Na osnovi članka 18. stavka 1., te članka 23. stavka 1., a u vezi s člankom 24. stavkom 3. i člankom 25. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13.) i članka 26. točke 6. i 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11. i 18/13.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 47. sjednici održanoj 27. studenoga 2013. godine donijelo je

PRAVILNIK O DENTALNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 146/13, 160/13, 34/14 i 66/14, 62/15, 129/17 i 22/20)

Članak 1.
(1) Ovim Pravilnikom utvrđuju se prava osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) na dentalnu zdravstvenu zaštitu u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, te uvjeti i način ostvarivanja te zdravstvene zaštite.
(2) Dentalna zdravstvena zaštita iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća preventivnu i kurativnu dentalnu zdravstvenu zaštitu te prava na dentalna pomagala.

Članak 2.
Osigurana osoba Zavoda, u skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju, ovim Pravilnikom i drugim općim aktima Zavoda, ostvaruje pravo na teret sredstava Zavoda na dentalnu zdravstvenu zaštitu iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika u zdravstvenim ustanovama i kod zdravstvenih radnika privatne prakse, uključenim u mrežu javne zdravstvene službe, koji imaju sklopljen ugovorom sa Zavodom o provođenju dentalne zdravstvene zaštite, pod uvjetima i na način utvrđen općim aktima Zavoda o ugovaranju zdravstvene zaštite.

1. Dentalna zdravstvena zaštita (preventivna i kurativna)

Članak 3.
(1) Osigurana osoba ostvaruje u okviru dentalne zdravstvene zaštite ovisno dobi osigurane osobe sljedeće postupke u preventivnoj i kurativnoj dentalnoj zdravstvenoj zaštiti:

DTP »nulte« razine_PREVENTIVA_djeca do 18 godina 

Šifra postupka
Vrsta postupka
DM103
Savjetovanje s odgajateljima, učiteljima
DM104

Dentalno odgojno predavanje – malena skupina (do 20 ljudi)

DM105

Dentalni odgojni rad – doktor dentalne medicine – pojedinačno savjetovanje

DM106
Dentalni odgojni rad s malenim skupinama
DM107

Obrada i analiza oralnog stanja skupina, temeljnih prevencijskih skupina do 100 osoba

DM108
Za svakih daljnjih 50 osoba
DM119
Motiviranje djece za higijenu usta
DM120
Demonstracija čišćenja zuba (po osobi)

DTP »nulte« razine_ PREVENTIVA_ sve osigurane osobe

Šifra postupka
Vrsta postupka
DM203

Provjera higijena usta, motiviranje i davanje uputa za održavanje higijene usta (5 min). Savjetovanje, motiviranje bolesnika, uz obvezno pokazivanje i vježbanje tehnike pravilna čišćenja zuba

DM206

Savjetovanje doktora dentalne medicine sa specijalistima

DTP I. razine _ KURATIVA_ djeca do 18 godina

Šifra postupka
Vrsta postupka
DM300
Devitalizacija pulpe mliječnih zuba
DM301
Mortalna amputacija pulpe mliječnih zuba
DM302

Visoka vitalna amputacija (pri ozljedama zuba s nedovršenim rastom korijena)

DM303

Apeksifikacija (kalcijev hidroksid) nezavršenog rasta i razvoja korijena (po posjetu)

DM304
Aproksimalno zakošavanje (po zubu)
DM309
Vađenje mliječnog zuba
DM310

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu – 1 kanal

DM311

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu – 2 kanala

DM312

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu – 3 kanala

DM313

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu – 4 kanala

DM314

Priprema i punjenje korijenskog kanala – 1 kanal

DM315

Priprema i punjenje korijenskog kanala – 2 kanala

DM316

Priprema i punjenje korijenskog kanala – 3 kanala

DM317

Priprema i punjenje korijenskog kanala – 4 i više kanala

DM319

Cementni ispun jednoplošni, do 6 godina starosti

DM320

Cementni ispun višeplošni, do 6 godina starosti

DM325

Ispun kompositni na jednoj površini (prekutnjaci i kutnjaci)

DM326

Ispun kompositni dvoplošni (prekutnjaci i kutnjaci)

DM327

Ispun kompositni troplošni (prekutnjaci i kutnjaci)

DM328

Ispun kompositni – svaka dodatna površina u istom posjetu (prekutnjaci i kutnjaci)

DM330

Cementni ispun jednoplošni, stariji od 6 godina

DM331

Cementni ispun višeplošni, stariji od 6 godina

DM332
Amalgamski ispun jednoplošni
DM333
Amalgamski ispun dvoplošni
DM334
Amalgamski ispun troplošni
DM335

Amalgamski ispun – svaka dodatna ploha u istom posjetu

DM336

Ispun kompositni jednoplošni (sjekutići i očnjaci)

DM337

Ispun kompositni dvoplošni (sjekutići i očnjaci)

DM338

Ispun kompositni troplošni (sjekutići i očnjaci)

DM339

Ispun kompositni – svaka dodatna površina u istom posjetu (sjekutići i očnjaci)

DM340

Ispun kompositni – dogradnja incizijskog kuta zuba – IV razred po BLACKU

DTP »nulte« razine_ KURATIVA_ sve osigurane osobe

DM002
Pregled bolesnika (prvi)
DM003
Ponovni pregled (recall) bolesnika
DM004
Pregled akutnog bolesnika
DM005

Pregled akutnog bolesnika izvan redovitog dnevnog radnog vremena

DM006

Davanje uputa bolesniku i upoznavanje bolesnika s učinkom dentalnih usluga

DM007

Izvješćivanje bolesnika, odnosno razgovor s bolesnikom/roditeljima

DM008
Popunjavanje obrasca za osiguravatelja
DM009
Izvješće, dopuna izvješća ili uvjerenje
DM010

Izdavanje pisanog mišljenja doktora dentalne medicine

DM011
Liječnička potvrda
DM012

Propisivanje lijekova na recept ili izdavanje uputnice bez pregleda u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)

DM013

Izdavanje liječničke ispričnice u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)

DM014

Izdavanje Potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)

DM015

Izdavanje Potvrde o dentalnim pomagalima u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)

DM016

Obrada i izdavanje prijave ozljede na radu u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)

DM017

Izdavanje Putnog naloga u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)

DM018

Obrada i izdavanje mjesečnih izvješća u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)

DM019

Obrada i izdavanje godišnjih izvješća u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)

DM020
Propisivanje lijekova na recept
DM021
Propisivanje lijeka na privatni recept
DM022
Propisivanje uputnice za SKZZ
DM023
Propisivanje uputnice za PZZ
DM024
Očitavanje obične intraoralne snimke zuba
DM025
Očitavanje ortopantomografske snimke zuba
DM026

Savjet telefonom bolesniku ili članu obitelji

 
 
DM400

Liječenje parodontnog apscesa (obuhvaća lijek, ispiranje rane i drenaža)

DM401
Incizija apscesa u ustima s drenažom
DM402

Trepanacija apikalnog djela (ispiranje i drenaža nisu uključeni)

DM403
Kontrola rane
DM404

Ispiranje rane apscesa, uključivši kontrolu rane

DM405

Postavljanje promjena drenaže ili tampona, uključivo sa kontrolom rane

DM406

Zaustavljanje naknadnog krvarenja. Uključuje šave i/ili postavljanje tampona

DM407
Skidanje šavova
DM408
Higijena rane
DM421

Trepanacija, ekstirpacija pulpe i prva priprema korijenskih kanala

DM464
Sudjelovanje u radu peer grupe*

* Peer grupa je grupa istovrsnih stručnjaka koja se sastaje dogovorenom dinamikom i ravnopravno raspravlja o pitanjima iz sadržaja svoga rada. U grupi sudjeluje najmanje 3 ravnopravna sudionika (poželjno 5-6) koji se sastaju 1 puta mjesečno/10 puta godišnje i diskutiraju slučajeve iz svoje prakse s ciljem edukacije i poboljšanja procesa rada.

DTP I. razine_PREVENTIVA_djeca do 18 godina

Šifra postupka
Vrsta postupka
DM100

Kontrola plaka s bojom i određivanje PI za zapisom (obaju lukova)

DM101
Pečaćenje fisure po zubu
DM102
Pečatni ispun (preventivni ispun po zubu)
DM109

Preventivni zahvati – kontrola plaka s bojom i određivanje indeksa, oba luka

DM110

Profesionalno čišćenje profilaktičkom pastom

DM111

Dentocult testovi osjetljivosti na karijes, uključuju: SM; LB; puferski kapacitet sline

DM112
Jetkanje cakline i nanošenje smole
DM113

Priprema dentina i nanošenje dentinskog veziva

DM114
Preventivni ispun ili ART ispun – po zubu
DM115

Profilaksa s fluorom – topikalna fluoridacija, tekućina ili gel

DM116

Topikalna fluoridacija lakom (obje čeljusti)

DM117
Nanošenje otopine, želea NaF, oba luka
DM118
Nanošenje F-laka, do tri zuba

DTP I. razine_PREVENTIVA_ osigurane osobe starije od 18 godina

Šifra postupka
Vrsta postupka
DM200

Ispitivanje vitaliteta jednog ili više zuba uz kontrolni test

DM201

Desenzibilacija osjetljivih zubnih vratova, po zubu

DM202
Manji brusni ispravci po zubu
DM204

Odstranjivanje mekih i tvrdih zubnih naslaga (po kvadrantu) strojem ili ručno)

DM205

Odstranjivanje odstojećih ispuna po površini zuba

DM207
Uklanjanje plaka sa zuba
DM208

Sustavno subgingivalno skidanje zubnog kamenca i poliranje korijena (po sekstantu – ručno)

DM209

Skidanje previsokih ispuna, po površini zuba

DTP I. razine_KURATIVA_djeca do 18 godina

Šifra postupka
Vrsta postupka
DM300
Devitalizacija pulpe mliječnih zuba
DM301
Mortalna amputacija pulpe mliječnih zuba
DM302

Visoka vitalna amputacija (pri ozljedama zuba s nedovršenim rastom korijena)

DM303

Apeksifikacija (kalcijev hidroksid) nezavršenog rasta i razvoja korijena (po posjetu)

DM304
Aproksimalno zakošavanje (po zubu)
DM309
Vađenje mliječnog zuba
DM310

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Jedan (1) kanal do 18. godine starosti

DM311

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Dva (2) kanala do 18. godine starosti

DM312

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Tri (3) kanala do 18. godine starosti

DM313

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Četiri (4) kanala i više do 18. godine starosti

DM314

Priprema i punjenje korijenskog kanala -1 kanal do 18. godine starosti

DM315

Priprema i punjenje korijenskog kanala 2 kanala do 18. godine starosti

DM316

Priprema i punjenje korijenskog kanala Tri (3) kanala do 18. godine starosti

DM317

Priprema i punjenje korijenskog kanala 4 i više kanala do 18. godine starosti

DM319

Cementni ispun na 1 plohi – do 6.godine starosti

DM320

Cementni ispun na više ploha do 6. godine starosti

DM321

Amalgamski ispun – jedna ploha do 6. godine starosti

DM322

Amalgamski ispun – na dvjema plohama do 6. godine starosti

DM323

Amalgamski ispun – na trima plohama do 6. godine starosti

DM324

Amalgamski ispun – svaka dodatna ploha u istom posjetu do 6. godine starosti

DM325

Ispun kompositni na jednoj aproksimalnoj površini. (sjekutići i očnjaci) – do 6. godine starosti

DM326

Ispun kompositni dvoplošni – do 6. godine starosti

DM327

Ispun kompositni troplošni – do 6. godine starosti

DM328

Ispun kompositni – svaka dodatna površina u istom posjetu – do 6. godine starosti

DM329

Ispun kompositni – dogradnja incizijskog kuta zuba – IV razred po BLACKU – do 6. godine starosti

DM330
Cementni ispun na 1 plohi – do 18. godine starosti
DM331
Cementni ispun na više ploha – do 18. godine starosti
DM332
Amalgamski ispun – jedna ploha – do 18. godine starosti
DM333
Amalgamski ispun – na dvjema plohama – do 18. godine starosti
DM334
Amalgamski ispun – na trima plohama – do 18. godine starosti
DM335

Amalgamski ispun – svaka dodatna ploha u istom posjetu – do 18. godine starosti

DM336

Ispun kompositni na jednoj površini (sjekutići i očnjaci) – do 18. godine starosti

DM337
Ispun kompositni dvoplošni – do 18. godine starosti
DM338
Ispun kompositni troplošni – do 18. godine starosti
DM339

Ispun kompositni – svaka dodatna površina u istom posjetu – do 18. godine starosti

DM340

Ispun kompositni – dogradnja incizijskog kuta zuba – IV razred po BLACKU – do 18. godine starosti

 

DTP I. razine _KURATIVA_ sve osigurane osobe

 
Šifra postupka
Vrsta postupka
DM409
Neizravno prekrivanje
DM410
Izravno prekrivanje
DM411
Vitalna ekstripacija pulpe
DM412
Devitalizacija pastom
DM413

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Jedan (1) kanal

DM414

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Dva (2) kanala

DM415

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Tri (3) kanala

DM416

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Četiri (4) kanala i više

DM417

Priprema i punjenje korijenskog kanala – 1 kanal

DM418

Priprema i punjenje korijenskog kanala – 2 kanala

DM419

Priprema i punjenje korijenskog kanala -3 kanala

DM420

Priprema i punjenje korijenskog kanala 4 i više kanala

DM422

Vađenje starih punjenja iz korijenskog 1 kanala

DM423

Vađenje starih punjenja iz korijenskog 2 kanala

DM424

Vađenje starih punjenja iz korijenskog 3 kanala

DM425

Vađenje starih punjenja iz korijenskog 4 i više kanala

DM426
Privremeno zatvaranje – privremeni ispun
DM427
Cementni ispun na 1 plohi
DM428
Cementni ispun na više ploha
DM429
Amalgamski ispun – jedna ploha, trajni zub
DM430
Amalgamski ispun – na dvjema plohama
DM431
Amalgamski ispun – na trima plohama
DM432

Amalgamski ispun – svaka dodatna ploha u istom posjetu

DM433
Poliranje amalgamskih ispuna
DM434

Preoblikovanje starih ispuna ponovno poliranje po ispunu (samo jednom godišnje)

DM435

Ispun kompozitni na jednoj površini (sjekutići i očnjaci)

DM436

Ispun kompozitni dvoplošni (sjekutići i očnjaci)

DM437

Ispun kompozitni troplošni (sjekutići i očnjaci)

DM438

Ispun kompozitni – svaka dodatna površina u istom posjetu (sjekutići i očnjaci)

DM439

Ispun kompozitni – dogradnja incizijskog kuta zuba – IV razred po BLACKU

DM440
Poliranje kompozitnih ispuna
DM441
Jetkanje cakline i nanošenje veziva (bonding)
DM442
Lokalna (infiltracijska) anestezija
DM443
Lokalna (provodna) anestezija
DM444
Površinska anestezija (spray)
DM445
Vađenje jednokorjenskog zuba
DM446
Vađenje višekorjenskog zuba
DM447
Ekstrakcija zuba sa separacijom
DM448

Liječenje teškog nicanja umnjaka (uključuje cirkumciziju gingive)

DM449

Liječenje komplikacja nakon vađenja (alveolitis, bol, otvoren sinus)

DM450

Komplicirano vađenje zuba (uključuje vađenje zuba kod rizičnih bolesnika)

DM451

Sanacija kod ozljede mekog tkiva uslijed traume

DM452
Kontrola pomičnosti traumatiziranog zuba
DM453
Mjerenje vitaliteta traumatiziranog zuba
DM454
Repozicija luksiranog ili izbijenog zuba
DM455

Imobilizacija zuba (kompozitom ili šinom) – po kvadrantu

DM456

Vađenje fragmenata slomljenog ili zaostalog korjena zuba (radix relicta)

DM457
Mortalna amputacija (trajni zub)
DM458

Liječenje desni ili bolesti usne šupljine po posjeti

DM460
Prijava prometne nesreće ¹
DM461
Prijava tjelesnog oštećenja¹
DM462
Prijava ozljede na radu¹
DM463

 

Kratki pregled u posebnom dežurstvu s provođenjem nužne dijagnostike4

DM465

Ispun kompozitni na jednoj površini (pretkutnjaci i kutnjaci) – za trudnice i dojilje

DM466

Ispun kompozitni dvoplošni (pretkutnjaci i kutnjaci) – za trudnice i dojilje

DM467

Ispun kompozitni troplošni (pretkutnjaci i kutnjaci) – za trudnice i dojilje

DM468

Ispun kompozitni – svaka dodatna površina u istom posjetu (pretkutnjaci i kutnjaci) – za trudnice i dojilje


(2) Standardni materijali za ispune u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti u obveznom zdravstvenom osiguranju su:
– amalgamski ispun u području premolara i molara
– kompozitni ispuni u interkaninom sektoru 3-3
– kompozitni, fosfatno-cementni ili staklenojonomerni-cementni ispuni djeci do 18 godina te trudnicama i dojiljama.

Popis dijagnostičko-terapijskih postupaka – DTP – ortodoncija za doktora dentalne medicine

Šifra
Naziv DTP-a

KRITERIJ – dijagnoza

KRITERIJ – šifra postupka

Opis
DMO01
Dijagnostički postupci u ortodonciji*
 
31014, 31003, 13020, 13021, 13023, 31013

Zaračunava se 1x pred početak ortodontskog liječenja. Uključuje uzimanje otiska, analizu studijskog modela, očitavanje ortopantomogram snimke, kefalometrijsku analizu i Rtg analizu šake, intraoralne i ekstraoralne fotografije pacijenta

DMO02

Fiksna ortodontska terapija za jednu čeljust

13020, 13021, 13023, 31014, 52482,52470, 52471, 52356, 91310, 52466, 52468, 52473, 45210, 45320, 52462

Uključuje specijalistički pregled, uzimanje otiska, i analizu studijskog modela, nacrt ortodontskog lječenja/ortodontske naprave, analizu telerentgenskih snimaka, strojno čišćenje cakline sa jetkanjem cakline,postavljanje fiksne ortodontske naprave za jednu čeljust, te potreban materijal (lukovi, prsteni, klasične metalne bravice,sa ostalim potrebnim materijalom)** kefalometrijsku analizu, Rtg analizu šake, kontrolni pregled tijekom ortodontske terapije s prilagođavanjem i aktiviranjem fiksne ortodontske naprave, skidanje bravica, prstena, lukova,čišćenje i poliranje zubi u jednoj čeljusti i fluoridacija zubi sa ostalim potrebnim materijalom***, postava retainera nakon ortodontske terapije, uzimanje završnog otiska i arhiviranje sa ostalim potrebnim materijalom****, kontrole tijeka ortodontske terapije s readaptacijom retainera- naprave za retenciju po čeljusti.

DMO03

Mobilna ortodontska terapija – monomaksilarnom napravom (jedna čeljust)

 

13020, 13021, 13023, 52460, 52462, 52485, 52487, 91310, 52466

Uključuje specijalistički pregled, uzimanje otiska, izradu i analizu studijskog modela, nacrt ortodontskog liječenja/ortodontske naprave, postavu monomaksilarane mobilne ortodontske naprave, kontrole tijeka ortodontske terapije s readaptacijom mobilne monomaksilarne ortodontske naprave.

DMO04

Mobilna ortodontska terapija – bimaksilarnom napravom (obje čeljusti)

 

13020, 13021, 13023, 52461, 52463, 52486, 52488, 91310, 52466

Uključuje specijalistički pregled, uzimanje otiska, izradu i analizu studijskog modela, nacrt ortodontskog lječenja/ortodontske naprave, postavu bimaksilarne mobilne ortodontske naprave, kontrolu tijeka ortodontske terapije s readaptacijom mobilne bimaksilarne ortodontske naprave.

DMO05
Delairova maska
K07.1, K07.2, Q35
13020, 13021, 13023, 91310, 52466

Uključuje uzimanje otiska i postavljanje Delairove maske u tijeku ortodontske terapije fiksnom ortodontskom napravom, troškove materijala, kontrole tijeka ortodontske terapije Delairovom maskom s readaptacijom – prema utvrđenoj medicinskoj indikaciji.

DMO06

Ortodontska naprava za forsirano širenje nepca – RPE

K07.0, K07.1, K07.2, Q35
13020, 13021, 13023, 91310,52466

Uključuje uzimanje otiska, analizu i nacrt liječenja, rad i postavu ortodontske naprave za širenje nepca-RPE s kontrolnim pregledima uključujući potrošni materijal.

DMO07
Headgear
 
52472

Uključuje uzimanje otiska i postavljanje Headgear-a u tijeku ortodontske terapije fiksnom ortodontskom napravom, troškove materijala, kontrole tijeka ortodontske terapije Headgear-om s readaptacijom.

DMO08
Reparatura mobilne ortodontske naprave
 
13020, 13021, 1302352464, 52465

Reparatura mobilne ortodontske naprave bez ili sa novim elementina. Uključuje uzimanje otiska, korekcija pri predaji naprave.

Popis dijagnostičko-terapijski postupaka dentalne tehnike za ortodonciju

Šifra DTP-a
Naziv DTP-a

Kriterij šifra ortodontske naprave

Opis
DTO03

Lab. izrada mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne za 1 čeljust

52493

Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne za 1 čeljust

DTO04

Lab. izrada mobilne ortodontske naprave – bimaksilarna (za obje čeljusti)

52494

Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi mobilne ortodontske naprave – bimaksilarne (za obje čeljust)

DTO05
Lab. izrada retainera (za 1 čeljust)
52495

Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi retencijske naprave – retainer (za 1 čeljust)

DTO06

Reparatura mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne – 1x godišnje tijekom ortodontske terapije

52496

Rad i materijal popravka mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne

DTO07

Reparatura mobilne ortodontske naprave – bimaksilarne – 1x godišnje tijekom ortodontske terapije

52300

Rad i materijal popravka mobilne ortodontske naprave – bimaksilarne

DTO09

Lab. izrada ordontske naprave za forsirano širenja nepca (RPE) – 1x tijekom ortodontskog liječenja prema med. indikaciji

52498

Rad i materijal pri izradi ortodontske naprave za forsirano širenje nepca – 1x tijekom ortodontskog liječenja prema med. indikaciji

DTO10

Lab. izrada studijskog modela pri dijagnostičkom postupku ili pri ortodontskoj terapiji (fiksnom orto. napravom, Delairovom maskom i headgear-om) za obje čeljusti

52491, 52497, 52492

Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi studijskih modela.


2. Dentalna zdravstvena zaštita – protetika

Članak 4.
Osigurana osoba ostvaruje u okviru dentalne zdravstvene zaštite – protetike ovisno dobi osigurane osobe sljedeće postupke u dentalnoj protetici:

»DTP »nulte« razine_PROTETIKA«_sve osigurane osobe

Šifra postupka/pomagala
Vrsta postupka
DM609 93014

Podlaganje djelomične proteze, neizravno – gornje (maksilarne)

DM610 93014

Podlaganje djelomične proteze, neizravno – donje (mandibularne)

DM611

Ponovno cementiranje rasklimane krunice ili fasete

DM612
Skidanje stare krunice po zubu
DM613 93080

Reparatura s otiskom (prijelom i 1 elem.) – gornja (maksilarna) proteza

DM614 93080

Reparatura s otiskom (prijelom i 1 elem.) – donja (mandibularna) proteza

DM615 93081

Reparatura s otiskom (prijelom, 2 ili više elem.) – gornja (maksilarna) proteza

DM616 93081

Reparatura s otiskom (prijelom, 2 ili više elem.) – donja (mandibularna) proteza

DTP I. razine_PROTETIKA_sve osigurane osobe

Šifra postupka/pomagala
Vrsta postupka

DM600 93004

Akrilatna proteza sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima (do 10 elem.) – gornja (maksilarna)

D0001
Anatomski otisak
D0002
Funkcijski otisak s ind. žlicom za protezu
D0003

Određivanje vertikalne i horizontalne relacije

D0004
Izbor boje i oblika zuba
D0005
Kontrola postave zuba proteze
D0006

Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno

DM601 93004

Akrilatna proteza sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima (do 10 elem.) – donja (mandibularna)

D0001
Anatomski otisak
D0002

Funkcijski otisak s ind. žlicom za protezu.

D0003

Određivanje vertikalne i horizontalne relacije

D0004
Izbor boje i oblika zuba
D0005
Kontrola postave zuba proteze
D0006

Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno

DM602 93005

Akrilatna proteza sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima (djel. proteza preko 10 elem.) – gornja (maksilarna)

D0001
Anatomski otisak
D0002

Funkcijski otisak s ind. žlicom za protezu.

D0003

Određivanje vertikalne i horizontalne relacije

D0004
Izbor boje i oblika zuba
D0005
Kontrola postave zuba proteze
D0006

Naputak o uporabi proteze- pomagalo završeno

DM603 93005

Akrilatna proteza sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima (djel. proteza preko 10 elem.) – donja (mandibularna)

D0001
Anatomski otisak
D0002

Funkcijski otisak s ind. žlicom za protezu.

D0003

Određivanje vertikalne i horizontalne relacije

D0004
Izbor boje i oblika zuba
D0005
Kontrola postave zuba proteze
D0006

Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno

DM604 93003

Akrilatna proteza do četiri elementa – gornja (maksilarna)

D0001
Anatomski otisak
D0002

Funkcijski otisak s ind. žlicom za protezu.

D0003

Određivanje vertikalne i horizontalne relacije

D0004
Izbor boje i oblika zuba
D0005
Kontrola postave zuba proteze
D0006

Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno

DM605 93003

Akrilatna proteza do četiri elementa – donja (mandibularna)

D0001
Anatomski otisak
D0002

Funkcijski otisak s ind. žlicom za protezu.

D0003

Određivanje vertikalne i horizontalne relacije

D0004
Izbor boje i oblika zuba
D0005
Kontrola postave zuba proteze
D0006

Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno

DM606 52332

Lijevana nadogradnja, izravno

DM607 52344

Potpuna krunica od kovine

D0007
brušenje
D0008
uzimanje otisaka
D0009
cementiranje

DM608 52342

Fasetirana krunica

D0007
brušenje
D0008
uzimanje otisaka
D0009
cementiranje
 

DTP I. razine_PROTETIKA_osigurane osobe starije od 18 godina

Šifra postupka/ pomagala
Vrsta postupka

DM500 93008

Totalna proteza – gornja (maksilarna)

D0001
Anatomski otisak
D0002

Funkcijski otisak s ind. žlicom za protezu.

D0003

Određivanje vertikalne i horizontalne relacije

D0004
Izbor boje i oblika zuba
D0005
Kontrola postave zuba proteze
D0006

Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno

DM501 93008

Totalna proteza – donja (mandibularna)

D0001
Anatomski otisak
D0002

Funkcijski otisak s ind. žlicom za protezu.

D0003

Određivanje vertikalne i horizontalne relacije

D0004
Izbor boje i oblika zuba
D0005
Kontrola postave zuba proteze
D0006

Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno

DM502 93006

Djelomična lijevana metalna proteza – gornja (maksilarna)

D0001
Anatomski otisak
D0002

Funkcijski otisak s ind. žlicom za protezu.

D0003

Određivanje vertikalne i horizontalne relacije

D0004
Izbor boje i oblika zuba
D0005
Kontrola postave zuba proteze
D0006

Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno

DM503 93006

Djelomična lijevana metalna proteza – donja (mandibularna)

D0001
Anatomski otisak
D0002

Funkcijski otisak s ind. žlicom za protezu.

D0003

Određivanje vertikalne i horizontalne relacije

D0004
Izbor boje i oblika zuba
D0005
Kontrola postave zuba proteze
D0006

Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno

DM504 93014

Podlaganje totalne proteze, neizravno – gornje (maksilarne)

DM505 93014

Podlaganje totalne proteze, neizravno – donje (mandibularne)


3. Dentalna zdravstvena zaštita u djelatnosti ortodoncije

Članak 5.
(1) Osigurana osoba do navršene 18 godine života može ostvariti pravo na ortodontsku terapiju ako kod nje postoje sljedeće anomalije:

Popis ortodontskih anomalija

VRSTE ANOMALIJA
1. Hipodoncija (jednog ili više zuba u kvadrantu)
2. Pregriz > 6 mm
3. Obrnuti pregriz > 3,5 mm bez funkcijskih smetnji (problema)
4. Obrnuti pregriz > 1 mm s funkcijskim smetnjama
5. Križni zagriz RCP/ICP > 2 mm
6. Škarasti zagriz
7. Distopija (zuba) > 3 mm
8. Otvoreni zagriz > 3 mm
9. Duboki zagriz s dodirom zubnog mesa (gingive) ili nepca
10. Zub djelomično iznikao zbog nedostatka prostora
11. Prisutni prekobrojni zubi
12. Impaktirani zubi (osim trećih kutnjaka)
13. Rascjepi i druge kraniofacijalne anomalije
14. Ankiloza mliječnog zuba

(2) Osigurana osoba do navršene 18. godine života može ostvariti pravo na sljedeće dijagnostičko terapijske postupke u djelatnosti ortodoncije:

Popis dijagnostičko-terapijskih postupaka – DTP – ortodoncija za doktora dentalne medicine

Šifra
Naziv DTP-a
KRITERIJ – dijagnoza
KRITERIJ – šifra postupka
Opis
DO001
Ortodontski pregled

Pregled radi donošenja odluke o potrebi liječenja i za drugo mišljenje. Maksimalno dvaput godišnje

DO002
Dijagnostički postupci u ortodonciji*
 
31014, 31003, 13020, 13021, 13023, 31013

Obračunava se 1x pred početak ortodontskog liječenja. Uključuje uzimanje otiska, analizu studijskog modela, očitavanje ortopantomogram snimke, kefalometrijsku analizu i Rtg analizu šake, intraoralne i ekstraoralne fotografije pacijenta. Ispostavlja se račun u svrhu dijagnostičke obrade kod osigurane osobe kod koje se ne nastavlja liječenje ortodontskom napravom.

DO003
Fiksna ortodontska terapija za jednu čeljust

13020, 13021, 13023, 31014, 52482, 52470, 52471, 52356, 91310, 52466, 52468, 52473, 45210, 45320, 52462

Uključuje specijalistički pregled, uzimanje otiska, i analizu studijskog modela, nacrt ortodontskog lječenja/ortodontske naprave, analizu telerentgenskih snimaka, strojno čišćenje cakline sa jetkanjem cakline,postavljanje fiksne ortodontske naprave za jednu čeljust, te potreban materijal (lukovi, prsteni, klasične metalne bravice, sa ostalim potrebnim materijalom)** kefalometrijsku analizu, Rtg analizu šake, kontrolni pregled tijekom ortodontske terapije s prilagođavanjem i aktiviranjem fiksne ortodontske naprave, skidanje bravica, prstena, lukova,čišćenje i poliranje zubi u jednoj čeljusti i fluoridacija zubi sa ostalim potrebnim materijalom***, postava retainera nakon ortodontske terapije, uzimanje završnog otiska i arhiviranje sa ostalim potrebnim materijalom****, kontrole tijeka ortodontske terapije s readaptacijom retainera – naprave za retenciju po čeljusti.

DO004
Mobilna ortodontska terapija – monomaksilarnom napravom (jedna čeljust)
 

13020, 13021, 13023, 52460, 52462, 52485, 52487, 91310, 52466

Uključuje specijalistički pregled, uzimanje otiska, izradu i analizu studijskog modela, nacrt ortodontskog liječenja/ortodontske naprave, postavu monomaksilarane mobilne ortodontske naprave, kontrole tijeka ortodontske terapije s readaptacijom mobilne monomaksilarne ortodontske naprave.

DO005
Mobilna ortodontska terapija – bimaksilarnom napravom (obje čeljusti)
 

13020, 13021, 13023, 52461, 52463, 52486, 52488, 91310, 52466

Uključuje specijalistički pregled, uzimanje otiska, izradu i analizu studijskog modela, nacrt ortodontskog lječenja/ortodontske naprave, postavu bimaksilarne mobilne ortodontske naprave, kontrolu tijeka ortodontske terapije s readaptacijom mobilne bimaksilarne ortodontske naprave.

DO006
Delairova maska
K07.1, K07.2, Q35
13020, 13021, 13023, 91310, 52466

Uključuje uzimanje otiska i postavljanje Delairove maske u tijeku ortodontske terapije fiksnom ortodontskom napravom, troškove materijala, kontrole tijeka ortodontske terapije Delairovom maskom s readaptacijom – prema utvrđenoj medicinskoj indikaciji.

DO007
Ortodontska naprava za forsirano širenje nepca – RPE
K07.0, K07.1, K07.2, Q35
13020, 13021, 13023, 91310, 52466

Uključuje uzimanje otiska, analizu i nacrt liječenja, rad i postavu ortodontske naprave za širenje nepca – RPE s kontrolnim pregledima uključujući potrošni materijal.

DO008
Headgear
 
52472

Uključuje uzimanje otiska i postavljanje Headgeara u tijeku ortodontske terapije fiksnom ortodontskom napravom, troškove materijala, kontrole tijeka ortodontske terapije Headgearom s readaptacijom.

DO009
Reparatura mobilne ortodontske naprave
 
13020, 13021, 1302352464, 52465

Reparatura mobilne ortodontske naprave bez ili sa novim elementima. Uključuje uzimanje otiska, korekcija pri predaji naprave.


Popis dijagnostičko-terapijskih postupaka dentalne tehnike za ortodonciju

 
Šifra DTP-a
Naziv DTP-a
Kriterij šifra ortodontske naprave
Opis
DO010

Lab. izrada studijskog modela pri dijagnostičkom postupku ili pri ortodontskoj terapiji (fiksnom orto. napravom, Delairovom maskom i headgearom) za obje čeljusti

52491, 52497, 52492
Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi studijskih modela.
DO011
Lab. izrada mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne (za 1 čeljust)
52493

Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne (za 1 čeljust)

DO012
Lab. izrada mobilne ortodontske naprave – bimaksilarna (za obje čeljusti)
52494

Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi mobilne ortodontske naprave – bimaksilarne (za obje čeljusti)

DO013
Lab. izrada retainera (za 1 čeljust)
52495

Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi retencijske naprave – retainer (za 1 čeljust)

DO014

Reparatura mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne (za 1 čeljust) – 1x godišnje tijekom ortodontske terapije

52496

Rad i materijal popravka mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne (za 1 čeljust)

DO015

Reparatura mobilne ortodontske naprave – bimaksilarne (za obje čeljusti) – 1x godišnje tijekom ortodontske terapije

52300

Rad i materijal popravka mobilne ortodontske naprave – bimaksilarne (za obje čeljusti)

DO016

Lab. izrada ordontske naprave za forsirano širenja nepca (RPE) – 1x tijekom ortodontskog liječenja prema med. indikaciji

52498

Rad i materijal pri izradi ortodontske naprave za forsirano širenje nepca – 1x tijekom ortodontskog liječenja prema med. indikaciji

* ispostavlja se račun u svrhu dijagnostičke obrade kod osigurane osobe kod koje se ne nastavlja liječenje ortodontskom napravom
** ljepilo za bravice, intermaksilarne gumice, elastični lančić, opruge, vezilice, stoperi i separator
*** karbidna svrdla, polirne gumice, sredstva za fluoridaciju, pasta za poliranje
**** tvrdi gips, prozirne folije, akrilat, žica, tekući kompozit, sredstvo za jetkanje sa adhezivom, algina.

Popis dijagnostičko-terapijski postupaka dentalne tehnike za ortodonciju

Šifra DTP-a
Naziv DTP-a

Kriterij šifra ortodontske naprave

Opis
DTO01

Lab. rad za izradu studijskog modela pri dijagnostičkom postupku ili fiksnu ortodontsku napravu za 1 čeljust

52491

Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi studijskih modela.

DTO002

Lab. rad za Headgear 1x tijekom fiksne ortodontske terapije

52492

Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi Headgeara – 1x tijekom fiksne ortodontske terapije

DTO03

Lab. izrada mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne za 1 čeljust

52493

Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne za 1 čeljust

DTO04

Lab. izrada mobilne ortodontske naprave – bimaksilarna (za obje čeljusti)

52494

Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi mobilne ortodontske naprave – bimaksilarne (za obje čeljust)

DTO05
Lab. izrada retainera (za 1 čeljust)
52495

Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi retencijske naprave – retainer (za 1 čeljust)

DTO06

Reparatura mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne – 1x godišnje tijekom ortodontske terapije

52496

Rad i materijal popravka mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne

DTO07

Reparatura mobilne ortodontske naprave – bimaksilarne – 1x godišnje tijekom ortodontske terapije

52300

Rad i materijal popravka mobilne ortodontske naprave – bimaksilarne

DMO08

Lab. rad pri izradi Delairove maske – 1x tijekom ortodontskog liječenja prema med. indikaciji

52497

Rad i materijal pri izradi Delairove maske – 1x tijekom ortodontskog liječenja prema med. indikaciji

DTO09

Lab. izrada ordontske naprave za forsirano širenja nepca (RPE) – 1x tijekom ortodontskog liječenja prema med. indikaciji

52498

Rad i materijal pri izradi ortodontske naprave za forsirano širenje nepca – 1x tijekom ortodontskog liječenja prema med. indikaciji


Članak 6.
Osigurana osoba ostvaruje dentalno-protetsku zdravstvenu zaštitu kod izabranog doktora dentalne medicine primarne zdravstvene zaštite, a korištenje specijalističko-konzilijarne dentalno-protetske zdravstvene zaštite kao i zdravstvenu zaštitu u djelatnosti orodoncije ostvaruje kod odgovarajućeg doktora specijaliste dentalne medicine na osnovi uputnice izabranog doktora dentalne medicine u zdravstvenim ustanovama i kod zdravstvenih radnika privatne prakse, uključenih u mrežu javne zdravstvene službe, koji imaju sklopljen ugovor sa Zavodom o provođenju dentalne zdravstvene zaštite, pod uvjetima i na način utvrđen općim aktima Zavoda o ugovaranju zdravstvene zaštite.

Članak 7.
(1) Osigurana osoba ostvaruje pravo na dentalna pomagala koja su utvrđena Popisom dentalnih pomagala i ortodontske naprave koje su utvrđene Popisom ortodontskih naprava, a koji popisi su sastavni dio ovog Pravilnika, na osnovi medicinske indikacije utvrđene za svako pojedino pomagalo, odnosno napravu u skladu s ovim Pravilnikom, te odgovarajuće medicinske dokumentacije kojom se dokazuju te indikacije.
(2) Popis dentalnih pomagala sadrži sljedeće podatke:
1. redni broj
2. šifru pomagala
3. naziv pomagala i popravka pomagala
4. tko propisuje pomagalo
5. tko odobrava pomagalo
6. količina odobrenog pomagala po čeljusti
7. jedinicu mjere pomagala
8. rok uporabe pomagala prema dobnim skupinama korisnika pomagala
9. dužina jamstvenog roka u mjesecima
10. jediničnu vrijednost pomagala izraženu u bodovima za rad doktora dentalne medicine
11. jediničnu vrijednost pomagala izraženu u bodovima za rad dentalnog tehničara
12. jediničnu vrijednost rada u bodovima (doktor dentalne medicine i dentalni tehničar)
13. vrijednost materijala u kunama
14. medicinsku indikacija/uvjete za ostvarivanje prava na pomagalo
(3) Vrijednost rada na dentalnom pomagalu, odnosno popravku dentalnog pomagala u Popisu dentalnih pomagala iskazuje se brojem bodova.
(4) Vrijednost materijala za zubotehničara iskazana je u kunama.
(5) Popis ortodontskih naprava sadrži sljedeće podatke:
1. redni broj
2. šifru naprave
3. naziv naprave i popravka naprave
4. tko predlaže napravu
5. tko propisuje napravu
6. tko odobrava napravu
7. količinu odobrene ortodontske naprave
8. jedinicu mjere ortodontske naprave
9. dužinu jamstvenog roka u mjesecima
10. cijenu rada i materijala dentalnog tehničara u kunama
11. cijenu naprave u kunama
12. medicinsku indikaciju/uvjete za ostvarivanje prava na napravu
(6) Vrijednost rada za ortodontske naprave, popravke mobilnih ortodontskih naprava i vrijednost rada i materijala dentalnog tehničara za izradu ortodontskih naprava iskazuje se u kunama.
(7) Cijena rada i materijala dentalnog tehničara i cijena pomagala uključene su u cijenu DTP-a.
(8) Vrijednost boda iz stavka 3. ovog članka i vrijednost DTP-a iz stavka 7. ovog članka utvrđuje se općim aktima Zavoda o ugovaranju zdravstvene zaštite.

Članak 8.
(1) Osigurana osoba ostvaruje pravo na dentalno pomagalo/ortodontsku napravu, te popravak dentalnog pomagala/ortodontske naprave iz Popisa pomagala/Popisa ortodontskih naprava na propisanoj tiskanici potvrde o dentalnom pomagalu/ortodontskoj napravi.
(2) Tiskanica potvrde o dentalnom pomagalu/ortodonskoj napravi iz stavka 1. ovog članka tiskana je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.
(3) Ortodontske naprave kao i popravak ortodontskih naprava propisuju se na tiskanici Potvrde iz stavka 1. ovog članka, a uz potvrdu ugovorni doktori specijalisti ortodonti dostavljaju račun za isporučen uređaj odnosno izvršeni popravak obračunat putem DTP-a utvrđenog općim aktom Zavoda.

Članak 9.
Osigurana osoba ostvaruje pravo na dentalno pomagalo, odnosno popravak dentalnog pomagala, te pravo na ortodontsku napravu i popravak ortodontske naprave, prema uvjetima i na način određen ovim Pravilnikom.

Članak 10.
(1) Osigurana osoba obvezna je sudjelovati u dijelu troškova dentalnog pomagala, u visini 20% pune cijene pomagala u skladu s člankom 19. stavkom 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.
(2) Propisani postotak sudjelovanja iz stavka 1. ovoga članka za dentalna pomagala iz članka 15. ovog Pravilnika utvrđuje se na ukupnu cijenu pomagala ostvarenih na osnovi jedne tiskanice potvrde o pomagalu iz članka 8. ovoga Pravilnika.
(3) Iznimno, osigurane osobe – djeca do navršene 18. godine života i osigurane osobe – djeca iz članka 12. stavka 2. i 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, osigurane osobe iz članka 15. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, te osigurane osobe kojima se pomagalo propisuje u vezi liječenja zbog priznate ozljede na radu odnosno profesionalne bolest, nisu obvezne sudjelovati u dijelu troškova pomagala iz stavka 1. ovog članka.
(4) Iznos sudjelovanja osigurane osobe utvrđen u skladu sa stavkom 2. ovog članka ne smije za dentalna pomagala osiguranih osoba od 18. do 65. godina starosti iznositi manje od 30,07 % proračunske osnovice, odnosno osiguranih osoba starijih od 65 godina manje od 15,03 % proračunske osnovice.
(5) Ako bi iznos ukupne cijene pomagala po jednoj tiskanici potvrde o pomagalu iznosio manje od iznosa utvrđenog stavkom 4. ovoga članka osigurana osoba je obvezna platiti ukupnu cijenu pomagala.

Članak 11.
(1) Osiguranoj osobi propisuje se dentalno pomagalo prema roku uporabe navedenom u Popisu dentalnih pomagala.
(2) Rok uporabe za dentalna pomagala određuje se kako slijedi:
I. – do navršene 18. godine života
II. – od navršene 18. do navršenih 65 godina života
III. – iznad 65. godine života.

Članak 12.
(1) Osigurana osoba koja u skladu s odredbama ovog Pravilnika ostvari pravo na dentalno pomagalo, ima pravo i obvezu koristiti to pomagalo u roku propisanom za njegovu uporabu (rok uporabe), ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.
(2) Ako osigurana osoba namjerno ili zbog nepažnje uništi, odnosno pokvari ili izgubi dentalno pomagalo gubi pravo na popravak pomagala, te ne može ostvariti pravo na novo istovrsno dentalno pomagalo do isteka propisanog roka uporabe pomagala.

Članak 13.
(1) Osiguranoj osobi odobrava se popravak dentalnog pomagala, nakon isteka jamstvenog roka, a unutar roka uporabe dentalnog pomagala utvrđenog u Popisu dentalnih pomagala, jednom tijekom godine dana na teret sredstava Zavoda.
(2) Osiguranoj osobi odobrava se popravak ortodontske naprave, nakon isteka jamstvenog roka, jednom tijekom godine dana na teret sredstava Zavoda.
(3) Ako je popravak proveden u skladu sa stavkom 1. ovog članka, a nakon isteka propisanog roka uporabe dentalno-protetskog pomagala, osigurana osoba ima pravo na izradu novoga, istovrsnog dentalno-protetskog pomagala na teret sredstava Zavoda tek nakon isteka 6 mjeseci od dana izvršenog popravka.
(4) Troškove popravka dentalnog pomagala/ortodontske naprave koje unutar jamstvenog roka nije bilo uporabivo ili čije je oštećenje nastalo unutar tog roka, a koje nije posljedica namjernog oštećenja ili nepažnje osigurane osobe, snosi ugovorna zdravstvena ustanova ili ugovorni doktor dentalne medicine privatne prakse koji su osiguranoj osobi izradili rečeno pomagalo/napravu.

Članak 14.
(1) Tiskanica potvrde o pomagalu/napravi iz članka 8. ovoga Pravilnika vrijedi 30 dana od dana propisivanja, odnosno 30 dana od dana odobrenja ovlaštenog radnika Zavoda, te je u tom roku osigurana osoba obvezna naručiti propisano dentalno pomagalo/ortodontsku napravu kod ugovornog doktora dentalne medicine.
(2) Ako osigurana osoba ne naruči pomagalo/napravu u propisanom roku ili potvrdu o pomagalu/napravi ne može iskoristiti iz bilo kojeg drugog razloga (gubitak potvrde, neupotrebljivost potvrde zbog oštećenja ili nečitljivosti podataka i slično), obvezna je ponoviti postupak propisivanja.

Članak 15.
(1) Osigurana osoba do 18. godine života ima pravo na sljedeća dentalna pomagala/ortodontske naprave:
a) zubne krunice:
– metalne jednodijelne lijevane krunice
– fasetirane krunice
b) lijevane nadogradnje na zubima pri izradi krunica kad kruna zuba služi kao krunica odnosno kao nosač retencijskih veza proteze
c) pomične proteze:
– djelomične akrilatne zubne proteze (s bazom do 10 i preko 10 elemenata)
d) ortodontske naprave:
– pomične
– nepomične
– retencijske
e) reparaturu (popravak) mobilne ortodontske naprave.
(2) Pravo na ortodontsku terapiju osigurana osoba može ostvariti samo jednom do navršene 18. godine života.
(3) U ortodontskoj terapiji iz stavka 2. ovoga članka može se primijeniti pomična naprava za jednu ili obje čeljusti, nepomična naprava za jednu ili obje čeljusti ili se tijekom dvofazne terapije može primijeniti prvo jedna pomična, a zatim nepomična naprava.
(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka u slučaju da kod osigurane osobe-djeteta do 18. godine postoji rascijep, kranio-facijalna anomalija, sindromno oboljenje i slično Povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda može odobriti dodatna ortodontska pomagala (pomične ili nepomične naprave).
(5) Osigurana osoba od 18. do 65. godine života ima pravo na sljedeća dentalna pomagala:
a) zubne krunice:
– fasetirane krunice kao nosač retencijske veze proteze u području prednjih zuba zaključno do drugog pretkutnjaka
– metalne jednodijelne lijevane krunice kao nosač retencijske veze proteze u području kutnjaka
– modificirane fasetirane krunice kao nosač retencijske veze metalne lijevane proteze u području prednjih zuba zaključno do drugog pretkutnjaka
– modificirane jednodijelne lijevane krunice kao nosač retencijske veze metalne lijevane proteze u području kutnjaka
b) lijevane nadogradnje na zubima pri izradi krunica kao nosač retencijske veze proteze
c) pomične proteze:
– totalne zubne proteze akrilatne
– totalne zubne proteze s metalnom bazom
– djelomične akrilatne zubne proteze (s bazom do 4 elementa)
– djelomične akrilatne zubne proteze (s bazom do 10 i preko 10 elemenata)
– djelomične metalne lijevane proteze
d) popravke:
– reparature proteza
– podlaganje proteza.
(6) Osigurana osoba iznad 65 godina života ima pravo na sljedeća pomagala:
a) zubne krunice:
– metalne jednodijelne lijevane krunice kao samostalne krunice u području kutnjaka
– metalne jednodijelne lijevane krunice kao nosač retencijske veze proteze u području kutnjaka
– metalne jednodijelne lijevane modificirane krunice kao nosač retencijske veze proteze u području kutnjaka
– fasetirane krunice kao samostalne krunice u području prednjih zuba zaključno do drugog pretkutnjaka
– fasetirane krunice kao nosač retencijske veze proteze u području prednjih zuba zaključno do drugog pretkutnjaka
– modificirane fasetirane krunice kao nosač retencijske veze proteze u području prednjih zuba zaključno do drugog pretkutnjaka
b) lijevane nadogradnje na zubima pri izradi krunica kada kruna zuba služi kao krunica odnosno kao nosač retencijske veze proteze
c) pomične proteze:
– totalne akrilatne zubne proteze
– totalne zubne proteze s metalnom bazom
– djelomične akrilatne zubne proteze (s bazom do 10 i preko 10 elemenata)
– djelomične metalne lijevane proteze
d) popravke proteza:
– reparature proteza
– podlaganje proteza.
(7) Osigurane osobe svih dobnih skupina imaju pravo na:
– resekcijske proteze, epiteze, opturatore, udlage, akrilatnu griznu ploču (palatinalnu i mandibularnu).
(8) Iznimno, osigurana osoba ima pravo zbog teških kongenitalnih anomalija (rascjep čeljusti i nepca, otvoreni zagriz, maksilarni i mandibularni prognatizam) i traume zubi i čeljusti ostvariti pravo na veći broj zubnih krunica od navedenog u Popisu pomagala.

Članak 16.
(1) Zubne krunice odobravaju se:
1. ako je razorena kruna zuba, a za sanaciju nije dovoljan samo ispun
2. kad je zub nosač retencijske ili stabilizacijske veze pomične proteze.
(2) Za osigurane osobe do 18. godine i iznad 65. godine života fasetiranu krunicu kao samostalnu krunicu ili kao retencijsku vezu pomične proteze odobrava se do drugog pretkutnjaka obje čeljusti, uključujući drugi pretkutnjak u obje čeljusti.
(3) Za osigurane osobe do 18. godine i iznad 65. godine života metalnu jednodijelnu lijevanu krunicu kao samostalnu krunicu ili kao nosač retencijske veze pomične proteze odobrava se u području kutnjaka obje čeljusti.
(4) Za osigurane osobe od 18. do 65. godine života fasetiranu krunicu odobrava se do drugog pretkutnjaka obje čeljusti uključujući drugi pretkutnjak obje čeljusti, isključivo kao nosač retencijske veze pomične proteze.
(5) Za osigurane osobe od 18. do 65. godine života, metalnu jednodijelnu lijevanu krunicu, odobrava se isključivo kao nosač retencijske veze pomične proteze, u području kutnjaka obje čeljusti.
(6) Za osigurane osobe od 18. godine života modificiranu jednodijelnu lijevanu krunicu odobrava se u području kutnjaka obje čeljusti, isključivo kada je zub nosač retencijske ili stabilizacijske veze metalne lijevane proteze.
(7) Za osigurane osobe od 18. godine života modificiranu fasetiranu krunicu odobrava se u području prednjih zuba zaključno do drugog pretkutnjaka obje čeljusti, isključivo kada je zub nosač retencijske ili stabilizacijske veze metalne lijevane proteze.

Članak 17.
(1) Osigurana osoba do 18. i iznad 65. godine života ima pravo na lijevanu nadogradnju zuba kada kruna zuba služi kao krunica, odnosno kao nosač retencijske veze pomične proteze.
(2) Osigurana osoba od 18. do 65. godine života ima pravo na lijevanu nadogradnju zuba kada kruna zuba služi isključivo kao nosač retencijske veze pomične proteze.
(3) Pri izradi lijevane nadogradnje odobrava se u svakoj čeljusti najviše 2 lijevane nadogradnje.

Članak 18.
(1) Osigurana osoba do 18. godine, te od 18. do 65. i iznad 65. godine života ima pravo na izradu krunica u slučajevima i na način utvrđen u članku 15. te članku 16. ovoga Pravilnika.
(2) Pri izradi krunica odobrava se najviše 2 elementa u svakoj čeljusti.
(3) Ako se izrađuju krunice i pomična proteza u jednoj čeljusti (kombinirani rad) odobrava se pomičnu protezu i najviše 2 krunice kao nosače retencijskih veza.
(4) Broj elemenata pri izradi krunica ne uključuje lijevane nadogradnje.

Članak 19.
Resekcijsku protezu, epitezu i opturator izrađuje se osiguranoj osobi kao samostalno ili dodatno dentalno pomagalo ako je oštećeno koštano ili meko tkivo.

Članak 20.
(1) Fiksna udlaga odobrava se osiguranoj osobi u koje je parodontopatija napredovala, te je potrebna stabilizacija zuba, za fiksaciju čeljusti kod prijeloma u području čeljusti, kod izbijanja zubi iz čeljusti i za zaštitu zubi prilikom zračenja.
(2) Nagrizna udlaga odobrava se u svrhu dijagnostike i liječenja bolesti stomatognatog sustava.
(3) Akrilatna grizna ploča (palatinalna i mandibularna) odobrava se po čeljusti osiguranoj osobi nakon terapijskog postupka vestibuloplastike sa ciljem zadržavanja poslije operativnog stanja i kod terapije otvorenog sinusa.
(4) Akrilatna grizna ploča u inicijalnoj protetskoj terapiji (maksilarna i mandibularna) odobrava se po čeljusti osiguranoj osobi u terapijskom postupku liječenja disfunkcija stomatognatog sustava (poremećaji okluzije, funkcije čeljusnog zgloba i žvačnih mišića) radi vraćanja normalnih među čeljusnih odnosa, uspostavljanja normalnih intrakapsularnih odnosa, terapiju boli i zvukova u zglobu, te vraćanja normalne funkcije žvačnih mišića bez ograničavanja pokreta.

Članak 21.
Dentalna pomagala odnosno ortodontske naprave propisana ovim Pravilnikom izrađuju se od sljedećih materijala:
1. krunice – iz neplemenite (dentalni čelik), poluplemenite (paladij srebrne) i plemenite (zlatne i platin zlatne) slitine
2. krunice i fasete na metalnim krunicama – iz mikrofilnih kompozita
3. ortodontske naprave, udlage – iz akrilata i kobalt-kromovih slitina
4. totalne zubne proteze – iz akrilata, iz akrilata i kobalt-kromove slitine
5. djelomične metalne lijevane proteze – iz kobalt-kromove slitine i akrilata
6. djelomične akrilatne zubne proteze – iz akrilata
7. totalne metalne lijevane proteze – iz kobalt-kromove slitine i akrilata
8. elementi za fiksne ortodontske naprave iz kobalt-kromove slitine ili nikaltitanium slitine.

Članak 22.
(1) Osigurana osoba u cijelosti snosi troškove kobalt-kromovih slitina koje su utrošene za izradu lijevane metalne proteze i isti nisu uključeni u cijenu lijevane proteze iz Popisa dentalnih pomagala.
(2) Osigurana osoba u cijelosti snosi troškove neplemenite, poluplemenitih i plemenitih slitina utrošenih za izradu krunica i lijevanih nadogradnji u slučaju kada ostvaruje pravo na navedena dentalna pomagala prema članku 15. i članku 16. ovoga Pravilnika i isti nisu uključeni u cijenu dentalnih pomagala iz Popisa dentalnih pomagala.
(3) Troškove materijala pri izradi ortodontskih naprava snosi u cijelosti Zavod i isti su uključeni u cijenu pomagala iz Popisa pomagala.
(4) Troškove materijala pri izradi kirurško-protetskih naprava (resekcijska proteza, opturatora, epiteza) snosi u cijelosti Zavod i isti su uključeni u cijenu pomagala iz Popisa pomagala, a troškove neplemenite, poluplemenitih i plemenitih slitina osigurana osoba u cijelosti snosi sama.

Članak 23.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

POPIS DENTALNIH POMAGALA

POTVRDA o dentalnim pomagalima / napravama

** u slučaju kada se zbog ubrzanog rasta i razvoja čeljusti ne može prilagoditi postojeća mobilna ortodontska naprava osigurana osoba pod uvjetom da se terapija provodi isključivo mobilnim ortodontskim napravama može ostvariti pravo na dodatne istovjetne (dvije monomaksilarne ili jednu bimaksilarnu) mobilne ortodontske naprave u skladu s općim aktom Zavoda

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DENTALNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

(„Narodne novine“, broj 160/13 od 31.12.2013.)

Članak 6.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

 TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O DENTALNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA


(„Narodne novine“, broj 34/14 od 18.03.2014.)

Članak 5.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DENTALNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA


(„Narodne novine“, broj 66/14 od 30.05.2014.)

Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DENTALNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

(„Narodne novine“, broj 62/15 od 05.06.2015.)

Članak 4.
U članku 8. stavku 2. tiskanica potvrde o dentalnom pomagalu/ortodontskoj napravi zamjenjuje se novom tiskanicom potvrde o dentalnom pomagalu/ortodontskoj napravi čiji je oblik i sadržaj otisnut uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 5.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O DENTALNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

(„Narodne novine“, broj 129/17 od 22.12.2017.)


Članak 1.
 
U Pravilniku o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 146/13., 160/13., 34/14., 66/14. i 62/15.) tiskanica potvrde o dentalnom pomagalu/ortodontskoj napravi iz članka 8. stavka 2. mijenja se, tiskana je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.
 

Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

 TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O DENTALNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA


(„Narodne novine“, broj 22/20 od 28.2.2020.)

Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.