Na temelju članka 134. stavka 6. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br. 153/13) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK O SADRŽAJU I IZGLEDU PLOČE KOJOM SE OZNAČAVA GRADILIŠTE

(„Narodne novine“, broj 42/14)

Članak 1.
Ovim pravilnikom se određuje sadržaj i izgled ploče kojom se označava gradilište (u daljnjem tekstu ploča).

Članak 2.
(1) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na:
– građenje nove građevine
– rekonstrukciju postojeće građevine
– uklanjanje postojeće građevine ili njezinog dijela na temelju projekta uklanjanja
– građenje ili izvođenje radova koji se izvode na temelju glavnog /tipskog projekta te
– na održavanje postojeće građevine kada je potrebna provedba stručnog nadzora i prijava početka građenja.
(2) Ploču je obvezan postaviti izvođač odnosno glavni izvođač najkasnije na dan početka građenja.
(3) U slučaju da je izvođač/glavni izvođač napustio gradilište ili je došlo do prekida građenja, a gradilište je ostalo neoznačeno, obveza je investitora postaviti ploču u skladu s ovim Pravilnikom.

Članak 3.
(1) Ploča mora biti pravokutnog oblika najmanjih dimenzija 420 mm × 594 mm (A2 format).
(2) Ploča se izrađuje od materijala i na način koji osiguravaju da tijekom vremena građenja zadrži propisani izgled i sadržaj, a po potrebi zamjenjuje se novom.
(3) Sadržaj ploče mora biti napisan na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom i prikladne veličine slova.
(4) Ploča se postavlja na vidljivom mjestu na ulazu u gradilište. Na gradilištu koje se proteže na velikim prostranstvima (željezničke pruge, ceste, dalekovodi i sl.) ploča se postavlja na početku i na kraju trase te po potrebi i na drugim prikladnim mjestima (npr. ulaz u gradilište na dijelu trase).
(5) Ploča mora biti na prikladan način osigurana od pada i oštećenja.

Članak 4.
Gradilište na kojem se gradi na temelju građevinske dozvole mora biti o označeno pločom koja obvezno sadrži:
– naziv i vrstu građevine koja se gradi
– broj katastarske čestice i katastarske općine na kojoj se građevina gradi te adresa (ako je poznata)
– ime, odnosno tvrtku investitora,
– ime odnosno tvrtku projektanta,
– ime odnosno tvrtku izvođača,
– ime odnosno tvrtku osobe koja provodi stručni nadzor građenja,
– naziv tijela koje je izdalo građevinsku dozvolu,
– klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i pravomoćnosti, odnosno izvršnosti dozvole,
– datum prijave početka građenja,
– naznaku da se radi o kulturnom dobru ako se radovi izvode na građevini upisanoj u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Članak 5.
Gradilište na kojem se uklanja građevina na temelju projekta uklanjanja, gradi odnosno izvode radovi na temelju glavnog/tipskog projekta ili održava postojeća građevina, a potrebna je provedba stručnog nadzora i prijava početka građenja, mora biti označeno pločom koja obvezno sadrži:
– naziv i vrstu građevine koja se uklanja odnosno naziv i vrsta radova koji se izvode odnosno naziv i vrsta radova održavanja postojeće građevine
– broj katastarske čestice i katastarske općine na kojoj se građevina uklanja odnosno radovi izvode te adresa (ako je poznata)
– ime odnosno tvrtku investitora/vlasnika,
– ime odnosno tvrtku projektanta,
– ime odnosno tvrtku izvođača/osobe kojoj su povjereni radovi održavanja,
– ime odnosno tvrtku osobe koja provodi stručni nadzor,
– datum prijave početka uklanjanja/građenja/izvođenja radova/održavanja,
– naznaku da se radi o kulturnom dobru ako se radovi izvode na građevini upisanoj u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Članak 6.
Sadržaj ploče kojom se označava gradilište mora se promijeniti u skladu s izmjenama podataka koji su obvezni sadržaj ploče.

Članak 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.