Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (»Narodne novine«, broj 71/2010) ministar zdravstva i socijalne skrbi uz suglasnost ministra financija donosi
 
PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA SREDSTAVA IZ PRIHODA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA RAD USTROJSTVENIH OBLIKA HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA
 
(„Narodne novine“, broj 18/11)
 
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuje se način i rokovi plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rada ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa – općinska, gradska i županijska društva Crvenog križa (u daljnjem tekstu: korisnik).
 
Članak 2.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju sredstva za:
– rad i djelovanje Službe traženja na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izdvaja se 0,2% sredstava prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određenih sukladno stavku 2. i 3. ovoga članka,
– javne ovlasti i redovne djelatnosti izdvaja se 0,5% sredstava prihoda svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određenih sukladno stavku 2. ovoga članka i to za rad ustrojstvenih oblika Crvenog križa.
Pod prihodima iz stavka 1. podstavka 1. i 2. ovoga članka smatraju se prihodi poslovanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ostvareni u prethodnoj poznatoj godini umanjeni za:
– dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije,
– pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, a kod općina i gradova na otocima udio u porezu na dohodak za zajedničko financiranje kapitalnog projekta od interesa za razvoj otoka,
– vlastite prihode i
– namjenske prihode.
U osnovicu za izračun postotaka iz stavka 1. podstavka 1. i 2. ovoga članka ulaze sljedeće podskupine računa Računskog plana za proračune i proračunske korisnike:
– 611 Porez i prirez na dohodak umanjeni za dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije,
– 613 Porezi na imovinu,
– 614 Porezi na robu i usluge,
– 616 Ostali prihodi od poreza,
– 641 Prihodi od financijske imovine umanjeni za 6415 Prihode od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule,
– 643 Prihodi od kamata na dane zajmove,
– 681 Kazne i upravne mjere i
– 683 Ostali prihodi.
 
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ovoga Pravilnika uplaćuju se na žiro račun korisnika s pravnom osobnošću mjesečno u visini 1/12 odobrenog iznosa za tekuću godinu.
 
Članak 4.
Korisnik može steći i druga sredstva iz prihoda jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osim onih iz članka 2. ovoga Pravilnika sukladno ugovoru s jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave u skladu s potrebama građana lokalne zajednice.
Sredstva iz stavka 1. ovoga članka isplaćuju se sukladno odredbama toga ugovora.
 
Članak 5.
Polugodišnje izvješće o utrošku sredstava (za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja) iz članka 2. ovoga Pravilnika korisnik je obvezan dostaviti jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave u roku od 30 dana od isteka izvještajnog razdoblja, a godišnje izvješće o utrošku sredstava (za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca) u roku od 45 dana od isteka izvještajnog razdoblja.
Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđuje oblik i sadržaj izvješća iz stavka 1. ovoga članka.
Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih na temelju ugovora iz članka 4. ovoga Pravilnika dostavljaju se sukladno odredbama toga ugovora.
Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može zatražiti i dostavu financijskih izvještaja za poslovnu godinu i za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja od korisnika koji imaju obvezu sastavljanja istih sukladno Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija.
 
Članak 6.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.