Temeljem članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 29. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« br. 73/08 i 90/11), Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije donosi

PRAVILNIK O POTVRDI I NAKNADI ZA PRAVO PUTA

(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 152/11, 151/14 i 95/17)

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se postupak izdavanja potvrde o pravu puta te oblik i sadržaj obrasca potvrde o pravu puta, postupak utvrđivanja infrastrukturnog operatora, izračuna i visine naknade te načina plaćanja naknade za pravo puta za kabelsku kanalizaciju, elektroničke komunikacijske vodove koji se postavljaju izvan kabelske kanalizacije i stupove nadzemne komunikacijske mreže.

II. PRAVO PUTA

Članak 2.
1) Smatra se da infrastrukturni operator ima pravo puta ako je izgradio elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu na općem dobru, na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te na nekretninama u vlasništvu drugih pravnih i fizičkih osoba, uz ispunjavanje jednog od sljedećih uvjeta:
a) da posjeduje uporabnu dozvolu izdanu na svoje ime ili na ime svojih univerzalnih ili pojedinačnih pravnih prednika,
b) da se koristi elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom i drugom povezanom opremom bez sudskog spora s upraviteljem općeg dobra ili vlasnikom nekretnine, na kojoj je izgrađena ta infrastruktura, u razdoblju od najmanje tri godine od početka njezina korištenja.
2) Za jednu trasu elektroničke komunikacijske infrastrukture pravo puta može imati samo jedan infrastrukturni operator.
3) U slučaju da su dva ili više infrastrukturnih operatora sufinancirali izgradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) će utvrditi pravo puta za tu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za onog infrastrukturnog operatora koji je međusobnim ugovorom određen da će biti nositelj prava puta.

III. UTVRĐIVANJE PRAVA PUTA

Zahtjev infrastrukturnog operatora za izdavanje potvrde o pravu puta


Članak 3.
1) U svrhu izdavanja potvrde o pravu puta, u slučajevima propisanim ovim Pravilnikom, infrastrukturni operator dostavlja HAKOM-u zahtjev za izdavanje potvrde o pravu puta. Zahtjev za izdavanje potvrde o pravu puta može se podnositi za trasu ili trase elektroničke komunikacijske infrastrukture, za jednu ili više katastarskih čestica, odnosno za područje lokalne i područne (regionalne) samouprave, a uvijek se izdaje samo jedna potvrda o pravu puta.
2) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati sljedeće podatke i dokumente:
a) podatke o infrastrukturnom operatoru,
b) popunjenu tablicu podataka u obrascu Dodatak 2, Tablica 1, koji je sastavni dio ovog Pravilnika, odnosno popis katastarskih čestica na koje se odnosi zahtjev te popis vlasnika tih čestica ili upravitelja općeg dobra i površina koje zauzima elektronička komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema, razvrstano po vrstama nekretnina,
c) izvod iz katastra vodova za trase za koje se podnosi zahtjev za izdavanje potvrde o pravu puta i geodetsku dokumentaciju stvarnog stanja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme za koju je podnesen zahtjev za izdavanje potvrde o pravu puta. Ako elektronička komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema nije prijavljena u katastru vodova ili nije moguće pribaviti izvod iz katastra vodova, podnositelj zahtjeva obvezan je, prije podnošenja zahtjeva, izraditi elaborat za katastar vodova, prijaviti ga nadležnom uredu i ishoditi potvrdu od istog da je elaborat predan. Potvrdu i ovjereni elaborat je potrebno priložiti zahtjevu,
d) izvatke iz zemljišnih knjiga čestica na kojima je izgrađena elektroničko komunikacijska infrastruktura,
e) izvatke iz zemljišnih knjiga čestica na kojima je izgrađena elektronička komunikacijska infrastruktura, ne starije od 90 dana od dana podnošenja zahtjeva.
3) U slučaju iz članka 2. stavka 1. točke a) ovog pravilnika podnositelj zahtjeva pored podataka iz stavka 2. ovog članka obvezan je dostaviti i uporabnu dozvolu izgrađene elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, koja glasi na podnositelja zahtjeva ili na ime univerzalnih ili pojedinačnih pravnih prednika.
4) U slučaju iz članka 2. stavka 1. točke b) ovog pravilnika podnositelj zahtjeva pored podataka iz stavka 2. ovog članka obvezan je dostaviti i:
a) ovjerenu izjavu ovlaštenog predstavnika infrastrukturnog operatora, danu pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću, da se infrastrukturni operator koristi elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom i drugom povezanom opremom bez sudskog spora s upraviteljem općeg dobra ili vlasnikom nekretnine na kojoj je izgrađena ta infrastruktura, u razdoblju od najmanje tri godine od početka njezina korištenja;
b) dokaz da je izgradio elektroničku komunikacijsku infrastrukturu (neki od dokumenata investicijske izgradnje kao što su: građevinski dnevnik, završno izvješće nadzornog inženjera, zapisnik o kontroli kvalitete, ugovor o gradnji, izvod iz knjigovodstva kada je predmetna infrastruktura aktivirana kao nova imovina, izvadak iz odluke da je predmetna infrastruktura sastavni dio bilance temeljnog kapitala infrastrukturnog operatora i sl.).

5) Podaci koji se dostavljaju uz zahtjev moraju biti dostavljeni u elektronskom zapisu u standardno definiranoj tablici koja je sastavni dio ovog pravilnika.

Izdavanje potvrde o pravu puta na zahtjev infrastrukturnog operatora

Članak 4.
1) HAKOM izdaje potvrdu o pravu puta infrastrukturnom operatoru u roku trideset (30) dana od zaprimanja potpunog zahtjeva.
2) Ukoliko nisu ispunjene pretpostavke za izdavanje potvrde o pravu puta propisane Zakonom i ovim Pravilnikom, HAKOM će najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od zaprimanja zahtjeva, pozvati infrastrukturnog operatora da isti dopuni.
3) Infrastrukturni operator obvezan je bez odgode obavijestiti vlasnika nekretnine, odnosno upravitelja općeg dobra o izdanoj potvrdi o pravu puta i obvezi plaćanja naknade te započeti plaćati naknadu za pravo puta.
4) Za one nekretnine na koje se odnosi potvrda o pravu puta, a za koje nije moguće utvrditi vlasnika, odnosno upravitelja općeg dobra uvidom u javne knjige, infrastrukturni operator je obvezan u roku 30 (trideset) dana od dobivanja potvrde o pravu puta uputiti javni poziv svim vlasnicima, odnosno upraviteljima nekretnina putem svoje web stranice te oglasnih ploča predmetne lokalne uprave o pravu puta i obvezi plaćanja naknade. Infrastrukturni operator je obvezan imati javni poziv na svojim web stranicama tako dugo dok ne utvrdi vlasnika nekretnine odnosno upravitelja općeg dobra.
5) Dodatak 1 (Obrazac potvrde o pravu puta) i Dodatak 2 (obrazac tablice s podacima Tablica 1) sastavni je dio ovog Pravilnika.

 
Utvrđivanje infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta po zahtjevu upravitelja općeg dobra ili vlasnika nekretnine

Članak 5. 
1) Upravitelj općeg dobra ili vlasnik nekretnine može HAKOM-u podnijeti zahtjev za pokretanje postupka utvrđivanja infrastrukturnog operatora te utvrđivanja količine i vrste infrastrukture i visine naknade za pravo puta za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu koja je izgrađena na općem dobru ili na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te na nekretninama u vlasništvu drugih pravnih i fizičkih osoba u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama i posebnim propisima.
2) Zahtjev iz stavka 1. mora sadržavati podatke o podnositelju zahtjeva, operatoru za kojeg se pretpostavlja da je infrastrukturni operator i o nekretninama i/ili području za koje se podnosi zahtjev. Popis zemljišnoknjižnih čestica odnosno katastarskih čestica za koje se traži utvrđenje infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta te dokaz o vlasništvu nekretnine, odnosno dokaz da je podnositelj zahtjeva upravitelj općeg dobra, kao i broj računa na koji će se vršiti uplata naknade, potrebno je dostaviti prije dovršetka postupka.
3) U postupku iz stavka 1. HAKOM je ovlašten zahtijevati od operatora za kojeg se pretpostavlja da je infrastrukturni operator dostavljanje svih potrebnih podataka i dokumenata o njegovoj elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi, a osobito:
a) popis katastarskih čestica i čestica identifikacija iz zemljišnih knjiga, površinu koju zauzima njegova elektronička komunikacijska infrastruktura, a na koju se odnosi zahtjev, razvrstano po vrstama nekretnina i upisanim vlasnicima odnosno upraviteljima općeg dobra;
b) izvod iz katastra vodova za trase i geodetsku dokumentaciju stvarnog stanja elektroničke komunikacijske infrastrukture za koje je podnesen zahtjev. Ako elektronička komunikacijska infrastruktura nije prijavljena u katastru vodova ili nije moguće pribaviti izvod iz katastra vodova, potrebno je dostaviti ovjereni elaborat za katastar vodova;
c) uporabnu dozvolu izgrađene elektroničke komunikacijske infrastrukture koja glasi na infrastrukturnog operatora ili na ime univerzalnih ili pojedinačnih pravnih prednika;
d) dokaz da je izgradio elektroničku komunikacijsku infrastrukturu (dokument investicijske izgradnje);
4) HAKOM će za razdoblje od zaprimanja zahtjeva, rješenjem utvrditi infrastrukturnog operatora, količinu i vrstu elektroničke komunikacijske infrastrukture koja je izgrađena na nekretninama iz stavka 1. te visinu godišnje naknade za pravo puta.
5) U postupku iz ovog članka ne izdaje se potvrda o pravu puta.
6) Podaci iz stavka 3. ovog članka dostavljaju se u elektroničkom zapisu u Tablici 1, Dodatak 2.

IV. NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEKRETNINA NA TEMELJU PRAVA PUTA

Članak 6.
1) Naknada za korištenje općeg dobra i nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te nekretnina u vlasništvu drugih pravnih i fizičkih osoba se plaća godišnje, po četvornom metru zemljišta, jednoznačno na cijelom području Republike Hrvatske za pojedine vrste nekretnina.
2) Vrste nekretnina (zemljišta) iz stavka 1. ovoga članka, koje se određuju prema načinu uporabe katastarske čestice odnosno njezinih dijelova (u zagradama su skraćene oznake), su:
a) poljoprivredna zemljišta: nerazvrstano poljoprivredno zemljište, oranica, oranica-staklenik, oranica-plastenik, vrt, vrt-staklenik, vrt-plastenik, voćnjak, voćnjak-rasadnik, maslinik, maslinik-rasadnik, vinograd, vinograd-rasadnik, livada, pašnjak, trstik i ribnjak (oznaka A),
b) šumska zemljišta: šuma i ostalo šumsko zemljište (oznaka B),
c) vode; rijeka, potok, kanal, jezero, bara, močvara, ribogojilište i marikultura (oznaka C),
d) prirodno neplodno zemljište: neplodno zemljište, stjenjak, kamenjar, golet, gromača, pijesak, klizište, vododerina, sprud, stjenovita obala, šljunčana obala i pješčana obala (oznaka D),
e) zemljište privedeno svrsi: izgrađeno zemljište, zemljište pod zgradama, dvorište, park, zemljište za sport i rekreaciju, dječje igralište, tržnica, sajmište, groblje, uređena plaža, luka, marina, zračna luka, kamenolom, šljunčara, pješčenjak, otvoreni kop, nasip, usjek, ustava, deponija, ulica, trg, cesta, put, autocesta i željeznička pruga (oznaka E),
f) vrste nekretnina (zemljišta) za koje je na katastarskoj čestici uspostavljen poseban pravni režim, pomorsko dobro, vodno dobro, kulturno dobro, strogi rezervat, nacionalni park, posebni rezervat, park prirode, regionalni park, spomenik prirode, značajni krajobraz, park šuma, spomenik parkovne arhitekture, štićeno područje (oznaka F).

Članak 7.
1) Visina naknade za pravo puta se izračunava prema površini zemljišta koja se koristi za pristup, postavljanje, korištenje, popravljanje i održavanje elektroničke komunikacijske infrastrukture u sljedećim iznosima:

Redni broj
Vrsta nekretnine, skraćene oznake
Godišnja naknada
1.
A
10 kn/m²
2.
B
5 kn/m²
3.
C
3 kn/m²
4.
D
3 kn/m²
5.
E
8 kn/m²
6.
F
10 kn/m²

2) Površina zemljišta za koju se određuje naknada računa se na način da se dužina trase množi sa širinom iste:
a) za trase kabelske kanalizacije računa se širina od 1 m;
b) za trase elektroničkih komunikacijskih vodova u zemlji bez kabelske kanalizacije, računa se širina od 0,5 m;
c) za trase nadzemnih elektroničkih komunikacijskih vodova računa se širina od 0,5 m.
3) Površina zemljišta za koju se određuje naknada kod stupova nadzemne komunikacijske mreže, je 4 četvorna metra. Za prihvate nadzemne komunikacijske mreže na objektima određuje se naknada od 25,00 kuna godišnje po prihvatu.
4) Površina zemljišta za koju se određuje naknada kod samostojećih uličnih ormarića i javnih telefonskih govornica, je 4 četvorna metra. Za javne govornice prilagođene potrebama osoba s invaliditetom HAKOM će izdavati potvrde o pravu puta s naknadom od 0,00 kn.
5) U slučaju da infrastrukturni operator podnosi zahtjev za pravo puta za cijelo administrativno područje jedinice lokalne i područne (samouprave), naknada za pravo puta iznosi 6 kn/m² neovisno o vrsti nekretnine iz članka 6. ovog Pravilnika, i to jedino za katastarske čestice koje su u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno u vlasništvu RH i opće dobro.

Članak 8.
1) Infrastrukturni operator obvezan je plaćati upravitelju općeg dobra ili vlasniku nekretnina na kojoj je izgrađena elektronička komunikacijska infrastruktura naknadu za pravo puta, a upravitelj općeg dobra i vlasnik nekretnina na kojima je izgrađena elektronička komunikacijska infrastruktura obvezan je infrastrukturnom operatoru omogućiti pristup na nekretnine radi postavljanja, korištenja održavanja i pregleda elektroničke komunikacijske infrastrukture te uključenja ili isključenja korisnika.
2) Infrastrukturni operator ima obvezu obavijestiti upravitelja općeg dobra ili vlasnika nekretnine da će obavljati radnje iz stavka 1. ovog članka, a odmah nakon tih radnji mora sanirati sva oštećenja i dovesti korišteni dio nekretnina u prvobitno stanje.
3) Ako za neke radnje iz stavka 1. ovoga članka nije napravljena sanacija, odnosno dovođenje u prvobitno stanje, upravitelji općeg dobra ili vlasnici nekretnina imaju pravo na naknadu, odnosno naknadu štete prema općim propisima.
4) Obveza plaćanja naknade za pravo puta prestaje ako na nekretnini postoji koje drugo pravo temeljem kojeg infrastrukturni operator plaća naknadu za korištenje općeg dobra ili nekretnine.

Članak 9.
(Brisan.)

Izmještanje elektroničke komunikacijske infrastrukture

Članak 10.
1) U slučaju izmještanja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, infrastrukturni operator će dostaviti HAKOM-u zahtjev za izmjenu potvrde o pravu puta.
2) U slučaju potpunog izmještanja izvan nekretnine određene potvrdom o pravu puta, infrastrukturni operator će HAKOM-u dostaviti zahtjev za brisanje potvrde o pravu puta iz evidencije HAKOM-a.
3) Zahtjev iz stavka 2. ovog članka mora sadržavati i izjavu predstavnika upravitelja općeg dobra ili vlasnika nekretnine, kojom potvrđuje da je korišteni dio nekretnine nakon izmještanja saniran i da su sve štete vezane uz izmještanje otklonjene.

Članak 10.
(Brisan.)

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.
1) Infrastrukturni operator će za potvrde o pravu puta koje su izdane prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, u roku 60 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika uskladiti visinu naknada koje je obvezan platiti upraviteljima općeg dobra, odnosno vlasnicima nekretnina. Iznimno, navedeno se ne odnosi na jednokratnu naknadu iz članka 6. stavka 6. ovog Pravilnika.
2) Infrastrukturni operator mora HAKOM-u dostaviti dokaze o isplaćenim usklađenim naknadama.

Članak 12.
Infrastrukturni operatori moraju HAKOM-u dostaviti podatke o elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi za koju smatraju da imaju pravo puta i to u roku od:
a) jedne godine – za trase kabelske kanalizacije,
b) dvije godine – za svu ostalu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu.

Članak 13.
1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta (»Narodne novine« br. 31/09 i 89/10).

DODATAK 1
Obrazac potvrde o pravu puta

Dodatak 2 (Tablica 1) 
TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POTVRDI I NAKNADI ZA PRAVO PUTA

(„Narodne novine“, broj 151/14 od 19.12.2014.)

STUPANJE NA SNAGU

Ove izmjene i dopune Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.


 TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST


PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POTVRDI I NAKNADI ZA PRAVO PUTA

(„Narodne novine“, broj 95/17 od 22.09.2017.)

Članak 9.
1) Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
2) Postupci započeti po ranijem Pravilniku o potvrdi i naknadi za pravo puta dovršit će se po odredbama ovog Pravilnika.