ZAKON O SANACIJI STUDENTSKIH CENTARA
 
 
(“Narodne novine”, broj 117/01)
 
Članak 1.
Ovim se Zakonom uređuje postupak sanacije studentskih centara koji su u sastavu Sveučilišta (u daljnjem tekstu: ustanova).
 
Članak 2.
(1) Odluku o sanaciji ustanove iz članka 1. ovoga Zakona donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra, ministarstva u čijem je djelokrugu djelatnost ustanove.
(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narod­nim novinama«, a dostavlja se Hrvatskom saboru i tijelima uprav­ljanja ustanovom.
 
Članak 3.
Sanaciju ustanove u skladu s odlukom o sanaciji provodi ministarstvo u čijem je djelokrugu djelatnost ustanove nad kojom se provodi sanacija.
 
Članak 4.
(1) Danom stupanja na snagu odluke o sanaciji ustanove ograničavaju se ovlasti tijela upravljanja ustanovom na način i u dijelu utvrđen tom odlukom.
(2) Ovlasti iz stavka 1. ovoga članka za vrijeme provedbe sanacije preuzima u ime Republike Hrvatske Vlada Republike Hrvatske, odnosno sanacijsko tijelo koje odlukom o sanaciji imenuje Vlada Republike Hrvatske.
(3) Tijela upravljanja ustanove za vrijeme provedbe sanacije rade s ograničenim ovlastima sukladno odredbi stavka 1. i 2. ovoga članka.
 
Članak 5.
Danom stupanja na snagu odluke o sanaciji ustanove prekidaju se svi postupci prinudne naplate potraživanja prema ustanovi dospjelih do dana stupanja na snagu te odluke i prekida se stečajni postupak u slučaju da je stečaj otvoren.
 
Članak 6.
(1) Odluku o prestanku sanacije ustanove donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra, ministarstva u čijem je djelokrugu djelatnost ustanove.
(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narod­nim novinama«, a dostavlja se Hrvatskom saboru i tijelima uprav­ljanja ustanovom.
 
Članak 7.
Danom stupanja na snagu odluke o prestanku sanacije ustanove tijela upravljanja ustanovom nastavljaju radom u skladu s ovlastima koje imaju na temelju zakona i drugih propisa.
 
Članak 8.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.