Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o udomiteljstvu (»Narodne novine«, broj 115/18.), ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijela je

ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA RAD UDOMITELJA

(„Narodne novine“, broj 9/19)

Članak 1.
Naknada za rad udomitelja koji obavlja tradicionalno udomiteljstvo određuje se ovisno o broju i vrsti korisnika, u odnosu na osnovicu na temelju koje se izračunava iznos prava u sustavu socijalne skrbi, osim prava na zajamčenu minimalnu naknadu, i iznosi:
1. 166% osnovice po smještenom korisniku udomitelju koji smještava djecu i mlađe punoljetne osobe do završetka srednjoškolskog obrazovanja
2. 125% osnovice po smještenom korisniku udomitelju koji smještava odrasle osobe.

Članak 2.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o mjerilima i kriterijima za utvrđivanje udomiteljske naknade (»Narodne novine«, br. 22/12. i 22/14.).

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.