Na temelju članka 16. stavka 7. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. lipnja 2010. godine donijela
 
ODLUKA O VISINI NAKNADE NAJMA, ZAKUPA, SLUŽNOSTI I GRAĐENJA NA JAVNOM VODNOM DOBRU
 
(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 89/10 i 88/11)
 
I.
Ovom Odlukom se određuje visina naknade za pravo najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru radi ostvarenja gospodarskih, odnosno osobnih potreba pravnih i fizičkih osoba.
Ova Odluka ne primjenjuje se na pomorsko dobro i morske luke.
 
II.
U smislu ove Odluke izraz:
1. »Zaštićeno obalno područje mora« je zaštićeno obalno područje mora, u smislu propisa koji uređuju prostorno uređenje i gradnju;
2. »Ostala područja« čine područje Republike Hrvatske koje nije područje Grada Zagreba i zaštićenog obalnog područja mora;
3. »Područja posebne državne skrbi« su područja tako određena u smislu propisa koji uređuju područja državne skrbi.
 
Najam
 
III.
Visina najamnine na javnom vodnom dobru utvrđuje se kako slijedi:
1. radi održavanja sajmova i izložbi, te priredbi koje nisu priredbe iz podtočke 2. ovog stavka:
– područje Grada Zagreba i zaštićenog obalnog područja mora – 0,20 kn/m²/dnevno,
– ostala područja – 0,15 kn/m²/dnevno,
2. radi održavanja športskih natjecanja, folklornih, vjerskih i etničkih priredbi i festivala, te priredbi humanitarnog karaktera (humanitarni koncerti, akcije za pomoć i sl.):
– 0,10 kn/m²/dnevno,
3. radi postavljanja smjerokaza, meteoroloških mjernih postaja, mjernih uređaja i drugih sličnih predmeta:
– 500,00 kn po komadu/objektu godišnje,
4. za najam čuvarnica koje nisu u funkciji zaštite od štetnog djelovanja voda:
– 6,00 kn/m²/mjesečno,
5. za ostale namjene:
– područje Grada Zagreba i zaštićenog obalnog područja mora – 0,25 kn/m²/dnevno,
– ostala područja – 0,20 kn/m²/dnevno.
Za zasnivanje prava najma na javnom vodnom dobru radi održavanja vježbi u svrhu zaštite i spašavanja ljudi i imovine ne plaća se najamnina.
 
Zakup
 
IV.
Visina zakupnine na javnom vodnom dobru utvrđuje se u iznosu kako slijedi:
1. radi košnje i ispaše kojim se održava javno vodno dobro:
– 150,00 kn/ha/godišnje,
2. radi poljoprivredne proizvodnje koja nije u suprotnosti s odredbama članka 126. Zakona o vodama:
– 650,00 kn/ha/godišnje,
3. radi postavljanja pokretnih i/ili privremenih naprava u svrhu proizvodnje električne energije:
– područje Grada Zagreba i zaštićenog obalnog područja mora – 2,00 kn/m²/godišnje, ali ne ispod 1.000,00 kn/godišnje,
– ostala područja – 1,00 kn/m²/godišnje, ali ne ispod 500,00 kn/godišnje,
4. radi postavljanja pokretnih i/ili privremenih objekata u druge svrhe, te postavljanje štandova:
– područje Grada Zagreba i zaštićenog obalnog područja mora – 500,00 kn/m²/godišnje, ali ne ispod 2.000,00 kn/godišnje,
– ostala područja – 300,00 kn/m²/godišnje, ali ne ispod 1.500,00 kn/godišnje,
5. radi uređenja privremenih parkirališta, te skladišta i deponija na otvorenom:
– područje Grada Zagreba i zaštićenog obalnog područja mora – 4,00 kn/m²/godišnje, ali ne ispod 1.700,00 kn/godišnje,
– ostala područja – 3,00 kn/m²/godišnje, ali ne ispod 1.500,00 kn/godišnje,
6. radi uređenja sportsko-rekreativnih terena:
– 0,20 kn/m²/godišnje, ali ne ispod 20.000,00 kn/godišnje,
7. za postavljanje reklamnih ploča u marketinške svrhe (jednostrane, dvostrane, višestrane):
– 40,00 kn/m² reklame mjesečno, ali ne ispod 1.000,00 kn/mjesečno,
8. za ostale namjene:
– 8,00 kn/m²/godišnje, ali ne ispod 2.000,00 kn/godišnje.
 
Služnost
 
V.
Visina naknade za pravo služnosti na javnom vodnom dobru utvrđuje se u jednokratnom iznosu kako slijedi:
1. za služnost puta:
– područje Grada Zagreba i zaštićenog obalnog područja mora – 100,00 kn/m²,
– ostala područja – 50,00 kn/m²,
2. za služnost vodova:
– za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih vodova – 20,00 kn/m²,
– za polaganje produktovoda, kabelske kanalizacije – 100,00 kn/m²,
– za polaganje plinovodnih, toplovodnih i vrelovodnih vodova – 40,00 kn/m²,
– za polaganje električnih vodova – 30,00 kn/m².
 
Građenje
 
VI.
Visina naknade za pravo građenja na javnom vodnom dobru utvrđuje se u iznosu kako slijedi:
1. za gradnju trajnih građevina namijenjenih obavljanju trgovačkih i uslužnih djelatnosti, osim namjena iz podtočke 2. ove točke:
– područje Grada Zagreba i zaštićenog obalnog područja mora – 25,00 kn/ m²/godišnje
– ostala područja – 12,50 kn/ m²/godišnje
2. za gradnju trajnih građevina namijenjenih obavljanju proizvodnih djelatnosti, osim namjena iz podtočaka 4., 5., 6., 7. i 9. ove točke):
– područje Grada Zagreba i zaštićenog obalnog područja mora – 10,00 kn/m²/godišnje,
– ostala područja – 5,00 kn/m²/godišnje,
3. za gradnju trajnih građevina za sportske i rekreacijske namjene:
– područje Grada Zagreba i zaštićenog obalnog područja mora – 10,00 kn/m²/godišnje,
– ostala područja – 5,00 kn/m²/godišnje,
4. za gradnju hidroelektrana i mlinova:
– područje Grada Zagreba i zaštićenog obalnog područja mora – 5,00 kn/m²/godišnje,
– ostala područja – 3,50 kn/m²/godišnje,
5. za rekonstrukciju vodne građevine u svrhu proizvodnje električne energije koja nije u vlasništvu Republike Hrvatske:
– područje Grada Zagreba i zaštićenog obalnog područja mora – 5,00 kn/m²/godišnje,
– ostala područja – 3,50 kn/m²/godišnje,
6. za gradnju i/ili rekonstrukciju druge vodne građevine koja nije u vlasništvu Republike Hrvatske:
– područje Grada Zagreba i zaštićenog obalnog područja mora – 20,00 kn/m²/godišnje,
– ostala područja – 15,00 kn/m²/godišnje,
7. za rekonstrukciju postojećih mlinica u svrhu očuvanja zaštićene kulturne baštine:
– 10,00 kn/m²,
8. za gradnju pristupnog puta (most, propust ili druga građevina):
8.1. do zemljišne čestice na kojoj je zgrada ne veća od 400 m² građevinske (bruto) površine:
– područje Grada Zagreba i zaštićenog obalnog područja mora – 150,00 kn/m²,
– ostala područja – 100,00 kn/m²,
8.2. do zemljišne čestice na kojoj je zgrada veća od 400 m² građevinske (bruto) površine:
– područje Grada Zagreba i zaštićenog obalnog područja mora – 300,00 kn/m²,
– ostala područja – 200,00 kn/m²,
8.3. do zemljišne čestice na kojoj je složena građevina:
– područje Grada Zagreba i zaštićenog obalnog područja mora – 400,00 kn/m²,
– ostala područja – 300,00 kn/m²,
8.4. do zemljišne čestice na kojoj je zgrada isključivo za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, ne veća od 600 m² građevinske (bruto) površine:
– područje Grada Zagreba i zaštićenog obalnog područja mora – 150,00 kn/m²,
– ostala područja – 100,00 kn/m²,
8.5. do zemljišne čestice na kojoj je zgrada isključivo za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, veća od 600 m² građevinske (bruto) površine:
– područje Grada Zagreba i zaštićenog obalnog područja mora – 200,00 kn/m²,
– ostala područja – 150,00 kn/m²,
8.6. do ostalih objekata:
– područje Grada Zagreba i zaštićenog obalnog područja mora – 400,00 kn/m2,
– ostala područja – 300,00 kn/m²,
8.7. do zemljišne čestice na kojoj nema nikakve građevine:
– 50,00 kn/m²,
9. za gradnju trajnih građevina za koje prema propisima o gradnji nisu potrebni akti kojima se
odobrava građenje i/ili lokacijska dozvola:
– 80 kn/m2.

VI.a
Naknada za pravo građenja iz ove Odluke plaća se jednokratno, u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ugovora o pravu građenja.
Na zahtjev nositelja prava građenja naknada za pravo građenja koja prelazi ukupni iznos od 100.000,00 kuna plaća se u jednakim godišnjim obrocima.
Prvi obrok naknade iz stavka 2. ove točke uplaćuje se u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ugovora o pravu građenja, a svaki sljedeći obrok uvećan za kamatu u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke dospijeva na naplatu na dan koji po broju i mjesecu odgovara danu dospijeća prvog obroka.
Ugovorom o pravu građenja u slučaju iz stavka 2. ove točke uredit će se broj obroka i odrediti rok u kojemu nositelj prava građenja mora izvršiti uplatu zadnjeg obroka naknade.
 
VII.
Republika Hrvatska i jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave, kao i pravne osobe kojima je Republika Hrvatska ili jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave većinski udjeličar ili dioničar, odnosno osnivač s većinskim pravom odlučivanja, ne plaćaju naknade iz točaka III. i IV. ove Odluke pod uvjetom da one ne naplaćuju najam ili zakup Hrvatskim vodama, u istoj površini.
Republika Hrvatska, kao i pravne osobe kojima je Republika Hrvatska većinski udjeličar ili dioničar, odnosno osnivač s većinskim pravom odlučivanja, ne plaćaju naknadu iz točaka V. i VI. ove Odluke, u istoj površini.
Jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave, kao i pravne osobe kojima su jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave većinski udjeličar ili dioničar, odnosno osnivač s većinskim pravom odlučivanja, ne plaćaju naknadu iz točaka V. i VI. ove Odluke pod uvjetom da one ne naplaćuju naknadu za pravo služnosti, odnosno pravo građenja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina osnovne melioracijske odvodnje u vlasništvu Republike Hrvatske, u istoj površini.
 
VIII.
Na područjima posebne državne skrbi visina naknade određuje se u iznosu od 50% od iznosa iz točaka III., IV., V. i VI. ove Odluke.
 
IX.
Pravo zakupa zasniva se u postupku javnoga natječaja, a visina zakupnine određene ovom Odlukom najniži je ponudbeni iznos.
Pravo najma, služnosti i građenja zasniva se na neposredni zahtjev stranke, a visina najamnine, visina naknade za pravo služnosti, odnosno pravo građenja određene ovom Odlukom, ugovorni su iznos naknade.
U slučajevima kada dodjela prava zakupa uključuje i zasnivanje prava građenja, to pravo će se dodijeliti u postupku iz stavka 2. ove točke.
 
X.
Naknade iz točaka III., IV., V. i VI. ove Odluke izračunavaju se prema površini zemljišta, odnosno vodne građevine na kojima se isto pravo zasniva, osim za one naknade za koje je u ovoj Odluci određivanje visine drukčije određeno.
 
XI.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST
 
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O VISINI NAKNADE NAJMA, ZAKUPA, SLUŽNOSTI I GRAĐENJA NA JAVNOM VODNOM DOBRU
 
(„Narodne novine“, broj 88/11 od 27. 07. 2011.)
 
V.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.