspostavljanje neovisnog nadzornog mehanizma za vrijeme trajanja projekta gradnje infrastrukturnog objekta
124.
Uspostava informacijskog sustava cjenovnih blokova za procjenu vrijednosti nekretnina
MGIPU
-
IV. kvartal 2015.
2.500.000,00 kn
Uspostavljen informacijski sustav
Provođenje internog nadzora i interne revizije među svim dionicima provođenja projekta u području prometa i infrastrukture
125.
Intenziviranje inspekcijskih nadzora pri gradnji i održavanju cesta te pri isteku garantnih rokova
MPPI
MGIPU
IV. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Povećan broj uspješno provedenih nadzora u odnosu na prethodnu godinu
126.
Intenziviranje inspekcijskih nadzora pri gradnji i održavanju željezničke infrastrukture te pri isteku garantnih rokova
ASZ
MGIPU
IV. kvartal 2016.
Nisu potrebna dodatna sredstva
Povećan broj uspješno provedenih nadzora u odnosu na prethodnu godinu