Na temelju članka 65. stavka 4. Zakona o službenoj statistici (»Narodne novine« br. 103/03., 75/09. i 59/12.), ravnatelj Državnog zavoda za statistiku donosi

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA POVJERLJIVIH STATISTIČKIH PODATAKA ZA ZNANSTVENE SVRHE

(„Narodne novine“, broj 137/13)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način pod kojima se može omogućiti korištenje povjerljivih podataka Državnog zavoda za statistiku (u nastavku teksta: Zavod) za znanstvene svrhe.

Članak 2.
U smislu ovog pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:
1. »povjerljivi podaci za znanstvene svrhe« jesu statistički podaci koji omogućuju samo neizravnu identifikaciju statističke jedinice
2. »izravna identifikacija« jest identifikacija statističke jedinice na temelju njezina naziva/imena i prezimena, adrese ili javno dostupnoga identifikacijskog broja
3. »neizravna identifikacija« jest identifikacija statističke jedinice na temelju svakoga drugog načina osim izravne identifikacije
4. »identifikator« je svako jednoznačno određeno obilježje iz kojeg se može, izravno ili neizravno, prepoznati individualna izvještajna jedinica
5. »Europska komisija (Eurostat)« jest Statistički ured Europske unije
6. »istraživački subjekt« jest pravna osoba upisana u registar znanstvenih organizacija pri nadležnome registarskom tijelu u Republici Hrvatskoj u skladu s posebnim propisima ili pravna osoba koja se nalazi na popisu priznatih istraživačkih subjekata Europske komisije (Eurostata) koji provode statističke analize za znanstvene svrhe, u skladu s posebnim propisima EU-a
7. »istraživač« je znanstvenik upisan u registar znanstvenika pri nadležnome registarskom tijelu u Republici Hrvatskoj u skladu s posebnim propisima, doktorand upisan u poslijediplomski sveučilišni doktorski studij pri istraživačkom subjektu ili znanstvenik upisan pri drugome odgovarajućem registru države za znanstvenike izvan Republike Hrvatske, koji je povezan s istraživačkim subjektom tako da istraživački subjekt može poduzeti disciplinske mjere protiv istraživača u slučaju zlouporabe povjerljivih podataka namjerno ili iz krajnje nepažnje
8. »samostalni istraživač« jest znanstvenik upisan u registar znanstvenika pri nadležnome registarskom tijelu u Republici Hrvatskoj u skladu s posebnim propisima koji samostalno podnosi zahtjev za pristup podacima za znanstvene svrhe
9. »anonimizirani podaci« jesu podaci obrađeni statističkim metodama ograničenja otkrivanja informacija kako bi se rizik od identifikacije statističke jedinice na koju se ti podaci odnose sveo na najmanju moguću mjeru.
10. »istraživački projekt« jest vremenski ograničena znanstvenoistraživačka aktivnost (koja uključuje i istraživanja koja se provode u sklopu poslijediplomskoga sveučilišnog doktorskog studija za svrhu izrade doktorskog rada) koju provode istraživači pri istraživačkom subjektu ili samostalni istraživači, a koja ima jasno definiranu svrhu istraživanja, voditelja istraživanja, suradnike na istraživanju ako ih ima), metodiku istraživanja, obrazloženu potrebu za korištenjem statističkih podataka, očekivani oblik rezultata koji će se javno objaviti i vrijeme provedbe.

II. UVJETI ZA PRISTUP POVJERLJIVIM PODACIMA ZA ZNANSTVENE SVRHE

Članak 3.
Pristup povjerljivim podacima za znanstvene svrhe može se omogućiti ako su, osim uvjeta utvrđenih odredbom članka 65. Zakona o službenoj statistici, ispunjeni i sljedeći uvjeti:
– da je zahtjev podnio samostalni istraživač ili istraživački subjekt iz članka 2. ovog pravilnika
– da je zahtjev za pristup povjerljivim podacima za znanstvene svrhe odobren
– da su svi istraživači za koje istraživački subjekt traži pristup povjerljivim podacima za znanstvene svrhe potpisali izjavu o povjerljivosti
– da je potpisan ugovor između Zavoda i istraživačkog subjekta ili samostalnog istraživača.
Pristup povjerljivim podacima za znanstvene svrhe neće se omogućiti istraživačkim subjektima ili samostalnim istraživačima koji, koristeći se podacima za znanstvene svrhe, nisu postupali u skladu s odredbama sklopljenog ugovora ili propisa koji se odnose na povjerljivost i zaštitu povjerljivih statističkih podataka.

Članak 4.
Pristup povjerljivim podacima za znanstvene svrhe može se odobriti samo za razdoblje trajanja istraživačkog projekta.
Istraživačkom subjektu ili samostalnom istraživaču može se odobriti produljenje trajanja pristupa utvrđenoga u stavku 1. ovog članka na temelju posebnog zahtjeva koji se podnosi najkasnije u roku 30 dana od isteka roka.
Najdulje trajanje pristupa povjerljivim podacima za znanstvene svrhe jest pet godina, uključujući produljeno trajanje pristupa.

III. NAČIN PRISTUPA POVJERLJIVIM PODACIMA ZA ZNANSTVENE SVRHE

Članak 5.
Pristup povjerljivim podacima za znanstvene svrhe Zavod može omogućiti na jedan od sljedećih načina:
1. pristup podacima u »sigurnoj sobi«
2. pristup podacima »na daljinu«
3. pristup podacima u kodiranom obliku na prijenosnome mediju za pohranu podataka.
Istraživački subjekt ili samostalni istraživač u zahtjevu predlažu način pristupa podacima, a Zavod odlučuje o načinu pristupa.

Pristup podacima u »sigurnoj sobi«

Članak 6.
Pristupom podacima u »sigurnoj sobi« omogućuje se pristup povjerljivim podacima kojima je onemogućena izravna identifikacija statističke jedinice.
Istraživanje se provodi isključivo za tu namjenu u određenim prostorijama Zavoda i pod nadzorom zaduženog službenika Zavoda.
Mjesto pristupa mora se nalaziti u zaključanoj sobi u koju pristup imaju isključivo ovlaštene osobe.
Istraživačima ili samostalnim istraživačima koji povjerljivim podacima pristupaju u »sigurnoj sobi« na raspolaganje će se staviti računalo s instaliranim programima za statističku analizu.
U slučaju da istraživač ili samostalni istraživač traži da mu se omogući analiza s pomoću drugih statističkih alata, traženi će se alati, prema zahtjevu istraživača, instalirati na računalo po predočenju instalacijskog medija s valjanom licencijom.
Istraživač ili samostalni istraživač može zatražiti da se instaliraju i vlastiti programi kojima će se služiti u traženim alatima.
U slučaju da Zavod nije u mogućnosti na raspolaganje staviti računalo čije tehničke specifikacije zadovoljavaju potrebe istraživača, samostalni istraživač ili istraživački subjekt može zatražiti da se za potrebe analize povjerljivih podataka u »sigurnoj sobi« upotrebljava računalo koje nije u vlasništvu Zavoda, o čemu će se sklopiti zasebni ugovor.
Istraživač ne smije ispisivati ili kopirati podatke, spajati uređaje za snimanje na vanjski priključak, spajati se na internet, instalirati ili uklanjati hardver ili softver, podizati sustav s pomoću diskete, CD-ROM-a, DVD-ROM-a ili drugog medija niti pristupati internoj mreži Zavoda.
Provjeru toga omogućuju li rezultati statističke analize podataka provedene u »sigurnoj sobi« izravnu ili neizravnu identifikaciju statističkih jedinica provodi ustrojstvena jedinica iz čije su nadležnosti podaci kojima se omogućuje pristup u suradnji s ustrojstvenom jedinicom nadležnom za statističke infrastrukture i metodologije.
Rezultati statističke analize koji ne omogućuju niti izravnu niti neizravnu identifikaciju statističkih jedinica dostavljaju se istraživaču elektroničkom poštom u roku od tjedan dana nakon provedene analize.

Pristup podacima »na daljinu« i u kodiranom obliku na prijenosnome mediju za pohranu podataka

Članak 7.
Pristupom podacima »na daljinu« i u kodiranom obliku na prijenosnome mediju za pohranu podataka omogućuje se pristup podacima koji su, osim što im je uklonjen izravni identifikator, zaštićeni metodom za smanjivanje rizika razotkrivanja statističke jedinice (anonimizirani podaci).
Kako bi se utvrdilo je li moguća identifikacija statističke jedinice, u obzir se uzimaju sva relevantna sredstva kojima bi se treća strana mogla razumno koristiti za identificiranje statističke jedinice.
Standardne metode anonimizacije podataka utvrđuje ustrojstvena jedinica iz čije su nadležnosti podaci kojima se omogućuje pristup u suradnji s ustrojstvenom jedinicom nadležnom za statističke infrastrukture i metodologije, a uz tehničku pomoć ustrojstvene jedinice nadležne za informatičke tehnologije.

IV. PODNOŠENJE I RJEŠAVANJE ZAHTJEVA ZA PRISTUP PODACIMA

Članak 8.
Zahtjev za pristup povjerljivim podacima za znanstvene svrhe podnosi se ustrojstvenoj jedinici Zavoda nadležnoj za komunikaciju s korisnicima na obrascima zahtjeva prikazanoga u Prilogu 1. ili Prilogu 1.a. ovog pravilnika, koji su njegov sastavni dio, pisanim putem ili elektroničkom poštom – skenirano.
Zahtjev mora biti ispisan čitljivim tiskanim slovima, ispunjen u cijelosti i potpisan po odgovornoj osobi istraživačkog subjekta ili po samostalnom istraživaču.
Prilozi koji se prilažu uz zahtjev ne smiju biti stariji od 90 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Istraživački subjekt ili samostalni istraživač odgovara materijalno i kazneno za točnost podataka navedenih u zahtjevu iz stavka 1. ovog članka.

Članak 9.
Ustrojstvena jedinica nadležna za komunikaciju s korisnicima utvrđuje je li zahtjev potpun te po potrebi kontaktira s podnositeljem zahtjeva radi njegove dopune.
Ustrojstvena jedinica nadležna za komunikaciju s korisnicima potpune zahtjeve dostavlja predsjedniku Odbora za statističku povjerljivost prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva.

Članak 10.

Odbor za statističku povjerljivost

Zahtjev za pristup povjerljivim podacima za znanstvene svrhe razmatra Odbor za statističku povjerljivost (u nastavku teksta: Odbor).
Članove Odbora i njihove zamjenike imenuje ravnatelj Zavoda posebnom odlukom i njihov broj mora biti neparan.
Članovi Odbora jesu zaposlenici Zavoda iz reda rukovoditelja nadležni za metodologije, društvene, poslovne i ekonomske statistike, statistike poljoprivrede i okoliša, diseminaciju i informatiku, osoba imenovana za zaštitu osobnih podataka i pravnik.
Predsjednik Odbora jest rukovoditelj iz područja metodologija.
Zamjenici članova Odbora zamjenjuju članove Odbora samo u slučaju njihove odsutnosti s posla.
Odbor donosi prijedloge odluka većinom glasova svih članova.

Članak 11.
U okviru svoje nadležnosti Odbor za statističku povjerljivost razmatra zahtjev vodeći računa o riziku od identifikacije statističke jedinice i o posljedicama identifikacije statističke jedinice na statističku jedinicu i na Zavod te predlaže ravnatelju donošenje odluke o prihvaćanju/odbijanju zahtjeva.
Prijedlog odluke o prihvaćanju/odbijanju zahtjeva mora biti obrazložen u pisanom obliku.
U slučaju prijedloga za prihvaćanje zahtjeva Odbor određuje način pristupa povjerljivim podacima.

Članak 12.
Na temelju prijedloga odluke Odbora za statističku povjerljivost ravnatelj Zavoda donosi odluku o prihvaćanju/odbijanju zahtjeva, po pravilu, u roku od 15 dana od dana primitka potpunog zahtjeva.

Članak 13.
Ustrojstvena jedinica nadležna za komunikaciju s korisnicima će, na temelju obrazloženja Odbora i odluke ravnatelja, pisanim putem obavijestiti podnositelja zahtjeva o odluci Zavoda o zahtjevu.

Izjava o povjerljivosti

Članak 14.
Istraživači istraživačkog subjekta koji budu imali pristup povjerljivim podacima za znanstvene svrhe dužni su potpisati izjavu o povjerljivosti kojom se obvezuju na zaštitu i povjerljivost podataka kojima pristupaju.
Izjava o povjerljivosti podnosi se na obrascu izjave prikazane u Prilogu 2. ovog pravilnika, koja je njegov sastavni dio.

Ugovor o korištenju povjerljivih podataka za znanstvene svrhe

Članak 15.
O korištenju povjerljivih podataka za znanstvene svrhe sklapa se poseban ugovor između Zavoda i istraživačkog subjekta ili samostalnog istraživača, u roku 15 dana od odobrenja zahtjeva.
Ugovor iz prethodnog stavka ovog članka mora sadržavati odredbu kojom se istraživački subjekt ili samostalni istraživač obvezuje, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, da će se statističkim podacima koristiti samo za svrhu koja je navedena u zahtjevu, da ih neće dati na uvid i korištenje neovlaštenim osobama te da će ih nakon uporabe uništiti.
Izjava o povjerljivosti istraživača istraživačkog subjekta navedenoga/navedenih u ugovoru sastavni je dio ugovora o korištenju povjerljivih podataka za znanstvene svrhe.

Rukovanje povjerljivim podacima za znanstvene svrhe

Članak 16.
Pristup povjerljivim podacima za znanstvene svrhe omogućuje se samostalnim istraživačima i istraživačima istraživačkog subjekta čija su imena navedena u ugovoru o korištenju povjerljivih podataka za znanstvene svrhe.
Istraživački subjekt ili samostalni istraživač odgovaraju za poduzimanje svih potrebnih zakonskih, administrativnih, tehničkih i organizacijskih mjera za zaštitu povjerljivih podataka za znanstvene svrhe koji su mu stavljeni na raspolaganje prema ugovoru o korištenju povjerljivih podataka za znanstvene svrhe, osobito za odgovarajuću fizičku sigurnost prostorija i računalnih sustava, odgovarajući način čuvanja podataka u računalnom sustavu (računalo na kojem su pohranjeni povjerljivi podaci mora biti zaštićeno lozinkom i držati se u zaključanoj sobi), odgovarajući način čuvanja medija na kojima su pohranjeni podaci te odgovarajući način čuvanja povjerljivih rezultata analize (ograničen pristup prostoriji i računalu u kojima se nalaze rezultati).

Članak 17.
Nakon završetka istraživačkog projekta, a najkasnije u roku od 60 dana od dana objave ili diseminacije rezultata istraživanja, istraživački subjekt i samostalni istraživač dužni su Zavodu staviti na raspolaganje sve poveznice na objavljene rezultate istraživanja u čijoj su se izradi podaci koristili.

Članak 18.
Ako Zavod sazna da istraživački subjekt, istraživač ili samostalni istraživač krše uvjete za pristup povjerljivim podacima, bez odgađanja će privremeno obustaviti pristup predmetnim podacima.
Odbor za statističku povjerljivost razmatra istinitost saznanja o kršenju uvjeta za pristup povjerljivim podacima i predlaže ravnatelju daljnje postupanje.
Ako Odbor utvrdi da su saznanja o kršenju uvjeta za pristup povjerljivim podacima istinita, Zavod može na određeno vrijeme ili trajno zabraniti pristup povjerljivim podacima i raskinuti ugovor o korištenju podataka s istraživačkim subjektom ili samostalnim istraživačem te postupiti u skladu s prekršajnim odredbama Zakona o službenoj statistici.

Troškovi

Članak 19.
Troškove pristupa, pripreme i obrade prema konkretnom zahtjevu snosi istraživački subjekt ili samostalni istraživač koji traži pristup podacima, prema cjeniku koji utvrđuje ravnatelj Zavoda.

Evidencija o korisnicima povjerljivih podataka za znanstvene svrhe

Članak 20.
Ustrojstvena jedinica Zavoda nadležna za komunikaciju s korisnicima vodi evidenciju istraživačkih subjekata i samostalnih istraživača kojima je omogućen pristup povjerljivim podacima za znanstvene svrhe i svrsi za koju su statistički podaci dani na korištenje na temelju obavijesti Odbora za statističku povjerljivost.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.
Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaju vrijediti odredbe članka 37. do 39. Pravilnika o načinu zaštite statističkih podataka klasa: 950-01/04-01/16, urbroj: 555-11-01-04-1 od 2. srpnja 2004.

Članak 22.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 5. točka 2. koja se odnosi na pristup povjerljivim podacima »na daljinu«, a stupa na snagu šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

PRILOG 1.

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
Služba za komunikaciju s korisnicima
Ilica 3
10000 Zagreb

ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE POVJERLJIVIH PODATAKA ZA ZNANSTVENE SVRHE

I. PODACI O ISTRAŽIVAČKOM SUBJEKTU

Naziv

Podaci za kontakt (adresa, OIB, telefon, elektronička pošta, internetska stranica, država sjedišta)

Registarski/identifikacijski broj

II. PODACI O ISTRAŽIVAČIMA KOJI ĆE IMATI PRISTUP POVJERLJIVIM PODACIMA
Ime i prezime[1]

Podaci za kontakt (adresa, OIB, telefon, elektronička pošta, internetska stranica, država prebivališta)

Registarski/identifikacijski broj[2]

III. PODACI O ISTRAŽIVANJU ZA KOJE SE TRAŽI PRISTUP POVJERLJIVIM PODACIMA
Naziv istraživanja

Svrha istraživanja

Kratak opis istraživanja

Cilj istraživačkog projekta

Objašnjenje zašto se svrha istraživanja ne može postići korištenjem podataka koji nisu povjerljivi

Trajanje istraživačkog projekta/pristupa podacima

IV. POVJERLJIVI PODACI ZA KOJE SE TRAŽI PRISTUP/KORIŠTENJE
Naznaka podataka kojima se traži pristup

Zaokružite predloženi način pristupa podacima.
a) pristup podacima u »sigurnoj sobi«
b) pristup podacima »na daljinu«
c) pristup podacima u kodiranom obliku na prijenosnome mediju za pohranu podataka
Metode statističke analize koje će se primjenjivati

Opišite očekivane rezultate statističke analize podataka.

Navedite način na koji će se rezultati istraživanja objaviti ili diseminirati (tiskane publikacije, publikacije na mreži, konferencije, internetske stranice i dr.).

V. NAČIN ČUVANJA POVJERLJIVIH PODATAKA
Opišite način čuvanja medija koji sadržava povjerljive podatke[3].

Opišite način čuvanja međurezultata statističke analize.

Svojim potpisom službeno potvrđujem da su informacije u ovom obrascu potpune, precizne i točne te da ću o svim budućim promjenama bez odgađanja obavijestiti Državni zavod za statistiku; da će se istraživači koji imaju pristup povjerljivim podacima za znanstvene svrhe njima koristiti isključivo za statističke analize u znanstvene svrhe; da će istraživači osigurati da povjerljivim podacima ne mogu pristupiti neovlaštene osobe.
Državni zavod za statistiku ovlašten je u bilo koje doba provjeriti točnost informacija iz upitnika.

ODGOVORNA OSOBA[4]
___________________

PRILOG 1A.

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
Služba za komunikaciju s korisnicima
Ilica 3
10000 Zagreb

ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE POVJERLJIVIH PODATAKA ZA ZNANSTVENE SVRHE

I. PODACI O SAMOSTALNOM ISTRAŽIVAČU
Ime i prezime

Podaci za kontakt (adresa, OIB, telefon, elektronička pošta, internetska stranica, država prebivališta)

Registarski/identifikacijski broj

II. PODACI O ISTRAŽIVANJU ZA KOJE SE TRAŽI PRISTUP POVJERLJIVIM PODACIMA
Naziv istraživanja

Svrha istraživanja

Kratak opis istraživanja

Cilj istraživačkog projekta

Objašnjenje zašto se svrha istraživanja ne može postići korištenjem podataka koji nisu povjerljivi

Trajanje istraživačkog projekta/pristupa podacima

III. POVJERLJIVI PODACI ZA KOJE SE TRAŽI PRISTUP/KORIŠTENJE
Naznaka podataka kojima se traži pristup

Zaokružite predloženi način pristupa podacima.
a) pristup podacima u »sigurnoj sobi«
b) pristup podacima »na daljinu«
c) pristup podacima u kodiranom obliku na prijenosnome mediju za pohranu podataka
Metode statističke analize koje će se primjenjivati

Opišite očekivane rezultate statističke analize podataka.

Navedite način na koji će se rezultati istraživanja objaviti ili diseminirati (tiskane publikacije, publikacije na mreži, konferencije, internetske stranice i dr.).

IV. NAČIN ČUVANJA POVJERLJIVIH PODATAKA
Opišite način čuvanja medija koji sadržava povjerljive podatke[5].

Opišite način čuvanja međurezultata statističke analize.

Svojim potpisom službeno potvrđujem da su informacije u ovom obrascu potpune, precizne i točne te da ću o svim budućim promjenama bez odgađanja obavijestiti Državni zavod za statistiku; da ću se podacima koristiti isključivo za statističke analize u znanstvene svrhe; da ću osigurati da povjerljivim podacima ne mogu pristupiti neovlaštene osobe.
Državni zavod za statistiku ovlašten je u bilo koje doba provjeriti točnost informacija iz upitnika.
SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ[6]
_______________________

PRILOG 2.

IZJAVA O POVJERLJIVOSTI ISTRAŽIVAČA KOJI IMA PRISTUP POVJERLJIVIM PODACIMA

Potpisom ove izjave obvezujem se da ću s povjerljivim statističkim podacima kojima imam pristup na temelju ugovora između Državnog zavoda za statistiku i __________________________[7], broj ugovora ___________________, postupati na sljedeći način.
– Podacima ću se koristiti isključivo za provedbu istraživanja navedenoga u predmetnom ugovoru i zahtjevu.
– Čuvat ću tajnost podataka, korisničkih imena i lozinki povezanih s pristupom podacima.
– Osigurat ću da rezultati analize, do kojih se dolazi u svim fazama istraživanja, ne budu izloženi otkrivanju ili mogućem otkrivanju zajedno s ostalim informacijama dostupnima javnosti.
– U svakome istraživačkom izvješću ili publikaciji navest ću izvor podataka te izjaviti da su rezultati i zaključci moji, a ne Državnog zavoda za statistiku.
– Dostavit ću Državnom zavodu za statistiku poveznice na objavljene rezultate istraživanja u čijoj su se izradi podaci koristili.
– Na kraju vremenskog okvira istraživanja navedenoga u ugovoru uništit ću sve podatke ili varijable koje su iz njih izvedene.
– S korištenim podacima postupat ću u skladu s odredbama Uredbe (EZ) Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici, Zakona o službenoj statistici te Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja povjerljivih statističkih podataka u znanstvene svrhe.
Osim toga, neću:
– kopirati podatke
– dopustiti drugima pristup podacima
– ukloniti podatke ili bilo koji njihov dio
– pokušati povezati podatke s drugim podacima
– pokušati identificirati bilo koji pojedinačni zapis
– objaviti bilo koju informaciju koja identificira bilo koji pojedinačni zapis ili može dovesti do identifikacije pojedinačnog zapisa.

Potpis:

Ime i prezime:

Datum:

[1]Treba navesti podatke o svim istraživačima koji će imati pristup podacima te priložiti izvod iz upisnika znanstvenika u RH, odnosno navesti broj registarskog tijela za istraživače izvan RH
[2]Treba navesti naznaku/broj akta kojim je istraživač vezan s istraživačkim subjektom
[3]Odnosi se samo na pristup podacima u kodiranom obliku na prijenosnome mediju za pohranu podataka
[4]Potpis odgovorne osobe istraživačkog subjekta
[5]Odnosi se samo na pristup podacima u kodiranom obliku na prijenosnome mediju za pohranu podataka
[6]Potpis samostalnog istraživača
[7]Treba navesti naziv znanstvene organizacije (istraživačkog subjekta) i broj ugovora