Na temelju članka 78. stavaka 2., 3. i 4. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 130/11, 47/14 i 61/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. siječnja 2018. godine donijela

ODLUKU O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA MEĐUSEKTORSKU KOORDINACIJU ZA POLITIKU I MJERE ZA UBLAŽAVANJE I PRILAGODBU KLIMATSKIM PROMJENAMA

("Narodne novine", broj 9/18)

I.
Osniva se Povjerenstvo za međusektorsku koordinaciju za politiku i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

II.
Povjerenstvo daje preporuke Vladi Republike Hrvatske o sveukupnoj politici i mjerama za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama, osigurava političku podršku u provođenju politike i mjera za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama, te u provedbi poslova propisanih člankom 78. stavkom 2. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 130/11, 47/14 i 61/17) obavlja i sljedeće poslove:
– predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje akata strateškog planiranja i propisa koji se odnose na politiku i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama, uzimajući u obzir strateške ciljeve iz strategija i provedivost s obzirom na tehnička, gospodarska i sociološka ograničenja, usklađenost srednjoročnih akata strateškog planiranja na nacionalnoj, područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini te međunarodne obveze
– daje prijedloge ciljeva, mjera i aktivnosti javnih politika te prati njihove učinke i ishode u provedbi
– daje prijedloge i podršku u promicanju interdisciplinarnih i sinergijskih ciljeva, mjera i aktivnosti javnih politika.

III.
Predsjednik Povjerenstva je ministar zaštite okoliša i energetike.

IV.
Članovima Povjerenstva imenuju se predstavnici nadležnih središnjih tijela državne uprave na razini pomoćnika ministara:
– Igor Čižmek, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, zamjenik predsjednika Povjerenstva
– Domagoj Validžić, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, član
– Igor Kreitmeyer, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, član
– Elizabeta Kos, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, članica
– Karolina Ivanković, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, članica
– Zrinka Ujević, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, članica
– prof. dr. sc. Ivana Franić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, članica
– Zvonimir Novak, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, član
– mr. sc. Ana Odak, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, članica
– Stipe Župan, Ministarstvo financija, član
– dr. sc. Alen Gospočić, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, član
– prof. dr. sc. Krunoslav Karalić, Ministarstvo poljoprivrede, član
– Ivica Francetić, Ministarstvo poljoprivrede, član
– doc. dr. sc. Maja-Marija Nahod, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, članica
– mr. sc. Danijel Žamboki, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, član
– Robert Pende, Ministarstvo turizma, član
– Josip Masnić, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, član
– prim. Vera Katalinić-Janković, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica.

V.
Povjerenstvo se sastaje najmanje jedanput godišnje ili po potrebi na prijedlog predsjednika ili člana Povjerenstva.
Predsjednik Povjerenstva na sjednice može po potrebi pozvati i druge predstavnike tijela javne vlasti, strukovnih organizacija i predstavnike trgovačkih društava u vlasništvu države.

VI.
Za praćenje i ocjenu provedbe, planiranje politike i mjera za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj, davanja mišljenja na planske i strateške dokumente te nacrte propisa, predsjednik Povjerenstva imenovat će Tehničku radnu skupinu za politiku i mjere za niskougljični razvoj i Tehničku radnu skupinu za politiku i mjere za prilagodbu klimatskim promjenama iz redova stručnjaka resornih ministarstava, stručnih institucija, predstavnika gospodarstva i nevladinih udruga koji rade na pitanjima radi kojih se imenuju tehničke radne skupine.

VII.
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zadužuje se za obavljanje tehničkih i administrativnih poslova Povjerenstva.

VIII.
Zadužuje se Ministarstvo zaštite okoliša i energetike da o ovoj Odluci izvijesti članove Povjerenstva iz točke IV. ove Odluke.

IX.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za politiku i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama (»Narodne novin«, broj 114/14).

X.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.