IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 04/2012 - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

(„Narodne novine“, broj 120/12)

I.
Na temelju članka 16. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara («Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09,, 88/10, 61/11 i 25/12) ministrica kulture Republike Hrvatske objavljuje Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 04/2012 – Liste preventivno zaštićenih kulturnih dobara.

II.
U Listu preventivno zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske, sukladno članku 12. i 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, do 25. 10. 2012. godine unesena su sljedeća (a) nepokretna kulturna dobra, (b) pokretna kulturna dobra i (c) nematerijalna kulturna dobra:

(A) NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA


Prostorne međeNaselje, Adresa
Kulturno dobro
Katastraske čestice
Katastarske općine
Rješenje
Broj registra

 

Istek

zaštite

 

Bjelovarsko-bilogorska županija

 

Općina ĐULOVAC
Kravljak
Arheološko nalazište »Kravljak«
573/95, 573/265, 573/208
Klisa

Datum: 06.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0183

Urbroj: 532-04-05/4-12-1

P-4363
6.8.2018.
Općina NOVA RAČA

Slovinska

Kovačica

Arheološko nalazište »Šuma Jasenova«
548/6

Mala

Pisanica

Datum: 06.07.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0184

Urbroj: 532-04-05/4-12-1

P-4361
6.7.2018.
Općina ZRINSKI TOPOLOVAC
Zrinski Topolovac
Arheološko nalazište »Žeđin-grad«
301, 301/1, 301/2

Zrinski

Topolovac

Datum: 06.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0186

Urbroj: 532-04-05/4-12-1

P-4359
6.8.2018.
Općina SEVERIN
Severin
Arheološko nalazište Severin – Selište

k.č. 510, 510/1, 2, 511, 511/1, 2, 3, 431/1, 431/2

Severin

Datum: 06.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/11-05/0311

Urbroj: 532-04-05/4-11-01

P-4362
6.8.2018.
Grad BJELOVAR
Bjelovar
Crkva sv. Križa
3080/1;3080/1
Bjelovar

Datum: 28.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0121

Urbroj: 532-04-05/1-12-1

P-4411
28.8.2015.

 

Brodsko-posavska županija

 

Općina REŠETARI
Drežnik
Arheološko nalazište Lipanovac – Pustošina
96, 97
Drežnik

Datum: 07.05.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0087

Urbroj: 532-04-09/3-12-1

P-4286
7.5.2018.
Općina SIBINJ
Grgurevići
Crkva sv. Filipa i Jakova
59/K
Odvorci

Datum: 23.07.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0145

Urbroj: 532-04-09/4-12-1

P-4419
23.7.2015.
Općina NOVA KAPELA
Srednji Lipovac

Tradicijska kuća obitelji Balenović s okućnicom

k.č. br. 1k, 2 i 1280/2
Srednji Lipovac

Datum: 08.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0189

Urbroj: 532-04-09/4-12-1

P-4390
8.8.2015.

 

Dubrovačko-neretvanska županija

 

Općina TRPANJ
Duba Pelješka
Arheološko nalazište Dionica

čest.zgr. 87, čest. zem. 814/1, 814/2, 814/3, 814/4, 814/5, 814/6, 814/7, 814/8, 814/9, 814/10, 814/11, 815/1, 842/37, 842/38, 842/39, 842/40, 842/41, 842/42, 842/43, 842/44, 842/45, 842/46, 842/52, 842/53, 842/54

Duba Pelješka

Datum: 27.06.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0113

Urbroj: 532-04-20/13-MP-12-01

P-4380
27.6.2018.
Grad PLOČE
Ploče
Arheološko nalazište Tamnica

čest. zgr. 424, čest. zem. 3116 (nova izmjera – čest. zem. 3880 /9)

Komin

Datum: 27.06.2012.

Klasa: 612-08/12-05/0114

Urbroj: 532-04-20/13-MP-12-01

P-4378
27.6.2018.
Grad DUBROVNIK
Kliševo
Stari put Kliševo – Mrčevo – Mravinjac

k.č. 1233 k.o. Gromača, k.č. 1125, 1115 k.o. Kliševo, k.č. 1392, 1403, 1401, k.o. Mrčevo, k.č. 1772 k.o. Mravinjac

Gromača, Kliševo, Mrčevo, Mravinjac

Datum: 29.05.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-06/05/0103

Urbroj: 532-04-20/13-MP-1

P-4284
29.5.2015.
Dubrovnik
Vila Banac u uvali Sumratin

čest. zgr. 2712, čest. zem. 828/3, 828/4, 828/11, 826/6

Gruž

Datum: 18.05.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0097

Urbroj: 532-04-20/14-AB-12-01

P-4297
18.5.2015.
Općina ŽUPA DUBROVAČKA
Plat
Crkva Duha Svetoga

k.č.zgr. 466 i 467, k.č.zgr.30 i dio č. zem. 73/1

Plat

Datum: 27.04.2011.

Klasa: UP/I– 612-08/11-05/0064

Urbroj: 532-04-20/8-MN-11-01
P-3982
27.4.2014.
Grad Zagreb županija
Grad GRAD ZAGREB
Zagreb

Zgrada nekadašnje »Hrvatske banke za promet nekretninama«, Medulićeva 2/Ilica 59

1993
Centar

Datum: 12.10.2011.

Klasa: 612-08/11-003/14

Urbroj: 251-18-02-12-04

P-4133
12.10.2014.
Istarska županija
Grad VODNJAN – DIGNANO
Vodnjan

Arheološko nalazište Porto Mariccio s nalazima gomila i antičke uljare (Veliki Komunal)

k.č. 2/15
Peroj

Datum: 31.07.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0172

Urbroj: 532-04-13/3-12-02

P-4349
31.07.2018.
Vodnjan

Arheološko nalazište Porto Mariccio s nalazima prapovijesne gomile, antičke centurijacije, antičke vile i srednjovjekovnog sakralnog objekta

k.č. 1174/1,2, 479/122, 479/139, 479/141,142,143, 532, 553/1, 553/25

Vodnjan

Datum: 31.07.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0171

Urbroj: 532-04-13/3-12-02

P-4350
31.7.2018.
Općina CEROVLJE
Gologorica
Crkva Blažene Djevice Marije
2492/4
Glogorica

Datum: 14.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0199

Urbroj: 532-04-13/11-12-01

P-4381
14.8.2015.
Grad ROVINJ – ROVIGNO
Rovinj
Crkva sv. Ciprijana
2212/Z
Rovinj

Datum: 16.04.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0077

Urbroj: 532-04-13/10-12-01

P-4263
16.4.2015.

 

Općina LIŽNJAN – LISIGNANO

 


Šišan
Crkva sv. Feliksa i Fortunata

k.č. 103/ZGR, k. č. 655/2, 655/4, 655/6, 655/7

Šišan

Datum: 21.05.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0099

Urbroj: Urbroj: 532-04-13/10-12-01

P-4283
21.5.2015.
Karlovačka županija
Grad KARLOVAC
Kobilić Pokupski
Tradicijska okućnica, Kobilić Pokupski 47
5651
Donje Mekušje

Datum: 26.09.2012.

Klasa: UP/I– 612-08/12-05/0214

Urbroj: 532-04-12/4-12-4

P-4446
26.9.2015.
Grad OZALJ
Radatovići
Zgrada osnovne škole
3965
Sekulići

Datum: 11.05.2012.

Klasa: UP/I– 612-08/12-05/0093

Urbroj: 532-04-12/4-12-5

P-4272
11.5.2015.

 

Koprivničko-križevačka županija

 

Grad KOPRIVNICA
Starigrad
Arheološko nalazište »Kamengrad«

1825, 1864, 1867, 2893, 2925, 1869, 1863, 1868

Jagnjedovac

Datum: 06.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0185

Urbroj: 532-04-05/4-12-01

P-4360
6.8.2018.

 

Krapinsko-zagorska županija

 

Grad KRAPINA
Krapina
Arheološko nalazište »Vukšićev breg«

1322,1323,1324, 1327, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1340, 1341

Krapina – grad

Datum: 30.04.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0066

Urbroj: 532-04-06/3-12-6

P-4270
30.4.2018.
Općina DESINIĆ
Desinić
rodna kuća Đure Prejca
k.č. 1616/1
Desinić

Datum: 02.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0135

Urbroj: 532-04-06/1-12-5

P-4353
2.8.2015.

 

Općina SVETI KRIŽ ZAČRETJE

 

Sveti Križ Začretje
Zgrada općine
2639
Začretje

Datum: 16.03.2012.

Klasa: UP/I– 612-08/12-05/0022

Urbroj: 532-04-06/4-12-1
P-4203
16.3.2015.
Ličko-senjska županija
Općina KARLOBAG
Karlobag

Arheološki lokalitet Gradina-Vidovgrad s ostacima crkve sv. Vida

k.č. 5853/1
Cesarica

Datum: 20.07.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0005

Urbroj: 532-04-15/3-12-13

P-4321
20.7.2018.

 

Osječko-baranjska županija

 

Grad OSIJEK
Osijek

Industrijski kompleks »Kožare«, Kišpatićeva 2

kč.br. 8233/1, 8233/2, 8235, 8236, 8237 i 8238, 8239, 8240, 8143/1, 8143/2, 8234 i 8989, 8244, 8987.

Osijek

Datum: 11.05.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0094

Urbroj: 532-04-08/1-12-01

P-4299
11.5.2015.
Osijek
Pil Majke Božje Immaculate
10135/1
Osijek

Datum: 10.09.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0242

Urbroj: 532-04-08/1-12-01

P-4431
10.9.2015.
Općina ĐURĐENOVAC
Đurđenovac
Vila Neuschloss
743, 744/1
Đurđenovac

Datum: 14.05.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-06/0095

Urbroj: 532-04-08/1-12-1

P-4285
14.5.2015.

 

Požeško-slavonska županija

 

Općina BRESTOVAC
Brestovac
Arheološka zona Gaišća kod Brestovca

408, 409, 410, 411, 412/1, 412/2, 412/3, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421/1, 421/2, 422

Brestovac

Datum: 27.04.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0084

Urbroj: 532-04-10/5-12-3

P-4271
27.4.2018.
Ivandol
Arheološko nalazište Njive

194, dio 195, 197, dio 199, 198 i dio 206/1,

Busnovi

Datum: 03.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0180

Urbroj: 532-04-10/5-12-3

P-4351
3.8.2018.
Općina VELIKA
Radovanci
Arheološka zona Štivanica – Zastranica

507, 508, 509, 510, 515/1, 515/2, 511, 512/1, 512/2, 513, 514, 517, 516, 518, 519/1, 519/2, 520/1, 520/2, 521/1, 521/2, 522/1, 522/2, 522/3, 523/1, 523/2, 524/1, 524/3, 524/2, 525/1, 525/2, 526/1, 526/2, 527/1, 527/3, 528/1, 528/2, 527/2, 529/1, 529/2, 529/4, 529/3, 530/2, 530/1, 530/3, 531/1, 531/2, 532, 533/1, 534, 535/1, 536/1, 533/2, 535/2, 536/2, dio 1233, dio 1235,,;804, 805, 806, 807, 808/1, 808/2, 809, 810, 811,

Radovanci; Velika

Datum: 24.04.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-08/0102

Urbroj: 532-04-10/5-12-3

P-4323
24.4.2018.
Grad POŽEGA
Gornji Emovci

Arheološko nalazište Gornji Emovci – Duljine

126/1, 126/2, 129, 113/4, 113/5, 113/6, 113/7, 113/3, 113/1, 111/1, 111/2, 111/3, 104/1, 104/2, 104/3, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 86/1, 86/3, 86/5

Donji Emovci

Datum: 16.05.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-04/0096

Urbroj: 532-04-10/5-12-3

P-4274
16.5.2018.
Emovački Lug
Arheološko nalazište Lug

498/220, 498/32, 498/221, 498/33, dio 498/175, 498/176, 498/290, 498/273, 498/229, 498/276, 498/174

Donji Emovci

Datum: 08.05.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0088

Urbroj: 532-04-10/5-12-3

P-4273
8.5.2018.
Općina KAPTOL
Alilovci
Arheološko nalazište Krivalje

642/1, 642/2, 643/1, 643/2, 643/3, 643/4, 644, 645

Alilovci

Datum: 31.05.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0104

Urbroj: 532-04-10/5-12-3

P-4287
31.5.2018.
Grad PLETERNICA
Viškovci
Viškovački grad
622
Blacko

Datum: 31.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0237

Urbroj: 532-04-10/5-12-4, od 31. kolovoza 2012.

P-4429
31.8.2015.
Grad PAKRAC
Pakrac
Zemaljska umobolnica
1
Pakrac

Datum: 06.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0181

Urbroj: 532-04-10/3-12-3

P-4338
6.8.2015.

 

Primorsko-goranska županija

 

Grad KRK
Krk

Arheološko nalazište antičke nekropole, ranokršćanske cemeterijalne i benediktinske opatijske crkve sv. Lovre s grobljanskim arealom

3519/1, 3519/2, 3520/1
Krk

Datum: 24.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0205

Urbroj: 532-04-14/4-12-1

P-4442
24.8.2018.
Općina LOVRAN
Lovran
Kula
129
Lovran

Datum: 03.07.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0106

Urbroj: 532-04-14/14-12-1

P-4302
3.7.2015.
Grad OPATIJA
Opatija
Arhitektonski sklop Evangeličke crkve
gr.č.246, 271, z.č. 1030/16
Opatija

Datum: 02.06.2011.

Klasa: UP/I– 612-08/11-05/0088

Urbroj: 532-04-14/17-11-1
P-3948
2.6.2014..
Općina VINODOLSKA OPĆINA
Grižane-Belgrad
Ruševina kaštela
9571
Grižane

Datum: 19.04.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0079

Urbroj: 532-04-14/4-12-1

P-4266
19.4.2015.

 

Sisačko-moslavačka županija

 

Općina GVOZD
Podgorje
Arheološko nalazište Humka Podgorje

k.č. 834, 840 (zk. ul. 601, 6161 m2), 835 (zk. ul. 757, 2805 m2), 842/2 (zk. ul. 757, 619 m2), 843 (zk. ul. 757, 838 m2), 836 (zk. ul. 237, 1949 m2), 837/2 (zk. ul. 232, 3438 m2), 837/3 (zk. ul. 8, 3536 m2), 837/5 (zk. ul. 8, 1025 m2), 837/4 (zk. ul. 98, 788 m2), 839 (zk. ul. 481, 4981 m2), 841 (zk. ul. 842, 1277 m2), 842/1 (zk. ul. 853, 1237 m2)

Podgorje

Datum: 09.05.2012.

Klasa: UP/I-612-08/11-05/0320

Urbroj: 532-04-07/1-12-5

P-4277
9.5.2018.
Pješčanica

Arheološko nalazište Jeresimići glavica – Pješčanica

2427, 2426/1, 2252
Pješčanica

Datum: 02.05.2012.

Klasa: UP/I-612-08/11-05/0319

Urbroj: 532-04-07/1-12-5

P-4268
2.5.2018.
Općina MAJUR
Kostrići
Arheološko nalazište Unka u Kostrićima

2546 (zk. ul. 360, 2169 m2), 2547 (zk. ul. 360, 1410 m2), 2548 (zk. ul. 360, 3651 m2)

Kostajnica

Datum: 09.05.2012.

Klasa: UP/I-612-08/11-05/0305

Urbroj: 532-04-07/1-12-5

P-4278
9.5.2018.
Općina DVOR

Komora
Povijesna seoska cjelina Komora

282/3, 291/2, 291/1, *16, 293, 292, 477, 330, 335/1, 335/2, 336/2, 337, 336/3, 339, 340, 338/3, 338/1, 338/4, 341, 344/3, 342/1, 342/2, 342/3, *23, 343/1, 342/2, 379, 378, 377, 341, 381, *24/1, *24/2, *24/3, *24/4, *24/5, 376/2, 376/3, 376/4, 407/4, 407/3, zatim 437/1, 437/2, 436, *17/1, *17/2, 435, 434, *18/2, *18, 433/2, 433/1, 432/2, 432/1, 431,430, *19, *20, 427, 424/1, 424/2, 422/1, 422/2, *21/1, *21/2, *21/3, *22, 423/2, 423/1, 420/1, 420, 492, 419/1, 418/1, 418/2, 418/3, 100, *1, 101, 124, *3, *4, 122, 121, *5, 94/4, 94/8, 94/2, 94/3, 94/7, 471, 128, 127, 126, *6, 94/10, 94/9, 472, 132/1, 89/8, 89/7, 89/6, 134/1, 134/2, *7, 135, 194/6, 194/5, 195, dio. k.č. 30, 196/5, 196/4, 193/11, 193/12, 191/2, 191, 189/1, 189/2, 188, 186/1, 186/3, 186/4, 183, 185/8, 184/1, 184/2, 184/3, 184/4, 184/10, 185/4, zatim 108, 105, 106, 107, *2, 469, 120/4, 120/1, 119/1, 117/3, 117/2, 118, 140/1, 138/1, 139, 136/1, 136/2, 136/3, 145/3, *8, 147, 473, 148, *9, 149, *10/1, *10/2, 160/1, 160/2, 161, 158/1, 158/2, 158/3, 162/3, 162/4, 162/2, *11, 175, *12/2, *12/1, *13/1, *13/2, *13/3, *14/1, *14/2, *15, 182, 180/2, 180/3 sve k.o. Komora

Komora

Datum: 25.09.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0170

Urbroj: 532-04-07/2-12-6

P-4433
25.9.2015.
Općina POPOVAČA
Donja Vlahinička

Stambeno poslovna građevina u Donjoj Vlahiničkoj

k.č.2212, z.k.ul. 460
Grabrov Potok

Datum: 04.04.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0059

Urbroj: 532-04-07/2-12-6

P-4208
4.4.2015.
Grad KUTINA
Ilova
Tradicijska kuća u Ilovi kbr. 85
k.č. 3390/2, z.k.ul. 234, k.o. Letina
Ilova

Datum: 04.05.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0060

Urbroj: 532-04-07/2-12-5

P-4279
04.5.2015.
Grad SISAK
Gušće

Tradicijska kuća u naselju Svinjičko kbr. 155

k.č. 395, z.k.ul. 235
Svinjičko

Datum: 16.07.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0118

Urbroj: 532-04-07/2-12-6

P-4308
16.7.2015.
Lukavec Posavski

Tradicijska okućnica u naselju Lukavec Posavski kbr. 64

k.č.2705 (zemljišno-knjižno 2705/1), z.k.ul. 1380

Preloščica

Datum: 02.04.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0055

Urbroj: 532-04-07/2-12-6

P-4210
2.4.2015.

 

Splitsko-dalmatinska županija

 

Grad MAKARSKA
Makarska
Arheološka zona na poluotoku sv. Petar

2944/14, 2944/16, 2944/18, 2944/20, 2944/22, 2944/23, 2944/24, 2944/15, 2944/8, 2944/9, 2944/21, 2944/17, 2944/1, 2944/5, 2944/19, 2944/2, 2944/27, 2944/28, 2944/29, 2944/3, 2944/6, 2944/25, 2944/11, 2944/10, 2944/30, 2944/31, 2944/4, 2944/7, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 7107, 2948/1, 2948/2, 2947/1, 2947/2, 2954, 2945 i 2946 odnosno sljedećim zemljišno-knjižnim česticama: 311/9, 311/1, 311/10, 311/11, 609, 608, 535, 2207, 310/3, 310/2, 387/2, 387/1, 387/3, 387/4, 310/1, 534, 386, 308/3, 308/5, 308/4, 308/1, 617, 2173/1, 388/1, 313/6, 313/5, 311/6, 311/4, 311/2, 311/3, 532, 653, 519

Makarska-Makar

Datum: 23.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0210

Urbroj: 532-04-18/14-12-1

P-4387
23.8.2018.
Općina LOKVIČIĆI
Lokvičići
Arheološko nalazište Grad
1295, 5789
Lokvičić

Datum: 21.08.2012.

Klasa: UP/I 612-08/12-05/0200

Urbroj: 532-04-21/01-12-03

P-4397
21.8.2018.
Općina LOVREĆ
Lovreć
Bošnjakova gradina
3063
Lovreć

Datum: 27.06.2012.

Klasa: UP/I 612-08/12-05/0111

Urbroj: 532-04-21/04-12-02

P-4288
27.6.2018.
Grad SINJ
Sinj
Kuća Lovrić

kat. čest. zgr. 379, kat. čest. zem. 644/1 i 644/2 k.o. Sinj

Sinj

Datum: 30.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0233

Urbroj: 532-04-18/13-12-1

P-4418
30.8.2015.
Grad SPLIT
Split
Nekadašnji ljetnikovac Martinis-Marchi

k.č. 10367/1, 10368/1, 10368/2, 10368/3; č.zem. 8997/1, č.zgr. 1018/1, 9012/1, 9010

Split

Datum: 21.05.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0098

Urbroj: 532-04-18/11-12-1

P-4282
21.5.2015.
Split
Zgrada, Bartola Kašića 21
k.č. 8847, 8333/8
Split

Datum: 15.07.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0155

Urbroj: 532-04-18/11-12-1

P-4352
15.7.2015.
Split
Kuća Knezović
5065, k.č. zgr. 2817/1
Split

Datum: 21.09.2011.

Klasa: UP/I– 612-08/11-05/0288

Urbroj: 532-04-18/11-11-1

P-4213
21.09.2014.
Općina DUGI RAT
Dugi Rat

Prapovijesno arheološko nalazište, pećina Turska peć, iznad zaseoka Zeljovići

1992 (dio č. zem. 8748/2)
Jesenice

Datum: 25.07.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0153

Urbroj: 532-04-18/14-12-1

P-4326
25.7.2018.
Grad IMOTSKI
Donji Vinjani
Stara crkva sv. Katarine
260 zgr, 261 zgr
Vinjani

Datum: 23.08.2012.

Klasa: UP/I 612-08/12-05/0211

Urbroj: 532-04-21/04-12-03

P-4395
23.8.2015.
Grad VRGORAC
Orah
Stara crkva sv. Marka
1746, k.č.grz. 239
Orah

Datum: 26.04.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0082

Urbroj: 532-04-21/04-12-01

P-4267
26.4.2015.
Općina PROLOŽAC

Donji

Proložac

Tolića mlinica
kat. čest. zgr.28/1, 28/2
Proložac

Datum: 27.07.2012.

Klasa: UP/I 612-08/12-05/0156

Urbroj: 532-04-21/04-12-02

P-4355
27.7.2015.
Općina JELSA
Vrboska
Zgrada bivše tvornice Sardina i mali škver
366, 811/2 i 811/3

Datum: 1.06.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0105

Urbroj: 532-04-18/2-12-1

P-4298
1.6.2015.
Pitve

Zgrada i namjena zgrade Vinogradarske zbirke (stara škola)

k.č.zgr. 313
Pitve

Datum: 10.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0192

Urbroj: 532-04-18/16-12-1

P-4366
10.8.2015.
Općina MILNA
Bobovišća
Zgrada župnog dvora i stare škole

k.č.zgr. 199, k.č.zem. 2400, 2415 (zk.ul. 214)

Bobovišće

Datum: 20.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0203

Urbroj: 532-04-18/3-12-1

P-4370
20.8.2015.

 

Šibensko-kninska županija

 

Grad SKRADIN
Skradin
Crkva sv. Spiridona (nova crkva)
kat. čest. zgrd. 255
Skradin

Datum: 23.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0209

Urbroj: 532-04-17/4-12-1

P-4393
23.8.2015.
Općina BISKUPIJA
Biskupija
Kulturno-povijesna cjelina Popovići

3863, 9/2, 67/9, 14/6, 14/3, 13/2, 16/2, 17, 18/9, 18/1, 18/7, 12/2, 34/6, 36/5, 31/3, 31/2, 30/3, 3920.

Biskupija

Datum: 23.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0208

Urbroj: 532-04-17/2-12-1

P-4396
23.8.2015.
Općina ERVENIK
Radučić
Crkva sv. Đurđa
k.č. 1
Radučić

Datum: 02.06.2011.

Klasa: UP/I– 612-08/11-05/0087

Urbroj: 532-04-17/2-12-1

P-3970
2.6.2014.
Varaždinska županija
Grad VARAŽDINSKE TOPLICE
Pišćanovec

Tradicijska drvena građevina – vinogradarska klijet

8931
Kalnička Kapela

Datum: 13.07.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0133

Urbroj: 532-04-11/4-12-1

P-4324
13.7.2015.

 

Vukovarsko-srijemska županija

 

Grad VINKOVCI
Vinkovci
»Kamenica – sjever i jug«

k.č.br. 5004, 5005, 5006, 5023/1, dio 6211 sve k.o. Vinkovci II

Vinkovci II

Datum: 04.04.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0068

Urbroj: 532-04-22/1-12-1

P-4209
4.4.2018.
Općina TOVARNIK
Tovarnik
Ambar
1596
Tovarnik

Datum: 07.05.2012.

Klasa: 612-08/12-05/0086

Urbroj: 532-04-22/1-12-1

P-4293
7.5.2015.
Općina STARI JANKOVCI

Slakovci
Arheološko nalazište »Gradina«
1569, 1570, 1571, 1572 k.o. Slakovci
Slakovci

Datum: 22.05.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0100

Urbroj: 532-04-22/1-12-1

P-4276
22.5.2018.
Općina JARMINA
Jarmina
Arheološko nalazište »Kamenica«

27/1, 27/2, 28, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 29/5, 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 34/1, 34/2, 35, 36, 37 sve k.o. Jarmina

Jarmina

Datum: 26.04.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0083

Urbroj: 532-04-22/1-12-1

P-4275
26.4.2018.
Grad ILOK

Ilok
Zgrada, Ulica F. Tuđmana 12
62
Ilok

Datum: 12.09.2012.

Klasa: 612-08/12-05/0245

Urbroj: 532-04-22/1-12-1

P-4432
12.9.2015.
Zadarska županija
Općina SUKOŠAN
Glavica

Arheološka nalazišta gradina Vrčevo i uzvisina Torine-Krugle

1928, 3505/1, 3409/1, 3412/1, 4538
Gorica;Sukošan

Datum: 28.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0230

Urbroj: 532-04-16/9-12-01

P-4409
28.8.2018.
Grad BENKOVAC
Raštević
Crkva sv. Jurja na groblju
25/1
Raštević

Datum: 10.05.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0091

Urbroj: 532-04-16/5-12-1

P-4295
10.5.2015.
Općina RAŽANAC
Ražanac
Kuća i dvor Miletić
2676, 2666/2, 2675, 2665, 2672, 2675, 2677
Ražanac

Datum: 19.09.2012.

Klasa: 612-08/12-05/0254

Urbroj: 532-04-16/8-12-1

P-4435
19.9.2015.
Općina PAKOŠTANE
Vrgada

Ostaci ljetnikovca Damiani s kapelicom Gospe od Zdravlja

1
Vrgada

Datum: 29.08.2012.

Klasa: 612-08/12-05/0232

Urbroj: 532-04-16/9-12-01

P-4412
29.8.2015.
Grad ZADAR
Zadar
Providurova i kneževa palača
10539, 10540/1, 10552, 10557, 10556
Zadar

Datum: 09.05.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0089

Urbroj: 532-04-16/1-12-1

P-4294
9.5.2015.
Zagrebačka županija
Općina RUGVICA
Rugvica
Kurija
k.č. 1147 (zk.ul. 10)
Rugvica

Datum: 25.07.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0154

Urbroj: 532-04-04/16-12-1

P-4368
25.7.2015.
Novaki Oborovski
Kurija Vernić, Stara cesta br. 46
470/2 (zk.ul. 51)
Novaki Oborovski

Datum: 31.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0239

Urbroj: 532-04-04/16-12-1

P-4441
31.8.2015.
Oborovo
Spomen– park palim borcima NOB-a
1067
Rugvica

Datum: 10.05.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0092

Urbroj: 532-04-04/16-12-1

P-4296
10.5.2015.
Grad SVETI IVAN ZELINA
Biškupec Zelinski

Ruralna cjelina – dio naselja Biškupec Zelinski

2024, 2019, 2020, 2021, 2017, 2014, preko 3171 (potok), 1991, preko 2048 (ulica), 2049, 2050, 2042, 2047, 2046, 2044/1, 2044/2, 2045,2026.

Zelina

Datum: 03.09.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0240

Urbroj: 532-04-04/30-12-01

P-4444
3.9.2015.
Općina POKUPSKO
Lukinić Brdo
Tradicijska okućnica, Lukinić Brdo 46a
3114, 3115 i 3116
Lukinić

Datum: 25.03.2011.

Klasa: UP/I– 612-08/11-05/0048

Urbroj: 532-04-04/10-11-1

P-3945
25.3.2014.
Općina JAKOVLJE
Kraljev Vrh
Crkva sv. Tri kralja
1
Kraljev Vrh

Datum: 09.11.2011.

Klasa: UP/I– 612-08/11-05/0299

Urbroj: 532-04-04/17-11-1

P-4211
9.11.2014.
(B) POKRETNA KULTURNA DOBRA

 

Naselje, Smještaj/Pohranjeno

 

 

Kulturno dobro/Skupina kulturnih dobara

 

Rješenje

 

Broj

registra

Istek zaštite

 

Dubrovačko-neretvanska županija

 

Grad: DUBROVNIK
Trsteno
Inventar umjetnina ljetnikovca Gučetić

Datum: 13.04.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0072

Urbroj: 532-04-20/11-BPK-12-01

P-4264
13.4.2015.
Dubrovnik
Matične knjige od 1520. do 1825. godine

Datum: 10.09.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0243

Urbroj: 532-04-20/11-BPK-12-01

P-4425
10.9.2015.
Suđurađ

Oltarna pala sv. Trojstvo iz crkve sv. Trojstva na Šipanu

Datum: 13.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0196

Urbroj: 532-04-20/11-BPK-12-01

P-4375
13.8.2015.
Općina: ŽUPA DUBROVAČKA
Čelopeci

Drvena greda s raspelom pod trijumfalnim lukom crkve sv. Vinka Fererskog u Čelopecima

Datum: 10.09.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0244

Urbroj: 532-04-20/11-BPK-12-01

P-4426
10.9.2015.
Srebreno

Oltarna pala Apoteoza sv.Nikole s oltara crkve sv. Nikole

Datum: 12.06.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0108

Urbroj: 532-04-20/11-BPK-12-01

P-4300
12.6.2015.
Općina: BLATO
Blato
Inventar zbirke »Barilo«

Datum: 18.04.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0081

Urbroj: 532-04-20/11-BPK-12-01

P-4265
18.4.2015.
Općina: TRPANJ
Trpanj

Oltar Gospe od Milosrđa i oltar sv. Ane iz crkve Gospe od Milosrđa u Gornjoj Vrućici

Datum: 13.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0198

Urbroj: 532-04-20/11-BPK-12-01

P-4374
13.8.2015.
Trpanj

Oltar sv. Jurja u crkvi sv. Jurja u Gornjoj Vrućici

Datum: 13.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0197

Urbroj: 532-04-20/11-BPK-12-01

P-4373
13.8.2015.
Općina: MLJET
Goveđari

Tri drvena kipa iz samostana sv. Marije na Mljetu

Datum: 20.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0206

Urbroj: 532-04-20/11-BPK-12-01

P-4372
20.8.2015.
Grad Zagreb županija
Grad: GRAD ZAGREB
Zagreb

14 skulptura iz muzejske građe Dijecezanskog muzeja Zagrebačke nadbiskupije

Datum: 01.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/2012-03/20

Urbroj: 251-18-04-12-02

P-4336
1.8.2015.
Zagreb
Devet skulptura Borke Avramove

Datum: 27.06.2012.

Klasa: 612-08/2012-003/14

Urbroj: 251-18-04-12-01

P-4377
27.6.2015.
Zagreb
Herbarij »Fran Kušan«

Datum: 03.05.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-003/10

Urbroj: 251-18-04-12-01

P-4281
3.5.2015.
Zagreb

Knjižna građa Knjižnice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Datum: 04.07.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-003/15

Urbroj: 251-18-04-12-01

P-4304
4.7.2015.
Zagreb
Knjižnica dr. Lavoslava Šika

Datum: 10.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-003/21

Urbroj: 251-18-04-12-02

P-4367
10.8.2015.
Zagreb

Pet slika u vlasništvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH

Datum: 05.04.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-003/9

Urbroj: 251-18-04-12-01

P-4262
5.4.2015.
Zagreb
Pet slika Vlahe Bukovca

Datum: 23.07.2012.

Klasa: UP/I-612-08/2012-003/18

Urbroj: 251-18-04-12-01

P-4339
23.7.2015.
Zagreb
Skulptura Timor Dei Ivana Meštrovića

Datum: 04.09.2012.

Klasa: UP/I-612-08/2012-003/24

Urbroj: 251-18-04-12-01

P-4423
4.9.2015.
Zagreb
Slika Plemićka razonoda nakon lova

Datum: 18.06.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-03/13

Urbroj: 251-18-04-12-01

P-4301
18.6.2015.
Zagreb
Šest radioprijemnika

Datum: 11.07.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-03/17SCR

Urbroj: 251-18-04-12-01

P-4305
11.7.2015.
Zagreb

Šest skulptura Ivana Meštrovića iz fundusa Muzeja Ivana Meštrovića, Atelijera Meštrović u Zagrebu

Datum: 04.09.2012.

Klasa: UP/I-612-08/2012-003/25

Urbroj: 251-18-04-12-01

P-4430
4.9.2015.
Zagreb

Šezdeset jedan rad iz umjetničke ostavštine akademskog kipara Vojina Bakića

Datum: 19.07.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-03/16 SCR

Urbroj: 251-18-04-12-02

P-4379
19.7.2015.
Zagreb

Zbirka plakata i diploma Hrvatskog športskog muzeja

Datum: 01.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/2012-003/19

Urbroj: 251-18-04-12-01

P-4337
1.8.2015.
Zagreb

Zbirka umjetničkih radova – slika i skulptura, nastalih u sklopu likovne kolonije »Pionirski grad«

Datum: 27.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-003/23

Urbroj: 251-18-04-12-02

P-4422
27.8.2015.
Zagreb

Zbirke arhivskog gradiva Odsjeka za etnologiju Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU

Datum: 15.06.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-003/11

Urbroj: 251-18-04-12-02

P-4376
15.6.2015.
Zagreb

Šezdeset predmeta od porculana i stakla iz fundusa Muzeja Marton

Datum: 13.06.2011.

Klasa: UP/I-612-08/11-05/0099

Urbroj: 532-04-04/15-11-1

P-4101
13.6.2014.
Istarska županija

 

Općina: MOTOVUN – MONTONA

 

Motovun
Antependij

Datum: 27.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0223

Urbroj: 532-04-13/10-12-01

P-4399
27.8.2015.
Grad: POREČ – PARENZO
Poreč

Ciklus od tri slike s prikazima »Čuda sv. Dominka«

Datum: 12.04.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0071

Urbroj: 532-04-13/10-12-01

P-4269
12.4.2015.
Poreč
Liturgijsko ruho

Datum: 30.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0435

Urbroj: 532-04-13/10-12-01

P-4415
30.8.2015.
Poreč

Zbirka od 165 isprava župe Motovun, župe Roč te isprave iz razdoblja biskupa Negrija

Datum: 28.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0227

Urbroj: 532-04-13/10-12-01

P-4406
28.8.2015.
Grad: VODNJAN – DIGNANO
Vodnjan

Knjiga biskupa Averolda Altobella, župa sv. Blaža

Datum: 28.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0228

Urbroj: 532-04-13/10-12-01

P-4405
28.8.2015.

 

Općina: OPRTALJ – PORTOLE

 

Oprtalj
Oltar u crkvi sv. Marije Snježne u Čepiću

Datum: 30.08.2012.

Klasa: UP-I/612-08/12-05/0434

Urbroj: 532-04-13/10-12-01

P-4414
30.8.2015.
Grad: ROVINJ – ROVIGNO
Rovinj
Oltar Uznesenja Bogorodice

Datum: 28.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0224

Urbroj: 532-04-13/10-12-01

P-4398
28.8.2015.
Općina: CEROVLJE
Gologorica

Retabl Blažene Djevice Marije iz crkve BDM

Datum: 27.08.2012.

Klasa: UP-I/612-08/12-05/0218

Urbroj: 532-04-13/10-12-01

P-4403
27.8.2015.

 

Općina: LIŽNJAN – LISIGNANO

 

Šišan

Sakralni inventar župne crkve sv. Feliksa i Fortunata

Datum: 05.09.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0222

Urbroj: 532-04-13/10-12-01

P-4424
27.8.2015.

 

Općina: TAR-VABRIGA – TORRE-ABREGA

 

Tar

Slika »Bogorodica s djetetom, sv. Martinom, sv. Agatom i sv. Apolonijom« iz crkve sv. Martina

Datum: 05.04.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0070

Urbroj: 532-04-13/10-12-01

P-4261
5.4.2015.
Općina: KANFANAR
Kanfanar

Slika »Mojsije spašen iz vode« iz crkve sv. Silvestra

Datum: 27.08.2012.

Klasa: UP-I/612-08/12-05/0221

Urbroj: 532-04-13/10-12-01

P-4400
27.8.2015.
Općina: PIĆAN
Pićan

Slike »Arhanđeo Mihovil pobjeđuje Sotonu« i »Bogorodica s djetetom, sv. Rokom, sv. Sebastijanom i sv. Marinom«

Datum: 27.08.2012.

Klasa: UP-I/612-08/12-05/0220

Urbroj: 532-04-13/10-12-01

P-4401
27.8.2015.

 

Općina: VIŽINADA – VISINADA

 

Vižinada
Zbirka slika župe sv. Jeronima

Datum: 27.08.2012.

Klasa: UP-I/612-08/12-05/0219

Urbroj: 532-04-13/10-12-01

P-4402
27.8.2015.
Karlovačka županija
Općina: RIBNIK
Griče
Inventar kapele sv. Ane

Datum: 25.07.2012.

Klasa: UP/I– 612-08/12-02-05/0151

Urbroj: 532-04-12/4-12-02

P-4341
25.7.2015.
Grad: KARLOVAC
Karlovac
Slika »Bogorodica s djetetom«

Datum: 13.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0178

Urbroj: 532-04-12/5-12-02

P-4384
13.8.2015.
Karlovac
Slika »Majka Božja Žalosna«

Datum: 13.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0179

Urbroj: 532-04-12/5-12-02

P-4383
13.8.2015.
Karlovac
Slika »Sv. Barbara«

Datum: 13.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0177

Urbroj: 532-04-12/5-12-02

P-4386
13.8.2015.

 

Koprivničko-križevačka županija

 

Grad: KOPRIVNICA
Koprivnica

Inventar franjevačkog samostana i crkve Sv. Antuna Padovanskog u Koprivnici

Datum: 13.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0194

Urbroj: 532-04-05/1-12-1

P-4382
13.8.2015.
Koprivnica

Zbirka starih i rijetkih knjiga knjižnice franjevačkog samostana u Koprivnici

Datum: 13.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0191

Urbroj: 532-04-05/1-12-1

P-4365
13.8.2015.

 

Krapinsko-zagorska županija

 

Općina: RADOBOJ
Gorjani Sutinski

Četri polikromirane drvene skulpute – dio inventara kapele sv. Jakova na Očuri

Datum: 30.07.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0167

Urbroj: 532-04-06/4-12-1

P-4356
30.7.2015.
Općina: ZAGORSKA SELA
Zagorska Sela
Knjižna zbirka župe sv. Katarine

Datum: 01.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0137

Urbroj: 532-04-06/4-12-2

P-4357
1.8.2015.
Grad: KRAPINA
Krapina
Knjižnica i arhiv franjevačkog samostana

Datum: 26.04.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0064

Urbroj: 532-04-06/4-12-1

P-4289
26.4.2015.
Ličko-senjska županija
Grad: OTOČAC
Sinac

Oltarne pale »Sv. Ilija« i »Sv. Franjo Borgia« iz crkve sv. Ilije Proroka

Datum: 03.07.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0115

Urbroj: 532-04-15/3-12-2

P-4292
3.7.2015.
Otočac

Oltarne pale »Sv. Marija Magdalena« i Immaculata« iz kapele Bezgrešnog začeća

Datum: 03.07.2012.

Klasa: UP/I-612-08/0116

Urbroj: 532-04-15/3-12-2

P-4291
3.7.2015.
Međimurska županija
Grad: ČAKOVEC
Čakovec

38 knjiga iz fundusa biblioteke franjevačkog samostana sv. Nikole

Datum: 26.07.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05-0157

Urbroj: 532-04-11/5-12-1

P-4327
26.7.2015.

 

Osječko-baranjska županija

 

Grad: OSIJEK
Osijek

Dio zbirke (33 knjige) iz Franjevačkog samostana sv. Križa

Datum: 31.07.2012.

Klasa: 612-08/12-05/0176

Urbroj: 532-04-08/01-12-01

P-4358
31.7.2015.

 

Primorsko-goranska županija

 

Grad: RIJEKA
Rijeka
Ikona Arhanđeo Mihajlo iz crkve sv. Nikole

Datum: 23.07.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0148

Urbroj: 532-04-14/5-12-1

P-4438
23.7.2015.
Rijeka

Ikona Bogorodica s Hristom iz crkve sv. Nikole

Datum: 20.07.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0150

Urbroj: 532-04-14/5-12-1

P-4440
20.7.2015.
Rijeka

Ikona Bogorodica s Hristom iz crkve sv. Nikole

Datum: 23.07.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0146

Urbroj: 532-04-14/5-12-1

P-4436
23.7.2015.
Rijeka

Ikona Bogorodica s Hristom iz crkve sv. Nikole

Datum: 23.07.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0147

Urbroj: 532-04-14/5-12-1

P-4437
23.7.2015.
Rijeka

Ikona Bogorodica Umilenija iz crkve sv. Nikole

Datum: 23.07.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0149

Urbroj: 532-04-14/5-12-1

P-4439
23.7.2015.
Rijeka

Strojevi u krugu pogona tvrtke INA na Mlaci

Datum: 29.06.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0101

Urbroj: 532-04-14/7-12-1

P-4290
29.06.2015.
Grad: KRK
Krk

Natpisi o posjetu nadvojvode Stjepana knjižnici Algarotti

Datum: 20.06.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0109

Urbroj: 532-04-14/16-12-1

P-4303
20.6.2015.
Grad: CRES
Martinšćica

Zbirke starih knjiga iz knjižnice Franjevačkog samostana sv. Jeronima

Datum: 26.07.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0161

Urbroj: 532-04-14/16-12-1

P-4354
26.7.2015.

 

Sisačko-moslavačka županija

 

Općina: JASENOVAC
Jasenovac
Predmeti iz Spomen područja Jasenovac

Datum: 28.09.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0257

Urbroj: 532-04-07/2-12-1

P-4434
28.9.2015.

 

Splitsko-dalmatinska županija

 

Općina: KLIS
Klis
Anđeli lučonoše iz crkve Uznesenja BDM

Datum: 31.07.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0173

Urbroj: 432-04-18/10-12-1

P-4333
31.7.2015.
Grad: SPLIT
Split
Dio ostavštine Bratovštine sv. Križa

Datum: 31.07.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0174

Urbroj: 532-04-18/10-12-1

P-4334
31.7.2015.
Split
Gotička kruna bunara

Datum: 13.09.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0250

Urbroj: 532-04-18/10-12-1

P-4428
13.9.2015.
Split

Jastuk iz riznice katedrale sv. Dujma u Splitu

Datum: 30.07.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0166

Urbroj: 532-04-18/3-12-1

P-4332
30.7.2015.
Split

Križ živog Krista iz Riznice katedrale sv. Dujma

Datum: 30.07.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0163

Urbroj: 532-04-18/3-12-1

P-4329
30.7.2015.
Split
Mitra nadbiskupa Stjepana Cupillija

Datum: 30.07.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0164

Urbroj: 532-04-18/3-12-1

P-4330
30.7.2015.
Split

Mitra iz riznice katedrale sv. Dujma u Splitu

Datum: 30.07.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0165

Urbroj: 532-04-18/3-12-1

P-4331
30.7.2015.
Split
Oltar sv. Vinka iz crkve sv. Dominika

Datum: 31.07.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0175

Urbroj: 532-04-18/10-12-1

P-4335
31.7.2015.
Split

Skulptura sv. Ivana Krstitelja iz krstionice splitske katedrale

Datum: 09.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0190

Urbroj: 532-04-18/10-12-1

P-4347
9.8.2015.
Split

Srebrna oltarna pala iz riznice katedrale sv. Dujma

Datum: 30.07.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0162

Urbroj: 532-04-18/3-12-1

P-4328
30.7.2015.
Split

Zbirka knjiga nekadašnje knjižnice Samostana sv. Antuna u Herceg Novom pohranjena u Samostanu sv. Josipa

Datum: 20.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0201

Urbroj: 532-04-18/3-12-1

P-4369
20.8.2015.
Split
Portret Tome Nigrisa

Datum: 21.09.2011.

Klasa: UP/I– 612-08/11-05/0272

Urbroj: 532-04-18/3-11-1

P-4212
21-9-2014
Grad: KAŠTELA
Kaštel Novi

Skulpture anđela lučonoša iz crkve sv. Petra Apostola

Datum: 11.07.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0120

Urbroj: 532-04-19/4-12-1

P-4306
11.7.2015.
Kaštel Novi
Skuplture anđela lučonoša

Datum: 11.07.2012.

Klasa: UP/I612-08/12-05/0119

Urbroj: 532-04-19/4-12-1

P-4307
11.7.2015.
Grad: STARI GRAD
Stari Grad
Ikona Gospe od Šiberije

Datum: 18.05.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0102

Urbroj: 532-04-18/10-12-1

P-4280
18.5.2015.
Grad: TROGIR
Trogir

Obredno ruho iz benediktinskog samostana sv. Nikole

Datum: 24.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0216

Urbroj: 532-04-19/4-12-1

P-4392
24.8.2015.
Grad: SUPETAR
Škrip

Oltar sv. Nikole i oltar sv. Roka iz crkve sv. Jelene

Datum: 14.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0202

Urbroj: 532-04-18/10-12-1

P-4371
14.8.2015.
Grad: TRILJ
Čaporice

Oltarna pala »Gospa od Karmela sa sv. Rokom i sv. Nikolom« iz crkve sv. Roka

Datum: 24.07.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0160

Urbroj: 532-04-18/10-12-1

P-4343
24.7.2015.
Trilj
Spomenik rijeci Cetini

Datum: 24.07.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0159

Urbroj: 532-04-18/10-12-1

P-4344
24.7.2015.
Grad: IMOTSKI
Imotski

Propovjedaonica iz crkve sv. Franje Asiškog

Datum: 20.07.2012.

Klasa: UP/I-612-0/12-05/0144

Urbroj: 532-04-21/04-12-01

P-4325
20.7.2015.
Općina: PROLOŽAC
Donji Proložac

Slika Bogorodica iz Gospine crkve na Durmiševcu

Datum: 16.07.2012.

Klasa: UP/I-612-0/12-05/0122

Urbroj: 532-04-21/04-12-01

P-4320
16.7.2015.
Općina: BAŠKA VODA
Baška Voda
Slika »Bogorodica s djetetom«

Datum: 9.06.2011.

Klasa: UP/I– 612-08/11-05/0098

Urbroj: 532-04-18/10-11-01

P-3950
9.6.2014..
Općina: PUČIŠĆA
Gornji Humac

Dvije skulpture anđela bakljonoša iz crkve sv. Nikole

Datum: 9.06.2011.

Klasa: UP/I– 612-08/11-05/0103

Urbroj: 532-04-18/10-11-01

P-3953
9.6.2014..

 

Šibensko-kninska županija

 

Grad: ŠIBENIK
Šibenik

Bogorodica s djetetom iz samostana sv. Frane

Datum: 29.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05-0231

Urbroj: 532-04-17/10-12-1

P-4410
29.8.2015.
Varaždinska županija

 

Grad: VARAŽDINSKE TOPLICE

 

Rukljevina

Glavni oltar sv. Marije i bočni oltar sv. Marije Magdalene u crkvi sv. Marije u Rukljevini

Datum: 27.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0226

Urbroj: 532-04-11/4-12-1

P-4407
27.8.2015.
Grad: VARAŽDIN
Varaždin
Orgulje Josipa Brandla, op.140

Datum: 07.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0188

Urbroj: 532-04-11/3-12-2

P-4364
7.8.2015.
Varaždin

Zastava prvog hrvatskog vatrogasnog zbora u Varaždinu

Datum: 23.08.2012.

Klasa: UP/612-08/12-05/0212

Urbroj: 532-04-11/4-12-1

P-4388
23.8.2015.

 

Vukovarsko-srijemska županija

 

Grad: ILOK
Ilok

Četiri knjige iz fonda knjižnice franjevačkog samostana u Iloku

Datum: 20.07.2012.

Klasa: 612-08/12-05/0139

Urbroj: 532-04-22/1-12-1

P-4318
20.7.2015.
Grad: VUKOVAR
Vukovar

Pet knjiga iz fonda knjižnice Franjevačkog samostana u Vukovaru

Datum: 20.07.2012.

Klasa: 612-08/12-05/0141

Urbroj: 532-04-22/1-12-1

P-4319
20.7.2015.
Zadarska županija
Grad: ZADAR
Zadar

Dalmatika iz župne crkve sv. Anselma u Ninu

Datum: 13.07.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0130

Urbroj: 532-04-16/7-12-1

P-4313
13.7.2015.
Zadar

Knjiga računa bratovštine hrvatskih i albanskih vojnika (Croatti a cavallo i Soldati Albanesi) u službi Mletačke Republike

Datum: 13.07.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0123

Urbroj: 532-04-16/7-12-1

P-4311
13.7.2015.
Zadar

Križ – relikvijar iz župne crkve sv. Tome u Tkonu

Datum: 13.07.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0125

Urbroj: 532-04-16/7-12-1

P-4314
13.7.2015.
Zadar

Misnica iz župne crkve Gospe od Ružarija u Diklu

Datum: 13.07.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0128

Urbroj: 532-04-16/7-12-1

P-4315
13.7.2015.
Zadar

Misnica iz župne crkve sv. Kasijana u Sukošanu

Datum: 13.07.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0131

Urbroj: 532-04-16/7-12-1

P-4312
13.7.2015.
Zadar

Slika Bogorodica s djetetom, Sv. Šimunom i Sv. Vinkom Fererskim (?)

Datum: 13.07.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0127

Urbroj: 532-04-16/7-12-1

P-4309
13.7.2015.
Zadar
Slika Krist u lancima, SICU

Datum: 13.07.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0129

Urbroj: 532-04-16/7-12-1

P-4317
13.7.2015.
Grad: PAG
Vlašići
Glavni oltar iz župne crkve sv. Jeronima

Datum: 13.07.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0126

Urbroj: 532-04-16/7-12-1

P-4316
13.7.2015.
Općina: TKON
Tkon
Slika Raspeće iz crkve sv. Tome

Datum: 13.07.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0124

Urbroj: 532-04-16/7-12-1

P-4310
13.7.2015.
Grad: BENKOVAC
Islam Grčki

Slike Ecce Homo, Veduta Castellammare i Veduta Cave

Datum: 20.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0207

Urbroj: 532-04-16/5-12-1

P-4389
20.8.2015.
Zagrebačka županija
Grad: SAMOBOR
Samobor

Bočni oltar sv. Ivana Nepomuka u crkvi Uznesenja BDM

Datum: 20.07.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0143

Urbroj: 532-04-04/15-12-1

P-4322
20.7.2015.
Samobor

Kazul i velum, te 9 grafika iz fundusa Samoborskog muzeja

Datum: 07.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0187

Urbroj: 532-04-04/15-12-1

P-4346
7.8.2015.
Samobor

Skulptura Sv. Ivana Nepomuka iz fundusa Samoborskog muzeja

Datum: 10.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0193

Urbroj: 532-04-04/15-12-1

P-4421
10.8.2015.
Općina: POKUPSKO
Pokupsko

Glavni oltar i bočni oltar sv. Križa u crkvi Uznesenja BDM/sv. Ladislava

Datum: 13.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/195

Urbroj: 532-04-04/15-12-1

P-4385
13.8.2015.
Općina: FARKAŠEVAC
Kabal
Ikonostas u crkvi sv. Oca Nikolaja

Datum: 23.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0213

Urbroj: 532-04-04/15-12-1

P-4394
23.8.2015.
Grad: JASTREBARSKO
Plešivica

Propovjedaonica u crkvi sv. Jurja u Plešivici

Datum: 06.08.2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0182

Urbroj: 532-04-04/15-12-1

P-4340
6.8.2015.
Grad: VELIKA GORICA
Črnkovec

Glavni oltar iz kapele sv. Antuna Padovanskog

Datum: 06.06.2011.

Klasa: UP/I– 612-08/11-05/0090

Urbroj: 532-04-04/15-11-1

P-4042
6.6.2014.
(C) NEMATERIJALNA BAŠTINA

 

Naselje, Smještaj / Pohranjeno

 

 

Kulturno dobro / Skupina kulturnih dobara

 

Rješenje

 

Broj

registra

Istek zaštite
Grad Zagreb županija
Grad: GRAD ZAGREB
Zagreb

Izrada češljeva, nakita i ukrasnih predmeta češljara Antuna Penezića

Datum: 08.08.2012

Klasa: UP/I-612-08/2012-003/22

Urbroj: 251-18-04-12-01

P-4348
8.8.2015.