Na temelju članka 69. stavka 2. Zakona o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine", br. 27/93 i 89/93). članka 25. stavka 2. Zakona o Financijskoj policiji ("Narodne novine", br. 89/92 i 94/93), članka 17. stavka 3. Zakona o državnoj reviziji ("Narodne novine", broj 70/93) i na temelju točke ll. Odluke o privremenom korištenju opreme, druge imovine i obveza, arhive i dokumentacije Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske (" Narodne novine", broj 47/93), na prijedlog Upravnog odbora Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske (Odluka broj: 1009/93 od 3. studenoga 1993.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 1993. godine donijela
 
ODLUKU O UTVRĐIVANJU IMOVINE I OBVEZA SLUŽBE DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA HRVATSKE KOJU PREUZIMAJU ZAVOD ZA PLATNI PROMET, FINANCIJSKA POLICIJA I DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
 
(«Narodne novine», broj 116/93)
 
I.
Utvrđuje se da Zavod za platni promet (dalje u tekstu ZAP), Financijska policija (dalje u tekstu FP) i Državni ured za reviziju (dalje u tekstu: DUR) preuzimaju imovinu i obveze Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske (dalje u tekstu: Služba) koja se odnosi na preuzete poslove.
 
II.
Osnovni je kriterij da ZAP, FP i DUR preuzimaju onu imovinu Službe koja je služila za obavljanje poslova koje svaka od njih preuzima.
a) Zavod za platni promet preuzima imovinu koja je služila za obavljanje:
- poslova platnog prometa u zemlji (100'%)
- poslova kontrole u organizacijsko) jedinici (100%)
- poslova evidencije, statistike i informacijsko-analitičkih poslova (100%)
- poslova računalne (automatske) obrade podataka (100%)
- pravnih poslova (48,9%)
-- odgovarajučeg dijela ostalih poslova.
b) Financijska policija preuzima imovinu koja je služila za obavljanje:
- poslova inspekcije (100%)
- pravnih poslova (50%)
- odgovarajućeg dijela ostalih poslova.
c) Državni ured za reviziju preuzima imovinu koja je služila za obavljanje:
- ekonomsko-financijske revizije (100%)
- pravnih poslova (1.1%)
- odgovarajućeg dijela ostalih poslova.
(1) Trezorski, šalterski, AOP prostor i prostor za obuhvat podataka preuzima ZAP u cjelosti.
Kancelarijski prostor kojim su se koristili radnici u obavljanju ostalih poslova platnog prometa, poslova evidencije, statistike, informcijsko-analitičkih poslova i računalne obrade podataka preuzima ZAP u cjelosti.
Kancelarijski prostor koji je služio za obavljanje poslova inspekcije u cjelosti preuzima FP.
Kancelarijski prostor koji je služio za obavljanje poslova ekonomsko-financijske revizije u cjelosti preuzima DUR.
Kancelarijski prostor koji su koristili pravni poslovi preuzimaju ZAP, FP i DUR u odnosu 48,9%:50%:1.1%.
Kancelarijski prostor u kojem su se obavljali ostali poslovi (rukovođenja, organizacije, kadrova, računovodstva, financiranja i opći poslovi) preuzimaju ZAP, FP i DUR primjenom kriterija iz točke III. ove Odluke.
Zajednički prostor (hodnici, ulazi, restorani, sanitarni prostori i sI.) preuzimaju ZAP, FP i DUR razmjerno stvarno preuzetom poslovnom prostoru.
Arhivski prostor preuzimaju ZAP, FP i DUR razmjerno preuzetoj arhivi.
Arhivski, kancelarijski i ostali proštor, ne preuzima se prema fizičkom korištenju tog prostora od radnika koji su obavljali određene poslove, nego primjenom načela racionalne organizacije rada.
(2) Cjelokupnu opremu u ekspoziturama i poslovnicama Službe preuzima ZAP.
Obradna računala s periferijom (hardware i software), CROPAK priključke, modeme, teleprintere, uređaje za napajanje električnom energijom i za klimatizaciju, trezorsko-blagajničku opremu i automobile za prijevoz novca preuzima u cjelosti ZAP.
Ostala osobna računala, štampače za osobna računala i telefakse u sjedištu podružnice Službe preuzimaju ZAP, FP i DUR primjenom osnovnog kriterija.
Svu ostalu informatičku i drugu opremu za koju se ne može utvrditi za koje se poslove koristila preuzimaju ZAP, FP i DUR primjenom kriterija iz točke III. ove Odluke.
(3) Novčana sredstva, plasmani i ostala potraživanja preuzimaju ZAP, FP i DUR primjenom kriterija iz točke III. ove Odluke.
(4) Preuzimanje arhive, dokumentacije i nedovršenih predmeta obavit će posebna komisija ZAP, FP i DUR.
(5) Na ZAP, FP i DUR, koji su preuzeli radnike Službe, prenose se i stanovi na kojima su preuzeti radnici stekli stanarsko pravo.
Prema kriteriju iz prethodnog stavka prenose se i stanovi Službe prodani suglasno odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, putem obročne otplate.
Sve ostale stanove kojih je davatelj na korištenje Služba preuzima ZAP.
 
III.
U slučaju kad je nemoguće, odnosno teško i neracionalno utvrditi imovinu i obveze Službe primjenom osnovnog kriterija korislit će se pomoćni kriterij. Kao pomoćni kriterij uzima se broj radnika (uvjetno kvalificiranih) izražen u postotku koji su obavljali preuzete poslove iz djelokruga Službe i to:
- Zavod za platni promet 82,25%
- Financijska policija 15,05%
- Državni ured za reviziju 2,7%
 
IV.
U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, Komisija za preuzimanje imovine i obveza na osnovi popisa imovine i obveza uz Zaključni račun Službe od 31. prosinca 1992. i 18. listopada 1993. sastavit će posebne popise imovine i obveza Službe, koju preuzimaju ZAP, FP i DUR.
Komisiju za preuzimanje imovine i obveza iz prethodnog stavka imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ZAP, FP iDUR, koji predlažu po dva svoja predstavnika. Predsjednika Komisije Vlada Republike Hrvatske imenuje izmedu članova Upravnog odbora Službe.
Odluka o preuzimanju imovine i obveza postaje sastavnim dijelom Zaključnog računa Službe i ove Odluke

V.
U slučaju spora glede tumačenja ove Odluke ili nekog pitanja o preuzimanju imovine konačnu odluku donosi Vlada Republike Hrvatske.

VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama"