Na temelju članka 43. stavka 2. točke 9. i članka 66. stavka 4. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008.) i članka 49., 51., 52., 53. i 54. Zakona o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/2003., 140/2005., 132/2006., 150/2008., 92/2009., 133/2009. – Zakon o platnom prometu, 153/2009. i 145/2010.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU O PRIKUPLJANJU PODATAKA ZA POTREBE SASTAVLJANJA PLATNE BILANCE, STANJA INOZEMNOG DUGA I STANJA MEĐUNARODNIH ULAGANJA

(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 103/12, 10/14, 45/15 i 13/17)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se popis izvješća koja se dostavljaju Hrvatskoj narodnoj banci, obveznici dostavljanja i rokovi za dostavu tih izvješća te pravila u vezi s povjerljivošću podataka koji se dostavljaju Hrvatskoj narodnoj banci radi praćenja ostvarenja platne bilance Republike Hrvatske, stanja inozemnog duga Republike Hrvatske i stanja međunarodnih ulaganja Republike Hrvatske.

Članak 2.
(1) U smislu ove Odluke, rezidentima se smatraju:
1) pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, osim njihovih podružnica u inozemstvu,
2) podružnice stranih trgovačkih društava i trgovaca pojedinaca upisane u registar koji se vodi kod nadležnog tijela državne vlasti ili uprave u Republici Hrvatskoj, uključujući i podružnice kreditnih institucija iz druge države članice Europske unije za koje je njezino nadležno tijelo dostavilo obavijest Hrvatskoj narodnoj banci o osnivanju podružnice u Republici Hrvatskoj i podružnice kreditnih institucija iz trećih država koje su od Hrvatske narodna banke dobile odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće države,
3) trgovci pojedinci, obrtnici i druge fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje samostalnim radom obavljaju gospodarsku djelatnost za koju su registrirane,
4) fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj,
5) fizičke osobe koje borave u Republici Hrvatskoj na osnovi važeće dozvole boravka u trajanju od najmanje 12 mjeseci osim diplomatskih i konzularnih predstavnika stranih zemalja te članova njihovih obitelji i
6) diplomatska, konzularna i druga predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu koja se financiraju iz proračuna te hrvatski državljani zaposleni u tim predstavništvima i članovi njihovih obitelji.
(2) Sve druge osobe koje nisu navedene u stavku 1. ovog članka smatraju se nerezidentima.
(3) U smislu ove Odluke, izvještajnim tromjesečjima smatraju se razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. travnja do 30. lipnja, od 1. srpnja do 30. rujna te od 1. listopada do 31. prosinca.

Članak 3.
Rezidenti su dužni Hrvatsku narodnu banku izvještavati, u rokovima i na način propisan odredbama ove Odluke o:
1) izravnim i ostalim vlasničkim ulaganjima,
2) poslovima s vrijednosnim papirima,
3) kreditnim poslovima,
4) depozitnim poslovima,
5) transakcijama s inozemstvom na osnovi građevinskih usluga,
6) prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom i posebnim transakcijama s inozemstvom,
7) transakcijama povezanima s međunarodnim prijevozom,
8) međunarodnim transakcijama povezanima s osiguranjem,
9) isplatama plaća, dodataka na plaće i drugih naknada na osnovi rada nerezidentima,
10) financijskim izvedenicama,
11) poslovima oplemenjivanja s inozemstvom.

II. IZRAVNA I OSTALA VLASNIČKA ULAGANJA

Članak 4.
(1) Vlasnička ulaganja mogu biti izravna i ostala vlasnička ulaganja.
(2) Izravnim vlasničkim ulaganjima smatraju se izravna ulaganja navedena u članku 9. Zakona o deviznom poslovanju (u nastavku teksta: Zakon), osim ulaganja iz članka 9. stavka 3. točke 2. Zakona.
(3) Ostala vlasnička ulaganja jesu sva vlasnička ulaganja nerezidenata u Republiku Hrvatsku ili vlasnička ulaganja rezidenata u inozemstvo koja nisu izravna vlasnička ulaganja.

Članak 5.
Izvješća o izravnim i ostalim vlasničkim ulaganjima obuhvaćaju:
1) Prijavu inozemnog vlasničkog ulaganja,
2) Tromjesečno izvješće o inozemnim vlasničkim ulaganjima,
3) Tromjesečno izvješće o ulaganjima u nekretnine,
4) Izvješće o ulaganjima u nekretnine u inozemstvu
5) Izvješće o dividendama i ostalim oblicima udjela u dobiti.

1. Prijava inozemnog vlasničkog ulaganja

Članak 6.
(1) Prijava inozemnog vlasničkog ulaganja dostavlja se na obrascu IU-IP (Prijava inozemnog vlasničkog ulaganja).
(2) Rezidenti koji su podružnice trgovačkih društava nerezidenata, kao i rezidenti koji imaju podružnice u inozemstvu Prijavu inozemnog vlasničkog ulaganja dostavljaju na obrascu IUIPP (Prijava inozemnog vlasničkog ulaganja za podružnice).

Članak 7.
(1) Obveznici dostavljanja Prijave inozemnog vlasničkog ulaganja putem obrasca IU-IP dužni su prijaviti sljedeća vlasnička ulaganja:
1) rezident pravna osoba čije udjele u kapitalu stječe/otuđuje nerezident koji nakon obavljene transakcije drži 10% ili više udjela u kapitalu rezidenta:
a. inicijalno vlasničko ulaganje iz inozemstva – ulaganje kojim je nerezident prvi put stekao dionice ili udjele u kapitalu rezidenta pravne osobe,
b. sva naknadna vlasnička ulaganja nerezidenta kojima se povećava temeljni kapital ili neka druga komponenta kapitala rezidenta pravne osobe i/ili kojima su stečene dodatne dionice ili udjeli u kapitalu rezidenta pravne osobe, a koja pojedinačno iznose minimalno 100.000,00 kuna,
c. povlačenja ulaganja nerezidenta u smislu smanjenja temeljnoga kapitala ili otuđenja udjela u kapitalu koja pojedinačno iznose minimalno 100.000 kuna i d. svako povlačenje ulaganja nerezidenta kojim rezidentna pravna ili fizička osoba stječe 100% udjela u kapitalu rezidenta pravne osobe;
2) rezident pravna osoba čije udjele u kapitalu stječe/otuđuje nerezident koji nakon obavljene transakcije drži manje od 10% udjela u kapitalu rezidenta:
a. sva vlasnička ulaganja odnosno stjecanja i otuđenja dionica ili udjela u kapitalu rezidenta pravne osobe ako takva suma transakcija u jednom mjesecu prelazi 100.000,00 kuna;
3) rezident pravna ili fizička osoba koji stječe/otuđuje dionice/udjele u kapitalu nerezidenta pravne osobe u kojem nakon obavljene transakcije drži 10% ili više udjela u kapitalu:
a. inicijalno vlasničko ulaganje u inozemstvo – ulaganje rezidenta pravne ili fizičke osobe u inozemstvo kojim je prvi put stekao dionice ili udjele u kapitalu nekog nerezidenta pravne osobe,
b. sva naknadna vlasnička ulaganja rezidenata pravne ili fizičke osobe kojima se povećava temeljni kapital ili neka druga komponenta kapitala nerezidenta pravne osobe i/ili kojima su stečene dodatne dionice ili udjeli u kapitalu nerezidenta pravne osobe, a koji pojedinačno iznose minimalno 100.000 kuna,
c. povlačenja ulaganja rezidenta u smislu smanjenja temeljnog kapitala ili otuđenja udjela u kapitalu koja pojedinačno iznose minimalno 100.000 kuna i
d. svako povlačenje ulaganja rezidenta kojim nerezidentna pravna ili fizička osoba stječe 100% udjela u kapitalu nerezidenta pravne osobe;
4) rezident pravna ili fizička osoba koja stječe/otuđuje dionice ili udjele u kapitalu nerezidenta pravne osobe u kojem nakon obavljene transakcije drži manje od 10% udjela u kapitalu:
a. sva vlasnička ulaganja odnosno stjecanja i otuđenja dionica ili udjela u kapitalu nerezidenata pravnih osoba ako takva suma transakcija u jednom mjesecu prelazi 100.000,00 kuna.
(2) Iznimno obveze izvješćivanja putem obrasca IU-IP oslobođeni su rezidenti koji su odabrani u uzorak za tromjesečno istraživanje o izravnim i ostalim vlasničkim ulaganjima te su tako postali obveznici dostavljanja Tromjesečnog izvješća o inozemnim vlasničkim ulaganjima iz članka 10. ove Odluke.

Članak 8.
(1) Obveznici dostavljanja Prijave inozemnog vlasničkog ulaganja putem obrasca IU-IPP (Prijava inozemnog vlasničkog ulaganja za podružnice) jesu:
1) rezidenti koji su podružnice trgovačkih društava nerezidenata i
2) rezidenti koji imaju podružnice u inozemstvu.
(2) Obveznici dostavljanja Prijave inozemnog vlasničkog ulaganja za podružnice dužni su prijaviti sljedeća ulaganja:
1) novčani ili nenovčani prijenos imovine između trgovačkog društva nerezidenta i rezidenta koji je podružnica tog trgovačkog društva, ako je ukupna vrijednost prenesene imovine u jednom mjesecu najmanje 500.000 kuna,
2) neizravne prijenose imovine između inozemnog trgovačkog društva i njegove podružnice rezidenta, primjerice plaćanja od strane inozemnog trgovačkog društva trećoj osobi, a na ime podmirivanja dugovanja rezidenta koji je podružnica tog trgovačkog društva ili naplata od strane inozemnog trgovačkog društva od treće osobe, a na ime potraživanja rezidenta koji je podružnica tog trgovačkog društva, ako je ukupna vrijednost neizravno prenesene imovine u jednom mjesecu najmanje 500.000 kuna,
3) novčani ili nenovčani prijenos imovine između trgovačkog društva rezidenta i njegovih podružnica u inozemstvu, ako je ukupna vrijednost prenesene imovine u jednom mjesecu najmanje 500.000 kuna i
4) neizravne prijenose imovine između trgovačkog društva rezidenta i njegovih podružnica u inozemstvu, primjerice plaćanja od strane trgovačkog društva rezidenta trećoj osobi, a na ime podmirivanja dugovanja inozemnih podružnica tog trgovačkog društva ili naplata od strane trgovačkog društva rezidenta od treće osobe, a na ime potraživanja inozemnih podružnica tog trgovačkog društva, ako je ukupna vrijednost neizravno prenesene imovine u jednom mjesecu najmanje 500.000 kuna.
(3) Iznimno, obveze izvješćivanja putem obrasca IU-IPP oslobođeni su rezidenti podružnice i rezidenti s podružnicama u inozemstvu koji su odabrani u uzorak za tromjesečno istraživanje o izravnim i ostalim vlasničkim ulaganjima te su tako postali obveznici dostavljanja Tromjesečnog izvješća o inozemnim vlasničkim ulaganjima iz članka 10. ove Odluke.

Članak 9.
Obveznici iz članka 7. i članka 8. ove Odluke obvezni su popunjene obrasce IU-IP i IU-IPP dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci najkasnije trideset dana nakon isteka mjeseca u kojem su obavljena vlasnička ulaganja.

2. Tromjesečno izvješće o inozemnim vlasničkim ulaganjima

Članak 10.
Obveznici izvješćivanja odnosno dostave Tromjesečnog izvješća o inozemnim vlasničkim ulaganjima su pravne osobe i podružnice koje Hrvatska narodna banka odabere u uzorak u skladu s člankom 90. ove Odluke.

Članak 11.
(1) Tromjesečno izvješće o inozemnim vlasničkim ulaganjima sastoji se:
1) od obrasca IU-T2, Upitnik o inozemnim vlasničkim ulaganjima (stanja i transakcije) i
2) od obrasca IU-P, Upitnik o transakcijama između matičnih trgovačkih društava i njihovih podružnica.
(2) Obrasci iz stavka 1. ovog članka dostavljaju se tromjesečno, a podaci u obrascima iskazuju se na mjesečnoj osnovi.

Članak 12.
Obveznici iz članka 10. ove Odluke obvezni su obrasce IU-T2 i IU-P dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci najkasnije mjesec dana nakon isteka izvještajnog tromjesečja.

3. Tromjesečno izvješće o ulaganjima u nekretnine

Članak 13.
Transakcije s nekretninama u Republici Hrvatskoj o kojima se izvješćuje putem Tromjesečnog izvješća o ulaganjima u nekretnine obuhvaćaju:
1) transakcije u kojima fizička ili pravna osoba rezident otuđuje nekretninu koja se nalazi na području Republike Hrvatske u korist fizičke ili pravne osobe nerezidenta i
2) transakcije u kojima fizička ili pravna osoba rezident stječe nekretninu koja se nalazi na području Republike Hrvatske od fizičke ili pravne osobe nerezidenta

Članak 14.
Obveznici izvješćivanja o transakcijama iz članka 13. ove Odluke javni su bilježnici koji u obavljanju svoje službe saznaju za takvu transakciju.

Članak 15.
Podaci o transakcijama iz članka 13. ove Odluke prikupljaju se tromjesečno, za svaku pojedinačnu transakciju na obrascu IU-N (Međunarodne transakcije povezane s nekretninama) koji propisuje Hrvatska narodna banka.

Članak 16.
Obveznici izvješćivanja obvezni su obrazac IU-N dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci za svako izvještajno tromjesečje najkasnije mjesec dana nakon isteka izvještajnog tromjesečja.

4. Izvješće o ulaganjima u nekretnine u inozemstvu

Članak 17.
(1) Transakcije s nekretninama u inozemstvu o kojima se izvješćuje putem Izvješća o ulaganjima u nekretnine u inozemstvu obuhvaćaju:
1) transakcije u kojima fizička ili pravna osoba rezident otuđuje nekretninu koja se nalazi izvan područja Republike Hrvatske u korist fizičke ili pravne osobe nerezidenta i
2) transakcije u kojima fizička ili pravna osoba rezident stječe nekretninu koja se nalazi izvan područja Republike Hrvatske od fizičke ili pravne osobe nerezidenta.
(2) Obveznici izvješćivanja o transakcijama iz stavka 1. ovog članka jesu rezidenti koji obave takvu transakciju.
(3) Podaci o transakcijama iz stavka 1. ovog članka prikupljaju se za svaku pojedinačnu transakciju na obrascu IU-NI (Prijava prometa nekretnina u inozemstvu) koji propisuje Hrvatska narodna banka.
(4) Obveznici izvješćivanja obvezni su obrazac IU-NI dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci najkasnije mjesec dana od obavljene transakcije.

Članak 18.
(Brisan.)


Članak 19.
(Brisan.)

Članak 20.
(Brisan.)

5. Izvješće o dividendama i ostalim oblicima udjela u dobiti

Članak 21.
Predmet izvješćivanja jesu:
1) dividende i ostali prihodi koje pravne osobe rezidenti isplate nerezidentima na osnovi sudjelovanja u kapitalu pravne osobe rezidenta odnosno
2) dividende i ostali prihodi koje rezidenti prime od pravnih osoba nerezidenata na osnovi sudjelovanja u kapitalu pravne osobe nerezidenta.

Članak 22.
(1) Izvješće o dividendama i ostalim oblicima udjela u dobiti rezidenti dostavljaju na obrascu IU-DIV (Inozemna ulaganja, isplate dividendi i ostalih oblika udjela u dobiti).
(2) Obrazac IU-DIV dostavlja se mjesečno, najkasnije 15 dana nakon isteka izvještajnog mjeseca, za mjesece u kojima su ostvareni uvjeti za izvješćivanje propisani u članku 23. ove Odluke.

Članak 23.
(1) Obveznici dostavljanja obrasca IU-DIV jesu:
1) pravne osobe rezidenti koje u tijeku jednog mjeseca nerezidentima isplate dividende ili druge prihode na osnovi sudjelovanja u kapitalu pravne osobe rezidenta u vrijednosti od najmanje 50.000 kuna i
2) pravne i fizičke osobe rezidenti koji u tijeku jednog mjeseca od nerezidenata prime dividende ili druge prihode na osnovi sudjelovanja u kapitalu u vrijednosti od najmanje 50.000 kuna.
(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, obveznici dostavljanja obrasca IU-DIV nisu rezidenti koji su odabrani u uzorak za tromjesečno istraživanje o izravnim i ostalim vlasničkim ulaganjima te su tako postali obveznici dostavljanja Tromjesečnog izvješća o inozemnim vlasničkim ulaganjima iz članka 10. ove Odluke.

III. POSLOVI S VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA

Članak 24.
Poslovima s vrijednosnim papirima smatraju se poslovi navedeni u članku 10. Zakona te izravna ulaganja iz članka 9. stavka 3. točke 2. Zakona koja se odnose na dužničke vrijednosne papire.

Članak 25.
Izvješće o poslovima s vrijednosnim papirima jest Prijava izdavanja dužničkih vrijednosnih papira u inozemstvu.

Članak 26.
(Brisan.)

Članak 27.
(Brisan.)

Članak 28.
(Brisan.)

1. Prijava izdavanja dužničkih vrijednosnih papira u inozemstvu

Članak 29.
Obveznici dostavljanja Prijave izdavanja dužničkih vrijednosnih papira u inozemstvu jesu svi rezidenti pravne osobe koji su izdali dužničke vrijednosne papire u inozemstvu.

Članak 30.
Pravne osobe rezidenti koji su izdavatelji dužničkih vrijednosnih papira u inozemstvu obvezni su izvješćivati o izdanim vrijednosnim papirima na način i u rokovima kako je to propisano ovom Odlukom za pojedine skupine obveznika izvješćivanja o ostalim kreditnim poslovima (članci 42. do 50. ove Odluke).

Članak 31.
(Brisan.)

Članak 32.
(Brisan.)

Članak 33.
(Brisan.)

IV. KREDITNI POSLOVI

Članak 34.
(1) Kreditnim poslovima smatraju se kreditni poslovi iz članka 11. Zakona, uključujući i kreditne poslove iz članka 9. stavka 3. točke 2. Zakona.
(2) Za potrebe ove Odluke kreditnim poslovima smatraju se i svi drugi oblici dužničkovjerovničkih odnosa zaključeni između rezidenta i nerezidenta koji od dužnika zahtijevaju plaćanje glavnice i/ili kamata vjerovniku (krediti s obilježjima hibridnih i podređenih instrumenata, avansna plaćanja, repo ugovori, faktoring i forfajting, izdani vrijednosni papiri rezidenata na inozemnim tržištima, financijski leasing, stvarni cash pooling, sekuritizirana imovina i drugi oblici dužničkovjerovničkih odnosa).

Članak 35.
(1) Za izvještajne potrebe ove Odluke razlikuju se kratkoročni komercijalni krediti i ostali kreditni poslovi.
(2) Kratkoročni komercijalni krediti za potrebe izvješćivanja u skladu s ovom Odlukom obuhvaćaju odgode plaćanja s ugovorenim rokom plaćanja od 8 dana do 12 mjeseci (uključujući i 12 mjeseci), odnosno plaćanja unaprijed do 12 mjeseci (uključujući i 12
mjeseci), ugovorena izravno između kupca i dobavljača, za robe i usluge, odnosno plaćanje investicijskih radova.
(3) Kreditni poslovi iz članka 34. ove Odluke koji nisu obuhvaćeni definicijom kratkoročnih komercijalnih kredita smatraju se ostalim kreditnim poslovima.

Članak 36.
Izvještavanje o kreditnim poslovima u smislu ove Odluke ne obuhvaća sljedeće oblike dužničko-vjerovničkih odnosa zaključenih između rezidenta i nerezidenta:
1) uvjetovane dužničke obveze (jamstva i garancije), 2) udjele rezidenta u sindiciranom kreditu koji drugom rezidentu odobrava međunarodni sindikat monetarnih financijskih institucija i 3) ulaganja u dužničke vrijednosne papire nerezidentnih izdavatelja o kojima se izvještava u skladu s člankom 26. ove Odluke.

Članak 37
Izvješća o kreditnim poslovima obuhvaćaju:
1) Mjesečno izvješće o kratkoročnim komercijalnim kreditima,
2) Mjesečno izvješće o ostalim kreditnim poslovima s inozemstvom,
3) Prijavu ostalih kreditnih poslova s inozemstvom,
4) Godišnje izvješće o ostalim kreditnim poslovima s inozemstvom,
5) Izvješće o kreditnim poslovima stanovništva,
6) Povremena izvješća o kratkoročnim komercijalnim kreditima i
7)Jednokratno izvješće o prodaji potraživanja inozemstvu i/ili otkupu potraživanja od inozemstva.


1. Mjesečno izvješće o kratkoročnim komercijalnim kreditima

Članak 38.
Mjesečnim izvješćem o kratkoročnim komercijalnim kreditima obveznici izvješćivanja dostavljaju podatke o kratkoročnim komercijalnim kreditima iz članka 35. stavka 2. ove Odluke.

Članak 39.
Obveznici izvješćivanja odnosno dostave Mjesečnog izvješća o kratkoročnim komercijalnim kreditima su trgovačka društva koja Hrvatska narodna banka odabere u uzorak u skladu s člankom 90. ove Odluke.

Članak 40.
(1) Obveznici izvješćivanja iz članka 39. ove Odluke Mjesečno izvješće o kratkoročnim komercijalnim kreditima dostavljaju u izvještajnim tablicama izvješća KD-ZO.
(2) Izvještajne tablice izvješća KD-ZO smatraju se dostavljenima u Hrvatsku narodnu banku ako ne sadrže formalne pogreške.

Članak 41.
(1) Obveznici izvješćivanja iz članka 39. ove Odluke dostavljaju izvještajne tablice izvješća KD-ZO mjesečno.
(2) Izvještajne tablice izvješća KD-ZO obveznici su dužni dostaviti u roku od 20 radnih dana nakon završetka izvještajnog mjeseca.

2. Mjesečno izvješće o ostalim kreditnim poslovima s inozemstvom

Članak 42.
(1) Obveznici izvješćivanja o ostalim kreditnim poslovima iz članka 35. stavka 3. ove Odluke obvezni su izvještavati o svim kreditnim poslovima (osim kratkoročnih komercijalnih kredita) koje zaključe u svojstvu dužnika ili vjerovnika s inozemstvom.
(2) Obveznici izvješćivanja obvezni su izvještavati i o svim kreditnim poslovima s inozemstvom u kojima su postali dužnik ili vjerovnik slijedom akcesornih (naknadnih) pravnih poslova (cesija, kupnja ili prodaja potraživanja, preuzimanje duga, faktoring i forfajting i slično).
(3) Rezidenti su obvezni izvještavati i o pravnim poslovima kojima su drugog rezidenta doveli u položaj dužnika po kreditnom poslu s inozemstvom (prodaja dijela ili cijelog potraživanja, sekuritizacija i slično), ako rezident koji je temeljem takvih poslova postao dužnik prema inozemstvu nije upoznat s promjenom vjerovnika.
(4) Rezidenti iz stavka 3. ovog članka izvješćuju kao obveznici druge skupine.

Članak 43.
Obveznici dostavljanja mjesečnog izvješća o ostalim kreditnim poslovima dijele se u dvije skupine:
1) obveznici prve skupine:
a) središnja država – obuhvaća tijela državne vlasti i sve ostale jedinice klasificirane u sektor S.1311 – Središnja država, osim Hrvatske banke za obnovu i razvitak, u skladu s Odlukom o statističkoj klasifikaciji institucionalnih sektora 2010 – SKIS 2010. koju je objavio Državni zavod za statistiku (u nastavku teksta: Odluka DZS-a),
b) fondovi socijalne sigurnosti – obuhvaćaju HZZO, HZMO, Hrvatski zavod za zapošljavanje i sve ostale jedinice klasificirane u sektor S.1314 – Fondovi socijalne sigurnosti u skladu s Odlukom DZS-a,
c) lokalna država – obuhvaća jedinice lokalne i područne (regionalne) uprave/samouprave (županijske, gradske i općinske) vlasti i sve ostale jedinice klasificirane u sektor S.1313 – Lokalna država u skladu s Odlukom DZS-a,
d) kreditne institucije i novčani fondovi, odnosno sve jedinice klasificirane u sektore S.122 – Društva koja primaju depozite osim središnje banke i S.123 – Novčani fondovi u skladu s Odlukom DZS-a - isključivo za poslove izdavanja dužničkih vrijednosnih papira u inozemstvu sukladno člancima 29. i 30. ove Odluke;
2) obveznici druge skupine:
a) financijske institucije i financijski posrednici – obuhvaćaju Hrvatsku banku za obnovu i razvitak, društva za osiguranje, mirovinske fondove, investicijske fondove, odnosno društva za upravljanje investicijskim fondovima (osim novčanih fondova), kreditne unije, institucije za faktoring i leasing, pravne osobe koje pružaju uslugu kartičnog poslovanja te sve ostale nespomenute financijske institucije i posrednike, odnosno Hrvatsku banku za obnovu i razvitak te sve jedinice klasificirane u sektore S. 124 Ne-novčani investicijski fondovi, S.125 Ostali financijski posrednici, osim osiguravajućih društava i mirovinskih fondova (ova skupina jedinica uključuje i kreditne institucije u stečaju), S.126 Pomoćne financijske institucije, S.127 Društva koja se bave prijenosom financijskih sredstava i zajmodavci, S.128 Osiguravajuća društva i S.129 Mirovinski fondovi, u skladu s Odlukom DZS-a,
b) javna nefinancijska društva – obuhvaćaju nefinancijska društva koja podliježu kontroli državnih tijela (središnje ili lokalne razine), odnosno sve jedinice klasificirane u podsektor S.11001 – Javna nefinancijska društva u skladu s Odlukom DZS-a,
c) neprofitne organizacije i udruge odnosno sve jedinice klasificirane u sektor S.15 – Neprofitne ustanove koje služe kućanstvima u skladu s Odlukom DZS-a,
d) uzorak privatnih nefinancijskih društava.

Članak 44.
Obveznici izvješćivanja iz prve skupine iz članka 43. točke 1. ove Odluke dostavljaju izvješća na obrascima:
1) KZ2 – Upitnik o kreditnom poslu zaduženja,
2) KO2 – Upitnik o kreditnom poslu odobrenja i
3) K3 – Pregled korištenja kredita, otplate glavnice i plaćanja kamata (za kredite zaduženja i kredite odobrenja).

Članak 45.
Obveznici izvješćivanja iz članka 43. točka 1. ove Odluke dužni su uz obrasce KZ2 i KO2 dostaviti i presliku ugovora o kreditu. Ako ocijeni potrebnim, Hrvatska narodna banka može, uz presliku ugovora o kreditu, tražiti na uvid i druge dokumente.

Članak 46.
(1) Obrasci KZ2 i KO2 dostavljaju se Hrvatskoj narodnoj banci u roku od 10 radnih dana nakon zaključenja ugovora.
(2) Obrazac K3 dostavlja se Hrvatskoj narodnoj banci u roku od 5 radnih dana nakon završetka izvještajnog mjeseca.

Članak 47.
Odabir uzorka privatnih nefinancijskih društava iz članka 43. točke 2. pod d. ove Odluke obavlja Hrvatska narodna banka u skladu s člankom 90. ove Odluke.

Članak 48.
(1) Obveznici izvješćivanja druge skupine iz članka 43. točke 2. ove Odluke dostavljaju izvješća o kreditnim poslovima s inozemstvom u izvještajnim tablicama izvješća INOK-DEP.
(2) Izvještajne tablice izvješća INOK-DEP smatraju se dostavljenima u Hrvatsku narodnu banku ako ne sadrže formalne pogreške.

Članak 49.
(1) Obveznici izvješćivanja dostavljaju izvještajne tablice izvješća INOK-DEP mjesečno.
(2) Izvještajne tablice izvješća INOK-DEP obveznici su dužni dostaviti u roku od 10 radnih dana nakon završetka izvještajnog mjeseca.

3. Prijava ostalih kreditnih poslova s inozemstvom

Članak 50.
(1) Iznimno od odredaba članka 43. ove Odluke obveza prijave u izvještajni sustav statistike inozemnog duga nastupit će i za ostala privatna nefinancijska društva, odnosno za ostale jedinice klasificirane u podsektore S.11002 – Nacionalna privatna nefinancijska društva i S.11003 – Inozemno kontrolirana nefinancijska društva u skladu s Odlukom DZS-a, a koja nisu odabrana u uzorak za izvještavanje o ostalim kreditnim poslovima, ako im razina stanja inozemne zaduženosti odnosno stanja inozemnih potraživanja tijekom godine premaši iznos ekvivalentan iznosu od 2,0 milijuna eura odnosno 0,5 milijuna eura za društva koja su povezana s nerezidentnim kreditorom odnosno nerezidentnim dužnikom na temelju izravnih ulaganja definiranih člankom 9. Zakona.
(2) Nefinancijska društva iz stavka 1. ovog članka obvezna su Hrvatskoj narodnoj banci, u roku od 10 radnih dana nakon isteka mjeseca u kojem je nastupila obveza prijave iz stavka 1. ovog članka, dostaviti prijavu koja sadržava popis kreditnih poslova s inozemstvom s podacima o ugovorenom iznosu kreditnog posla, stanju iskorištene neotplaćene glavnice, stanju ugovorene neiskorištene glavnice i ulagačkoj povezanosti između rezidenta i nerezidenta iz stavka 1. ovog članka, i to na obrascu Prijava ostalih kreditnih poslova s inozemstvom (POP-INOK).
(3) Na temelju dostavljenog obrasca POP-INOK Hrvatska narodna banka donijet će odluku o potrebi uključivanja društva u uzorak privatnih nefinancijskih društava koja izvještavaju u skladu s odredbama članaka 47., 48. i 49. ove Odluke, odnosno kao obveznici druge skupine pod 2.d) iz članka 43.

4.
Godišnje izvješće o ostalim kreditnim poslovima s inozemstvom

Članak 51.
(1) Obveznici dostavljanja Godišnjeg izvješća o ostalim kreditnim poslovima s inozemstvom jesu sva privatna nefinancijska društva koja ne dostavljaju Mjesečno izvješće o ostalim kreditnim poslovima s inozemstvom, a tijekom godine imala su ili imaju stanje duga ili potraživanja po kreditnim poslovima s inozemstvom iz članka 35. stavka 3. ove Odluke.
(2) Godišnje izvješće o ostalim kreditnim poslovima s inozemstvom obveznici iz stavka 1. ovoga članka dužni su dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci na obrascu GOD-INOK do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu.

5. Izvješće o kreditnim poslovima stanovništva

Članak 52.
(1) Obveznici su dostavljanja ovog izvješća:
1) trgovci pojedinci, obrtnici i druge fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje samostalnim radom obavljaju gospodarsku djelatnost za koju su registrirane ako tijekom godine zaključe jedan ili više kreditnih poslova s nerezidentom iz članka 34. i članka 35. ove Odluke, u svojstvu dužnika ili vjerovnika, u ukupnom iznosu većem od 70.000 eura i
2) fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje ne obavljaju registriranu djelatnost ako tijekom godine zaključe jedan ili više kreditnih poslova s nerezidentom iz članka 34. i članka 35. ove Odluke, u svojstvu dužnika ili vjerovnika, u ukupnom iznosu većem od 70.000 eura.
(2) Odredba stavka 1. ovog članka primjenjuje se i ako su kreditni poslovi sklopljeni u drugim valutama, a njihova je ukupna protuvrijednost tijekom godine jednaka ili veća od 70.000 eura.

Članak 53.
Obveznici izvješćivanja iz članka 52. ove Odluke obvezu izvješćivanja ispunjavaju dostavljanjem preslike ugovora o zaključenom kreditnom poslu odnosno kreditnim poslovima s nerezidentom.

Članak 54.
Obveznici izvješćivanja obvezni su Izvješće o kreditnim poslovima stanovništva dostaviti u roku od 20 kalendarskih dana nakon završetka mjeseca u kojem je nastupila obveza izvješćivanja iz članka 52. ove Odluke.

5.Povremena izvješća o kratkoročnim komercijalnim kreditima

Članak 54.a
(1) Povremena izvješća o kratkoročnim komercijalnim kreditima iz članka 35. stavka 2. ove Odluke, a koja se dostavljaju temeljem pojedinog zahtjeva Hrvatske narodne banke sadrže podatke o kratkoročnim komercijalnim kreditima zatražene pojedinim zahtjevom i dostavljaju se na obrascu priloženom uz pojedini zahtjev.
(2) Obveznici dostavljanja izvješća iz stavka 1. ovog članka jesu rezidenti koje Hrvatska narodna banka odabere u uzorak u skladu s odredbama članka 90. ove Odluke.
(3) Izvješća iz stavka 1. ovog članka dostavljaju se u roku određenom pojedinim zahtjevom Hrvatske narodne banke.

7. Jednokratno izvješće o prodaji potraživanja inozemstvu i/ili otkupu potraživanja od inozemstva

Članak 54.b
(1) Rezidenti koji su drugog rezidenta doveli u položaj dužnika po kreditnom poslu s inozemstvom, a dužnika su upoznali s promjenom vjerovnika, dužni su o tom poslu jednokratno izvijestiti na obrascu JI-POD (Jednokratno izvješće o prodaji potraživanja inozemstvu i/ili otkupu potraživanja od inozemstva).
(2) Rezidenti su obvezni jednokratno izvijestiti i o poslovima u kojima su otkupili dug ili dio duga drugog rezidenta prema nerezidentu. O takvim poslovima rezidenti izvješćuju dostavom obrasca JI-POD (Jednokratno izvješće o prodaji potraživanja inozemstvu i/ili otkupu potraživanja od inozemstva).
(3) Rezidenti iz stavka 1. ovog članka koji o poslovima iz istog stavka već izvješćuju putem mjesečnog izvješća INOK-DEP, nisu obveznici dostave Jednokratnog izvješća o prodaji potraživanja inozemstvu i/ili otkupu potraživanja od inozemstva.
(4) Obrazac JI-POD iz stavaka 1. i 2. ovog članka rezidenti dostavljaju u roku od 10 radnih dana od isteka mjeseca u kojemu je sklopljen posao (zaključen ugovor) o prodaji međurezidentnog duga nerezidentu ili otkupu inozemnog duga hrvatskog rezidenta od nerezidenta.

V. DEPOZITNI POSLOVI

Članak 55.
U smislu ove Odluke, depozitnim poslovima smatraju se ugovori o depozitu po viđenju, oročenom depozitu ili tekućem/transakcijskom računu sklopljeni između rezidenata i nerezidentnih kreditnih i financijskih institucija.

Izvješće o depozitnim poslovima s inozemstvom

Članak 56.
Obveznici izvješćivanja o depozitnim poslovima s inozemstvom, odnosno obveznici dostavljanja Izvješća o depozitnim poslovima s inozemstvom jesu rezidenti koji imaju sklopljene ugovore o depozitu ili tekućem/transakcijskom računu kod nerezidentne financijske institucije pod uvjetima utvrđenima u članku 57. i 58. ove Odluke.

Članak 57.
Obveznici izvješćivanja o depozitnim poslovima s inozemstvom dijele se u dvije skupine:
1) obveznici prve skupine:
a) središnja država – obuhvaća tijela državne vlasti i sve ostale jedinice klasificirane u sektor S.1311 – Središnja država, osim Hrvatske banke za obnovu i razvitak, u skladu s Odlukom DZS-a,
b) fondovi socijalne sigurnosti – obuhvaćaju HZZO, HZMO, Hrvatski zavod za zapošljavanje i sve ostale jedinice klasificirane u sektor S.1314 – Fondovi socijalne sigurnosti u skladu s Odlukom DZS-a,
c) lokalna država – obuhvaća jedinice lokalne i područne (regionalne) uprave/samouprave (županijske, gradske i općinske) vlasti i sve ostale jedinice klasificirane u sektor S.1313 – Lokalna država u skladu s Odlukom DZS-a,
d) financijske institucije i financijski posrednici – obuhvaćaju, kreditne unije, institucije za faktoring i leasing, pravne osobe koje pružaju uslugu kartičnog poslovanja i slične nespomenute financijske institucije i posrednike, odnosno sve jedinice klasificirane u sektore S.125 Ostali financijski posrednici, osim osiguravajućih društava i mirovinskih fondova, S.126 Pomoćne financijske institucije i S.127 Društva koja se bave prijenosom financijskih sredstava i zajmodavci u skladu s Odlukom DZS-a,
e) javna nefinancijska društva – obuhvaćaju nefinancijska društva koja podliježu kontroli državnih tijela (središnje ili lokalne razine), odnosno sve jedinice klasificirane u podsektor S.11001 – Javna nefinancijska društva u skladu s Odlukom DZS-a;
2) obveznici druge skupine:
a) neprofitne organizacije i udruge – obuhvaćaju sve jedinice klasificirane u sektor S.15 – Neprofitne ustanove koje služe kućanstvima u skladu s Odlukom DZS-a,
b) privatna nefinancijska društava – obuhvaćaju sve jedinice klasificirane u podsektore S.11002 – Nacionalna privatna nefinancijska društva i S.11003 Inozemno kontrolirana nefinancijska društva u skladu s Odlukom DZS-a.

Članak 58.
(1) Obveznici izvješćivanja prve skupine iz članka 57. točke 1. ove Odluke obvezni su izvještavati o svim depozitnim poslovima sklopljenima s inozemstvom, bez obzira na iznos depozita.
(2) Obveznici izvješćivanja iz stavka 1. ovog članka kojima prvi put nastane obveza izvješćivanja, dužni su Hrvatskoj narodnoj banci, u roku od 10 radnih dana nakon isteka mjeseca u kojem je nastupila obveza izvješćivanja iz stavka 1. ovog članka, dostaviti zahtjev za dostavu korisničkog imena i lozinke za izvještavanje o depozitnim poslovima s inozemstvom i to na obrascu POP-INOD.
(3) Obveznici izvješćivanja druge skupine iz članka 57. točke 2. ove Odluke obvezni su izvještavati o depozitnim poslovima s inozemstvom ako im: ukupni iznos depozita položenih u inozemstvu, odnosno ukupni zbroj stanja na depozitnim i tekućim/transakcijskim računima u inozemstvu na kraju mjeseca prelazi protuvrijednost od 100.000 eura i/ili ukupni dugovni ili potražni promet po depozitnim i tekućim/transakcijskim računima u inozemstvu u toku mjeseca prelazi protuvrijednost od 100.000 eura.
(4) Obveznici izvješćivanja iz stavka 3. ovog članka kojima prvi put nastane obveza izvješćivanja, dužni su Hrvatskoj narodnoj banci u roku od 10 radnih dana nakon isteka mjeseca u kojem je nastupila obveza izvješćivanja iz stavka 3. ovog članka, dostaviti zahtjev za dostavu korisničkog imena i lozinke za izvještavanje o depozitnim poslovima s inozemstvom i to na obrascu POP-INOD.
(5) Obveznici izvješćivanja izvješćuju Hrvatsku narodnu banku o depozitnim poslovima s inozemstvom sve dok su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. i stavka 3. ovog članka.

Članak 59.
(1) Obveznici izvješćivanja prve i druge skupine obvezu mjesečnog izvješćivanja ispunjavaju dostavljanjem izvješća o depozitnim poslovima s inozemstvom u izvještajnim tablicama izvješća INOK-DEP.
(2) Izvještajne tablice izvješća INOK-DEP smatraju se dostavljenima u Hrvatsku narodnu banku ako ne sadrže formalne pogreške.

Članak 60.
Izvještajne tablice izvješća INOK-DEP obveznici su dužni dostaviti u roku od 10 radnih dana nakon završetka izvještajnog mjeseca.

VI. TRANSAKCIJE S INOZEMSTVOM NA OSNOVI GRAĐEVINSKIH USLUGA

Članak 61.
Transakcijama s inozemstvom na osnovi građevinskih usluga smatraju se transakcije povezane, primjerice, sa sljedećim aktivnostima: pripremom lokacije, građevinskim radovima na visokogradnji ili niskogradnji te instalacijom i montažom uređaja, opreme i postrojenja, i sl.

Članak 62.
Obveznici izvješćivanja uključeni u statističko istraživanje o međunarodnim transakcijama povezanim s građevinskim uslugama dužni su izvješćivati Hrvatsku narodnu banku o transakcijama rezidenata koji pružaju građevinske usluge u inozemstvu.

Članak 63.
Obveznici izvješćivanja odnosno dostave obrasca iz članka 64. ove Odluke su rezidenti koji sudjeluju u transakcijama iz članka 62. ove Odluke i koje Hrvatska narodna banka izabere u uzorak u skladu sa člankom 90. ove Odluke kao i svi rezidenti koji tijekom jednog mjeseca ostvare međunarodnu transakciju povezanu s građevinskim uslugama veću od 500 000 kuna.

Članak 64.
(1) Podaci iz članka 62. ove Odluke dostavljaju se Hrvatskoj narodnoj banci na obrascu GRAÐ-USL (Transakcije rezidenata s nerezidentima povezane s građevinskim uslugama).
(2) Obrazac iz stavka 1. ovog članka dostavlja se Hrvatskoj narodnoj banci tromjesečno, pri čemu se podaci u njemu iskazuju na mjesečnoj osnovi.

Članak 65.
Obveznici izvješćivanja dužni su obrazac iz članka 64. stavka 1. ove Odluke dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci najkasnije mjesec dana nakon isteka izvještajnog tromjesečja.

VII. PRIHODI I RASHODI OD RAZMJENE USLUGA S INOZEMSTVOM I POSEBNE TRANSAKCIJE S INOZEMSTVOM

Članak 66.
Izvješća o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom i posebnim transakcijama s inozemstvom jesu:
1) Mjesečno izvješće o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom i posebnim transakcijama s inozemstvom,
2) Tromjesečno izvješće o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom i posebnim transakcijama s inozemstvom i
3) Godišnje izvješće o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom i posebnim transakcijama s inozemstvom.

Članak 67.
Predmet izvješćivanja su prihodi koje rezidenti ostvare od usluga obavljenih nerezidentima i rashodi za usluge primljene od nerezidenata te posebne transakcije s inozemstvom.

Članak 68.
(1) Obveznici dostavljanja Mjesečnog izvješća o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom i posebnim transakcijama s inozemstvom te Tromjesečnog izvješća o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom i posebnim transakcijama s inozemstvom jesu rezidenti koje Hrvatska narodna banka odabere u uzorak u skladu s člankom 90. ove Odluke.
(2) Obveznici izvješćivanja iz stavka 1. ovog članka svoju obvezu izvješćivanja ispunjavaju dostavljanjem izvješća US-PB (Izvješće o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom i posebnim transakcijama s inozemstvom).
(3) Izvještajne tablice izvješća US-PB smatraju se dostavljenima u Hrvatsku narodnu banku ako ne sadrže formalne pogreške.

Članak 69.
(1) Mjesečno izvješće o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom i posebnim transakcijama s inozemstvom dostavlja se mjesečno, najkasnije do 25. u mjesecu koji slijedi nakon izvještajnog mjeseca.
(2) Tromjesečno izvješće o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom i posebnim transakcijama s inozemstvom dostavlja se tromjesečno, najkasnije do 25. u mjesecu koji slijedi nakon završetka izvještajnog tromjesečja.

Članak 70.
(1) Obveznici dostavljanja Godišnjeg izvješća o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom i posebnim transakcijama s inozemstvom jesu rezidenti koji zadovolje jedan od sljedećih kriterija:
1. ukupan godišnji prihod koji ostvare pružanjem usluga iz članka 67. ove Odluke iznosi najmanje 750.000 kuna ili
2. ukupni godišnji rashodi po uslugama iz članka 67. ove Odluke iznose najmanje 1.000.000 kuna.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, rezidenti koji su u skladu s člankom 68. ove Odluke obvezni Hrvatskoj narodnoj banci dostavljati Mjesečno ili Tromjesečno izvješće o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom i posebnim transakcijama s inozemstvom, ne mogu istodobno biti obveznici podnošenja Godišnjeg izvješća o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom i posebnim transakcijama s inozemstvom.

Članak 71.
(1) Godišnje izvješće o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom i posebnim transakcijama s inozemstvom dostavlja se na obrascu US-GP.
(2) Obveznici izvješćivanja iz članka 70. ove Odluke dužni su popunjeni obrazac iz stavka 1. ovog članka dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci jedanput godišnje, i to najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

VIII. TRANSAKCIJE POVEZANE S MEĐUNARODNIM PRIJEVOZOM

Članak 72.
Transakcije s inozemstvom na osnovu usluga prijevoza obuhvaćaju transakcije prijevoza robe i putnika i ostale prateće i pomoćne usluge u međunarodnom prijevozu.

Članak 73.
Statističkim istraživanjem o uslugama u međunarodnom prijevozu Hrvatska narodna banka prikuplja podatke o:
1) prihodima i rashodima rezidentnih prijevoznika od pružanja usluga nerezidentima
2) prihodima od pružanja pratećih usluga nerezidentnim prijevoznicima i drugim nerezidentima
3) prihodima i rashodima nerezidentnih prijevoznika od pružanja usluga rezidentima.

Članak 74.
Obveznici izvješćivanja o transakcijama povezanim s međunarodnim prijevozom su rezidenti koji sudjeluju u transakcijama iz članka 73 ove Odluke i koje Hrvatska narodna banka izabere u uzorak u skladu člankom 90. ove Odluke.

Članak 75.
(1) Podaci iz članka 73. ove Odluke dostavljaju se Hrvatskoj narodnoj banci na obrascima TR-HT (Prihodi i rashodi rezidentnih prijevoznika od pružanja transportnih usluga nerezidentima), TR-IT (Usluge nerezidentnih prijevoznika rezidentima) i TR-HO (Prateće usluge u transportu nerezidentnim prijevoznicima i drugim nerezidentima).
(2) Obrasci iz stavka 1. ovog članka dostavljaju se Hrvatskoj narodnoj banci tromjesečno, pri čemu se podaci u njima iskazuju na mjesečnoj osnovi.

Članak 76.
Obveznici izvješćivanja dužni su obrasce iz članka 75. stavka 1. ove Odluke dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci najkasnije mjesec dana nakon isteka izvještajnog tromjesečja.

IX. MEĐUNARODNE TRANSAKCIJE POVEZANE S OSIGURANJEM

Članak 77.
Transakcije s inozemstvom na osnovu usluga osiguranja obuhvaćaju transakcije povezane s uslugama osiguranja i reosiguranja.

Članak 78.
Statističkim istraživanjem o međunarodnim transakcijama povezanim s uslugama osiguranja Hrvatska narodna banka prikuplja podatke o prihodima i rashodima rezidentnih društava za osiguranje i rezidentnih društava za reosiguranje te podružnica nerezidentnih društava za osiguranje i nerezidentnih društava za reosiguranje koje su registrirane u Republici Hrvatskoj od pružanja usluga osiguranja nerezidentima.

Članak 79.
Obveznici izvješćivanja o međunarodnim transakcijama povezanima s osiguranjem su rezidenti koji sudjeluju u transakcijama iz članka 78. ove Odluke i koje Hrvatska narodna banka izabere u uzorak u skladu s člankom 90. ove Odluke.

Članak 80.
(1) Podaci iz članka 78. ove Odluke dostavljaju se Hrvatskoj narodnoj banci na obrascu OS-HO (Transakcije rezidenata s nerezidentima povezane s osiguranjem).
(2) Obrazac iz stavka 1. ovog članka dostavlja se Hrvatskoj narodnoj banci tromjesečno, pri čemu se podaci u njemu iskazuju na mjesečnoj osnovi.

Članak 81.
Obveznici izvješćivanja dužni su obrazac iz članka 80. stavka 1. ove Odluke dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci najkasnije mjesec dana nakon isteka izvještajnog tromjesečja.

X. ISPLATE PLAĆA, DODATAKA NA PLAĆE I DRUGIH NAKNADA NA OSNOVI RADA NEREZIDENTIMA

Članak 82.
Hrvatska narodna banka prikuplja podatke o isplatama plaća, dodataka na plaće i drugih naknada na osnovi rada nerezidentima.

Članak 83.
Predmet izvješćivanja iz članka 82. ove Odluke jesu plaće, dodaci na plaće i druge naknade na osnovi rada koje proizlaze iz radnog odnosa kojeg nerezidentima isplaćuje pravna osoba rezident, uključujući i doprinose u nerezidentne fondove socijalne sigurnosti koji se nerezidentu isplaćuju izravno na njegov račun ili u njegovo ime na račun nerezidentne pravne osobe.

Članak 84.
(1) Obveznici izvješćivanja su pravne osobe rezidenti koji isplate plaću, dodatak na plaću ili druge naknade na osnovi rada nerezidentu navedene u članku 83. ove Odluke.
(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, obveznici izvješćivanja nisu rezidenti koji su odabrani u uzorak za dostavu Mjesečnog ili Tromjesečnog statističkog izvješća o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom i posebnim transakcijama s inozemstvom, na način propisan člankom 68. ove Odluke.

Članak 85.
(1) Izvješće o isplatama plaća, dodataka na plaće i drugih naknada nerezidentima dostavlja se na obrascu DOH-Q (Upitnik o isplaćenim dohocima nerezidentima).
(2) Obrazac iz stavka 1. ovog članka dostavlja se Hrvatskoj narodnoj banci za ona tromjesečja u kojima su ostvareni uvjeti za izvješćivanje propisani člankom 83. ove Odluke.
(3) Obveznici izvješćivanja dužni su obrazac iz stavka 1. ovog članka dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci najkasnije 15 dana nakon isteka izvještajnog tromjesečja iz stavka 2. ovog članka.

XI. FINANCIJSKE IZVEDENICE

Izvješće o ugovorima s karakteristikama financijskih izvedenica sklopljenih s nerezidentima

Članak 86.
U smislu ove Odluke, financijskim izvedenicama smatraju se: forvard (forward), ročnice (futures), razmjene (swaps), opcije (options), kreditne izvedenice i drugi slični pravni poslovi neovisno o tome da li im je odnosna varijabla roba, kamatna stopa, valuta, zlato, financijski instrumenti ili nešto drugo.

Članak 87.
(1) Obveznici izvješćivanja o financijskim izvedenicama ugovorenima s nerezidentima odnosno dostave obrasca iz članka 88. ove Odluke su rezidenti koji u tijeku izvještajnog mjeseca sklope s nerezidentom neki od pravnih poslova iz članka 86. ove Odluke ili koji na kraju mjeseca imaju otvorenu poziciju odnosno nedospjela potraživanja ili obveze iz takvih pravnih poslova.
(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, obveznici izvješćivanja o financijskim izvedenicama ugovorenima s nerezidentom nisu kreditne institucije, društva za osiguranje i reosiguranje, fondovi i društva za upravljanje fondovima, kreditne unije, institucije za faktoring i leasing, pravne osobe koje pružaju uslugu kartičnog poslovanja te ostale financijske institucije definirane člankom 3. točkom 9. Zakona o kreditnim institucijama.

Članak 88.
(1) Izvješće o financijskim izvedenicama ugovorenima s nerezidentima dostavlja se na obrascu FI (Prijava ulaganja u financijske izvedenice).
(2) Obrazac FI (Prijava ulaganja u financijske izvedenice) dostavlja se mjesečno, najkasnije 15 dana nakon isteka izvještajnog mjeseca za one mjesece u kojima su ostvareni uvjeti za izvješćivanje propisani člankom 87. stavkom 1. ove Odluke.

XI.a POSLOVI OPLEMENJIVANJA S INOZEMSTVOM

Članak 88.a
Poslovi oplemenjivanja s inozemstvom uključuju poslove transformacije, dogradnje, sastavljanja, obnavljanja, poboljšavanja i slične poslove na robi u tuđem vlasništvu s ciljem proizvodnje novog ili značajno poboljšanog proizvoda, a odvijaju se između rezidenata i nerezidenata.

Članak 88.b
Obveznici izvješćivanja o poslovima iz članka 88.a dužni su izvješćivati Hrvatsku narodnu banku:
1) o izvozu robe na oplemenjivanje i uvozu robe s oplemenjivanja,
2) o uvozu robe na oplemenjivanje i izvozu robe s oplemenjivanja,
3) o prihodima ostvarenima od usluga oplemenjivanja od nerezidenata i
4) o rashodima od usluga oplemenjivanja prema nerezidentima.

Članak 88.c
(1) Podaci iz članka 88.b ove Odluke dostavljaju se Hrvatskoj narodnoj banci na obrascu OPL-M (Upitnik o poslovima oplemenjivanja s inozemstvom).
(2) Obrazac iz stavka 1. ovog članka dostavlja se Hrvatskoj narodnoj banci mjesečno u roku 25 dana po isteku izvještajnog mjeseca.

Članak 88.d
Obveznici izvješćivanja odnosno dostave obrasca iz članka 88.c ove Odluke jesu rezidenti koje Hrvatska narodna banka izabere u uzorak u skladu s člankom 90. ove Odluke. Iznimno, obveznicima postaju svi rezidenti koje Hrvatska narodna banka nije odabrala u uzorak, ali su tijekom mjeseca obavili neki od poslova iz članka 88.b ove Odluke u vrijednosti većoj od 500 000 kn. Nakon što se to dogodi, obveza dostave obrasca postoji do dana dostave obavijesti Hrvatske narodne banke o isključenju iz uzorka.

XII. OSTALE ODREDBE

1. Tajnost podataka

Članak 89.
(1) Zaprimljena izvješća propisana ovim Odlukama Hrvatska narodna banka upotrebljava radi praćenja ostvarenja platne bilance Republike Hrvatske, stanja inozemnog duga Republike Hrvatske i stanja međunarodnih ulaganja Republike Hrvatske.
(2) Hrvatska narodna banka dužna je zaprimljene pojedinačne podatke čuvati u skladu sa Zakonom o službenoj statistici. Zaprimljeni pojedinačni podaci ne mogu se dostavljati trećima osim ako zakonskim propisima nije drugačije određeno.
(3) Hrvatska narodna banka može zaprimljene podatke učiniti dostupnima javnosti samo u agregatnom obliku.

2. Odabir uzorka

Članak 90.
(1) Kada je to propisano odredbama ove Odluke, obveznici izvješćivanja su rezidenti koje Hrvatska narodna banka odabere u uzorak.
(2) Postupak odabira uzorka iz stavka 1. ovog članka Hrvatska narodna banka obavlja u pravilu jedanput godišnje.
(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, Hrvatska narodna banka može tijekom godine izmijeniti, u cijelosti ili djelomično, utvrđeni uzorak.
(4) Rezidente koji su izabrani u uzorak Hrvatska narodna banka dužna je o tome pisano obavijestiti.
(5) Od dana dostave obavijesti iz stavka 4. ovog članka rezidenti postaju obveznicima izvješćivanja i dužni su Hrvatskoj narodnoj banci dostavljati izvješća za koja su uključeni u uzorak.
(6) Obveza iz stavka 5. ovog članka prestaje danom dostave obavijesti Hrvatske narodne banke o isključenju iz uzorka.

3. Oblik izvješćivanja

Članak 91.
(1) Obrasci izvješćivanja IU-IP, IU-IPP, IU-P, IU-N, IU-NI, IU-DIV, KZ2, KO2, K3, GOD-INOK, POP-INOK, POP-INOD, JI-POD, US-GP, FI i DOH-Q, njihov oblik, sadržaj i metodološke upute za popunjavanje propisuju se Uputom za sastavljanje izvješća propisanih Odlukom o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja koja se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju u papirnatom obliku.
(2) Izvještajne tablice izvješća INOK-DEP, KD-ZO, US-PB, OS-HO, TR-HT, TR-HO, TR-IT, IU-T2, GRAD-USL i OPL-M, njihov oblik, sadržaj, način dostavljanja i metodološke upute za popunjavanje propisuju se Uputom za sastavljanje izvješća propisanih Odlukom o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja koja se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju u elektroničkom obliku.

(3) Upute iz stavka 1. i 2. ovog članka sastavni su dio ove Odluke.
(4) Obveznici izvješćivanja mogu sami kreirati izvještajne tablice obrazaca koji se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju u papirnatom obliku, pri čemu su dužni poštivati sve elemente propisane Uputom iz stavka 1. ovog članka.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 92.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti: Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja ("Narodne novine", br. 33/2011.), Odluka o prikupljanju podataka o međunarodnim transakcijama povezanim s građevinskim uslugama ("Narodne novine", br. 35/2011.), Odluka o prikupljanju podataka o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom i posebnim transakcijama s inozemstvom ("Narodne novine", br. 141/2009. i 129/2010.), Odluka o prikupljanju podataka o međunarodnim transakcijama povezanim s međunarodnim prijevozom ("Narodne novine", br. 150/2003.) i Odluka o prikupljanju podataka o međunarodnim transakcijama povezanim s osiguranjem ("Narodne novine", br. 150/2003.)

Članak 93.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PRIKUPLJANJU PODATAKA ZA POTREBE SASTAVLJANJA PLATNE BILANCE, STANJA INOZEMNOG DUGA I STANJA MEÐUNARODNIH ULAGANJA


(„Narodne novine“, broj 10/14 od 27.01.2014.)

Članak 20.
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
 
TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PRIKUPLJANJU PODATAKA ZA POTREBE SASTAVLJANJA PLATNE BILANCE, STANJA INOZEMNOG DUGA I STANJA MEĐUNARODNIH ULAGANJA


(„Narodne novine“, broj 45/15 od 23.04.2015.)
 

Članak 24.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 19. koja stupa na snagu 30. lipnja 2015.

UPUTA ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠĆA PROPISANIH ODLUKOM O PRIKUPLJANJU PODATAKA ZA POTREBE SASTAVLJANJA PLATNE BILANCE, STANJA INOZEMNOG DUGA I STANJA MEĐUNARODNIH ULAGANJA KOJA SE HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI DOSTAVLJAJU U PAPIRNATOM OBLIKU


TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRIKUPLJANJU PODATAKA ZA POTREBE SASTAVLJANJA PLATNE BILANCE, STANJA INOZEMNOG DUGA I STANJA MEĐUNARODNIH ULAGANJA


(„Narodne novine“, broj 13/17 od 10.2.2017.)

Članak 23.
Uputa za sastavljanje izvješća propisanih Odlukom o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja koja se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju u papirnatom obliku, a koja je sastavni dio Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (»Narodne novine«, br. 103/2012., 10/2014. i 45/2015.) zamjenjuje se Uputom za sastavljanje izvješća propisanih Odlukom o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja koja se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju u papirnatom obliku, koja je u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
 

Članak 24.
Uputa za sastavljanje izvješća propisanih Odlukom o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja koja se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju u elektroničkom obliku, a koja je sastavni dio Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (»Narodne novine«, br. 103/2012., 10/2014. i 45/2015.) zamjenjuje se Uputom za sastavljanje izvješća propisanih Odlukom o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja koja se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju u elektroničkom obliku, koja je u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
 

Članak 25.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

UPUTA ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠĆA PROPISANIH ODLUKOM O PRIKUPLJANJU PODATAKA ZA POTREBE SASTAVLJANJA PLATNE BILANCE, STANJA INOZEMNOG DUGA I STANJA MEĐUNARODNIH ULAGANJA KOJA SE HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI DOSTAVLJAJU U PAPIRNATOM OBLIKU