Na temelju članka 43. stavka 2. točke 9. i članka 66. stavka 4. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008.) i članka 49., 51., 52., 53. i 54. Zakona o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/2003., 140/2005., 132/2006., 150/2008., 92/2009., 133/2009. – Zakon o platnom prometu, 153/2009. i 145/2010.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU O PRIKUPLJANJU PODATAKA ZA POTREBE SASTAVLJANJA PLATNE BILANCE, STANJA INOZEMNOG DUGA I STANJA MEÐUNARODNIH ULAGANJA

(„Narodne novine“, broj 103/12, 10/14 i 45/15)

 

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PRIKUPLJANJU PODATAKA ZA POTREBE SASTAVLJANJA PLATNE BILANCE, STANJA INOZEMNOG DUGA I STANJA MEÐUNARODNIH ULAGANJA


(„Narodne novine“, broj 10/14 od 27.01.2014.)

Tekst u WORD formatu. 


 
TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PRIKUPLJANJU PODATAKA ZA POTREBE SASTAVLJANJA PLATNE BILANCE, STANJA INOZEMNOG DUGA I STANJA MEĐUNARODNIH ULAGANJA


(„Narodne novine“, broj 45/15 od 23.04.2015.)

Članak 1.
U Odluci o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (»Narodne novine«, br. 103/2012 i 10/2014) u članku 3. točka 11. mijenja se i glasi:
»11) poslovima oplemenjivanja s inozemstvom.«.
 

Članak 2.
U članku 7. stavku 1. točki 1. podtočki b. brojka »500.000,00« zamjenjuje se brojkom »100.000,00«.
U podtočki c. brojka »500.000,00« zamjenjuje se brojkom »100.000,00«.
Iza podtočke c. dodaje se podtočka d. koja glasi:
»d. svako povlačenje ulaganja nerezidenta kojim rezidentna pravna ili fizička osoba stječe 100% udjela u kapitalu rezidenta pravne osobe;«.
U točki 3. podtočki b. brojka »500.000,00« zamjenjuje se brojkom »100.000,00«.
U podtočki c. brojka »500.000,00« zamjenjuje se brojkom »100.000,00«.
Iza podtočke c. dodaje se podočka d. koja glasi:
»d. svako povlačenje ulaganja rezidenta kojim nerezidentna pravna ili fizička osoba stječe 100% udjela u kapitalu nerezidenta pravne osobe;«.
 

Članak 3.
U članku 8. stavku 2. točki 2. iza riječi »koji je podružnica tog trgovačkog društva« dodaju se riječi »ako je ukupna vrijednost neizravno prenesene imovine u jednom mjesecu najmanje 500.000 kuna«.
U točki 4. iza riječi »podružnica tog trgovačkog društva« dodaju se riječi »ako je ukupna vrijednost neizravno prenesene imovine u jednom mjesecu najmanje 500.000 kuna«.
 

Članak 4.
Članak 37. mijenja se i glasi:
»(1) Izvješća o kreditnim poslovima obuhvaćaju:
1) Mjesečno izvješće o kratkoročnim komercijalnim kreditima,
2) Mjesečno izvješće o ostalim kreditnim poslovima s inozemstvom,
3) Godišnje izvješće o ostalim kreditnim poslovima s inozemstvom,
4) Izvješće o kreditnim poslovima stanovništva i
5) Povremena izvješća o kratkoročnim komercijalnim kreditima.«
 

Članak 5.
U članku 42. stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Rezidenti su obvezni izvještavati i o pravnim poslovima kojima su drugog rezidenta doveli u položaj dužnika po kreditnom poslu s inozemstvom (prodaja dijela ili cijelog potraživanja, sekuritizacija i slično), ako rezident koji je temeljem takvih poslova postao dužnik prema inozemstvu nije upoznat s promjenom vjerovnika.«
Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:
»(4) Rezidenti iz stavka 3. ovog članka izvješćuju kao obveznici druge skupine.
(5) Rezidenti koji su drugog rezidenta doveli u položaj dužnika po kreditnom poslu s inozemstvom, a dužnika su upoznali s promjenom vjerovnika, dužni su Hrvatskoj narodnoj banci, Sektoru statistike, dostaviti obavijest o navedenom poslu koji sadržava matične podatke rezidentnog dužnika i podatak o iznosu kreditnog posla uz izjavu da su dužnika upoznali s promjenom vjerovnika.«
 

Članak 6.
Članak 43. mijenja se i glasi:
»Obveznici dostavljanja izvješća o ostalim kreditnim poslovima dijele se u dvije skupine:
1) obveznici prve skupine:
a) središnja država – obuhvaća tijela državne vlasti i sve ostale jedinice klasificirane u sektor S.1311 – Središnja država, osim Hrvatske banke za obnovu i razvitak, u skladu s Odlukom o statističkoj klasifikaciji institucionalnih sektora 2010 – SKIS 2010. koju je objavio Državni zavod za statistiku (u nastavku teksta: Odluka DZS-a),
b) fondovi socijalne sigurnosti – obuhvaćaju HZZO, HZMO, Hrvatski zavod za zapošljavanje i sve ostale jedinice klasificirane u sektor S.1314 – Fondovi socijalne sigurnosti u skladu s Odlukom DZS-a,
c) lokalna država – obuhvaća jedinice lokalne i područne (regionalne) uprave/samouprave (županijske, gradske i općinske) vlasti i sve ostale jedinice klasificirane u sektor S.1313 – Lokalna država u skladu s Odlukom DZS-a,
d) kreditne institucije i novčani fondovi, odnosno sve jedinice klasificirane u sektore S.122 – Društva koja primaju depozite osim središnje banke i S.123 – Novčani fondovi u skladu s Odlukom DZS-a – isključivo za poslove izdavanja dužničkih vrijednosnih papira u inozemstvu sukladno člancima 29. i 30. ove Odluke;
2) obveznici druge skupine:
a) financijske institucije i financijski posrednici – obuhvaćaju Hrvatsku banku za obnovu i razvitak, društva za osiguranje, mirovinske fondove, investicijske fondove odnosno društva za upravljanje investicijskim fondovima, kreditne unije, institucije za faktoring i leasing, pravne osobe koje pružaju uslugu kartičnog poslovanja te sve ostale nespomenute financijske institucije i posrednike, odnosno sve jedinice klasificirane u sektor S.12 – Financijska društva osim jedinica klasificiranih u sektore S.121 – Središnja banka, S.122 – Društva koja primaju depozite osim središnje banke i S.123 – Novčani fondovi u skladu s Odlukom DZS-a,
b) javna nefinancijska društva – obuhvaćaju nefinancijska društva koja podliježu kontroli državnih tijela (središnje ili lokalne razine), odnosno sve jedinice klasificirane u podsektor S.11001 – Javna nefinancijska društva u skladu s Odlukom DZS-a,
c) neprofitne organizacije i udruge odnosno sve jedinice klasificirane u sektor S.15 – Neprofitne ustanove koje služe kućanstvima u skladu s Odlukom DZS-a,
d) uzorak privatnih nefinancijskih društava.«
 

Članak 7.
Članak 44. mijenja se i glasi:
»Obveznici izvješćivanja iz prve skupine iz članka 43. točke 1. ove Odluke dostavljaju izvješća na obrascima:
1) KZ2 – Upitnik o kreditnom poslu zaduženja,
2) KO2 – Upitnik o kreditnom poslu odobrenja i
3) K3 – Pregled korištenja kredita, otplate glavnice i plaćanja kamata (za kredite zaduženja i kredite odobrenja).«
 

Članak 8.
U članku 47. riječ »trgovačkih« briše se.
 

Članak 9.
U članku 50. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Iznimno od odredaba članka 43. ove Odluke obveza prijave u izvještajni sustav statistike inozemnog duga nastupit će i za ostala privatna nefinancijska društva, odnosno za ostale jedinice klasificirane u podsektore S.11002 – Nacionalna privatna nefinancijska društva i S.11003 – Inozemno kontrolirana nefinancijska društva u skladu s Odlukom DZS-a, a koja nisu odabrana u uzorak za izvještavanje o ostalim kreditnim poslovima, ako im razina stanja inozemne zaduženosti odnosno stanja inozemnih potraživanja tijekom godine premaši iznos ekvivalentan iznosu od 2,0 milijuna eura odnosno 0,5 milijuna eura za društva koja su povezana s nerezidentnim kreditorom odnosno nerezidentnim dužnikom na temelju izravnih ulaganja definiranih člankom 9. Zakona.«
U stavku 2. riječ »Trgovačka« zamjenjuje se riječju »Nefinancijska«.
U stavku 3. riječ »trgovačkog« briše se.
 

Članak 10.
U članku 51. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Obveznici dostavljanja Godišnjeg izvješća o ostalim kreditnim poslovima s inozemstvom jesu sva privatna nefinancijska društva koja ne dostavljaju Mjesečno izvješće o ostalim kreditnim poslovima s inozemstvom, a tijekom godine imala su ili imaju stanje duga ili potraživanja po kreditnim poslovima s inozemstvom iz članka 35. stavka 3. ove Odluke.«
Članak 11.
Iza članka 54. dodaje se poglavlje 5. i članak 54.a koji glase:
»5. Povremena izvješća o kratkoročnim komercijalnim kreditima
 

Članak 54.a
(1) Povremena izvješća o kratkoročnim komercijalnim kreditima iz članka 35. stavka 2. ove Odluke, a koja se dostavljaju temeljem pojedinog zahtjeva Hrvatske narodne banke sadrže podatke o kratkoročnim komercijalnim kreditima zatražene pojedinim zahtjevom i dostavljaju se na obrascu priloženom uz pojedini zahtjev.
(2) Obveznici dostavljanja izvješća iz stavka 1. ovog članka jesu rezidenti koje Hrvatska narodna banka odabere u uzorak u skladu s odredbama članka 90. ove Odluke.
(3) Izvješća iz stavka 1. ovog članka dostavljaju se u roku određenom pojedinim zahtjevom Hrvatske narodne banke.«
 

Članak 12.
Članak 56. mijenja se i glasi:
»Obveznici izvješćivanja o depozitnim poslovima s inozemstvom, odnosno obveznici dostavljanja Izvješća o depozitnim poslovima s inozemstvom jesu rezidenti koji imaju sklopljene ugovore o depozitu ili tekućem/transakcijskom računu kod nerezidentne financijske institucije pod uvjetima utvrđenima u članku 57. i 58. ove Odluke.«
 

Članak 13.
Članak 57. mijenja se i glasi:
»Obveznici izvješćivanja o depozitnim poslovima s inozemstvom dijele se u dvije skupine:
1) obveznici prve skupine:
a) središnja država – obuhvaća tijela državne vlasti i sve ostale jedinice klasificirane u sektor S.1311 – Središnja država, osim Hrvatske banke za obnovu i razvitak, u skladu s Odlukom DZS-a,
b) fondovi socijalne sigurnosti – obuhvaćaju HZZO, HZMO, Hrvatski zavod za zapošljavanje i sve ostale jedinice klasificirane u sektor S.1314 – Fondovi socijalne sigurnosti u skladu s Odlukom DZS-a,
c) lokalna država – obuhvaća jedinice lokalne i područne (regionalne) uprave/samouprave (županijske, gradske i općinske) vlasti i sve ostale jedinice klasificirane u sektor S.1313 – Lokalna država u skladu s Odlukom DZS-a,
d) financijske institucije i financijski posrednici – obuhvaćaju, kreditne unije, institucije za faktoring i leasing, pravne osobe koje pružaju uslugu kartičnog poslovanja i slične nespomenute financijske institucije i posrednike, odnosno sve jedinice klasificirane u sektore S.125 Ostali financijski posrednici, osim osiguravajućih društava i mirovinskih fondova, S.126 Pomoćne financijske institucije i S.127 Društva koja se bave prijenosom financijskih sredstava i zajmodavci u skladu s Odlukom DZS-a,
e) javna nefinancijska društva – obuhvaćaju nefinancijska društva koja podliježu kontroli državnih tijela (središnje ili lokalne razine), odnosno sve jedinice klasificirane u podsektor S.11001 – Javna nefinancijska društva u skladu s Odlukom DZS-a;
2) obveznici druge skupine:
a) neprofitne organizacije i udruge – obuhvaćaju sve jedinice klasificirane u sektor S.15 – Neprofitne ustanove koje služe kućanstvima u skladu s Odlukom DZS-a,
b) privatna nefinancijska društava – obuhvaćaju sve jedinice klasificirane u podsektore S.11002 – Nacionalna privatna nefinancijska društva i S.11003 Inozemno kontrolirana nefinancijska društva u skladu s Odlukom DZS-a.
 

Članak 14.
U članku 58. stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Obveznici izvješćivanja druge skupine iz članka 57. točke 2. ove Odluke obvezni su izvještavati o depozitnim poslovima s inozemstvom ako im:
• ukupni iznos depozita položenih u inozemstvu, odnosno ukupni zbroj stanja na depozitnim i tekućim/transakcijskim računima u inozemstvu na kraju mjeseca prelazi protuvrijednost od 100.000 eura i/ili
• ukupni dugovni ili potražni promet po depozitnim i tekućim/transakcijskim računima u inozemstvu u toku mjeseca prelazi protuvrijednost od 100.000 eura.«
Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
»(5) Obveznici izvješćivanja izvješćuju Hrvatsku narodnu banku o depozitnim poslovima s inozemstvom sve dok su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. i stavka 3. ovog članka.«

Članak 15.
 
Članak 83. mijenja se i glasi:
»Predmet izvješćivanja iz članka 82. ove Odluke jesu plaće, dodaci na plaće i druge naknade na osnovi rada koje proizlaze iz radnog odnosa kojeg nerezidentima isplaćuje pravna osoba rezident, uključujući i doprinose u nerezidentne fondove socijalne sigurnosti koji se nerezidentu isplaćuju izravno na njegov račun ili u njegovo ime na račun nerezidentne pravne osobe.«
 

Članak 16.
U članku 88.c stavku 2. brojka »15« zamjenjuje se brojkom »25«.
 

Članak 17.
Članak 88. d. mijenja se i glasi:
»Obveznici izvješćivanja odnosno dostave obrasca iz članka 88.c ove Odluke jesu rezidenti koje Hrvatska narodna banka izabere u uzorak u skladu s člankom 90. ove Odluke. Iznimno, obveznicima postaju svi rezidenti koje Hrvatska narodna banka nije odabrala u uzorak, ali su tijekom mjeseca obavili neki od poslova iz članka 88.b ove Odluke u vrijednosti većoj od 500 000 kn. Nakon što se to dogodi, obveza dostave obrasca postoji do dana dostave obavijesti Hrvatske narodne banke o isključenju iz uzorka.«
 

Članak 18.
U članku 91. stavku 1. kratica »PU-UDP« briše se.
 

Članak 19.
U članku 91. stavku 2. kratice »IU-MI« i »PU-MI« brišu se.
 

Članak 20.
Uputa za sastavljanje izvješća propisanih Odlukom o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja koja se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju u papirnatom obliku, a koja je sastavni dio Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (»Narodne novine«, br. 103/2012 i 10/2014) zamjenjuje se Uputom za sastavljanje izvješća propisanih Odlukom o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja koja se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju u papirnatom obliku koja je sastavni dio ove Odluke.
 

Članak 21.
Uputa za sastavljanje izvješća propisanih Odlukom o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja koja se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju u elektroničkom obliku, a koja je sastavni dio Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (»Narodne novine«, br. 103/2012 i 10/2014) zamjenjuje se Uputom za sastavljanje izvješća propisanih Odlukom o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja koja se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju u elektroničkom obliku koja je sastavni dio ove Odluke.
 

Članak 22.
Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti sljedeće odredbe Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja:
– članak 25. točka 1. i
– članci od 26. do 28. te
– obrazac izvješćivanja PU-UDP – Mjesečno izvješće o inozemnim ulaganjima u dužničke vrijednosne papire i metodološke upute za njegovo popunjavanje propisane Uputom za sastavljanje izvješća propisanih Odlukom o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja koja se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju u papirnatom obliku, a koja Uputa je sastavni dio Odluke oprikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja.
 

Članak 23.
Na dan 30. lipnja 2015. prestaju važiti sljedeće odredbe Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja:
– članak 5. točka 5.,
– članci od 18. do 20.,
– članak 25. točka 3. i
– članci od 31. do 33. te
– izvještajne tablice izvješća IU-MI – Izvješće o vlasničkim ulaganjima rezidenata u inozemstvo i nerezidenata u zemlju te izvještajne tablice izvješća PU-MI – Izvješće o dužničkim ulaganjima rezidenata u inozemstvo i nerezidenata u zemlju kao i metodološke upute za njihovo popunjavanje propisane Uputom za sastavljanje izvješća propisanih Odlukom o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja koja se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju u elektroničkom obliku, a koja Uputa je sastavni dio Oduke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja.
 

Članak 24.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 19. koja stupa na snagu 30. lipnja 2015.

UPUTA ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠĆA PROPISANIH ODLUKOM O PRIKUPLJANJU PODATAKA ZA POTREBE SASTAVLJANJA PLATNE BILANCE, STANJA INOZEMNOG DUGA I STANJA MEĐUNARODNIH ULAGANJA KOJA SE HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI DOSTAVLJAJU U PAPIRNATOM OBLIKU