Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/1998, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009) i članka 16. stavaka 3. i 6. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. kolovoza 2010. godine donijela

ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA MINISTARSTVU REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA ZA DONOŠENJE ODLUKA O PRAVU NAJMA, ZAKUPA, SLUŽNOSTI I GRAĐENJA NA JAVNOM VODNOM DOBRU

(„Narodne novine“, broj 96/10)

I.
Ovlašćuje se Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva za donošenje odluka o davanju prava najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru, radi ostvarenja gospodarskih, odnosno osobnih potreba pravnih i fizičkih osoba.

II.
Sve stručne poslove koji prethode donošenju odluka iz točke I. ove Odluke, uključujući i provedbu javnih nadmetanja u slučaju davanja prava najma i zakupa javnog vodnog dobra, obavljaju Hrvatske vode.

III.
Ovlašćuje se Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva za sklapanje ugovora o pravu služnosti i pravu građenja na javnom vodnom dobru, sukladno odredbama važećih mjerodavnih zakonskih propisa i odredaba Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/2009).

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.