Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske, članka 95. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst) i članka 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora Hrvatski sabor na sjednici 27. veljače 2015. donio je

ODLUKU U POVODU ZAHTJEVA ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA O UREĐENJU PITANJA DAVANJA HRVATSKIH AUTOCESTA U KONCESIJU

(„Narodne novine“, broj 25/15)

I.
Sukladno članku 95. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske Hrvatski sabor od Ustavnog suda Republike Hrvatske traži da utvrdi je li sadržaj referendumskog pitanja u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i jesu li ispunjene pretpostavke iz članka 87. stavka 1. do 3. Ustava Republike Hrvatske za raspisivanje državnog referenduma na temelju Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma o uređenju pitanja davanja hrvatskih autocesta u koncesiju koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Organizacijski odbor za izjašnjavanje birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma o uređenju pitanja davanja hrvatskih autocesta u koncesiju, aktom pod brojem klasa: 014-01/14-02/11, urbroj: 363-14-02, od 17. studenoga 2014., a kojim se traži raspisivanje državnog referenduma sa sljedećim referendumskim pitanjem:
»Jeste li za to da se na referendumu donese sljedeći zakon:

»ZAKON
O DOPUNI I IZMJENAMA ZAKONA O CESTAMA

Članak 1.
U Zakonu o cestama (»Narodne novine«, br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) u članku 3. iza stavka 3. dodaje se novi stavak koji glasi:
»(4) Izgrađene javne ceste su strateški interes Republike Hrvatske i zabranjeno ih je davati u koncesiju za javne usluge.«
Dosadašnji stavci 4., 5., 6., 7. i 8. postaju stavci 5., 6., 7., 8. i 9.

Članak 2.
U članku 75. stavak. 1. mijenja se i glasi:
»(1) Koncesijom se stječe pravo građenja autoceste i pojedinih cestovnih objekata na državnoj cesti (most, tunel i drugi) koje uključuje pravo upravljanja i pravo gospodarskog korištenja autoceste ili objekta na državnoj cesti te pravo rekonstrukcije i održavanja autoceste i cestovnog objekta na državnoj cesti tijekom trajanja ugovora o koncesiji i/ili pravo korištenja cestovnog zemljišta radi izgradnje pratećih uslužnih objekata i obavljanja djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, usluga opskrba gorivom, servisnih usluga i slično.«.
U stavku 4. riječi », odnosno koncesijom za javne usluge,« brišu se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.
Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na sve postupke koji su započeti, a za koje nije potpisan ugovor o koncesiji do dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Članak 4.
Postojeće koncesije za javne usluge na javnim cestama prestaju istekom ugovorenog vremena, ispunjenjem uvjeta za prestanak koncesije sukladno ugovoru o koncesiji ili ispunjenjem uvjeta za prestanak koncesije sukladno propisu kojim se uređuju koncesije.

Članak 5.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.