Na temelju članka 17. stavka 8. Zakona o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 102/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. ožujka 2016. godine donijela

UREDBU O POTICANJU ULAGANJA

(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 31/16 i 2/19)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
(1) Ovom se Uredbom uređuje provedba Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26.6.2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) 651/2014, od 17. lipnja 2014.)
(2) Ovom se Uredbom propisuje oblik i obvezni sadržaj prijave za odobrenje statusa korisnika potpore (u daljnjem tekstu: Prijava) s pripadajućim obrascima; postupak prijave, odobravanja i korištenja potpora, uključujući kriterije i način izračuna iznosa državne potpore; obvezni sadržaj godišnjeg izvješća o izvršenju projekta ulaganja i korištenju potpora; dokumentacija koju je potrebno dostaviti za odobrenje korištenja potpora, odnosno ostvarivanje prava na isplatu odobrenih potpora; te druga pitanja s tim u vezi.

Članak 2.
(1) Ova Uredba primjenjuje se na poduzetnike – fizičke osobe (obrtnike), koji su obveznici poreza na dobit ili trgovačka društva, registrirane na teritoriju Republike Hrvatske, sukladno članku 3. Zakona o poticanju ulaganja (u daljnjem tekstu: Zakon), a koji namjeravaju koristiti potporu za ulaganje sukladno Zakonu.
(2) Ova Uredba ne primjenjuje se na poduzetnike kojima se ne mogu dodijeliti regionalne državne potpore i državne potpore za usavršavanje sukladno članku 6. stavku 2. Zakona.
(3) Sektor brodogradnje iz članka 6. stavka 2. točke 12. Zakona, kojemu se ne mogu dodijeliti regionalne državne potpore i državne potpore za usavršavanje ne uključuje malu brodogradnju, odnosno pomorska plovila s manje od 100 tona bruto, remorkere s manje od 365 kW kao i nedovršene trupove ovih plovila, u smislu Uredbe Komisije (EU) 651/2014) od 17. lipnja 2014.

OBLIK I OBVEZNI SADRŽAJ PRIJAVE

Članak 3.
(1) Prijava se podnosi na obrascima propisanim ovom Uredbom.
(2) Sadržaj obrazaca pod oznakama OP-1 do OP-8 na kojima se podnosi Prijava, propisan je u Prilozima od 1. do 8. ove Uredbe i čine njezin sastavni dio.
(3) Uz Prijavu obvezno se prilažu sljedeći dokumenti i podaci:
1. izjava podnositelja Prijave o upisu u sustav poreza na dobit, odnosno obvezi plaćanja poreza na dobit, u slučaju kada je podnositelj Prijave fizička osoba – obrtnik
2. skupna izjava, propisana je u Prilogu 10. ove Uredbe i čini njezin sastavni dio
3. poslovni plan za narednih pet godina, s projekcijom financijskih izvještaja (bilanca i račun dobiti i gubitka)
4. u slučaju gradnje građevina sukladno propisima koji uređuju prostorno uređenje i gradnju, pravomoćnu građevinsku dozvolu, odnosno drugi akt kojim se odobrava građenje
5. za građevine za čije se građenje prema posebnom propisu ne izdaje građevinska dozvola:
a) za građevine koje se mogu graditi bez građevinske dozvole a u skladu s glavnim projektom, glavni projekt u pdf formatu
b) za građevine koje se mogu graditi bez građevinske dozvole i glavnog projekta, tehnički opis namjeravanih radova u pdf formatu.
(4) Dokumente i podatke iz stavka 3. točaka 1. i 4. ovoga članka, nadležno ministarstvo pribavlja po službenoj dužnosti sukladno Zakonu o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11, 12/13, 93/16 i 104/16). Navedene dokumente i podatke nadležnom ministarstvu može dostaviti i sam podnositelj Prijave prilikom podnošenja Prijave.
(5) Na zahtjev nadležnog ministarstva, podnositelj Prijave dužan je dostaviti i druge tražene podatke potrebne za ocjenu osnovanosti Prijave.

POSTUPAK PRIJAVE, ODOBRAVANJA I KORIŠTENJA POTPORA

Članak 4.
Podnositelj prijave podnosi Prijavu nadležnom ministarstvu u čiji djelokrug spada predmetno ulaganje sukladno Zakonu.

Članak 5.
(1) Nadležno ministarstvo, na temelju uredne Prijave, u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za financije i drugim nadležnim središnjim tijelima državne uprave u čiji djelokrug spada projekt ulaganja i drugim tijelima nadležnim za poslove poticanja ulaganja, izdaje potvrdu o statusu korisnika potpore za ulaganje (u daljnjem tekstu: Potvrda), kojom se potvrđuje da podnositelj Prijave ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i ovom Uredbom.
(2) Prijava se smatra urednom ako je sukladna odredbama Zakona i ako ispunjava sve uvjete propisane ovom Uredbom vezano za oblik i sadržaj Prijave.
(3) Nadležno ministarstvo izdaje Potvrdu u roku 60 dana od dana zaprimanja uredne Prijave.
(4) Ukoliko iz zaprimljene Prijave nadležno ministarstvo utvrdi da podnositelj Prijave ne ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i ovom Uredbom, u roku 60 dana od dana zaprimanja Prijave izdat će obavijest o neispunjavanju uvjeta za ostvarenje statusa korisnika potpore za ulaganje.

Članak 6.
(1) Troškovi koji se u Prijavi iskazuju kao troškovi poduzeti u vezi s projektom ulaganja, neće biti priznati kao opravdani troškovi ulaganja ako su nastali prije podnošenja Prijave.
(2) Opravdanim troškovima ulaganja iz stavka 1. ovoga članka smatraju se troškovi nastali unutar tri godine od početka ulaganja navedenog u obrascu OP-3.

Članak 7.
(1) Ako iz Prijave proizlazi namjera korištenja poreznih potpora, Potvrda iz članka 5. ove Uredbe sadrži odredbu da se korištenje porezne povlastice odobrava uz ispunjavanje uvjeta iz članka 8. ili članka 9. Zakona.
(2) Korištenje porezne povlastice omogućeno je od trenutka stjecanja statusa korisnika potpore za ulaganje, odnosno u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja.
(3) Poduzetnik sa statusom korisnika potpore za ulaganje po isteku prve godine ulaganja može koristiti poreznu povlasticu u smislu smanjenja, odnosno oslobođenja propisane stope poreza na dobit, uz uvjet da je u prvoj godini ulaganja izvršeno minimalno ulaganje propisano člankom 6. stavkom 1. točkom 1. podtočkama a), b) i c) Zakona i uz uvjet otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem unutar razdoblja od tri godine od početka ulaganja. Za projekte ulaganja mikropoduzetnika iz članka 6. stavka 1. točke 1. podtočke b) Zakona u opravdane troškove ulaganja iz članka 6. stavka 1. točke 8. podtočke a) Zakona neće se uračunavati unos korištene opreme/strojeva ako je ta korištena oprema/strojevi kupljena od povezanih poduzeća ili je za tu opremu/strojeve dobivena, odnosno korištena potpora iz drugog izvora.
(4) Poduzetnici koji koriste poreznu povlasticu temeljem članka 9. Zakona, u svakoj narednoj godini koristit će umanjenje stope poreza na dobit za koje je u prethodnoj godini zadovoljen kriterij visine ulaganja propisan člankom 9. Zakona, a kriterij broja novih radnih mjesta mora biti zadovoljen unutar razdoblja od tri godine od početka ulaganja.
(5) Vremenski rok korištenja porezne povlastice propisan je Zakonom kao razdoblje od maksimalno 10 godina od godine početka ulaganja. Razdoblje korištenja porezne povlastice može biti i kraće u slučaju kada se prije isteka desetogodišnjeg perioda dosegne maksimalni intenzitet potpore utvrđen kartom regionalnih potpora i Zaključkom Vlade Republike Hrvatske o uvažavanju stupnja razvijenosti županija prilikom izrade programa regionalnih potpora i određivanja dozvoljenog intenziteta potpora, klase: 022-03/14-07/145, urbroja: 50301-05/05-14-2, od 24. travnja 2014. godine.

Članak 8.
(1) Ako iz Prijave proizlazi namjera korištenja potpore za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja, odnosno potpora za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja, Potvrda iz članka 5. ove Uredbe sadrži odredbu da se korištenje potpore odobrava uz ispunjavanje uvjeta iz Zakona te uz ispunjavanje uvjeta iz stavaka 2. i 3. ovoga članka i članka 9. ove Uredbe.
(2) Potpora za novootvorena radna mjesta, kao i potpora za usavršavanje, povezana je s provedbom projekta ulaganja, jer se radna mjesta otvaraju kao posljedica povećane učinkovitosti kapaciteta nositelja potpore za ulaganje stvorenih odobrenim projektom ulaganja te su direktno vezana uz aktivnosti projekta ulaganja i omogućuju obavljanje registriranih djelatnosti korisnika potpore.
(3) Visina bespovratne novčane potpore za otvaranje novih radnih mjesta i potpore za usavršavanja povezana s projektom ulaganja koja je utvrđena člancima 10. i 11. Zakona, odobrava se uz uvjet da visina bespovratne novčane potpore za usavršavanje povezana s projektom ulaganja može iznositi maksimalno do 50% visine bespovratne novčane potpore za otvaranje novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, a sukladno maksimalno dopuštenim intenzitetima potpore za usavršavanje.

Članak 9.
(1) Nadležno ministarstvo odobrit će isplatu bespovratne novčane potpore iz članka 8. ove Uredbe najranije po isteku prve godine od otvaranja novih radnih mjesta, odnosno usavršavanja povezanog s projektom ulaganja i to uz uvjet da su za predmetni projekt ulaganja pribavljeni slijedeći dokumenti i prilozi od strane nadležnog ministarstva po službenoj dužnosti sukladno Zakonu o sustavu državne uprave ili od strane podnositelja zahtjeva za isplatu bespovratne novčane potpore:
1. ugovor o radu sa sufinanciranom osobom u najmanjem trajanju od 12 mjeseci
2. presliku prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje na kojoj je vidljiva potvrda obrade prijave
3. presliku prijave na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje na kojoj je vidljiva potvrda obrade prijave
4. obračun plaća za 12 mjeseci, odnosno za razdoblje iz ugovora o radu sukladno točki 1. ovoga stavka
5. financijsku dokumentaciju kojom se utvrđuje ispunjavanje uvjeta za isplatu bespovratne novčane potpore (prosječan broj zaposlenih i iznos uplaćenih bruto plaća) – propisano izvješće o primicima predano u Ministarstvo financija – Poreznu upravu, za razdoblje od 12 mjeseci do dana dostave zahtjeva
6. potvrdu Ministarstva financija – Porezne uprave o stanju duga ne stariju od 15 dana od dana dostave zahtjeva
7. program usavršavanja
8. račune ili ostale isprave kojima se dokazuje trošak usavršavanja, izdane od strane trećih osoba
9. dokaze o ostalim troškovima vezanim uz izvođenje programa usavršavanja
10. instrument osiguranja naplate tražbina za slučaj kršenja odredbi Zakona i
11. pisanu Izjavu kojom odgovorna osoba jamči pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za točnost dostavljenih podataka.
(2) Dokazi iz stavka 1. točaka 1. do 4. ovoga članka dostavljaju se za svaku pojedinu osobu za koju se traži isplata bespovratne novčane potpore.
(3) Pri utvrđivanju iznosa potpora za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja korisniku potpore za ulaganje odobrit će se 100% iznosa potpore propisanih člankom 10. stavcima 1. do 3. Zakona, ukoliko se zapošljavanje odnosi na:
1. osobe koje su dugotrajno nezaposlene i to:
a) osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 6 mjeseci, bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja
b) osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju nezaposlenih.
2. osobe bez radnog staža prijavljene u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
3. osobe kojima je otkazan ugovor o radu zbog otvaranja stečajnog postupka.
(4) Radi dokazivanja uvjeta propisanih stavkom 3. ovoga članka korisnik potpore za ulaganje dužan je, pored dokaza iz stavka 1. ovoga članka, dostaviti nadležnom ministarstvu, sljedeće:
1. potvrdu o otvaranju stečajnog postupka
2. potvrdu da je radni odnos osobe, za koju se traži isplata novčane potpore prestao u postupku utvrđivanja kolektivnog viška radnika
3. potvrdu prijave u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i
4. potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za svaku pojedinu osobu za koju se traži isplata bespovratne novčane potpore.
(5) Ukoliko zapošljavanje povezano s ulaganjem ne ispunjava uvjete propisane stavkom 3. ovoga članka korisniku potpore za ulaganje odobrit će se 40% iznosa potpora propisanih člankom 10. stavcima 1. do 3. Zakona.
(6) Pri utvrđivanju opravdanosti odobravanja bespovratnih novčanih potpora iz članka 8. ove Uredbe, kao novootvorena radna mjesta i usavršavanje povezano s ulaganjem neće se smatrati međusobno zapošljavanje i usavršavanje između povezanih društava, povezanih osoba i partnerskih društava sukladno Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014.
(7) Međusobnim zapošljavanjem i usavršavanjem između povezanih društava i povezanih osoba iz stavka 6. ovoga članka smatrat će se zapošljavanje i usavršavanje osoba koje su radile u povezanom društvu ili povezanoj osobi unutar šest mjeseci prije sklapanja ugovora o radu s korisnikom potpore za ulaganje, neovisno o tome što su u međuvremenu bile zaposlene i u nekom drugom društvu ili osobi koja nije povezana s korisnikom potpore za ulaganje u skladu sa stavkom 6. ovoga članka.

Članak 10.
Ako iz Prijave proizlazi namjera korištenja bespovratne novčane potpore za dugotrajnu imovinu povezanu s projektom ulaganja, odnosno za korištenje potpore za razvojno-inovacijske aktivnosti, Potvrda iz članka 5. ove Uredbe sadrži odredbu da se korištenje potpore za razvojno-inovacijske aktivnosti odobrava uz ispunjavanje uvjeta iz članka 12. stavka 4. Zakona i članka 11. ove Uredbe.

Članak 11.
(1) Nadležno ministarstvo odobrit će isplatu bespovratne novčane potpore iz članka 10. ove Uredbe nakon unosa dugotrajne imovine, odnosno opreme/strojeva za razvojno-inovacijske aktivnosti u vlasništvo korisnika potpore za ulaganje, počevši od isteka prve godine projekta ulaganja, i to uz uvjet da je korisnik potpore za ulaganje nadležnom ministarstvu dužan dostaviti:
1. financijska izvješća i dokumentaciju kojom se utvrđuje unos dugotrajne imovine koja predstavlja prihvatljive troškove ulaganja sukladno članku 12. stavku 4. Zakona, u vlasništvo korisnika potpore za ulaganje
2. račune za kupnju dugotrajne imovine iz stavka 1. ovoga članaka, odnosno opreme/strojeva za razvojno-inovacijske aktivnosti sa specifikacijom troškova novih strojeva, odnosno opreme
3. materijalne dokaze da dugotrajna imovina iz stavka 1. ovoga članka, odnosno oprema/strojevi za razvojno-inovacijske aktivnosti, predstavlja opremu/strojeve klasificirane kao oprema/strojevi visoke tehnologije, sukladno standardnoj nacionalnoj/međunarodnoj klasifikaciji opreme, odnosno potvrdu izdanu od javne znanstvene institucije registrirane u Republici Hrvatskoj (fakulteta, instituta i sl.)
4. instrument osiguranja naplate tražbina za slučaj kršenja odredbi Zakona i
5. pisanu Izjavu kojom odgovorna osoba jamči pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za točnost dostavljenih podataka.
(2) Pod kategorijom opreme visoke tehnologije u smislu ulaganja u razvojno-inovacijske aktivnosti smatra se ulaganje isključivo u novu opremu koja se koristi za razvojne i inovacijske procese, a ne za procese poslovne administracije i proces proizvodnje.
(3) Pod pojmom visoke tehnologije u smislu ulaganja u razvojno-inovacijske aktivnosti smatraju se one industrije i one aktivnosti koje se temelje na znanju, koje imaju značajan udio ulaganja u istraživanje i razvoj, relativno brz tehnološki napredak, dugotrajne razvojne faze i potencijal brzog rasta opsega proizvodnje.

Članak 12.
Ako iz Prijave proizlazi namjera korištenja bespovratne novčane potpore za ulaganje u dugotrajnu imovinu povezanu s potporama za kapitalne troškove projekta ulaganja, Potvrda iz članka 5. ove Uredbe sadrži odredbu da se korištenje potpore za kapitalne troškove ulaganja odobrava uz ispunjavanje uvjeta iz članka 13. Zakona i članka 13. ove Uredbe.

Članak 13.
Nadležno ministarstvo odobrit će isplatu bespovratne novčane potpore iz članka 12. ove Uredbe nakon unosa dugotrajne imovine u vlasništvo korisnika potpore za ulaganje, i to uz uvjet da je korisnik potpore za ulaganje nadležnom ministarstvu dužan dostaviti:
1. financijska izvješća i dokumentaciju kojom se utvrđuje unos dugotrajne imovine koja predstavlja prihvatljive troškove ulaganja sukladno članku 13. Zakona, u vlasništvo korisnika potpore za ulaganje
2. specifikaciju troškova izgradnje nove tvornice, odnosno industrijskog postrojenja i specifikaciju troškova novih strojeva, odnosno proizvodne opreme
3. račune za izgradnju i kupnju dugotrajne imovine iz stavka 1. ovoga članka
4. materijalne dokaze da udio ulaganja u strojevima, odnosno proizvodnoj opremi iznosi minimalno 40% od ukupne vrijednosti ulaganja
5. materijalne dokaze da minimalno 50% od kupljenih strojeva, odnosno proizvodne opreme predstavlja opremu klasificiranu kao oprema visoke tehnologije, sukladno standardnoj nacionalnoj/međunarodnoj klasifikaciji opreme koja spada u kategoriju opreme visoke tehnologije, odnosno potvrdu izdanu od javne znanstvene institucije registrirane u Republici Hrvatskoj (fakulteta, instituta i sl.)
6. instrument osiguranja naplate tražbina za slučaj kršenja odredbi Zakona i
7. pisanu Izjavu kojom odgovorna osoba jamči pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za točnost dostavljenih podataka.


POTPORA ZA GOSPODARSKO AKTIVIRANJE NEAKTIVNE IMOVINE

Članak 14.
(1) Ako iz Prijave proizlazi namjera korištenja potpore za projekte ulaganja kroz gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske, nadležno ministarstvo će uz suglasnost ministarstva nadležnog za upravljanje državnom imovinom u roku od 90 dana od dana zaprimanja Prijave izvijestiti podnositelja Prijave da li ta neaktivna imovina u vlasništvu Republike Hrvatske predstavlja neaktivnu imovinu u smislu odredbi članka 15. stavka 1. Zakona.
(2) Projekt ulaganja za koji se podnosi Prijava iz stavka 1. ovoga članka mora biti u skladu s važećom prostorno planskom dokumentacijom za područje u kojem se neaktivna imovina nalazi.
(3) Uz ispunjenje uvjeta iz članka 15. stavka 2. Zakona i ispunjenje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, ministarstvo nadležno za upravljanje državnom imovinom odobrit će davanje u zakup neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske bez naknade i to sukladno odredbama članka 15. stavka 3. Zakona, sklapanjem Ugovora o davanju u zakup neaktivne imovine bez naknade, i to u roku određenom u stavku 1. ovoga članka, odnosno u roku od 90 dana od dana isteka roka određenog u stavku 1. ovoga članka.
(4) Prije sklapanja Ugovora o davanju u zakup bez naknade neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske ministarstvo nadležno za upravljanje državnom imovinom će sukladno odredbama članka 15. stavka 9. Zakona izvršiti prethodnu procjenu tržišne vrijednosti neaktivne imovine i prethodnu procjenu godišnje tržišne vrijednosti zakupa te neaktivne imovine, i to za cjelokupno razdoblje trajanja Ugovora o davanju u zakup bez naknade neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno odredbama stavka 5. ovoga članka, s ciljem prethodnog izračuna visine potpore u obliku davanja u zakup bez naknade neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske.
(5) Godišnja tržišna vrijednost zakupa neaktivne imovine nakon isteka tri godine od dana sklapanja Ugovora o davanju u zakup bez naknade neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske podliježe revalorizaciji, sukladno promjenama stanja na tržištu nekretnina, te tržišna vrijednost zakupa bez naknade za cjelokupno razdoblje trajanja Ugovora o davanju u zakup bez naknade predstavlja zbroj procijenjene tržišne vrijednosti zakupa bez naknade za prve tri godine zakupa plus zbroj revalorizirane procijenjene godišnje tržišne vrijednosti zakupa za razdoblje od četvrte godine do razdoblja trajanja Ugovora o davanju u zakup bez naknade.
(6) Podnositelj Prijave prije sklapanja Ugovora o davanju u zakup bez naknade neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom, dužan je nadležnom ministarstvu dostaviti instrument osiguranja naplate tražbina za slučaj kršenja odredbi Zakona, i to u visini procijenjene vrijednosti zakupa za cjelokupno razdoblje trajanja Ugovora o davanju u zakup bez naknade neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske.
(7) Ugovor o davanju u zakup bez naknade neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske sadrži odredbe propisane zakonom kojim se uređuje davanje u zakup imovine u vlasništvu Republike Hrvatske, te odredbe o:
a) prethodnoj procjeni tržišne vrijednosti neaktivne imovine u trenutku sklapanja Ugovora
b) prethodnoj procjeni godišnje tržišne vrijednosti zakupa neaktivne imovine za cjelokupno razdoblje trajanja Ugovora, sukladno odredbama stavaka 4. i 5. ovoga članka
c) obveznom izvršenju ulaganja u dugotrajnu imovinu korisnika potpore kojim se realizira projekt ulaganja i o obveznom izvršenju izravnog materijalnog ulaganja u neaktivnu imovinu u visini najmanje 50% procijenjene vrijednosti neaktivne imovine u trenutku sklapanja Ugovora, i to u razdoblju od tri godine od početka realizacije projekta ulaganja kroz gospodarske aktiviranje neaktivne imovine, ne uključujući u taj iznos vrijednost unesene opreme koja predstavlja ulaganje
d) razdoblju trajanja Ugovora u maksimalnom trajanju od deset godina od godine početka ulaganja, odnosno kraćem razdoblju od deset godina, ako se u tom razdoblju dostiže dopušteni maksimalni intenzitet potpore naveden u članku 6. stavku 1. točki 13. Zakona, ali ne kraćem od tri godine uz obvezu očuvanja predmetnog materijalnog ulaganja od strane korisnika potpore za ulaganje i to tri godine za srednje i male poduzetnike, odnosno pet godina za velike poduzetnike počevši od završetka projekta ulaganja
e) obvezi plaćanja godišnje tržišne vrijednosti zakupa neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske u slučaju kada korisnik potpore za ulaganje dostiže visinu dopuštenog maksimalnog intenziteta potpore prije isteka ugovornog razdoblja
f) raskidu Ugovora u slučaju neispunjenja uvjeta iz članka 15. stavka 5. Zakona
g) aktivaciji, odnosno naplati instrumenta osiguranja naplate tražbina za slučaj kršenja odredbi Zakona u visini godišnjih tržišnih vrijednosti zakupa neaktivne imovine utvrđenih sukladno odredbama stavaka 4. i 5. ovoga članka, i to za razdoblje od datuma sklapanja Ugovora do datuma raskida Ugovora
h) pravu na sklapanje Ugovora o kupnji neaktivne imovine po isteku Ugovora o davanju u zakup imovine u vlasništvu Republike Hrvatske bez naknade, odnosno pravu na sklapanje novog Ugovora o davanju u zakup imovine u vlasništvu Republike Hrvatske na razdoblje do deset godina i to po tržišnoj vrijednosti zakupa te imovine procijenjene u trenutku sklapanja novog Ugovora o davanju u zakup imovine u vlasništvu Republike Hrvatske, sukladno zakonu kojim se uređuje upravljanje državnom imovinom
i) metodologiji izračuna kupoprodajne tržišne vrijednosti imovine po isteku Ugovora o davanju u zakup imovine u vlasništvu Republike Hrvatske bez naknade
j) obveznoj dostavi godišnjih izvješća nadležnom ministarstvu i ministarstvu nadležnom za upravljanje državnom imovinom o izvršenom ulaganju u dugotrajnu imovinu korisnika potpore kojim se realizira projekt ulaganja i izvršenom materijalnom ulaganju u neaktivnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske i korištenju potpore u obliku godišnjeg zakupa bez naknade za cjelokupno vrijeme Ugovora o davanju u zakup imovine u vlasništvu Republike Hrvatske bez naknade, zaključno do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu.
(8) Ugovor o davanju u zakup bez naknade neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske mora biti sastavljen u pisanom obliku i potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku.
(9) Korisnik potpore za ulaganje dužan je primjerak Ugovora o davanju u zakup bez naknade neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

POSTUPAK I METODOLOGIJA IZRAČUNA VRIJEDNOSTI DRŽAVNE POTPORE U OBLKU DAVANJA U ZAKUP NEAKTIVNE IMOVINE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE BEZ NAKNADE I POSTUPAK I METODOLOGIJA IZRAČUNA KUPOPRODAJNE VRIJEDNOSTI IMOVINE PO ISTEKU UGOVORA O DAVANJU U ZAKUP BEZ NAKNADE

Članak 15.
(1) Ministarstvo nadležno za upravljanje državnom imovinom će sukladno odredbama članka 15. stavka 9. Zakona izvršiti prethodnu procjenu tržišne vrijednosti neaktivne imovine i prethodnu procjenu godišnje tržišne vrijednosti zakupa te neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske koja čini sastavni dio projekta ulaganja za kojeg se odobrava potpora za gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske, sukladno zakonu kojim se uređuje procjena vrijednosti nekretnina i pravilniku kojim se uređuju metode procjene vrijednosti nekretnina.
(2) Potpora za ulaganje u obliku zakupa bez naknade neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske koja čini sastavni dio projekta ulaganja, računa se na temelju prethodne procjene tržišne vrijednosti neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske, i to na razini iznosa godišnje tržišne vrijednosti zakupa i na razini cjelokupnog razdoblja trajanja Ugovora o davanju u zakup bez naknade neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske do maksimalno deset godina od početka projekta ulaganja.
(3) Iznos potpore za ulaganje u obliku zakupa bez naknade predstavlja zbroj svih godišnjih obroka neplaćenog zakupa neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske, i u zbroju sa ostalim potporama za ulaganje iz Zakona i iz drugih izvora za iste opravdane troškove ulaganja ne smije prijeći dopušteni maksimalni intenzitet potpore za ulaganje naveden u članku 6. stavku 1. točki 13. Zakona.
(4) Vrijednost godišnjeg obroka neplaćenog zakupa neaktivne imovine ne može iznositi manje od 3% prethodno procijenjene tržišne vrijednosti neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske, utvrđene prije sklapanja Ugovora o davanju u zakup bez naknade neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske.
(5) Potpora za ulaganje u obliku zakupa bez naknade isplaćuje se, odnosno koristi u više godišnjih obroka (maksimalno do deset godina), koje treba diskontirati na njihovu vrijednost u trenutku dodjele.
(6) Kupoprodajna vrijednost imovine po isteku Ugovora o davanju u zakup bez naknade, utvrđuje se na temelju procijenjene tržišne vrijednosti imovine po isteku Ugovora o davanju u zakup bez naknade sukladno zakonu kojim se uređuje procjena vrijednosti nekretnina i pravilniku kojim se uređuju metode procjene vrijednosti nekretnina, i utvrđene visine izvršenog izravnog materijalnog ulaganja u neaktivnu imovinu od strane korisnika potpore za ulaganje, ne uključujući u taj iznos vrijednost unesene opreme koja predstavlja ulaganje.
(7) Kupoprodajna vrijednost neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske računa se kao razlika između procijene tržišne vrijednosti imovine po isteku Ugovora o davanju u zakup bez naknade i procijenjene tržišne vrijednosti izvršenog izravnog materijalnog ulaganja u neaktivnu imovinu u razdoblju od tri godine od početka ulaganja, bez iznosa vrijednosti unesene opreme koja predstavlja ulaganje, prema sljedećoj formuli:
KVNI = TVI – TVMU
KVNI – kupoprodajna vrijednost neaktivne imovine
TVI – tržišna vrijednost imovine
TVMU – tržišna vrijednost izvršenog materijalnog ulaganja u razdoblju realizacije projekta ulaganja – tri godine od početka projekta ulaganja.
(8) Kupoprodajna vrijednost imovine ne može biti niža od procijenjene tržišne vrijednosti neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske u trenutku sklapanja Ugovora o davanju u zakup bez naknade neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske.


OBVEZNI SADRŽAJ GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROJEKTA ULAGANJA I KORIŠTENJU POTPORA

Članak 16.
(1) Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja i korištenju potpora te očuvanju odobrenog ulaganja i novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, podnosi se nadležnom ministarstvu i Ministarstvu financija – Poreznoj upravi, i sadrži sljedeće:
1. ispunjeni obrazac GI-1, koji je nadležnom ministarstvu potrebno dostaviti i u elektroničkom obliku
2. izvještaj u pisanom obliku s opisom realizacije projekta ulaganja po svim stavkama ulaganja (dugotrajna imovina/troškovi plaća) i podacima o visini ulaganja u izvještajnom razdoblju izraženim u kunama
3. prijavu poreza na dobit s bilancom i računom dobiti i gubitka
4. analitičke kartice osnovnih sredstava koja čine ulaganje u dugotrajnu imovinu povezano s projektom ulaganja i/ili popis dugotrajne imovine s označenim stavkama ulaganja povezanim s odobrenim projektom ulaganja u elektroničkom obliku
5. podatke o unosu nove opreme/strojeva – naziv, količina, vrijednost, inventarni broj, broj i datum ulaznog računa i datum plaćanja u elektroničkom obliku
6. podatke o broju zaposlenih tijekom izvještajnog razdoblja (Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja – Obrazac JOPPD)
7. pisanu Izjavu o broju zaposlenih u izvještajnom razdoblju, po mjesecima, isključivo za osobe koje rade po osnovi ugovora o radu
8. podatke o vrsti i korištenju potpora u izvještajnom razdoblju, uključujući i potpore iz drugih izvora
9. ostale podatke značajne za korištenje potpora
10. pisanu Izjavu kojom odgovorna osoba jamči pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za točnost dostavljenih podataka.

(2) Obrazac GI-1 iz stavka 1. točke 1. ovoga članka sadržan je u Prilogu 9. ove Uredbe i čini njezin sastavni dio.
(3) Razdoblje realizacije projekta ulaganja predstavlja trogodišnje razdoblje u kojem se priznaju opravdani troškovi ulaganja, počevši od datuma početka ulaganja navedenog na obrascu OP-3 Prijave, odnosno na Potvrdi o statusu korisnika potpore za ulaganje.
(4) Korisnik potpore za ulaganje dužan je godišnje izvješće dostaviti Ministarstvu financija – Poreznoj upravi uz prijavu poreza na dobit, i nadležnom ministarstvu najkasnije do 30. travnja tekuće godine za proteklu godinu, ili četiri mjeseca nakon isteka razdoblja za koje se podnosi.
(5) Na zahtjev nadležnog ministarstva korisnik potpore za ulaganje dužan je dostaviti i druge tražene podatke potrebne za ocjenu godišnjeg izvješća iz ovoga članka.
(6) Obvezu podnošenja godišnjeg izvješća korisnik potpore za ulaganje ima sve do isteka roka za očuvanje predmetnog ulaganja i novih radnih mjesta, ali ne kraće od razdoblja korištenja potpora sukladno Zakonu. Obveza podnošenja godišnjeg izvješća postoji i u slučaju kada se više ne ostvaruju prava na korištenje potpora, odnosno kada je maksimalni dopušteni intenzitet potpore iskorišten prije isteka roka za očuvanje ulaganja i novih radnih mjesta.

Članak 17.
Ministri nadležnih ministarstava će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe donijeti Odluke iz članka 15. stavka 2. ove Uredbe.

Članak 18.
(1) Obrasci iz članka 3. ove Uredbe primjenjuju se na postupke i radnje iz članka 26. stavka 2. Zakona pod uvjetima propisanim člankom 26. stavkom 2. Zakona.
(2) Obrasci iz članka 3. ove Uredbe primjenjuju se na postupke i radnje nakon stupanja na snagu Zakona.

Članak 19.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (»Narodne novine«, broj 40/13).

Članak 20.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

PRILOG 1. – PRILOG 10.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POTICANJU ULAGANJA


(„Narodne novine“, broj 2/19 od 04.01.2019.)

Članak 10.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.