Na temelju članka 76. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16 i 127/17) ministar zaštite okoliša i energetike donosi

PRAVILNIK O OBRAČUNAVANJU I PLAĆANJU NAKNADE ZA ZAŠTITU VODA

(„Narodne novine“, broj 48/19)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se način obračunavanja i plaćanja naknade za zaštitu voda (u daljnjem tekstu: naknada), osnovica, obračunska razdoblja, privremeni i konačni obračun, naplata naknade putem uplatnica, fiksni tehnološki gubitak za pojedine grane industrije, rokovi plaćanja, ustanovljavanje i vođenje očevidnika naknade, dostava podataka iz očevidnika i način ostvarenja prava na povrat preplaćenih iznosa naknade.

II. NAČIN OBRAČUNAVANJA NAKNADE

Članak 2.
Iznos naknade za zaštitu voda obračunava se prema izrazima:
a) za ispuštanje otpadnih voda u građevine javne odvodnje, sabirne jame ili vode:

N=(T x V x k1 x k2 x k3) + (T∆t x Vt x ∆t) (1)

Značenje pojedinih obračunskih elemenata u izrazu (1) je:
N – iznos naknade za ispuštanje otpadnih voda
T – visina naknade za 1 m3 ispuštene otpadne vode, osim za rashladne vode, utvrđena propisom o visini naknade za zaštitu voda
T∆t – visina naknade za 1 m3 ispuštene rashladne vode utvrđena propisom o visini naknade za zaštitu voda
V – količina ispuštene otpadne vode, osim rashladne vode, izražena u m3
Vt – količina ispuštene rashladne vode izražena u m3
k1 – varijabilni ili fiksni korekcijski koeficijent iz propisa o visini naknade za zaštitu voda
k2 – korekcijski koeficijent iz propisa o visini naknade za zaštitu voda
k3 – korekcijski koeficijent iz propisa o visini naknade za zaštitu voda i
Δt – razlika aritmetičkih sredina svih relevantnih izmjerenih vrijednosti temperatura rashladne vode na ispustu i na zahvatu izražena u °C.
Korekcijski koeficijenti k2 primjenjuju se u izrazu (1) ako su ispunjene pretpostavke iz članaka 5. ovoga Pravilnika.
Korekcijski koeficijenti k3 primjenjuju se u izrazu (1) ako su ispunjene pretpostavke iz članaka 6. ovoga Pravilnika.
b) za proizvodnju i/ili unos i/ili uvoz mineralnog gnojiva stavljenog na tržište Republike Hrvatske obračunava se prema izrazu:

Ng = Tg x Kg (2)

Značenje pojedinih obračunskih elemenata u izrazu (2) je:
Ng – iznos naknade za mineralna gnojiva
Tg – visina naknade za 1 kilogram dušika kao aktivne tvari u mineralnom gnojivu stavljenom na tržište Republike Hrvatske utvrđena propisom o visini naknade za zaštitu voda i
Kg – količina dušika kao aktivne tvari izražena u kilogramima.

Količina ispuštene otpadne vode

Članak 3.
Količina ispuštene otpadne vode (V), osim rashladne vode (Vt), utvrđuje se na osnovi podataka o količini ispuštene otpadne vode izmjerene na uređaju za kontinuirano mjerenje protoka.
Količina rashladne vode (Vt) ispuštene putem posebnog ispusta u vode utvrđuje se na osnovi izmjerenih podataka na uređaju za kontinuirano mjerenje protoka.
Ako obveznik koji ispušta otpadne vode nema ugrađen uređaj iz stavka 1. odnosno stavka 2. ovoga članka ili ako izmjerena količina vode nije u skladu s bilancom vode (ulazna količina vode –
količina vode potrošena u tehnološkom procesu = ispuštena količina otpadne vode), količina ispuštene otpadne vode utvrđuje se na osnovi podataka dobivenih od javnog isporučitelja vodnih usluga o količini isporučene vode iz javnog vodoopskrbnog sustava i/ili na osnovi podataka o količini zahvaćene vode iz vodozahvata.
Za utvrđivanje količine ispuštene otpadne vode iz stavka 3. ovoga članka, koristi se fiksni tehnološki gubitak izražen u postocima za pojedine industrije iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.
Ako osoba koja ispušta otpadne vode ne dostavi podatke iz stavaka 1., 2. i/ili 3. ovoga članka, količine ispuštene otpadne vode obračunavaju se na temelju raspoloživih podataka Hrvatskih voda i/ili podataka utvrđenih u inspekcijskom nadzoru.

Korekcijski koeficijent k1

Članak 4.
Korekcijski koeficijent k1 (varijabilni k1) utvrđuje se prema izrazu:
 
                (3)

Značenje pojedinih obračunskih elemenata u izrazu (3) je:
B – aritmetička sredina svih relevantnih izmjerenih vrijednosti petodnevne biokemijske potrošnje kisika (BPK5) izražena u mg O2/l u ispuštenoj otpadnoj vodi
Bd – granična vrijednost emisija petodnevne biokemijske potrošnje kisika (BPK5) izražena u mg O2/l određena vodopravnom dozvolom za ispuštanje otpadnih voda ili drugim upravnim aktom kojim se dopušta ispuštanje otpadnih voda
R – pokazatelj biorazgradljivosti ispuštene otpadne vode koji se uvrštava samo kod ispuštanja otpadnih voda u građevine javne odvodnje i ako je njegova vrijednost veća od jedan (1), a utvrđuje se prema izrazu:
 
                     (4)

KPKCr – aritmetička sredina svih relevantnih izmjerenih vrijednosti kemijske potrošnje kisika izražena u mg O2/l u ispuštenoj otpadnoj vodi
OTi – aritmetička sredina svih relevantnih izmjerenih koncentracija opasne i druge onečišćujuće i-te tvari u ispuštenoj otpadnoj vodi i
OTdi – granična vrijednost emisija opasne i druge onečišćujuće i-te tvari određena vodopravnom dozvolom za ispuštanje otpadnih voda ili drugim upravnim aktom kojim se dopušta ispuštanje otpadnih voda.
Varijabilni k1 utvrđuje se na osnovi rezultata ispitivanja sastava otpadnih voda obavljenih od strane ovlaštenih laboratorija na pokazatelje određene vodopravnom dozvolom za ispuštanje otpadnih voda ili drugim upravnim aktom kojim se dopušta ispuštanje otpadnih voda.
U izraz (3) se kod utvrđivanja varijabilnog k1 uvrštava pet vrijednosti najvećih omjera OTi/OTdi.

Korekcijski koeficijent k2

Članak 5.
Korekcijski koeficijent k2 primjenjuje se u skladu s propisom o visini naknade za zaštitu voda.
Utvrđeni korekcijski koeficijent k2 se primjenjuje kod obračuna naknade za zaštitu voda na osnovi ocjene rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz prethodne cijele kalendarske godine.

Korekcijski koeficijent k3

Članak 6.
Korekcijski koeficijent k3 primjenjuje se u skladu s propisom o visini naknade za zaštitu voda.
Utvrđeni korekcijski koeficijent k3 se primjenjuje u istom obračunskom razdoblju u kojem se primjenjuje korekcijski koeficijent k1.

III. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA NAKNADE

Članak 7.
Rješenje o obračunu naknade za zaštitu voda po konačnom obračunu iz članka 33. stavka 3. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16 i 127/17) donose Hrvatske vode do 31. svibnja tekuće godine za prethodno obračunsko razdoblje.
Rok iz stavka 1. ovoga članka nije prekluzivan.
Obračunsko razdoblje za obračun naknade po konačnom obračunu je jedna kalendarska godina, a iznimno može biti kraće za obveznike:
– nad kojima je u tijeku obračunskog razdoblja otvoren stečajni, likvidacijski ili sanacijski postupak odnosno kod kojih su u tijeku obračunskog razdoblja nastupile druge statusne promjene
– koji u tijeku obračunskog razdoblja steknu, prenesu ili na drugi način izgube pravo vlasništva, drugo stvarno pravo, pravo zakupa ili posjeda na mjestu ispuštanja otpadnih voda
– kojima su izmijenjeni uvjeti ispuštanja u vodopravnoj dozvoli za ispuštanje otpadnih voda ili u drugom upravnom aktu kojim se dopušta ispuštanje otpadnih voda ili
– kojima je isteklo važenje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda ili drugog upravnog akta kojim se dopušta ispuštanje otpadnih voda.
Uplate po privremenom obračunu iz članka 33. stavka 3. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16 i 127/17) plaćaju se u obrocima ovisno o iznosu, i to do:
a) osam obroka – za iznos od 20.000,01 kn i veći
b) tri obroka – za iznos od 5.000,01 do 20.000,00 kn ili
c) jedan obrok – za iznos do 5.000,00 kn.

Članak 8.
Rješenje o obračunu naknade za zaštitu voda iz članka 34. stavka 1. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16 i 127/17) donose Hrvatske vode do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu na temelju podataka dostavljenih do 31. ožujka tekuće godine.
Rok iz stavka 1. ovoga članka nije prekluzivan.
Uplate po rješenju o obračunu naknade za zaštitu voda iz stavka 1. ovoga članka plaćaju se u obrocima ovisno o iznosu, i to do:
a) osam obroka – za iznos od 20.000,01 kn i veći
b) tri obroka – za iznos od 5.000,01 do 20.000,00 kn ili
c) jedan obrok – za iznos do 5.000,00 kn.

Članak 9.
Za dva ili više obveznika koji ispuštaju otpadne vode putem istog ispusta u vode ili građevine javne odvodnje, Hrvatske vode obračunavaju naknadu obvezniku koji je nositelj prava i uvjeta ispuštanja te obveza i mjera iz vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda ili drugog upravnog akta kojim se dopušta ispuštanje otpadnih voda. Ovi obveznici su dužni sporazumno regulirati međusobne odnose plaćanja naknade.
Obvezniku koji ima vodopravnu dozvolu za ispuštanje otpadnih voda ili drugi upravni akt kojim se dopušta ispuštanje otpadnih voda, a otpadna voda se ispušta putem više ispusta, Hrvatske vode obračunavaju naknadu za zaštitu voda u skladu s člankom 2. ovoga Pravilnika na temelju podataka za svaki ispust posebno i o tome donose jedno rješenje.

Članak 10.
Javni isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe dužni su Hrvatskim vodama kvartalno dostavljati podatke o količinama vode za obveznike kojima oni obračunavaju i naplaćuju naknadu.
Javni isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe dužni su naknadu obračunavati putem svog računa, istu zasebno iskazivati i doznačavati Hrvatskim vodama na uplatni račun naknade za zaštitu voda putem prijelaznog računa propisanog naredbom ministra financija.
Iznose naknade iz stavka 2. ovoga članka koji je naplaćen gotovinom, javni isporučitelj vodne usluge javne vodoopskrbe dužan je uplatiti na svoj račun danom polaganja utroška u skladu s propisom o blagajničkom poslovanju.
Javni isporučitelj vodne usluge javne vodoopskrbe nije ovlašten bez dozvole Hrvatskih voda izvršiti prijeboj naknade, otpust duga, obnovu, cesiju niti dopustiti preuzimanje duga nastalog po osnovi naknade od strane treće osobe.

Članak 11.
Obveza uplate iznosa naknade dospijeva u rokovima naznačenim na uplatnicama obračuna naknade, odnosno u roku od 30 dana od dana izdavanja rješenja.

Članak 12.
Obveznici koji su prema uplatnicama privremenog obračuna uplatili iznos naknade manji od određenog u izdanom rješenju o obračunu naknade za zaštitu voda po konačnom obračunu za to razdoblje, dužni su uplatiti razliku u roku od 30 dana od dana izdavanja tog rješenja.
Obveznici koji su na temelju izdanog rješenja o obračunu naknade za zaštitu voda pretplatili iznos naknade određen u tom rješenju imaju pravo na povrat preplaćenog iznosa, ako u roku od 15 dana od primitka rješenja podnesu zahtjev za povrat preplaćenog iznosa.
Hrvatske vode su dužne izvršiti povrat preplaćenog iznosa u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka.
Ako obveznik ne podnese zahtjev iz stavka 2. ovoga članka, Hrvatske vode će za preplaćeni iznos umanjiti uplatu za sljedeće obračunsko razdoblje.

IV. OBVEZA I NAČIN VOĐENJA OČEVIDNIKA

Članak 13.
Hrvatske vode i javni isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe dužni su voditi očevidnike o obračunu naknade.
Očevidnik o obračunu naknade za ispuštanje otpadnih voda kojeg vode Hrvatske vode sadržava podatke o obvezniku (naziv onečišćivača, adresa lokacije, matični broj poslovnog subjekta, osobni identifikacijski broj OIB, ID lokacije), obračunske elemente i iznos naknade po ispustima.
Hrvatske vode su dužne dostaviti očevidnik iz stavka 2. ovoga članka ministarstvu nadležnom za vodno gospodarstvo do 31. kolovoza tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.
Očevidnik o obračunu naknade kojeg vode javni isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe sadržava podatke iskazane po vrstama obveznika po naseljima (poimence za osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost po potrošačkom mjestu i skupno za domaćinstva po kategorijama pruženih usluga odvodnje), količini isporučene vode, visini naknade za 1 m3 ispuštene otpadne vode uz primjenu korekcijskog koeficijenta k2 (iskazan kroz izraz: T x k2), iznosu obračunate i naplaćene naknade. Javni isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe dužni su Hrvatskim vodama i ministarstvu nadležnom za vodno gospodarstvo dostavljati podatke iz očevidnika na obrascima iz Priloga 2. i 3. ovoga Pravilnika, do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.
Propisani obrasci iz stavka 4. ovoga članka, moraju se u dostavljati u nepromijenjenoj formi, u pisanom obliku, ovjereni i potpisani od strane odgovorne osobe. U Hrvatske vode potrebno je obrasce dostavljati i u elektroničkom obliku putem elektroničke pošte (e-mail: ocevidnik.pgve@voda.hr). Digitalne verzije obrazaca iz Priloga 2. i 3. ovoga Pravilnika dostupne su na mrežnoj stranici Hrvatskih voda (www.voda.hr).
Očevidnik o obračunu naknade za mineralna gnojiva kojeg vode Hrvatske vode sadržava naziv obveznika koji je stavio proizvod u promet na tržištu Republike Hrvatske (naziv, adresa, matični broj poslovnog subjekta i osobni identifikacijski broj OIB), naziv i količinu mineralnog gnojiva, količinu dušika kao aktivne tvari u mineralnom gnojivu i iznos naknade.
Hrvatske vode su dužne dostaviti očevidnik iz stavka 6. ovoga članka ministarstvu nadležnom za vodno gospodarstvo do 31. kolovoza tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda (»Narodne novine«, br. 83/10 i 160/13).

Članak 15.
Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

PRILOG 1.

INDEKSI FIKSNOG TEHNOLOŠKOG GUBITKA ZA POJEDINE INDUSTRIJE

GRANE INDUSTRIJA

FIKSNI
GUBICI %

PREHRAMBENA INDUSTRIJA
Prerada mlijeka i proizvodnja mliječnih proizvoda
5
Šećerane
5
Proizvodnja piva i slada
20
Proizvodnja alkoholnih pića, alkohola i kvasca
5
Proizvodnja vina
0
Prerada voća i povrća
20
Proizvodnja bezalkoholnih pića i vode
45
Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti
4
Pekare
20
Konditorska industrija
5
Klaonice
0
Prerada mesa i konzerviranje mesnih prerađevina
15
Prerada ribe
15
Postrojenja za obradu otpada životinjskog porijekla
0
KEMIJSKA INDUSTRIJA
Prerada i štavljenje kože i proizvodnja krzna
5
Proizvodnja i prerada tekstila
0
Industrija celuloze i drveta
30
Industrija papira i kartona
10
Proizvodnja boja, lakova i sredstava za zaštitu drveta
0
Proizvodnja detergenata, sredstava za pranje i dezinfekciju
10
Proizvodnja sredstava za zaštitu bilja i biocida
5
Farmaceutska industrija
5
Organska petrokemijska industrija
50
Anorganska petrokemijska industrija
50
PROIZVODNJA I PRERADA METALA
Prerada aluminija
0
Ljevaonice obojenih metala
0
Proizvodnja željeza i čelika
0
Površinska obrada metala
0
Brodogradnja
0
PROIZVODNJA MINERALA
Proizvodnja stakla
0
Proizvodnja cementa i betona
50
Proizvodnja vapna i gipsa
20
Proizvodnja keramičkih proizvoda
10
Proizvodnja opeke i crijepa
50
PROIZVODNJA ENERGIJE
Termoenergetska postrojenja
55
Prerada plina
0
Prerada nafte
35
FARME
Postrojenja za uzgoj peradi, svinja i goveda (farme)
60

PRILOG 2.


PRILOG 3.