Na temelju članka 23. stavka 3. i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. lipnja 2010. godine donijela

ODLUKU O USPOSTAVI HRVATSKOG OKVIRA ZA INTEROPERABILNOST

(„Narodne novine“, broj 84/10)

I.
Uspostavlja se Hrvatski okvir za interoperabilnost (u daljnjem tekstu: HROI), sukladno Odrednicama Hrvatskog okvira za interoperabilnost (u daljnjem tekstu: Odrednice).

II.
U svrhu strateškog upravljanja uspostavom interoperabilnosti tijela državne uprave osniva se Vijeće za informatizaciju državne uprave (u daljnjem tekstu: Vijeće), kao stručno i savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske.
Zadaće Vijeća:
– usvajanje godišnjih prijedloga planova provedbe mjera za uspostavljanje HROI-a,
– praćenje i evaluacija rada nadležnih tijela u području interoperabilnosti,
– priprema godišnjih izvješća o provedbi godišnjih planova za uspostavljanje HROI-a, koje na usvajanje podnosi Vladi Republike Hrvatske,
– odobravanje promjene Kataloga važećih dokumenata interoperabilnosti i servisa podrške HROI-a,
– odobravanje prijedloga strateških, planskih i provedbenih dokumenata HROI-a,
– usvajanje standarda načina planiranja i provedbe projekata primjene informacijskih i komunikacijskih tehnologija u tijelima državne uprave u skladu s Odrednicama,
– strateško upravljanje sustavom Središnjeg državnog portala – Moja uprava i novih funkcionalnosti,
– podizanje javne svijesti o HROI-u i mogućnostima korištenja elektroničkih javnih usluga tijela državne uprave.
Sudjelovanje u radu i odluke Vijeća obvezuju sva središnja tijela državne uprave.
U provedbi svojih zadaća Vijeće može osnivati svoje stalne i povremene radne skupine.
Vijeće jednom godišnje podnosi Vladi Republike Hrvatske izvješće o svome radu.

III.
Vijeće čine:
– državni tajnik Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku, predsjednik Vijeća,
– predstavnici (na razini dužnosnika) središnjih tijela državne uprave, članovi Vijeća.
Predsjednika Vijeća imenuje Vlada Republike Hrvatske.
Članove Vijeća imenuju čelnici tijela koje predstavljaju.
U rad Vijeća mogu se, po potrebi, uključiti i drugi stručnjaci, o čemu odlučuje Vijeće.
Predsjednik Vijeća saziva sjednice Vijeća.
Vijeće se sastaje najmanje jednom u tri mjeseca.
Vijeće donosi Poslovnik o svome radu. Poslovnikom se uređuju rad Vijeća (priprema i način sazivanja sjednice, tijek sjednice i način odlučivanja) i radnih skupina Vijeća, te druga pitanja iz djelokruga rada Vijeća.

IV.
U svrhu operativnog upravljanja uspostavom interoperabilnosti tijela državne uprave osniva se Koordinacija za informatizaciju tijela državne uprave (u daljnjem tekstu: Koordinacija).
Koordinacija ima zadaću:
– pripremati nacrte i prijedloge dokumenata koje usvaja i utvrđuje Vijeće,
– usuglasiti prijedloge planskih i provedbenih dokumenata,
– aktivno sudjelovati u provedbi planiranih aktivnosti sa svrhom uspostave, pružanja i održavanja HROI-a,
– koordinirati primjenu i provedbu HROI-a između dionika te unutar vlastitih organizacija,
– koordinirati aktivnosti i projekte tijela državne uprave u području interoperabilnosti,
– predlagati pripremu novih tema, sadržaja i funkcionalnosti na portalu Moja uprava,
– prikupljati i konsolidirati godišnje izvještaje o radu nadležnih tijela u području interoperabilnosti.

V.
Koordinaciju čine:
– predstavnik Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku, predsjednik Koordinacije,
– predstavnici (na razini rukovodećeg državnog službenika) središnjih tijela državne uprave, članovi Koordinacije.
U rad Koordinacije mogu se, po potrebi, uključiti i drugi stručnjaci, o čemu odlučuje Koordinacija.
Koordinacija se sastaje najmanje jednom mjesečno.
Koordinacija podnosi izvješće o svome radu Vijeću najmanje četiri puta godišnje.

VI.
Vijeće i Koordinacija imaju tajnicu/tajnika. Dužnost tajnice/tajnika Vijeća i Koordinacije obnaša državni službenik u Središnjem državnom uredu za e-Hrvatsku.
Stručne i administrativne poslove za Vijeće i Koordinaciju obavlja Središnji državni ured za e-Hrvatsku.
Sredstva za rad Vijeća i Koordinacije osiguravaju se iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, u razdjelu Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku.

VII.
Zadužuju se nadležna tijela da u roku od sedam (7) dana Središnjem državnom uredu za e-Hrvatsku dostave imenovanja sukladno točkama III. i V. ove Odluke.
Zadužuju se nadležna tijela da po nastupanju svake promjene dostave Središnjem državnom uredu za e-Hrvatsku novo imenovanje.
Zadužuje se Središnji državni ured za e-Hrvatsku da sazove prvu sjednicu Vijeća u roku petnaest (15) dana od dana donošenja ove Odluke.

VIII.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uspostavljanju i upravljanju sustavom Središnjeg državnog portala, klase: 650-05/07-01/04, urbroja: 5030108-07-1, od 28. ožujka 2007. godine.

IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.