Na temelju članka 9. stavka 3. podstavka 2. i stavka 4. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13), na prijedlog načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske donosim

PRAVILNIK O STRAŽARSKOJ SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

("Narodne novine", broj 116/13)

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Pravilnikom o stražarskoj službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Pravilnik) propisuje se organizacija, rad i uporaba straže.

Članak 2.
Pojmovi koji se koriste u Pravilniku imaju sljedeće značenje:
– stražarska služba je oblik unutarnje službe namijenjen za fizičko osiguranje objekata, materijalnih sredstava i ljudi, a provodi se mjerama, radnjama i postupcima stražarskog osiguranja; istovjetna je u miru i ratu te se smatra borbenom zadaćom
– straža je naoružana postrojba ili skupina vojnih osoba koja fizički osigurava objekte, materijalna sredstva i ljude
– vojni objekti u smislu ovoga Pravilnika su vojne lokacije i građevine koje su dane na upravljanje i raspolaganje Ministarstvu obrane, kao i nekretnine koje se unajmljuju za rad, smještaj i obuku zapovjedništava, postrojbi i ustanova, posebne vojne građevine specifične namjene te ostali objekti vojne namjene (brodovi, zrakoplovi, postrojenja, uređaji i slično).

Članak 3.
(1) Stražarska služba ustrojava se radi fizičke zaštite vojnih objekata, materijalne imovine i ljudi te je dužna čuvati i sačuvati ono što joj je povjereno.
(2) Stražarska se služba provodi neprekidno, različitim oblicima osiguranja, određenim snagama, sredstvima i mjerama zaštite, preventivnog djelovanja od napada, uništenja, otuđenja i oštećenja te otkrivanja tajnih podataka.
(3) Stražarska služba provodi se samostalno i/ili uz potporu drugih oblika unutarnje službe, osiguranja i zaštite.

Članak 4.
Zapovjednik ustrojstvene jedinice razine samostalne bojne i više razine odgovoran je za osiguranje vojnog objekta.

Članak 5.
(1) Stražarsku službu regulira zapovjednik ustrojstvene jedinice razine samostalne bojne i više razine.
(2) Na temelju zapovijedi zapovjednika iz stavka 1. ovoga članka stražarsku službu organizira i provodi zapovjednik vojnog objekta.
(3) Iznimno, organizaciju i provedbu stražarske službe zapovjednik ustrojstvene jedinice razine samostalne bojne ili više razine može zapovjediti drugoj vojnoj osobi odgovarajućeg čina i dužnosti.

Članak 6.
(1) Stražarsku službu obnašaju vojne osobe koje su završile temeljnu i specijalističku vojnu obuku te obavile pripremno gađanje iz osobnog naoružanja.
(2) Ako ustrojstvene jedinice nemaju odgovarajuće osposobljeno osoblje za stražarsku službu, odredit će ga nadređeni zapovjednici crtom zapovijedanja i rukovođenja.

Članak 7.
Vojne osobe tijekom obnašanja stražarske službe mogu uporabiti oružje i službenog psa, u skladu s važećim propisima radi zaštite svojeg života, života ljudi, odnosno sigurnosti objekata koje štite.

Članak 8.
Povreda propisa o stražarskoj službi podliježe stegovnoj i/ili kaznenoj odgovornosti.

Članak 9.
(1) Stražarska služba provodi se uz potporu drugih oblika unutarnje službe, osiguranja i zaštite, kao što su:
– dežurstvo
– nadzorno-propusna služba
– zaštita od požara
– sustavi tehničke zaštite-nadzora
– inženjerijsko uređenje vojnih objekata.
(2) Zapovjednik vojnog objekta iz članka 5. ovoga Pravilnika odgovoran je za usklađeno djelovanje službi iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 10.
Stražarska služba na brodovima Hrvatske ratne mornarice propisuje se Pravilnikom o službi na brodovima Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Članak 11.
Zapovjednik ustrojstvene jedinice odgovoran za osiguranje vojnog objekta u provedbi stražarske službe surađuje s mjerodavnom postrojbom Vojne policije, policijskom postajom Ministarstva unutarnjih poslova te jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 12.
(1) Stražarska služba organizira se u skladu sa značenjem i razinom ugroženosti vojnog objekta.
(2) Razina ugroženosti utvrđuje se Prosudbom ugroženosti vojnog objekta (u daljnjem tekstu Prosudba) i može biti:
– Niska razina ugroženosti podrazumijeva postojanje mogućnosti ugrožavanja objekta. Priroda i opseg moguće ugroze nisu poznati i predvidivi, a okolnosti ne opravdavaju primjenu viših sigurnosnih mjera.
Zaštitne mjere u odnosu na ovu razinu ugroženosti moraju se održavati neograničeno. Ova razina ugroženosti podrazumijeva povremenu stražarsku službu u situacijama kada se na objektima provode značajnije zadaće koje zahtijevaju stražu. Uobičajeno je navedene objekte osiguravati s drugim oblicima unutarnje službe, osiguranja i zaštite.
– Srednja razina ugroženosti podrazumijeva postojanje povećane ili predvidive ugroze. Zahtijeva razinu odgovora zaštitnim mjerama u razdoblju od nekoliko tjedana bez izazivanja posebnih poteškoća ili utjecaja na operativnu sposobnost. Ova razina ugroženosti podrazumijeva provedbu kombinirane stražarske službe pri čemu se izrađuju inačice angažiranja u kojima su stražarska mjesta definirana i ovise o radnom/neradnom danu, o dobu dana/noći te značenju pojedinog objekta u okviru kompleksa/vojarne. Pojedina stražarska mjesta mogu se uspostavljati povremeno.
– Visoka razina ugroženosti podrazumijeva postojanje obavještajnih podataka koji ukazuju na neposrednu mogućnost ugroze ili se incident već dogodio. Primjena mjera odgovora na ovu ugrozu vjerojatno će uzrokovati poteškoće i imati utjecaj na aktivnosti Oružanih snaga Republike Hrvatske.
Ova razina ugroženosti podrazumijeva obveznu provedbu stražarske službe neprekidno 24 sata.
– Vrlo visoka razina ugroženosti podrazumijeva postojanje podataka da je vjerojatan napad na određenoj lokaciji ili na određenu osobu.
Ova razina ugroženosti podrazumijeva obveznu provedbu pojačane stražarske službe.

Članak 13.
Razina ugroženosti pojedinoga vojnog objekta može se prema Prosudbi mijenjati.

Članak 14.
(1) Prosudbu izrađuje mjerodavna ustrojstvena jedinica neposredno nadređena zapovjedniku vojnog objekta (u pravilu razine najmanje samostalne bojne i više).
(2) Prosudba je dokument koji sadrži podatke o sljedećem:
1. Opći podatci i osnovne karakteristike objekta:
– značaj i opis objekta (vrsta i namjena, tehničko-tehnološke karakteristike, značajnija oprema i drugo)
– sustav komunikacija (vrsta, broj, kvaliteta izvedbe, stacionarne/pokretne, način održavanja, stupanj pouzdanosti i dr.)
– neposredno okružje (objekti, prometnice, konfiguracija terena, vegetacija, infrastrukturni objekti i drugo)
– rad i kretanje osoblja (dnevna fluktuacija zaposlenika, prisutnost drugih osoba, kao što su stranke, izvođači radova, dobavljači i slično, kretanje osoba uz štićene prostore i drugo)
– pristup prijevoznih i drugih transportnih sredstava (vrsta, broj vlastitih i drugih prijevoznih sredstava, postupak prilikom ulaska i izlaska u objekt, vrijeme zadržavanja, smjer i brzina kretanja unutar objekta, javne i druge prometnice oko objekta te kretanje vozila po njima i dr.).
2. Postojeće stanje zaštite:
– postojeći sustav zaštite objekta i prostora (tjelesna zaštita, tehnička zaštita, inženjerijsko uređenje prostora i vojnih objekata, zaštita od požara, oznake zabrane pristupa, kretanja i/ili snimanja i drugo)
– udaljenost snaga koje se mogu uporabiti za zaštitu i potrebno vrijeme za intervenciju
– rezultati uvođenja novih standarda i njihov utjecaj na kvalitetu zaštite
– zaštita tajnosti (postupanje s klasificiranim podatcima i dokumentima, zaštita planova i aktivnosti i dr.).
3. Raščlamba ugroženosti objekta:
– sigurnosni problemi iz proteklog razdoblja (do pet godina), usmjereno na stvarne probleme i posljedice (je li bilo diverzija, sabotaža, prirodnih, tehničko-tehnoloških ili drugih oblika ugroze, i sl.)
– načini i oblici mogućih ugrožavanja, smjer kretanja – dolaska i odlaska, mogući ciljevi – cjelokupan objekt ili dio objekta, skladište, postaja pogonskog goriva, i dr.)
– posljedice ugrožavanja (stradavanje ljudi, životinja, šteta na materijalnoj imovini).
4. Zaključna ocjena:
– ukratko navesti mogućnosti ugrožavanja, moguće posljedice za kritičnu infrastrukturu i mjere zaštite,
– ocjenu razine ugroženosti (vrlo visoka, visoka, srednja ili niska).
5. Zemljovidi, skice i slično (nije obvezno).

II. ORGANIZACIJA STRAŽARSKE SLUŽBE

Članak 15.
Na temelju Prosudbe i značenja vojnog objekta časnik iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika izrađuje zapovijed za osiguranje vojnog objekta kojom određuje i propisuje elemente za uspostavu straže:
– jačinu i sastav straže
– stražarska mjesta
– posebne dužnosti straže i stražara
– vrste i količinu naoružanja te pripadajućeg streljiva
– organizaciju sustava veza
– mjere sigurnosti
– potporu drugih oblika unutarnje službe, osiguranja i zaštite
– ostale elemente za koje prosudi da ih je potrebno odrediti.

Članak 16.
(1) Straža je promjenljiva sastava i jačine.
(2) Stražu čine zapovjednik straže, zamjenik zapovjednika straže te potreban broj razvodnika straže i stražara.
(3) U iznimnim situacijama stražarsku službu može obavljati pojedinac samostalno ili uz pomoć drugih oblika osiguranja.

Članak 17.
Stražarska služba može se provoditi uspostavom:
– stalnih stražarskih mjesta
– povremenih stražarskih mjesta
– dnevnih i noćnih pojačanja stražarskih mjesta
– ophodnji
– motrionica
– mjesta na kojima se postavljaju službeni psi
– različitih kombinacija prethodno navedenih oblika u skladu s Prosudbom.

Članak 18.
(1) Prema namjeni straže mogu biti: unutarnje, izdvojene, pokretne i počasne.
(2) Unutarnje straže obavljaju službu za potrebe zapovjedništava, postrojba i ustanova.
(3) Izdvojene straže osiguravaju izdvojene vojne objekte.
(4) Pokretne straže osiguravaju ljude i materijalnu imovinu u pokretu.
(5) Počasna straža određuje se za posebne prigode u skladu s Pravilnikom o obredima u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Članak 19.
Prema jačini osiguranja straža može biti redovita ili pojačana.

Članak 20.
(1) Smjena stražarske službe traje do sedam dana.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, smjena može trajati do 14 dana o čemu odlučuje zapovjednik ustrojstvene jedinice odgovoran za osiguranje.
(3) Stražarska služba može trajati i kraće od 24 sata, kada je osiguranje određeno vremenski (danju, noću, tijekom provedbe kratkotrajne zadaće).

Članak 21.
Stražar na stražarskom mjestu nosi osobno oružje, borbeni prsluk, zaštitnu masku i kacigu.

Članak 22.
Straža se, načelno, smješta u zaseban objekt s odgovarajućim prostorijama za neometan rad i odmor: oružarnica (ili druga prikladna prostorija za odlaganje oružja i streljiva), prostorija zapovjednika straže s radnim stolom, spavaonica, prostorija za dnevni boravak i sanitarni čvor.

III. ZADAĆE STRAŽARSKE SLUŽBE

Članak 23.
Stražarska služba ima sljedeće zadaće:
– fizičko osiguranje vojnih objekata, imovine, materijalnih sredstava i ljudi
– sprječavanje nastanka kaznenih djela na vojnim objektima i imovini
– fizička zaštita sredstava s klasificiranim podacima.

Članak 24.
Za vrijeme pripravnosti, u stanju neposredne ugroženosti ili ratnome stanju, u slučaju požara, prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća stražarska služba ima sljedeće zadaće:
– fizički osigurati mjesta prikupljanja postrojbi prilikom uzbunjivanja
– fizički osigurati objekte i vojnu imovinu do preuzimanja osiguranja od drugih subjekata
– spriječiti kretanje neovlaštenih osoba u prostoru zahvaćenom požarom, elementarnim nepogodama, tehničko-tehnološkim i ekološkim nesrećama.

IV. DOKUMENTI STRAŽARSKE SLUŽBE

Članak 25.
Dokumenti stražarske službe su:
1. Pravilnik o stražarskoj službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske
2. Uputa za rad stražarske službe
3. Elaborat straže
4. Dnevnik straže
5. Plan zaštite od požara
6. Knjiga nadzora
7. Popis osoba ovlaštenih za ulazak u određene objekte, propusnice, otisak pečata i plombi
8. Znakovi za raspoznavanje.

Članak 26.
Kada se nadzorno-propusna služba obavlja snagama iz sastava straže tada je dokumentacija nadzorno-propusne službe sastavni dio Elaborata straže.

Uputa za rad stražarske službe

Članak 27.
(1) Uputom za rad stražarske službe pobliže se propisuju postupci u svezi s obnašanjem stražarske službe zajednički za sve vojne objekte.
(2) Uputu za rad stražarske službe donosi načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske.
(3) Uputom za rad stražarske službe propisuje se:
– Elaborat straže
– Znakovi za raspoznavanje
– Naoružanje i oprema straže
– Dužnosti osoba iz sastava straže
– Detaljna organizacija stražarske službe
– Detaljne odredbe provedbe stražarske službe
– Postupci priprave i smjene straže
– Nadzor stražarske službe
– Uporaba službenih pasa u stražarskoj službi.

Elaborat straže

Članak 28.
(1) Elaboratom straže detaljno se propisuju mjere, radnje i postupci u vezi s obnašanjem stražarske službe za pojedini vojni objekt.
(2) Sadržaj Elaborata propisan je Uputom za rad stražarske službe.

Dnevnik straže

Članak 29.
(1) Dnevnik straže vodi zapovjednik straže.
(2) U Dnevnik straže upisuju se najvažnija zapažanja tijekom obnašanja stražarske službe.

Plan zaštite od požara

Članak 30.
(1) Zapovjednik vojnog objekta dostavlja stražarskoj službi Plan zaštite od požara ili Izvod iz plana zaštite od požara.
(2) U Planu zaštite od požara su propisane dužnosti i obveze u provedbi mjera zaštite od požara.
(3) Preventivne mjere zaštite od požara i postupci u slučaju nastanka požara propisani su u Planu zaštite od požara za svaki pojedini objekt.

Znakovi za raspoznavanje

Članak 31.
Znakovi za raspoznavanje su odabrane riječi pomoću kojih se osobe iz sastava stražarske službe raspoznaju.

V. PROVEDBA STRAŽARSKE SLUŽBE

Članak 32.
(1) Vojne osobe određene za stražu moraju biti zdrave, odmorne i sposobne za obnašanje službe.
(2) U noći koja prethodi početku stražarske dužnosti osobe iz stavka 1. ovoga članka ne smiju se raspoređivati na druge dužnosti kao ni na teže radove onoga dana kada primaju dužnost.
(3) Vojne osobe raspoređene za provedbu stražarske službe oslobađaju se redovite obuke i ostalih poslova na dan primanja dužnosti.

Članak 33.
(1) Vojne osobe ne mogu biti određene za stražarsku službu po kazni.
(2) Za stražarsku službu ne može se odrediti osobe protiv kojih se vodi stegovni postupak za stegovni prijestup odnosno protiv kojih je pokrenut kazneni postupak za kaznena djela za koja se progoni po službenoj dužnosti.
(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, za stražarsku službu mogu se odrediti osobe protiv kojih se vodi stegovni postupak za stegovni prijestup ako nadređeni zapovjednik/zapovjednik straže procijeni da navedene okolnosti neće utjecati na njihovu sposobnost za obnašanje stražarske službe.

Članak 34.
Kadeti i polaznici drugih oblika obuke i izobrazbe mogu se određivati za stražu ako je to povezano sa svrhom njihove obuke.

Članak 35.
(1) Vojne osobe koje su bile na straži 24 sata mogu ponovno biti određene za stražu 24 sata nakon smjene.
(2) Ako su vojne osobe na straži dulje od 24 sata sljedeći put mogu biti određene za stražu nakon 48 sati.

Zapovjednik straže

Članak 36.
(1) Stražom zapovijeda zapovjednik straže.
(2) Zapovjednik straže odgovoran je za pravilno obnašanje službe i borbenu spremnost straže.
(3) Za zapovjednika straže određuje se dočasnik, iznimno časnik, ovisno o razini ugroženosti vojnog objekta i jačini stražarske službe koje osigurava vojni objekt.

Članak 37.
(1) Na dojavu stražara, motritelja ili ophodnje o zadržavanju nepozvane osobe, zapovjednik straže upućuje razvodnika straže s potrebnim brojem vojnika, odnosno ophodnju.
(2) Zadržanu nepozvanu osobu, razvodnik odnosno ophodnja preuzima, pretresa i privodi.
(3) Zapovjednik straže izvješćuje nadređenog o zadržavanju nepozvane osobe i postupa u skladu s Uputom za rad stražarske službe.
(4) Isti je postupak i za osobe koje ne mogu dokazati pravo na nadzor straže ili pravo na ulazak u vojni objekt.

Zamjenik zapovjednika straže

Članak 38.
(1) Zapovjednika straže zamjenjuje zamjenik.
(2) Za zamjenika zapovjednika straže određuje se dočasnik, iznimno vojnik.

Razvodnik straže

Članak 39.
Za razvodnika straže određuje se dočasnik, iznimno vojnik.

Stražar

Članak 40.
Stražar fizički osigurava objekte s određenog stražarskog mjesta.

Članak 41.
Dužnosti stražara su:
– obrana čuvanih objekata
– obrana vlastitog života, života pripadnika straže i drugih pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske
– pozorno čuvanje vojnih objekata, postrojenja, uređaja, brodova, zrakoplova i ostale vojne imovine
– pružanje sigurnosti pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske
– postupanje s nepozvanim osobama (neovlašten pristup, snimanje i motrenje objekata) u skladu s Uputom za rad stražarske službe te izvješćivanje zapovjednika straže
– zabrana pristupa neovlaštenim osobama u područje i/ili objekte koje osigurava
– održavanje veze sa zapovjednikom straže i susjednim stražarima
– izvješćivanje zapovjednika straže o slučajevima bilo kakvih neobičnih događanja unutar i izvan vojnog objekta (neredi, izbijanje požara, prirodne nepogode, tehničko-tehnološke i ekološke nesreće, uznemirenosti službenih pasa, iznenadna bolest i bilo kakva druga potreba koju ne može sam riješiti)
– provedba zapovijedi zapovjednika straže (zamjenika zapovjednika ili razvodnika straže)
– čuvanje, održavanje i pravilno rukovanje zaduženim i povjerenim osobnim i drugim oružjem te vojnom opremom
– pri obnašanju dužnosti svojim ponašanjem ne smije narušavati ugled pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Stražar – motritelj

Članak 42.
Motritelji se postavljaju uz redovitu stražarsku službu kao mjera pojačanja straže.

Ophodnja

Članak 43.
Ophodnja obavlja zadaće kretanjem unutar prostora ili vojnog objekta kojeg straža osigurava.

Članak 44.
Prilikom nailaska na nepozvane osobe ophodnja postupa jednako kao i stražar na stražarskom mjestu s tom razlikom što može samostalno privesti nepozvane osobe u dogovoru sa zapovjednikom straže.

Obnašanje stražarske dužnosti

Članak 45.
(1) U svojem postupanju, kada je primoran primijeniti silu, stražar primjenjuje nužnu i proporcionalnu silu, uključujući smrtonosnu silu, radi obrane od napada ili neposredno prijetećeg napada.
(2) U svim slučajevima stražar treba izbjegavati kolateralnu štetu tako da je eventualno nastala kolateralna šteta, pri ovlaštenoj uporabi sile, proporcionalna svrsi zbog koje je primijenjena.

Članak 46.
(1) Po noći i u uvjetima loše vidljivosti kada stražar vidi ili čuje približavanje ljudi, skida oružje s ramena, zauzima zaklon i zaustavlja ih glasom: »STOJ!«, tako da ga on/oni čuju.
(2) Stražar ne puni oružje nego zaustavljene osobe pita: »TKO IDE?«. Kada dobije odgovor da ide razvodnik straže ili osoba koja mu ima pravo prići/proći, stražar zapovijeda: »Razvodnik straže NAPRIJED!« (zapovjednik straže ili netko drugi), a ako ih je više dodaje: »Ostali, STOJ!«.
(3) Kada se osoba koju je pozvao približi na pet koraka, stražar ponovno zapovijeda: »STOJ!« i traži ODZIV. Kada dobije točan ODZIV, kazuje LOZINKU. Nakon toga glasom izgovara: »Ostali, NAPRIJED!« te stavlja oružje u položaj o rame.

Članak 47.
(1) Ako nepozvana osoba koju stražar zaustavlja ne posluša i ne stane na zapovijed »STOJ!« već se i dalje kreće (približava), stražar puni oružje i jačim glasom ponovno zapovijeda: »STOJ! PUCAT ĆU!«. Ako osoba ni tada ne stane i nastavi se približavati, upozorava ju još jednom da stane glasom: »STOJ! PUCAM!«.
(2) Ne zaustavi li se osoba ni tada, ako to okolnosti dopuštaju, stražar s ciljem upozorenja puca u zrak.
(3) Ako se osoba i dalje kreće, približava i ne stane, a stražarov život je ugrožen, stražar može pucati u nepozvanu osobu.

Članak 48.
Bez upozorenja stražar puca samo u slučaju kada uzvraća napad na sebe, susjednog stražara, vojne osobe ili vojni objekt koji čuva, a kada je očito postojanje ugroženosti koja zahtjeva neodgodivo djelovanje.

Članak 49.
(1) Ako je nepozvana osoba poslušala stražara i zaustavila se, stražar traži ODZIV.
(2) Kada stražar utvrdi da osoba koju je zaustavio ne poznaje znakove za raspoznavanje, on puni oružje i zapovijeda glasom: »OKRENI SE!«, »Oružje ODLOŽI!« (ako ga ima), »Ruke UVIS!«, »Pet koraka na – PRIJED!«, »STOJ!«. Stražar promatra ponašanje nepozvane osobe te poziva zapovjednika straže kojeg izvješćuje o učinjenom. Nakon dolaska ophodnje predaje nepozvanu osobu i nastavlja obnašanje stražarske dužnosti.
(3) Ako je tijekom obnašanja dužnosti stražar napunio oružje ili mu je poslije uporabe ostalo puno, on ga ne prazni na stražarskom mjestu već ga ukočuje i prazni poslije smjene na mjestu za pražnjenje oružja.

Članak 50.
Ako se neovlaštena osoba koju stražar zaustavlja ne pridržava zapovijedi te se udaljava od stražara i vojnog objekta kojeg stražar čuva, a pri tome ne ugrožava stražara i objekt, stražar ne puca već poziva zapovjednika straže i izvješćuje ga o nastaloj situaciji.

Članak 51.
(1) Postupak stražara na stražarskim mjestima prema ulici, pred uredima (u hodnicima), zatvorenim prostorijama, po danu u krugu vojnog objekta i slično različit je od uobičajenog postupka stražara po noći i u slučaju loše vidljivosti te se provodi u skladu s posebnim dužnostima sastava straže za navedena stražarska mjesta koje se propisuju Uputom za rad stražarske službe.
(2) Kada stražar po danu uoči kako mu se približavaju osobe koje je prepoznao ili mu se ne čine sumnjivima on ih uljudno zaustavlja. Ako u razgovoru s njima utvrdi da nemaju pravo prilaska i/ili prolaska, vraća ih i upućuje u drugom smjeru.
(3) Ako se nepozvane osobe ne pridržavaju stražarevih uputa, stražar poziva zapovjednika straže i izvješćuje ga o situaciji na njegovom stražarskom mjestu. Nakon dolaska ophodnje stražar je upućuje u smjeru kretanja nepozvane osobe.
(4) Ako je po noći dobra vidljivost ili je stražarsko mjesto dobro osvijetljeno tako da se sve vidi, a osobe dobro raspoznaju, stražar postupa isto kao i po danu.
(5) U slučaju loše vidljivosti po danu stražar postupa sukladno postupku za zaustavljanje i identificiranje nepozvanih osoba opisanom u članku 46. ovoga Pravilnika.
(6) Na posebno važnim stražarskim mjestima gdje se znakovi za raspoznavanje uporabljuju neprekidno, stražar postupa jednako danju i noću.

Članak 52.
(1) Udvojeni stražari i ophodnje pri izvršavanju zadaća postupaju isto kao i samostalan stražar na stražarskom mjestu. U posebnim situacijama prema nepozvanim osobama ili iznenadnim opasnostima imaju mogućnost dodatnih postupaka kao što su:
– pregled i privođenje nepozvanih osoba
– djelovanje pri otkrivanju mogućih opasnosti ako su one usmjerene prema vojom objektu kojeg straža osigurava
– pregled prijevoznih sredstava.
(2) Postupke udvojenih stražara i ophodnji u posebnim situacijama propisuje zapovjednik vojnog objekta u Elaboratu straže.

Članak 53.
(1) Zapovjednik straže odgovoran je za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara u stražarnici. U slučaju pojave požara obvezan je postupiti u skladu s Planom zaštite od požara te organizirati gašenje raspoloživim sredstvima za gašenje požara. Ako je požar većeg obujma, dužan je organizirati spašavanje ljudi i izvlačenje opreme iz stražarnice.
(2) U slučaju pojave požara u čuvanom objektu ili na njemu zapovjednik straže obvezan je postupiti u skladu s Planom zaštite od požara za objekt zahvaćen požarom. Prosudbom zapovjednika o mogućnostima gašenja požara, požar se gasi s raspoloživim sastavom straže.
(3) U slučaju većeg požara i prosudbe zapovjednika da požar ne može ugasiti raspoloživom stražom, straža ne gasi požar. Zapovjednik straže raspoređuje stražare na sprječavanju širenja požara te pojačava osiguranje objekata koji nisu zahvaćeni požarom. Zapovjednik organizira doček i usmjeravanje snaga za gašenje požara prema požarištu.
(4) Tijekom i nakon završetka gašenja požara zapovjednik straže organizira sprječavanje uklanjanja dokaza o uzrocima nastanka požara.

Članak 54.
(1) Ako se požar dogodi u čuvanom vojnom objektu u kojem postoje raspoložive snage za gašenje, straža se ne angažira na gašenju već provodi pojačano osiguranje (udvajanje stražara, upućivanje ophodnji, uspostavljanje novih stražarskih mjesta, čuvanje izvučene materijalne imovine i sl).
(2) Ako je požar manjeg obujma u izdvojenim objektima ili ako prijeti brzim širenjem i na druge vojne objekte, osobito na skladišta sa streljivom, oružjem i lako zapaljivim materijalom, zapovjednik straže poduzima potrebne mjere kako bi se požar ugasio (lokalizirao), odnosno organizira stražu za gašenje dok ne stignu snage za gašenje požara (vatrogasna postrojba).

Uporaba službenih pasa u stražarskoj službi

Članak 55.
(1) Službeni psi čuvarske namjene na zadaćama stražarske službe su poseban oblik zaštite što podrazumijeva posebno obučene pripadnike Oružanih snaga te posebno uvježbane pse.
(2) Uporabu službenih pasa u provedbi stražarske službe regulira zapovjednik iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 56.
(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stražarskoj službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 47/13).
(2) Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske u roku od 30 dana donijet će Uputu za rad stražarske službe.
(3) Provedbeni akti, upute, zapovijedi i elaborati doneseni temeljem Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka ostaju na snazi, u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 57.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.